+ iMeds.pl

Cortare 100 mcg/dawkę inh.



Ulotka Cortare

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CORTARE, 100 pg/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór

(Beclometasoni dipropionas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CORTARE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CORTARE

3.    Jak stosować lek CORTARE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CORTARE

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CORTARE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek CORTARE zawiera jako substancję czynną - dipropionian beklometazonu, który należy do grupy glikokortykosteroidów. Beklometazon stosowany w inhalacjach wykazuje charakterystyczne dla glikokortykosteroiów silne działanie przeciwzapalne, które występuje głównie w oskrzelach.

Działanie leku następuje stopniowo w ciągu tygodnia od rozpoczęcia przyjmowania. W związku z tym, nie jest on odpowiedni do leczenia ostrych napadów astmy. Ponadto zwęża naczynia krwionośne oraz hamuje późną fazę reakcji alergicznej.

Wskazania do stosowania:

•    Leczenie pacjentów z astmą o zaostrzającym się przebiegu, u których nie stwierdza się opanowania objawów astmy za pomocą leków rozszerzaj ących oskrzela.

•    Terapia pacjentów niewystarczająco reagujących na leczenie kromoglikanem disodowym w skojarzeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela.

•    Terapia pacjentów z ciężką przewlekłą astmą, którzy są leczeni kortykosteroidami stosowanymi ogólnie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CORTARE Kiedy nie stosować leku CORTARE

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku CORTARE

•    u pacjentów z gruźlicą płuc (aktywną lub nieaktywną)

•    lek CORTARE nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmatycznych.

•    u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CORTARE

Przed zastosowaniem leku CORTARE, lekarz powinien poinstruować pacjenta, jak właściwie użytkować inhalator, aby podany lek dotarł do płuc - miejsca działania. Pacjenta trzeba także poinformować o tym, że lek CORTARE należy stosować regularnie w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczniczego. Lek CORTARE należy stosować regularnie, nawet w przypadku braku objawów astmy.

U pacjenta leczonego małymi dawkami dipropionianu beklometazonu (poniżej 800 mikrogramów na dobę) lekarz może zmienić leczenie na terapię lekiem CORTARE, 250 pg/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór.

Maksymalna dawka dobowa leku CORTARE u dorosłych nie powinna być większa niż 1 mg (1000 mikrogramów). U pacjentów otrzymujących taką podwójną dawkę leku stwierdzano znaczne zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu.

Maksymalna dawka dobowa leku CORTARE u dzieci nie powinna być większa niż 500 mikrogramów.

W przypadku stosowania dużych dawek leku przez dłuższy czas może wystąpić działanie ogólne. Wpływ ten jest podobny do wpływu kortykosteroidów podawanych doustnie. Możliwe działanie to zespół Cushinga, objawy „cushingoidalne”, hamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania, w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja (zwłaszcza u dzieci). Dlatego ważne jest, aby podawana dawka była najmniejszą możliwą dawką wystarczającą do opanowania objawów astmy.

Zalecane jest regularne kontrolowanie wzrostu dzieci leczonych długotrwale wziewnymi kortykosteroidami. Jeśli nastąpi zahamowanie wzrostu, lekarz powinien zweryfikować terapię, zmniejszając dawki wziewnych kortykosteroidów, do najmniejszej dawki skutecznej.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, szczególnie większych niż dawki zalecane, może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności nadnerczy.

W przypadku stresu lub planowania zabiegu chirurgicznego należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidu ogólnie.

