+ iMeds.pl

Cromoxal 10 mg/mlUlotka Cromoxal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CROMOXAL, 10 mg/ml, roztwór do nebulizacji

Natrii cromoglicas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cromoxal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cromoxal

3.    Jak stosować Cromoxal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cromoxal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cromoxal i w jakim celu się go stosuje

Roztwór do nebulizacji Cromoxal zawiera substancję czynną sodu kromoglikan - lek o działaniu przeciwalergicznym i przeciwastmatycznym. Cromoxal zapobiega wystąpieniu lub zmniejsza częstość i nasilenie napadów astmy oskrzelowej.

Cromoxal stosuje się w zapobieganiu astmie oskrzelowej o podłożu alergicznym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cromoxal Kiedy nie stosować leku Cromoxal

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sodu kromoglikan.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kromoglikan nie nadaje się do leczenia ostrego stanu astmatycznego.

Leku Cromoxal nie wolno stosować w celu łagodzenia ostrego skurczu oskrzeli.

Lek można stosować u dzieci jedynie pod nadzorem dorosłych.

Jeśli w trakcie stosowania leku Cromoxal u pacjenta wystąpi kaszel, duszność lub gorączka, należy odstawić lek i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, gdyż mogą to być objawy eozynofilowego zapalenia płuc. Lekarz zaleci wykonanie specjalistycznych badań.

Jeśli w trakcie stosowania leku u pacjenta nasilą się objawy astmy, zwłaszcza w okresie nasilonego stresu (np. z powodu zakażenia, choroby, urazu lub znacznego narażenia na alergen), należy zwrócić się do lekarza.

Ponieważ leczenie jest zapobiegawcze, ważne jest regularne, codzienne stosowanie leku, nawet jeśli nie występują objawy. Korzystne działanie leku może nie być odczuwalne natychmiast, a nawet dopiero po kilku tygodniach stosowania.

Cromoxal a inne leki

Dotychczas nie są znane interakcje sodu kromoglikanu z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cromoxal można stosować w okresie ciąży (zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach ciąży) jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Lek można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści z leczenia dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cromoxal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Cromoxal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat 1 pojemnik (20 mg sodu kromoglikanu) 4 razy na dobę.

W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić częstsze podawanie leku - maksymalnie do 6 razy na dobę.

Po uzyskaniu poprawy należy zmniejszyć dawkę leku do najmniejszej skutecznej dawki.

Sposób podawania leku i czas trwania leczenia

Do podania leku niezbędne jest specjalne urządzenie - inhalator (nebulizator) pneumatyczny lub ultradźwiękowy.

Korzystne działanie leku nie będzie odczuwalne natychmiast, dlatego jego stosowanie należy rozpocząć co najmniej 2 tygodnie przed spodziewanym kontaktem z alergenem. Pełne działanie leku uzyskuje się po 2 do 4 tygodniach regularnego stosowania.

Czas leczenia ustala lekarz prowadzący.

Uwaga

Jeśli wystąpi zmiana barwy roztworu w pojemniku na żółtawą (np. na skutek nieprawidłowego przechowywania), leku nie wolno stosować.

Leku nie należy podawać w postaci wstrzykiwań.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cromoxal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cromoxal

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotychczas nie są znane objawy zatrucia sodu kromoglikanem.

Pominięcie zastosowania leku Cromoxal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cromoxal

Lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając stosowaną dawkę dobową w ciągu jednego tygodnia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po inhalacji może wystąpić chrypka, lekkie podrażnienie gardła i tchawicy oraz związany z tym kaszel. W pojedynczych przypadkach może to prowadzić do odruchowego zwężenia oskrzeli. Bardzo rzadko skurcz oskrzeli może być tak silny, że wymaga przerwania stosowania leku.

U około 2% pacjentów z astmą oskrzelową podczas stosowania sodu kromoglikanu obserwowano stany zapalne skóry, mięśni i błony śluzowej żołądka oraz jelita cienkiego. Objawy te nie były ciężkie i ustępowały całkowicie po odstawieniu leku.

W rzadkich przypadkach opisywano wysypkę skórną.

Bardzo rzadko obserwowano eozynofilowe zapalenie płuc.

W pojedynczych przypadkach wystąpiły uogólnione reakcje nadwrażliwości (również reakcje anafilaktyczne), w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze i zapaść, obrzęk krtani.

Sporadycznie opisywano obrzęk ślinianek, bóle stawów, krwioplucie, zawroty głowy, odruchy wymiotne, bóle mięśni, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie tętnic, zapalenie osierdzia i bolesne lub utrudnione oddawanie moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cromoxal

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i na pojemniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cromoxal

- Substancją czynną leku jest sodu kromoglikan. 2 ml roztworu (1 pojemnik) zawierają 20 mg sodu kromoglikanu i wodę oczyszczoną.

