+ iMeds.pl

Cromohexal 20 mg/mlUlotka Cromohexal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CromoHEXAL, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest CromoHEXAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CromoHEXAL

3.    Jak stosować CromoHEXAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać CromoHEXAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest CromoHEXAL i w jakim celu się go stosuje

CromoHEXAL, krople do oczu, jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym.

Krople do oczu CromoHEXAL stosuje się w:

•    zapobieganiu ostremu i przewlekłemu alergicznemu zapaleniu spojówek,

•    zapobieganiu zapaleniu spojówek w przebiegu kataru siennego (tzw. „wiosennemu” alergicznemu zapaleniu spojówek).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CromoHEXAL Kiedy nie stosować leku CromoHEXAL

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sodu kromoglikan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Bezpośrednio po zastosowaniu kropli do oczu mogą wystąpić krótkotrwałe zaburzenia widzenia.

•    W przypadku stanu zapalnego (również w przebiegu alergicznego zapalenia spojówek) należy zwrócić się do okulisty, aby ocenił, czy mimo dolegliwości możliwe jest korzystanie z soczewek kontaktowych.

Jeśli lekarz pozwoli stosować soczewki kontaktowe, należy wyjąć je przed zakropleniem leku i założyć ponownie dopiero po upływie co najmniej 15 minut od zastosowania leku (patrz również niżej „CromoHEXAL zawiera chlorek benzalkoniowy”).

CromoHEXAL a inne leki

Wprawdzie nie są znane żadne interakcje z innymi lekami, ale należy powiedzieć farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 4 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Kobiety w ciąży mogą stosować lek CromoHEXAL tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Karmienie piersią

CromoHEXAL można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Krople do oczu CromoHEXAL mogą zmniejszać ostrość widzenia przez kilka minut po zakropleniu do oka. Prowadzenie pojazdu, obsługiwanie maszyn lub pracę w potencjalnie niebezpiecznych warunkach można rozpocząć dopiero po całkowitym ustąpieniu zaburzeń widzenia.

CromoHEXAL zawiera chlorek benzalkoniowy

Chlorek benzalkoniowy zawarty w kroplach może powodować podrażnienie oczu.

Należy unikać kontaktu kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Chlorek benzalkoniowy może powodować zmianę zabarwienia soczewek kontaktowych, dlatego należy je wyjąć przed zakropleniem leku i założyć ponownie dopiero po upływie co najmniej 15 minut od zastosowania leku.

3. Jak stosować CromoHEXAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat stosuje się zazwyczaj 1-2 krople do każdego oka 4 razy na dobę.

Gdy objawy ustąpią, można wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku.

Sposób podawania

Krople podaje się do worka spojówkowego. W tym celu należy nieco odchylić głowę do tyłu, lekko odciągnąć ku dołowi dolną powiekę i naciskając butelkę z lekiem wpuścić 1 kroplę do worka spojówkowego. Należy unikać dotknięcia oka końcówką zakraplacza. Po zakropleniu leku należy powoli zamknąć oko. Butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu.

Czas trwania leczenia

Krople do oczu CromoHEXAL należy stosować przez cały okres narażenia na alergen (pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe), nawet po ustąpieniu objawów.

Długotrwałe stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku CromoHEXAL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CromoHEXAL

Nie są dotychczas znane przypadki przedawkowania sodu kromoglikanu.

Pominięcie zastosowania leku CromoHEXAL

W razie pominięcia dawki leku CromoHEXAL należy powrócić do podawania leku, gdy tylko to będzie możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania kropli do oczu niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) może wystąpić pieczenie oczu, obrzęk spojówek, odczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie spojówek.

Opisywano pojedyncze przypadki ciężkich uogólnionych reakcji alergicznych (reakcji anafilaktycznych) ze skurczem oskrzeli, związanych ze stosowaniem sodu kromoglikanu.

W razie wystąpienia cięższych dolegliwości, zwłaszcza gdy podejrzewa się nadwrażliwość na sodu kromoglikan, pacjent nie powinien przyjmować kolejnej dawki leku. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek był przyjmowany.

Krople do oczu zawierają chlorek benzalkoniowy (konserwant), który może spowodować reakcje alergiczne lub zaburzenia smaku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać CromoHEXAL

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze do 25 °C. Chronić przed światłem.

Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 3 tygodnie. Po tym czasie lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został zużyty.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera CromoHEXAL

Substancją czynną leku jest sodu kromoglikan.