Pacjenci, u których leczenie objawów astmy za pomocą leków rozszerzających oskrzela jest niewystarczaj ące:

Lek CORTARE u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali kortykosteroidów lub przyjmowali je sporadycznie, należy stosować w sposób podany powyżej. Poprawa czynności oddechowej jest obserwowana w ciągu tygodnia. U części pacjentów, którzy nie reagują na leczenie w okresie początkowym, zazwyczaj stwierdza się obfitą wydzielinę śluzową w oskrzelach, co uniemożliwia przenikanie leku do miejsca działania. W takim wypadku należy podawać kortykosteroidy ogólnie w relatywnie dużej dawce przez krótki okres, w celu zmniejszenia wytwarzania śluzu i eliminacji innych procesów zapalnych w płucach. Prowadzenie leczenia podtrzymującego lekiem CORTARE zwykle pozwala utrzymać osiągniętą poprawę i stopniowo odstawić doustnie podawane kortykosteroidy. W przypadku zaostrzenia astmy spowodowanej przez infekcję, należy rozpocząć odpowiednią antybiotykoterapię, i zwiększyć dawkę wziewnie stosowanego dipropionianu beklometazonu, oraz jeśli to konieczne, podać doustnie kortykosteroid działający ogólnie. Wskazane może być także zastosowanie agonistów receptorów p2-adrenergicznych.

Pacjenci leczeni kortykosteroidami podawanymi doustnie:

Odstawienie doustnie podawanych kortykosteroidów i rozpoczęcie podawania leku CORTARE wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ czynność nadnerczy zaburzona przez długotrwałe podawanie steroidów powraca do normy powoli. W przypadku stosowania przez pacjenta steroidów działających ogólnie, przed rozpoczęciem podawania leku CORTARE pacjent powinien znajdować się w stanie stabilnym. Po tygodniu należy rozpocząć stopniowe odstawianie ogólnie podawanego steroidu, zmniejszając dawkę dobową prednizolonu o 1 mg (lub ilość równoważną w przypadku innych steroidów) i nie częściej niż w tygodniowych odstępach. U pacjentów leczonych steroidami podawanymi ogólnie przez dłuższy okres, lub otrzymujących duże dawki steroidów mogą wystąpić objawy hamowania czynności nadnerczy. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy, a dawkę ogólnie stosowanych steroidów należy zmniejszać ostrożnie. W trakcie fazy odstawiania leku część pacjentów odczuwa pogorszenie się samopoczucia pomimo utrzymania lub nawet poprawy czynności oddechowej. Większość pacjentów można przestawić na leczenie lekiem CORTARE, utrzymując dobrą czynność oddechową, ale należy zwracać szczególną uwagę na stan chorego w ciągu pierwszych miesięcy po zmianie leczenia, do momentu, gdy powróci pełna czynność układu przysadkowo-nadnerczowego, zapewniającego prawidłową reakcję organizmu na uraz, zabieg operacyjny lub infekcję.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nadnerczy powinni mieć przy sobie kartkę z ostrzeżeniem, że wymagają uzupełnienia niedoborów steroidów w przypadku stresu, np. zabiegu operacyjnego, infekcji dróg oddechowych lub nasilających się napadów astmatycznych; podawane w takiej sytuacji steroidy można odstawić dopiero po ustąpieniu sytuacji stresowej. Pacjenci ci powinni także w sytuacjach nagłych otrzymywać doustnie kortykosteroidy, na przykład w przypadku nasilających się napadów astmy, jako wyniku infekcji dróg oddechowych. W tym przypadku należy także zwiększyć dawkę dipropionianu beklometazonu, a następnie zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu steroidów podawanych doustnie.

W trakcie zmiany leczenia steroidem stosowanym ogólnie na terapię lekiem CORTARE mogą ujawnić się alergie takie, jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, maskowane wcześniej przez lek stosowany ogólnie. Alergie te należy leczyć objawowo preparatami przeciwhistaminowymi i (lub) miejscowymi.

Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem CORTARE.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku stosowania wziewnego leku CORTARE nie stwierdzono żadnych interakcji.

Stosowanie leku CORTARE u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Brak doniesień o interakcjach dla wziewnego dipropionianu beklometazonu.

Stosowanie leku CORTARE u pacjentów w podeszłym wieku

Brak doniesień o interakcjach dla wziewnego dipropionianu beklometazonu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek CORTARE może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów ogólnoustrojowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości rozwojowe płodu, takie jak rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego.