Jak wygląda Cromoxal i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w jednodawkowych pojemnikach polietylenowych (LDPE), w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 50 pojemników po 2 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

I 4 UR.DZL.ZLN.4020.6986.2012

Cromoxal

Charakterystyka Cromoxal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CROMOXAL, 10 mg/ml, roztwór do nebulizacji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1    ml roztworu zawiera 10 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas).

2    ml roztworu (1 pojemnik) zawierają 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nebulizacji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie astmie oskrzelowej o podłożu alergicznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie wziewne.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat 1 pojemnik (20 mg sodu kromoglikanu) 4 razy na dobę.

W ciężkich przypadkach częstość podawania można zwiększyć maksymalnie do 6 razy na dobę, a po uzyskaniu poprawy zmniejszyć dawkę do najmniejszej skutecznej dawki.

Dzieci powinny stosować Cromoxal jedynie pod nadzorem dorosłych.

Podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć co najmniej 2 tygodnie przed spodziewanym kontaktem z alergenem. Pełne działanie uzyskuje się po 2 do 4 tygodniach regularnego stosowania.

Cromoxal należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę dobową w ciągu jednego tygodnia.

Produkt leczniczy należy podawać wziewnie do układu oddechowego przy użyciu inhalatora (nebulizatora) pneumatycznego lub ultradźwiękowego.

Produktu leczniczego nie należy podawać w postaci wstrzykiwań.

4.3    Przeciwwskazania

■ Nadwrażliwość na sodu kromoglikan.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Sodu kromoglikanu nie wolno stosować do leczenia ostrego stanu astmatycznego.

Stosowanie produktu Cromoxal należy przerwać, jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta eozynofilowe zapalenie płuc.

U pacjentów, u których zmniejszono dawkę kortykosteroidu lub go odstawiono, zaostrzenie astmy może spowodować konieczność ponownego zwiększenia jego dawki lub wznowienia stosowania, zwłaszcza w okresie nasilonego stresu (np. z powodu zakażenia, choroby, urazu lub znacznego narażenia na alergen). Może być również konieczne rozważenie innego postępowania leczniczego.

Ponieważ leczenie jest zapobiegawcze, ważne jest regularne, codzienne stosowanie produktu Cromoxal, nawet jeśli nie występują objawy. Pacjenta należy poinformować, że korzystne działanie produktu leczniczego może nie być odczuwalne natychmiast, ale wymaga to nawet kilku tygodni stosowania.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wprawdzie dotychczas nie stwierdzono toksycznego działania sodu kromoglikanu na zarodek i płód, jednak produkt leczniczy można stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Jak wskazują badania na zwierzętach i właściwości fizyko-chemiczne sodu kromoglikanu, jego przenikanie do mleka kobiecego jest mało prawdopodobne . Wprawdzie nie ma doniesień o szkodliwym wpływie leku na dzieci karmione mlekiem matek, które stosują sodu kromoglikan, jednak Cromoxal można stosować w okresie karmienia piersią tylko po rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści z leczenia dla matki do ryzyka dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cromoxal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Po inhalacji może wystąpić chrypka, lekkie podrażnienie gardła i tchawicy oraz związany z tym kaszel.

W pojedynczych przypadkach może to prowadzić do odruchowego zwężenia oskrzeli. Bardzo rzadko skurcz oskrzeli może być tak silny, że wymaga przerwania stosowania produktu Cromoxal.

U około 2% pacjentów z astmą oskrzelową obserwowano stany zapalne skóry, mięśni i błony śluzowej żołądka oraz jelita cienkiego podczas stosowania sodu kromoglikanu. Objawy te nie były ciężkie i ustępowały całkowicie po odstawieniu leku.

W rzadkich przypadkach opisywano wysypkę skórną.

Bardzo rzadko obserwowano eozynofilowe zapalenie płuc.

W pojedynczych przypadkach wystąpiły reakcje nadwrażliwości (również uogólnione reakcje anafilaktyczne), w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze i zapaść, obrzęk krtani.

Sporadycznie opisywano reakcje, które nie należały do znanych działań niepożądanych kromoglikanu, takie jak obrzęk ślinianek, bóle stawów, krwioplucie, zawroty głowy, odruchy wymiotne, bóle mięśni, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie tętnic, zapalenie osierdzia i bolesne lub utrudnione oddawanie moczu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Badania na zwierzętach wykazały bardzo małą toksyczność miejscową lub ogólnoustrojową sodu kromoglikanu. Rozszerzone badania u ludzi nie wykazały, aby stosowanie produktów leczniczych zawierających sodu kromoglikan zagrażało bezpieczeństwu pacjentów. Dlatego ryzyko związane z przedawkowaniem jest mało prawdopodobne. W razie podejrzenia przedawkowania leku należy zastosować leczenie objawowe oraz podtrzymujące czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane wziewnie, leki przeciwalergiczne, z wyjątkiem kortykosteroidów.