1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu edetynian, sorbitol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu wodorofosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda CromoHEXAL i co zawiera opakowanie

CromoHEXAL dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 ml roztworu kropli do oczu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Aeropharm GmbH Francois -Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

4 UR.DZL.ZLN.4020.6984.2012

Cromohexal

Charakterystyka Cromohexal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CromoHEXAL, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zapobieganie ostremu i przewlekłemu alergicznemu zapaleniu spojówek.

•    Zapobieganie zapaleniu spojówek w przebiegu kataru siennego (tzw. „wiosennemu” alergicznemu zapaleniu spojówek).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat stosuje się zazwyczaj 1-2 krople do każdego oka 4 razy na dobę.

Gdy objawy ustąpią, można wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

W celu prawidłowego podania produktu leczniczego należy lekko odciągnąć ku dołowi powiekę i zakroplić roztwór do worka spojówkowego.

Krople do oczu CromoHEXAL stosuje się jedynie zapobiegawczo tak długo, jak to jest konieczne. Leczenie należy kontynuować nawet po ustąpieniu objawów, przez cały okres ekspozycji pacjenta na alergen (pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sodu kromoglikan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku stanu zapalnego, również alergicznego zapalenia spojówek, okulista musi ocenić, czy mimo dolegliwości pacjent może stosować soczewki kontaktowe.

Chlorek benzalkoniowy może spowodować podrażnienie oka.

Należy unikać kontaktu kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Chlorek benzalkoniowy może zmienić ich zabarwienie. Miękkie soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zakropleniem produktu leczniczego i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Teratogennego działania sodu kromoglikanu nie wykazano ani w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), ani na podstawie dotychczasowego doświadczenia u ludzi. Mimo to produkt CromoHEXAL można stosować u kobiet w okresie ciąży jedynie w razie konieczności i po dokładnym rozważeniu ewentualnych zagrożeń i korzyści.

Karmienie piersią

Jak wskazują badania na zwierzętach i właściwości fizyko-chemiczne sodu kromoglikanu, jego przenikanie do mleka kobiet karmiących piersią jest mało prawdopodobne. Nie dowiedziono, aby sodu kromoglikan stosowany przez matkę miał jakiekolwiek niepożądane działanie na karmione piersią dziecko. Krople do oczu CromoHEXAL można stosować w okresie karmienia piersią tylko w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Krople do oczu wpływają na ostrość widzenia przez kilka minut po podaniu, dlatego przed podjęciem prowadzenia pojazdu, obsługiwania maszyn lub pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach należy odczekać aż do ustąpienia zaburzeń widzenia.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania kropli do oczu niezbyt często (>1/1000 do <1/100) występuje uczucie pieczenia oczu, obrzęk spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie spojówek.

Opisywano pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji anafilaktycznych ze skurczem oskrzeli, związanych ze stosowaniem sodu kromoglikanu.

Należy poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia cięższych dolegliwości, zwłaszcza gdy podejrzewa się nadwrażliwość na sodu kromoglikan, pacjent powinien odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

Krople do oczu CromoHEXAL zawieraj ą chlorek benzalkoniowy (konserwant), który może spowodować działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne lub zaburzenia smaku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Żadne działanie, poza obserwacją medyczną, nie jest konieczne. Nie są dotychczas znane przypadki przedawkowania sodu kromoglikanu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne.

Kod ATC: S01GX01

Doświadczenia na zwierzętach i badania in vitro wykazały, że sodu kromoglikan hamuje degranulację zaktywowanych komórek tucznych (mastocytów) i uwalnianie mediatorów reakcji zapalnych po ekspozycji na antygen. Mediatory te są biologicznymi cząsteczkami efektorowymi albo już obecnymi w komórkach (np. histamina, kininy, czynnik chemotaktyczny eozynofilów - ECF, czynnik chemotaktyczny neutrofilów - NCF), albo syntetyzowanymi de novo w odpowiedzi na pobudzenie struktur błony śluzowej zawierających kwas arachidonowy (np. prostaglandyny, leukotrieny). Działanie stabilizujące komórki tuczne obserwowano również u ludzi podczas skurczu oskrzeli wywołanego przez antygen za pośrednictwem IgE oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Natychmiastowa reakcja alergiczna związana jest głównie z histaminą. Prostaglandyny i leukotrieny biorą udział w powstaniu późnych reakcji nadwrażliwości. Mediatory chemotaktyczne, takie jak ECF, NCF i leukotrien B4, odpowiadają za późne reakcje alergiczne. Kromoglikan sodu działa również w mechanizmach nadwrażliwości, które nie są głównie związane z układem odpornościowym, takich jak astma wysiłkowa lub wywołana oparami dwutlenku siarki (SO2).