Brak informacji na temat stosowania zarówno HFA-134a, jak i dipropionianu beklometazonu z gazem nośnikowym HFA-134a u kobiet w ciąży. U ciężarnych zwierząt, poddanych działaniu HFA-134a w dużych stężeniach nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek CORTARE może być stosowany u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu.

Badania, w których podawano HFA-134a w preparacie aerozolowym ciężarnym oraz karmiącym szczurom i królikom nie wykazały jakichkolwiek szczególnych zagrożeń.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż dipropionian beklometazonu przenika do mleka. Jednakże biorąc pod uwagę względnie niewielkie dawki podawane wziewnie, stężenie tej substancji w mleku jest raczej niskie. U matek karmiących piersią należy rozważyć korzyści i ryzyko dla matki i dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek CORTARE nie wpływa lub wpływa w niewielkim stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera niewielką ilość etanolu (około 5% objętości całego pojemnika).

3. JAK STOSOWAĆ LEK CORTARE

Lek CORTARE należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W celu opanowania objawów astmy należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu.

Dawkowanie

Dorośli:

Dawka początkowa wynosi zwykle 200 mikrogramów dwa razy na dobę. W cięższych przypadkach astmy, leczenie można rozpocząć (lub zwiększyć dawkę początkową) od podania 600 do 800 mikrogramów na dobę, a następnie dawkę zmniejszyć, po uzyskaniu stabilizacji stanu pacjenta. Całkowita dawka dobowa może być podawana w dwóch, trzech lub czterech równo podzielonych częściach.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

100 mikrogramów należy podawać dwa, trzy lub cztery razy na dobę, zgodnie z reakcją dziecka na leczenie. Ewentualnie, lek można podawać w dawce 100 do 200 mikrogramów dwa razy na dobę. Dawka początkowa wynosi zwykle 100 mikrogramów dwa razy na dobę.

Osoby z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Osoby z niewydolnością wątroby:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Sposób podawania

Inhalacja doustna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CORTARE

Ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń dotyczących dawkowania, wydanych przez lekarza prowadzącego. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem.

Toksyczność ostra dipropionianu beklometazonu jest mała. Jedynym działaniem szkodliwym, występującym po inhalacji dużych ilości leku w trakcie krótkiego okresu, jest zahamowanie czynności układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego. W takim przypadku nie istnieje konieczność wdrażania nagłego leczenia. Należy kontynuować stosowanie leku CORTARE w zalecanej dawce -wówczas wydolność tego układu powraca do normy.

Zaobserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w surowicy krwi u pacjentów, którzy otrzymywali zalecaną maksymalną dawkę dipropionianu beklometazonu dwa razy na dobę. Przyjmowanie dipropionianu beklometazonu przez tygodnie lub miesiące w nadmiernych dawkach może spowodować, oprócz hamowania czynności układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego, stopniową atrofię nadnerczy. W takiej sytuacji pacjent powinien być leczony jako uzależniony od steroidów, należy rozpocząć podawanie doustne steroidu w odpowiedniej dawce podtrzymującej. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta można zmienić glikokortykosteroid podawany doustnie na beklometazon w inhalacji. Pacjentom zaleca się regularne przeprowadzanie testów czynności kory nadnerczy.

W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku CORTARE

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o określonej porze, należy ją zażyć jak tylko sobie o tym przypomni i kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, CORTARE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane obejmują pleśniawki w jamie ustnej i gardle, pieczenie w jamie ustnej, chrypkę i kaszel. Po każdej inhalacji należy wypłukać usta i gardło wodą, którą należy następnie wypluć. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, niemniej nie należy odstawiać leku, o ile nie zadecyduje o tym lekarz.

