+ iMeds.pl

Cortineff ophtalm. 0,1% 1 mg/gUlotka Cortineff ophtalm. 0,1%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cortineff ophtalm. 0,1%, 1 mg/g, maść do oczu

Fludrocortisoni acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

3.    Jak stosować Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest fludrokortyzon, występujący w maści w postaci fludrokortyzonu octanu. Lek Cortineff ophtalm. 0,1% maść do oczu stosuje się do krótkotrwałego leczenia zapalenia błony naczyniowej oka, zapalenia rogówki, zapalenia alergicznego spojówek i brzegów powiek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu Kiedy nie stosować leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fludrokortyzon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    w wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i gruźliczych chorobach oczu i brzegów powiek,

-    w jaskrze i chorobach rogówki połączonych z ubytkami nabłonka,

-    w stanach ropnych i w niezagojonych ranach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek może być zastosowany tylko w sposób podany przez lekarza i nie może być używany w chorobach innych niż podane przez lekarza.

Leczenie zapaleń oczu oraz zmian pourazowych powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza okulisty. W przypadku zmian alergicznych zaleca się konsultację okulistyczną w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania fludrokortyzonu.

Długotrwałe stosowanie fludrokortyzonu może powodować zaćmę, jaskrę z możliwością uszkodzenia nerwu wzrokowego, a także zwiększać ryzyko nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych lub wirusowych. Przed zastosowaniem maści do oczu, należy usunąć miękkie soczewki kontaktowe.

Lek Cortineff ophtalm. 0,1%, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi do oka. Jeżeli jednak konieczne jest jednoczesne podawanie innego leku lub leków stosowanych do oczu w postaci kropli, to należy podać je z zachowaniem co najmniej 5 minut przerwy, a lek w postaci maści podawać jako ostatni.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas stosowania maści, aby uniknąć dotykania oczu, powiek i innej powierzchni końcówką tuby, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

Lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Fludrokortyzon zmniejsza działanie leków przeciwcukrzycowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Lek należy stosować ostrożnie u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie badano wpływu stosowania leku Cortineff ophtalm. 0,1% na płodność ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po zastosowaniu maści do oka może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut.

Lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu zawiera:

-    lanolinę (może powodować miejscowe reakcje skórne np. kontaktowe zapalenie skóry),

-    benzalkoniowy chlorek (może powodować podrażnienie oczu i zmienić zabarwienie soczewek kontaktowych).

W przypadku używania soczewek kontaktowych nie należy stosować kropli w czasie noszenia soczewek. Należy odczekać co najmniej 15 minut po zakropleniu leku przed ponownym założeniem soczewek.

3. Jak stosować Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to niewielka ilość maści wyciśnięta bezpośrednio z tuby do worka spojówkowego 2 do 3 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 2 tygodnie.

Instrukcja podawania leku:

1.    Dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę zabezpieczająca.

3.    Tubę skierować końcówką (z kaniulą) w dół, trzymając kciukiem i palcem wskazującym.

4.    Odchylić głowę do tyłu.

5.    Palcem wskazującym delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę, tak aby między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”, do której będzie wprowadzana maść.

6.    Przybliżyć końcówkę tuby do oka, nie dotykając końcówką tuby oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

7.    Delikatnie nacisnąć na tubę w celu wyciśnięcia niewielkiej ilości maści.

8.    Patrząc w górę, wprowadzić niewielką ilość maści do oka.

W przypadku niepowodzenia czynność powtórzyć.

9.    Kilka razy delikatnie otworzyć i zamknąć oko, aby maść pokryła całą jego powierzchnię.

10.    Zamknąć powiekę i ucisnąć palcem wewnętrzny kącik oka u nasady nosa. Pozwoli to zminimalizować ryzyko przedostania się leku do całego organizmu.

11.    Jeśli maść ma być podawana do obu oczu, opisane powyżej czynności powtórzyć dla drugiego oka.

12.    Bezpośrednio po użyciu leku nałożyć zakrętkę i starannie zamknąć tubę.

Pomoc drugiej osoby lub użycie lustra może ułatwić podanie leku.

Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu jest lekiem jałowym. Aby uniknąć jego zanieczyszczenia nie należy dotykać końcówki tuby palcami ani dotykać nią powierzchni oka lub jakiejkolwiek innej powierzchni. Stosowanie zanieczyszczonych maści może prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku, w tym do utraty widzenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Przy długotrwałym nieprawidłowym stosowaniu leku, może wystąpić jaskra posteroidowa.

W tym przypadku decyzję o dalszym postępowaniu leczniczym podejmuje lekarz.

Pominięcie zastosowania leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie należy stosować leku przez okres dłuższy niż zalecony przez lekarza.

Zaburzenia oka:

Może pojawić się przemijające pieczenie, świąd w okolicy oka, łzawienie, zaczerwienienie spojówek oraz chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut po zastosowaniu maści. Fludrokortyzon stosowany miejscowo na uszkodzony nabłonek rogówki może opóźniać gojenie i sprzyjać zakażeniu głębszych warstw oka.

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może już po kilku tygodniach spowodować odwracalne zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i doprowadzić do wystąpienia jaskry, zaćmy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 14 dni.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu

Substancją czynną leku jest fludrokortyzonu octan.