Oprócz innych postulowanych mechanizmów działania sodu kromoglikan działa również antagonistycznie w stosunku do wapnia: blokuje kanały wapniowe związane z receptorem IgE i w ten sposób hamuje napływ jonów wapnia do komórki tucznej za pośrednictwem receptora, a w konsekwencji degranulację mastocytów. Sodu kromoglikan wiąże się swoiście z białkiem, które stanowi część kanału wapniowego kontrolowanego przez receptor IgE.

Ten mechanizm działania jest wspólny dla wszystkich błon śluzowych (np. oskrzeli, oka, nosa, oczu, jelit).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Sodu kromoglikan wchłania się słabo. Do krążenia ogólnego wchłania się mniej niż 7% dawki sodu kromoglikanu podanego donosowo, około 1% podanego doustnie. Badanie u zdrowych ochotników wykazało, że wchłania się około 0,03% dawki kromoglikanu podanego do oka.

Po wielokrotnym zakropleniu roztworu sodu kromoglikanu do oczu królika wchłania się do krążenia ogólnego mniej niż 0,07% podanej dawki. Śladowe ilości (mniej niż 0,01%) kromoglikanu przenikają do cieczy wodnistej, z której usuwane są całkowicie w ciągu 24 godzin po zakończeniu leczenia.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 80 minut.

Sodu kromoglikan słabo rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego nie przenika przez większość błon biologicznych (takich jak bariera krew-mózg).

Dla osiągnięcia i utrzymania optymalnego działania leczniczego nie jest konieczne określone stałe stężenie sodu kromoglikanu we krwi, lecz wyłącznie jego stężenie osiągane w narządzie docelowym po podaniu miejscowym.

Do tej pory nie udowodniono, że sodu kromoglikan jest metabolizowany. Wchłonięta część usuwana jest w równych proporcjach z żółcią i przez nerki.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Toksyczność przewlekłą badano na szczurach po podskórnym podaniu kromoglikanu. W bardzo dużych dawkach powodował on ciężkie uszkodzenie nerek w postaci degeneracji kanalików w proksymalnej części pętli Henle’go.

Podawanie sodu kromoglikanu drogą inhalacji różnym gatunkom zwierząt (szczur, świnka morska, małpa i pies) przez okres do 6 miesięcy nie spowodowało żadnych uszkodzeń, które można powiązać ze stosowaniem leku.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Wyniki badań działania genotoksycznego w warunkach in vitro i in vivo były ujemne.

Długotrwałe badania na różnych gatunkach zwierząt nie wykazały potencjalnego działania rakotwórczego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję u królików, szczurów i myszy nie wykazały teratogennego lub embriotoksycznego działania sodu kromoglikanu. Nie stwierdzono również wpływu na płodność samców i samic szczurów, przebieg ciąży oraz rozwój około- i pourodzeniowy potomstwa.

Badania na małpach wykazały, że po podaniu dożylnym 0,08% dawki dociera przez łożysko do płodu, a zaledwie 0,001% podanej dawki przenika do mleka.

W trwającym 10 lat badaniu 296 kobiet stosowało przez cały okres ciąży sodu kromoglikan w zalecanej dawce dobowej 2-3 inhalacji (20 mg substancji czynnej). U czworga noworodków stwierdzono wady wrodzone (przetrwały przewód tętniczy, deformacja stopy, defekt przegrody serca i rozszczep wargi). Odsetek noworodków narażonych na działanie sodu kromoglikanu w okresie płodowym i u których wystąpiły wady (1,35%) jest mniejszy niż spodziewany odsetek noworodków obarczonych wadami wrodzonymi w populacji ogólnej.

Liczba przypadków jest jednak niewystarczająca do zdefiniowania ryzyka u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Sodu chlorek Disodu edetynian Sorbitol

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu wodorofosforan dwunastowodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 3 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25 °C. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała butelka z LDPE zaopatrzona w kroplomierz z LDPE i białą nakrętkę z HDPE, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 ml roztworu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3527

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.01.1995 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 8.06.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 UR.DZL.ZLN.4020.6984.2012

Cromohexal