Rzadziej obserwuje się reakcje nadwrażliwości, takie jak nagły napad duszności lub uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz świąd, obrzęki powiek, twarzy, warg i szyi oraz guzowata wysypka na skórze lub pokrzywka zlokalizowana w różnych częściach ciała. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów wkrótce po rozpoczęciu przyjmowania leku należy go odstawić i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W bardzo rzadkich przypadkach pacjenci mogą odczuwać depresję lub niepokój oraz cierpieć na bezsenność bądź zaburzenia zachowania, takie jak drażliwość (w szczególności dotyczy to dzieci). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia pogorszenia oddychania lub nasilenia duszności po przyjęciu leku należy go odstawić i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią inne objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Mogą wystąpić również działania ogólnoustrojowe powodowane przez kortykosteroidy wziewne, szczególnie jeżeli pacjent przyjmuje duże dawki leku przez dłuższy czas. Mogą one obejmować:

• Zahamowanie czynności nadnerczy,

•    Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,

•    Zmiany w gęstości mineralnej kości,

• Zaćmę,

• Jaskrę.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

• Chrypka, podrażnienie gardła

•    Paradoksalny skurcz oskrzeli

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

• Zarażenie grzybami Candida części ustnej gardła

Zaburzenia psychiczne:

•    Zaburzenia snu, depresja lub uczucie zaniepokojenia, niepokój, nerwowość, nadmierna ruchliwość lub drażliwość. Te objawy występują częściej u dzieci.

Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

   Wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy

Zaburzenia oka:

   Obrzęk oka

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

   Obrzęk gardła

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CORTARE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i nagrzewaniem.

Aerozol! Zbiornik pod ciśnieniem. Pojemnika nie należy dziurawić lub palić, nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest pusty.

Chronić oczy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek CORTARE

•    substancj ą czynną leku jest dipropionian beklometazonu

•    inne składniki leku to: etanol bezwodny i 1,1,1,2- tetrafluoroetan (HFA-134a).

Jak wygląda lek CORTARE i co zawiera opakowanie

Inhalator uruchamiany przez wdech.

Opakowanie zawiera 2 aluminiowe pojemniki aerozolowe z lekiem, każdy po 200 dawek i inhalator. Opakowanie zawiera 1 aluminiowy pojemnik aerozolowy z lekiem po 200 dawek i inhalator. Opakowanie zawiera 1 aluminiowy pojemnik aerozolowy z lekiem po 200 dawek.

Każda dawka zawiera 100 ^.g dipropionianu beklometazonu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Ivax Pharmaceuticals Ireland Industrial Estate Waterford Irlandia

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Cortare

Charakterystyka Cortare

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CORTARE, 100 ąg/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka inhalacyjna zawiera 100 ąg dipropionianu beklometazonu (Beclometasoni dipropionas) Substancja pomocnicza: etanol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol inhalacyjny, roztwór.

Nie zawiera freonu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    leczenie pacjentów z astmą o zaostrzającym się przebiegu, u których nie stwierdza się opanowania objawów astmy za pomocą leków rozszerzaj ących oskrzela

•    terapia pacjentów niewystarczająco reagujących na leczenie kromoglikanem disodowym w skojarzeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela

•    terapia pacjentów z ciężką przewlekłą astmą, którzy są leczeni kortykosteroidami stosowanymi ogólnie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W celu opanowania objawów astmy należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu.

Dawkowanie

Dorośli:

Dawka początkowa wynosi zwykle 200 mikrogramów dwa razy na dobę. W cięższych przypadkach astmy, leczenie można rozpocząć (lub zwiększyć dawkę początkową) od podania 600 do 800 mikrogramów na dobę, a następnie dawkę zmniejszyć, po uzyskaniu stabilizacji stanu pacjenta. Całkowita dawka dobowa może być podawana w dwóch, trzech lub czterech równo podzielonych częściach.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

100 mikrogramów należy podawać dwa, trzy lub cztery razy na dobę, zgodnie z reakcją dziecka na leczenie. Ewentualnie, lek można podawać w dawce 100 do 200 mikrogramów dwa razy na dobę. Dawka początkowa wynosi zwykle 100 mikrogramów dwa razy na dobę. Lek należy stosować u dzieci powyżej 6 lat.