Kod ATC: R03BC01

Doświadczenia na zwierzętach i badania in vitro wykazały zdolność sodu kromoglikanu do hamowania degranulacji uczulonych komórek tucznych (mastocytów) po ekspozycji na antygen i uwalniania mediatorów reakcji zapalnej (takich jak histamina, kininy, czynnik chemotaktyczny eozynofili i neutrofili, prostaglandyny i leukotrieny). Sodu komoglikan hamuje zarówno wczesną, jak i późną fazę reakcji alergicznej. Zapobiega lub zmniejsza częstość występowania i nasilenie napadów astmy oskrzelowej. Sodu kromoglikan działa również antagonistycznie w stosunku do jonów wapnia. Wiąże się on specyficznie z białkiem stanowiącym część kanału wapniowego kontrolowanego przez receptor IgE. Blokowanie kanału wapniowego związanego z receptorem IgE prowadzi do zahamowania napływu jonów wapnia do komórki tucznej i, w konsekwencji, do zahamowania degranulacji komórki tucznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Sodu kromoglikan bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego (około 1% przyjętej dawki). Po inhalacji leku w postaci proszku około 8% substancji czynnej dociera do dróg oddechowych i wchłania się tam całkowicie. Pozostała część dawki jest wydychana lub osiada w części ustnej gardła, po czym jest połykana i wydalana. Kromoglikan osiąga maksymalne stężenie w osoczu po upływie 15 do 20 minut. Po inhalacji pojedynczej dawki 20 mg sodu kromoglikanu w postaci proszku, w ciągu 15 minut uzyskuje się stężenie w osoczu 9 ng/ml.

Lek wiąże się z białkami osocza w 63 do 76%, a objętość dystrybucji wynosi 0,13 l/kg.

Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 60 do 90 minut. Wchłanianie zmniej sza się wraz z nasilającym się zwężeniem oskrzeli i lepkością wydzieliny oskrzelowej. Sodu kromoglikan jest słabo rozpuszczalny w tłuszczach i z tego względu nie przenika przez większość błon biologicznych, jak np. bariera krew-mózg. W celu osiągnięcia i utrzymania optymalnego działania terapeutycznego sodu kromoglikanu nie jest konieczne utrzymanie stałego stężenia leku we krwi. Zasadnicze znaczenie ma stężenie kromoglikanu w narządzie docelowym.

Dotychczas nie wykazano metabolizmu sodu kromoglikanu. Jest on wydalany w zbliżonych ilościach z żółcią i w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Badania toksyczności sodu kromoglikanu po podaniu jednorazowym, przeprowadzone na kilku gatunkach zwierząt, nie wykazały szczególnego ryzyka (patrz punkt 4.9).

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W trwających do pół roku badaniach toksyczności sodu kromoglikanu po podaniu wziewnym nie wykazano zmian patologicznych u zwierząt różnych gatunków (szczur, świnka morska, małpa i pies).

Rakotwórczość i genotoksyczność

Dostępne wyniki badań nie wykazały mutagennego działania sodu kromoglikanu. Długotrwałe badania na różnych gatunkach zwierząt nie wykazały działania rakotwórczego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Dotychczasowe doświadczenie ze stosowaniem sodu kromoglikanu u ludzi nie dowiodły zwiększonego ryzyka wystąpienia wad rozwojowych.

Badania na zwierzętach wykazały, że sodu kromoglikan wywołuje bardzo małą miejscową lub układową toksyczność. Badania toksycznego wpływu na reprodukcję u królików, szczurów i myszy nie wykazały żadnego działania teratogennego lub embriotoksycznego. Nie wpływał on również na płodność samic i samców szczura, przebieg ciąży oraz rozwój około- i pourodzeniowy. Badania na małpach wykazały, że po podaniu dożylnym kromoglikanu 0,08% dawki przenika przez barierę łożyskową, a jedynie 0,001% podanej dawki przenika do mleka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie są znane.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produktu leczniczego nie wolno stosować, jeśli barwa roztworu w pojemniku zmieni się na żółtawą (np. w wyniku nieprawidłowego przechowywania).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jednodawkowe pojemniki polietylenowe (LDPE) w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 50 pojemników po 2 ml.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Zawartość pojemnika jest przeznaczona do jednorazowego użytku.

Niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Do inhalacji niezbędne jest specjalne urządzenie, np. nebulizator pneumatyczny lub ultradźwiękowy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3753

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 14.11.1995 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.04.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 UR.DZL.ZLN.4020.6986.2012

Cromoxal