1 g maści zawiera 1 mg fludrokortyzonu octanu.

Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, lanolina, wazelina biała.

Jak wygląda Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu i co zawiera opakowanie

Cortineff ophtalm. 0,1%, maść do oczu, to biała z bladożółtym odcieniem, tłusta, miękka masa, o zapachu lanoliny.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa z kaniulą zawierająca 3 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Valeant Sp. Z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21 tel. (075) 64 33 102 faks: (075) 752 44 55 e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Cortineff ophtalm. 0,1%

Charakterystyka Cortineff ophtalm. 0,1%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CORTINEFF ophtalm. 0,1%, 1 mg/g, maść do oczu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera:

1 mg fludrokortyzonu octanu (Fludrocortisoni acetas)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek w ilości 0,1 mg/1 g oraz lanolina w ilości 100 mg/g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść do oczu.

Biała z bladożółtym odcieniem, tłusta, miękka masa, o zapachu lanoliny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapalenia błony naczyniowej oka, zapalenie rogówki, zapalenie alergiczne spojówek i brzegów powiek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Niewielką ilość maści należy wycisnąć bezpośrednio z tuby do worka spojówkowego 2 do 3 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego dłużej niż 2 tygodnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (fludrokortyzon) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i gruźlicze choroby oczu i brzegów powiek.

Jaskra.

Choroby rogówki połączone z ubytkami nabłonka.

Stany ropne, nie zagojone rany.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie zapaleń oczu oraz zmian pourazowych powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza okulisty. W przypadku zmian alergicznych zaleca się konsultację okulistyczną w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania fludrokortyzonu.

Długotrwałe stosowanie fludrokortyzonu może powodować zaćmę, jaskrę z możliwością uszkodzenia nerwu wzrokowego, a także zwiększać ryzyko nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych lub wirusowych.

Produkt leczniczy zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem produktu leczniczego i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Produkt leczniczy zawiera lanolinę. Może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Cortineff ophtalm. 0,1%, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami leczniczymi stosowanymi do oka. Jeżeli jednak konieczne jest jednoczesne podawanie pacjentowi innego produktu lub produktów leczniczych stosowanych do oczu w postaci kropli, to należy podać je z zachowaniem co najmniej 5 minut przerwy, a produkt w postaci maści podawać jako ostatni.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas stosowania maści, aby uniknąć dotykania oczu, powiek i innej powierzchni końcówką tuby, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby (z ocznej kaniuli HDPE).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Fludrokortyzon zmniejsza działanie produktów leczniczych przeciwcukrzycowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Ze względu na zawarty w produkcie leczniczym glikokortykosteroid, Cortineff ophtalm. 0,1% należy stosować ostrożnie u kobiet w okresie karmienia piersią.

Płodność

Wpływ stosowania produktu Cortineff ophtalm. 0,1% na płodność ludzi nie był badany.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ogranicza sprawności psychoruchowej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została uszeregowana według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (> 1/100,

< 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia oka:

Częstość nieznana: przemijające pieczenie, świąd w okolicy oka, łzawienie, zaczerwienienie spojówek oraz przejściowe zaburzenie widzenia ( ustępujące kilka minut po zastosowaniu maści ocznej). Fludrokortyzon stosowany miejscowo na uszkodzony nabłonek rogówki może opóźniać gojenie i sprzyjać zakażeniu głębszych warstw oka.

Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może już po kilku tygodniach spowodować odwracalne zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i doprowadzić do wystąpienia jaskry lub zaćmy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących ciężkiego przedawkowania produktu leczniczego.

Przy długotrwałym, nieprawidłowym stosowaniu produktu leczniczego, może wystąpić jaskra posteroidowa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki okulistyczne, przeciwzapalne, kortykosteroidy; kod ATC: jeszcze nie przydzielony.

Fludrokortyzonu octan jest syntetycznym hormonem kory nadnerczy, fluorowaną pochodną hydrokortyzonu, o dużej aktywności mineralotropowej.

Ma tendencje do hamowania czynności hormonalnej kory nadnerczy. Działanie przeciwzapalne jest wykorzystywane przy stosowaniu miejscowym.

Mechanizm działania

Fludrokortyzon jest silnym inhibitorem kinin tkankowych i zmniejsza ich aktywność proteolityczną, powoduje redukcję substancji podstawowej tkanki łącznej oraz zmniejsza proliferację kolagenu. Rezultat działania farmakodynamicznego

Po zastosowaniu miejscowym do oka działa silnie przeciwzapalnie, zmniejsza odczyn alergiczny, działa przeciwświądowo i przeciwobrzękowo. Hamuje wytwarzanie płynu wysiękowego w przypadku zapaleń przedniego odcinka gałki ocznej oraz po urazach rogówki i twardówki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po miejscowym zastosowaniu do oka fludrokortyzon wchłania się z maści w bardzo małych ilościach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy mają działanie teratogenne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Lanolina

Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Równocześnie nie stosować maści z innymi lekami stosowanymi do oka.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 14 dni.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z kaniulą HDPE i zakrętką HDPE w tekturowym pudełku.

3 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1049

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.08.1990 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 13.12.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Cortineff ophtalm. 0,1%