Imeds.pl

Curacne 10 Mg 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Curacne 5 mg Curacne 10 mg Curacne 20 mg Curacne 40 mg kapsułki miękkie Isotretinoinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Curacne i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Curacne

3.    Jak przyjmować lek Curacne

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Curacne

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek CURACNE i w jakim celu się go stosuje

Lek Curacne zawiera substancję czynną izotretynoinę. Izotretynoina należy do leków z grupy retynoidów.

Lek Curacne jest wskazany do stosowania w ciężkich postaciach trądziku (jak trądzik guzkowy, trądzik skupiony lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn) opornych na prawidłowo przeprowadzone standardowe leczenie lekami przeciwbakteryjnymi działającymi ogólnie oraz lekami stosowanymi miejscowo (krem, żel, maść, płyn).

Leczenie lekiem Curacne musi się odbywać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu ciężkich postaci trądziku retynoidami oraz monitorowaniu pacjenta podczas stosowania leku.

Lek Curacne nie jest wskazany w leczeniu trądziku występującego przed okresem dojrzewania i nie zaleca się jego stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Curacne Kiedy nie przyjmować leku Curacne

•    u kobiet w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, u kobiet które planują wkrótce zajść w ciążę oraz u kobiet w okresie rozrodczym, o ile nie są spełnione wszystkie wymagania dotyczące zapobiegania ciąży (patrz: „Ciąża i karmienie piersią, Ważne” poniżej).

•    jeśli pacjent ma uczulenie na izotretynoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), szczególnie orzeszki ziemne lub soję.

•    u pacjentów z niewydolnością wątroby (ciężkie choroby wątroby),

•    u pacjentów z hiperwitaminozą A (zbyt duże stężenie witaminy A we krwi),

•    u pacjentów ze zwiększonym stężeniem lipidów (cholesterol, trójglicerydy) we krwi,

•    u pacjentów jednocześnie leczonych antybiotykami z grupy tetracyklin (patrz „Przyjmowanie innych leków”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Curacne należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

•    Depresji, również jeśli występowała w przeszłości i innych psychicznych problemów (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

•    Kłopotów z nerkami. W takim przypadku lekarz prowadzący powinien zmodyfikować dawkę izotretynoiny.

•    Nadwagi, cukrzycy, dużego stężenia cholesterolu lub trójglicerydów we krwi oraz spożywania dużych ilości alkoholu. We wszystkich tych przypadkach stężenie lipidów i glicerydów we krwi musi być regularnie kontrolowane. Jeśli sytuacja ta dotyczy pacjenta, lekarz zleci regularne badanie krwi. Pacjenci z cukrzycą w czasie trwania kuracji powinni ściśle kontrolować stężenie cukru.

•    Kłopotów z wątrobą. Lek Curacne może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz).W celu sprawdzenia czynności wątroby (aktywności enzymów wątrobowych) lekarz zleci regularne badania krwi przed i w trakcie trwania kuracji. W przypadku utrzymującego się znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, lekarz rozważy zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia.

•    Wystąpienia zaburzeń jelitowych.

Należy natychmiast zaprzestać leczenia lekiem Curacne i skontaktować się z lekarzem:

•    Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie trwania kuracji lub w ciągu miesiąca po jej zakończeniu,

•    Jeżeli wystąpią następujące objawy:

1.    kłopoty z oddychaniem, swędzenie i (lub) pokrzywka, gdyż te objawy mogą świadczyć o reakcji alergicznej;

2.    ból głowy z nudnościami, wymioty lub upośledzone widzenie;

3.    ostry ból brzucha, nudności lub wymioty, lub ostra biegunka połączona z wystąpieniem krwi w stolcu;

4.    kłopoty z oddawaniem moczu lub nawet niemożność oddania moczu;

5.    upośledzenie widzenia w nocy i (lub) zaburzenia widzenia;

6.    zaburzenia psychiczne, a w szczególności objawy depresji (złe samopoczucie, płaczliwość, chęć samookaleczenia, poczucie wyobcowania w stosunku do rodziny czy przyjaciół).

•    Jeżeli u pacjenta wystąpi zżółknięcie oczu lub skóry i poczucie zawrotów głowy.

Specjalne ostrzeżenie dla kobiet stosujących lek Curacne:

Ciąża,karmienie piersią i wpływ na płodność:

Stosowanie leku Curacne przez kobietę w ciąży lub w okresie karmienia piersią jest całkowicie zabronione (patrz: „Ciąża i karmienie piersią, Ważne”poniżej).

Ciąża i karmienie piersią, Ważne

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Lek Curacne działa teratogennie.

To znaczy, że stosowanie leku Curacne przez kobietę w ciąży, grozi wystąpieniem ciężkich wad rozwojowych u dziecka. Jeśli w czasie stosowania leku lub w ciągu miesiąca po zaprzestaniu jego stosowania kobieta zajdzie w ciążę, istnieje duże ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich wad rozwojowych u płodu.

Oto rysunek przedstawiający możliwe zewnętrzne wady rozwojowe, które mogą wystąpić u dziecka w przypadku, gdy pacjentka była leczona izotretynoiną będąc w ciąży, jak brak uszu lub uszy_


nie, duża głowa i mały podbródek, nieprawidłowości oczu,


Często występują wewnętrzne wady rozwojowe, które obejmują serce, grasicę, układ nerwowy, gruczoł przytarczyczny.

Ten lek może także powodować poronienia.