Osoby z niewydolnością nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

Osoby z niewydolnością wątroby:

Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Sposób podawania

Inhalacja doustna.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    u pacjentów z gruźlicą płuc (aktywną lub nieaktywną)

•    preparat CORTARE nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmatycznych.

•    u dzieci w wieku poniżej 2 lat

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenta należy poinstruować, jak właściwie użytkować inhalator, aby podany lek dotarł do płuc -miejsca działania. Pacjenta trzeba także poinformować o tym, że preparat należy stosować regularnie w celu osiągnięcia optymalnego efektu leczniczego. Należy również poinformować, że CORTARE powinien być stosowany regularnie, nawet w przypadku braku objawów astmy.

Maksymalna dawka dobowa preparatu CORTARE u dorosłych nie powinna być większa niż 1 mg.

U pacjentów otrzymujących taką podwójną dawkę leku stwierdzano znaczne zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu.

Maksymalna dawka dobowa preparatu CORTARE u dzieci nie powinna być większa niż 500 mikrogramów.

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu przez dłuższy czas może wystąpić działanie ogólne leku. Wpływ ten jest podobny do wpływu kortykosteroidów podawanych doustnie. Możliwe działanie to zespół Cushinga, objawy „cushingoidalne”, hamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania, w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja (zwłaszcza u dzieci). Dlatego ważne jest, aby podawana dawka była najmniejszą możliwą dawką wystarczającą do opanowania objawów astmy.

Zalecane jest regularne kontrolowanie wzrostu dzieci leczonych długotrwale wziewnymi kortykosteroidami. Jeśli nastąpi zahamowanie wzrostu, należy zweryfikować terapię, zmniejszając dawki wziewnych kortykosteroidów do najmniejszej dawki skutecznej. Należy także rozważyć skierowanie pacjenta do pediatry.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, szczególnie większych niż dawki zalecane, może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności nadnerczy.

W przypadku stresu lub planowania zabiegu chirurgicznego należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidu ogólnie.

Pacjenci, u których leczenie objawów astmy za pomocą leków rozszerzających oskrzela jest niewystarczaj ące:

Preparat CORTARE u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie przyjmowali kortykosteroidów lub przyjmowali je sporadycznie, należy stosować w sposób podany powyżej. Poprawa czynności oddechowej jest obserwowana w ciągu tygodnia. U części pacjentów, którzy nie reagują na leczenie w okresie początkowym, zazwyczaj stwierdza się obfitą wydzielinę śluzową w oskrzelach, co uniemożliwia przenikanie leku do miejsca działania. W takim wypadku należy podawać kortykosteroidy ogólnie w relatywnie dużej dawce przez krótki okres, w celu zmniejszenia wytwarzania śluzu i eliminacji innych procesów zapalnych w płucach. Prowadzenie leczenia podtrzymującego preparatem CORTARE zwykle pozwala utrzymać osiągniętą poprawę i stopniowo odstawić doustnie podawane kortykosteroidy. W przypadku zaostrzenia astmy spowodowanej przez infekcję, należy rozpocząć odpowiednią antybiotykoterapię, i zwiększyć dawkę wziewnie stosowanego dipropionianu beklometazonu, oraz jeśli to konieczne, podać doustnie kortykosteroid działający ogólnie. Wskazane może być także zastosowanie agonistów receptorów p2-aderenergicznych.

Pacjenci leczeni kortykosteroidami podawanymi doustnie:

Odstawienie doustnie podawanych kortykosteroidów i rozpoczęcie podawania preparatu CORTARE wymaga szczególnej ostrożności ponieważ czynność nadnerczy zaburzona przez długotrwałe podawanie steroidów powraca powoli do normy. W przypadku stosowania przez pacjenta steroidów działających ogólnie, przed rozpoczęciem podawania preparatu CORTARE pacjent powinien znajdować się w stanie stabilnym. Po tygodniu należy rozpocząć stopniowe odstawianie ogólnie podawanego steroidu, zmniejszając dawkę dobową prednizolonu o 1 mg (lub ilość równoważną w przypadku innych steroidów) i nie częściej niż w tygodniowych odstępach. U pacjentów leczonych steroidami podawanymi ogólnie przez dłuższy okres, lub otrzymujących duże dawki steroidów mogą wystąpić objawy hamowania czynności nadnerczy. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy, a dawkę ogólnie stosowanych steroidów należy zmniejszać ostrożnie. W trakcie fazy odstawiania leku część pacjentów odczuwa pogorszenie się samopoczucia pomimo utrzymania lub nawet poprawy czynności oddechowej. Takich pacjentów należy uspokoić, zachęcić do wytrwałego leczenia z użyciem inhalatora i kontynuować odstawianie ogólnie podawanego steroidu, chyba, że wystąpią kliniczne objawy niewydolności nadnerczy. Większość pacjentów można przestawić na leczenie preparatem CORTARE, utrzymując dobrą czynność oddechową, ale należy zwracać szczególną uwagę na stan chorego w ciągu pierwszych miesięcy po zmianie leczenia, do momentu, gdy powróci pełna czynność układu przysadkowo-nadnerczowego, zapewniającego prawidłową reakcję organizmu na uraz, zabieg operacyjny lub infekcję.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nadnerczy powinni mieć przy sobie kartkę z ostrzeżeniem, że wymagają uzupełnienia niedoborów steroidów w przypadku stresu, np. zabiegu operacyjnego, infekcji dróg oddechowych lub nasilających się napadów astmatycznych; podawane w takiej sytuacji steroidy można odstawić dopiero po ustąpieniu sytuacji stresowej. Pacjenci ci powinni także w sytuacjach nagłych otrzymywać doustnie kortykosteroidy, na przykład w przypadku nasilających się napadów astmy, jako wyniku infekcji dróg oddechowych. W tym przypadku należy także zwiększyć dawkę dipropionianu beklometazonu, a następnie zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu steroidów podawanych doustnie.

W trakcie zmiany leczenia steroidem stosowanym ogólnie na terapię preparatem CORTARE mogą ujawnić się alergie takie, jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, maskowane wcześniej przez lek stosowany ogólnie. Alergie te należy leczyć objawowo preparatami przeciwhistaminowymi i (lub) miejscowymi.

Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem CORTARE.

Preparat CORTARE zawiera w niewielkiej ilości etanol (około 5% całkowitej objętości pojemnika).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku stosowania dipropionianu beklometazonu nie stwierdzono żadnych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dipropionianu beklometazonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Preparat CORTARE może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów ogólnoustrojowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości rozwojowe płodu, takie jak rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego.

Brak informacji na temat stosowania zarówno HFA-134a, jak i dipropionianu beklometazonu z gazem nośnikowym HFA-134a u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. U samic ciężarnych lub karmiących, poddanych działaniu HFA-134a w dużych stężeniach nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

Badania, w których podawano 1,1,1,2- tetrafluoroetan (HFA-134a) w preparacie aerozolowym ciężarnym oraz karmiącym szczurom i królikom nie wykazały jakichkolwiek szczególnych zagrożeń.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż dipropionian beklometazonu przenika do mleka. Jednakże biorąc pod uwagę względnie niewielkie dawki podawane wziewnie, stężenie tej substancji w mleku jest raczej niskie. U matek karmiących piersią należy rozważyć korzyści i ryzyko dla matki i dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Preparat CORTARE nie wpływa lub wpływa w niewielkim stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą występować ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z kortykosteroidami wziewnymi, szczególnie przy dużych dawkach stosowanych przez długi czas.

Zaobserwowane działania niepożądane zaklasyfikowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania:

-    Bardzo często >1/10

-    Często >1/100 do <1/10

-    Niezbyt często >1/1000 do <1/100

-    Rzadko >1/10000 do <1/1000

-    Bardzo rzadko <1/10000

-    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane bardzo częste i częste określono na podstawie danych pochodzących z prób klinicznych. Dane dotyczące objawów niepożądanych rzadkich i bardzo rzadkich uzyskano z niezależnych doniesień.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo często: zarażenie grzybami Candida części ustnej gardła

Występowanie tego zarażenia jest częstsze przy dawkach przekraczających 400 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zwiększonym stężeniem precypityn Candida we krwi wskazującym na wcześniejsze zarażenie. Pacjentom tym zaleca się płukanie ust wodą po użyciu inhalatora. Miejscowe zarażenie grzybami Candida można leczyć miejscowymi środkami przeciwgrzybiczymi nie przerywając leczenia preparatem CORTARE.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy Bardzo rzadko: obrzęk naczynioworuchowy

Zaburzenia endokrynologiczne:

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja, zaburzenia zachowania (zazwyczaj u dzieci)

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaćma, jaskra

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: chrypka, podrażnienie gardła

Płukanie jamy ustnej i gardła wodą po przyjęciu leku może być pomocne w celu usunięcia jego osadzonych resztek.

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli

W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania inhalatora i skonsultować się z lekarzem. Należy wprowadzić inną metodę leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: blednięcie skóry

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność ostra:

Toksyczność ostra dipropionianu beklometazonu jest niewielka. Jedynym szkodliwym działaniem występującym po inhalacji dużej ilości leku w krótkim okresie jest zahamowanie czynności układu podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).

Leczenie: nie jest konieczne podejmowanie specjalnych działań. Należy kontynuować przyjmowanie zalecanej dawki preparatu CORTARE, aby kontrolować astmę. Czynność układu HPA zostaje przywrócona po jednej lub dwóch dobach.

Toksyczność przewlekła:

U pacjentów, którzy przyjmowali podwójną zalecaną maksymalną dawkę dobową dipropionianu beklometazonu zaobserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu. W mało prawdopodobnym przypadku przyjmowania nadmiernej ilości dipropionianu beklometazonu przez kilka tygodni lub miesięcy pod rząd, poza zahamowaniem czynności układu HPA może wystąpić zanik kory nadnerczy. Leczenie:

Pacjentów należy leczyć jak pacjentów sterydozależnych i przestawić ich na odpowiednią dawkę podtrzymującą sterydu ogólnoustrojowego, np. prednisolonu. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta należy go przestawić na wziewny dipropionian beklometazonu stosując metodę opisaną w punkcie 4.4.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Glikortykosteroidy Kod ATC: R03BA01

Dipropionian beklometazonu jest miejscowo działającym glikokortykosteroidem oddziałującym przeciwzapalnie i przeciwproliferacyjnie w płucach. Posiada też działanie kurczące naczynia i hamuje późną reakcję zapalną na prowokację antygenową. Ze względu na te działania dipropionian beklometazonu stosowany jest do miejscowego leczenia astmy oskrzelowej. Przy zalecanym dawkowaniu wziewny beklometazon nie posiada znaczącego oddziaływania na czynności ogólnoustrojowe, w przeciwieństwie do kortykosteroidów ogólnoustrojowych. Dipropionian beklometazonu w znaczny sposób zmniejsza patologiczne objawy stanów zapalnych układu oddechowego w astmie. W czasie leczenia następuje stała poprawa nadreaktywności oskrzeli.

Dokładny mechanizm działania tej substancji nie jest w pełni znany. Działanie beklometazonu osiąga się po tygodniu leczenia, w związku z tym, nie jest on odpowiedni do leczenia ostrej astmy oskrzelowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu w inhalacji dipropionian beklometazonu (BPD) jest wchłaniany do ustroju w niezmienionej postaci przez płuca; wchłanianie po podaniu doustnym jest nieznaczne. Przed wchłonięciem BPD ulega w znacznym stopniu transformacji w aktywny metabolit monopropionian 17-beklometazonu (B-17-MP). Wchłanianie przez ustrój B-17-MP może następować po osadzaniu się w płucach lub po doustnym wchłonięciu połkniętej dawki. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 60% nominalnej dawki dla B-17-MP. BDP jest szybko wchłaniany. Szczytowe stężenie w osoczu osiąga się w ciągu 0,3 godziny. B-17-MP pojawia się później, a czas, w którym osiąga szczytowe stężenie w osoczu (tmax) wynosi 1 godzinę. Całkowite oddziaływanie na organizm zwiększa się w sposób w przybliżeniu liniowy, w zależności od zwiększania wdychanej dawki. Po podaniu doustnym biodostępność BPD jest nieznaczna, niemniej przed-ustrojowa transformacja w B-17-MP prowadzi do absorpcji około 40% dawki w postaci B-17-MP.

Metabolizm

BDP usuwany jest z krwiobiegu ogólnego bardzo szybko dzięki metabolizowaniu przez enzymy esterazy występujące w większości tkanek. Głównym produktem metabolizmu jest aktywny metabolit (B-17-MP); inne produkty to metabolity nieaktywne: monopropionian 21-beklometazonu (B-21-MP) i beklometazon (BOH), które nie odgrywają dużej roli w całkowitym oddziaływaniu na organizm.

Dystrybucja

Dystrybucja BDP do tkanek w stanie stacjonarnym jest względnie niska (20 l), niemniej bardziej znacząca jest dystrybucja do tkanek B-17-MP (424 l). Około 87 % wiąże się z białkami osocza.

Wydalanie

Wydalanie BDP i B-17-MP charakteryzuje wysoki klirens w osoczu (150 i 120 l/godzinę), przy odpowiadającym temu końcowym okresie półtrwania wydalania wynoszącym pomiędzy 0,5 a 2,7 godzin. Po podaniu doustnym około 60% BDP wydalane jest z kałem w ciągu 96 godzin, na ogół w postaci wolnych lub sprzężonych metabolitów. Około 12% dawki wydalane jest z moczem w postaci wolnych lub sprzężonych metabolitów. Klirens nerkowy BDP i jego metabolitów jest nieznaczny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dipropionian beklometazonu w postaci aerozolu do inhalacji był stosowany klinicznie przez ponad 20 lat, w preparatach zawierających jako gaz nośnikowy freon. Udowodniono bezpieczeństwo i skuteczność leku. Stosowanie dipropionianu beklometazonu z bezfreonowym gazem nośnikowym HFA-134a u szczurów i psów wykazało porównywalny profil bezpieczeństwa do profilu obecnie stosowanych preparatów zawierających freon.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny

1,1,1,2- tetrafluoroetan (HFA-134a)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i nagrzewaniem.

Aerozol! Pojemnik pod ciśnieniem. Nie należy go przebijać lub spalać, nawet jeżeli wydaje się pusty. Chronić oczy.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Inhalator uruchamiany przez wdech.

Opakowanie zawiera:

•    dwa aluminiowe pojemniki aerozolowe z lekiem i inhalator w tekturowym pudełku

•    jeden aluminiowy pojemnik aerozolowy z lekiem i inhalator w tekturowym pudełku

•    jeden aluminiowy pojemnik aerozolowy z lekiem w tekturowym pudełku

Każdy pojemnik zawiera 200 dawek leku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Pacjentów należy poinstruować odnośnie prawidłowego stosowania inhalatora.

Instrukcja użytkowania znajduje się w ulotce dla pacjenta dołączonej do każdego opakowania produktu leczniczego.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 9086

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.12.2001 r.; 03.10.2006 r.; 12.11.2007 r.; 07.05.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Cortare