Stosowanie leku Curacne jest przeciwwskazane jeżeli:

•    pacjentka jest w ciąży lub jeżeli zamierza zajść w ciążę w czasie leczenia izotretynoiną lub w ciągu miesiąca po zakończeniu kuracji,

•    pacjentka karmi piersią dziecko, gdyż izotretynoina może dostać się do organizmu dziecka wraz z mlekiem matki i uszkodzić organizm dziecka.

PROGRAM ZAPOBIEGANIA CIĄŻY

Stosowanie leku Curacne u kobiet w okresie rozrodczym jest przeciwwskazane, o ile nie są spełnione wszystkie wymagania PROGRAMU ZAPOBIEGANIA CIĄŻY.

Warunki stosowania leku Curacne przez kobiety w okresie rozrodczym:

•    Pacjentka jest świadoma ryzyka teratogennego działania leku.

•    Pacjentka jest świadoma dlaczego nie wolno jej zajść w ciążę w okresie stosowania leku. Lekarz jest zobowiązany udzielić informacji na temat środków, jakie należy podjąć w celu uniknięcia zajścia w ciążę, a także zaopatrzyć pacjentkę w broszurę na temat różnych metod antykoncepcji. Jeżeli jest to niezbędne lekarz może odesłać pacjentkę do ginekologa.

•    Pacjentka stosuje przynajmniej jedną, a najlepiej dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną:

-    nieprzerwanie przez 1 miesiąc przed rozpoczęciem leczenia lekiem Curacne,

-    przez cały okres leczenia,

-    przez 5 tygodni po zakończeniu leczenia.

Wymagania te dotyczą także kobiet, które aktualnie nie są aktywne seksualnie, a także tych, u których nie występują miesiączki.

•    Pacjentka rozumie konieczność odbywania wizyt lekarskich raz na miesiąc i zgadza się:

-    przeprowadzić test ciążowy na 1 miesiąc przed leczeniem (test musi być przeprowadzony w ciągu pierwszych 3 dni cyklu miesiączkowego),

-    przeprowadzić test ciążowy w każdym miesiącu leczenia,

-    przeprowadzić test ciążowy 5 tygodni po zakończeniu leczenia.

Wynik wszystkich testów musi być negatywny. Pacjentka nie może zajść w ciążę podczas leczenia i przez miesiąc po zakończeniu leczenia.

•    Pacjentka musi podpisać (osobiście lub robi to osoba dorosła w imieniu osoby małoletniej) dokument stanowiący, że zna i rozumie zagrożenia wynikające z leczenia lekiem Curacne oraz konieczność zastosowania się do wymagań Programu Zapobiegania Ciąży.

Specjalne ostrzeżenia dla mężczyzn

Nie ma szczególnych warunków regulujących przepisywanie tego leku mężczyznom, gdyż nie ma dowodów sugerujących, że leczenie izotretynoiną mężczyzn wpływa na upośledzenie płodności i rozwój potomstwa. Pacjent musi jednak pamiętać, że nie wolno mu dawać leku Curacne innym osobom, szczególnie kobietom.

Lek Curacne a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub famaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy przyjmować jednocześnie witaminy A i antybiotyków z grupy tetracyklin, podczas jednoczesnego stosowania leku Curacne.

Podczas leczenia izotretynoiną nie należy jednocześnie stosować środków przeciwtrądzikowych o miejscowym działaniu keratolitycznym lub złuszczającym, gdyż może wystąpić miejscowe podrażnienie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia może wystąpić upośledzenie widzenia w nocy, które w rzadkich przypadkach może utrzymywać się po zakończeniu leczenia. Zaburzenia te mogą wystąpić nagle, należy więc zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Curacne zawiera olej sojowy.

Osoby uczulone na orzeszki ziemne lub soję nie mogą przyjmować tego leku, gdyż może on powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

Porady dotyczące codziennego życia

•    W wypadku wysychania skóry lub ust należy stosować maści lub kremy nawilżające i balsam do ust.

•    W całym okresie leczenia nie należy używać produktów mogących powodować podrażnienie skóry, jak np. kremów do peelingu.

•    Należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce w trakcie leczenia, gdyż stosowanie leku Curacne może zwiększać wrażliwość skóry.

Jeżeli nie można uniknąć ekspozycji na słońce, należy stosować kremy o wartości współczynnika ochrony przed światłem SPF co najmniej 15.

Nie wolno używać lamp z promieniowaniem UV, opalać się w solarium ani pod kwarcówką.

•    Podczas leczenia oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu należy unikać depilacji woskiem, wykonywania dermabrazji (zabiegu, w którym naskórek jest usuwany w celu likwidacji blizn) oraz leczenia laserem, ponieważ może dochodzić do powstania blizn, obszarów niedostatecznej lub nadmiernej pigmentacji skóry oraz odwarstwienia naskórka.

•    Jeśli wystąpi zespół suchego oka, należy zaprzestać używania soczewek kontaktowych. Zamiast nich należy nosić okulary do czasu zakończenia terapii.

•    Należy nosić okulary przeciwsłoneczne w celu ochrony oczu przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne.

•    Należy zachować ostrożność podczas obsługiwania urządzeń mechanicznych oraz prowadzenia samochodu nocą, ponieważ zaburzenia widzenia mogą występować nagle.

•    Podczas leczenia lekiem Curacne mogą występować bóle mięśni i stawów. W tym okresie należy powstrzymać się od forsownych ćwiczeń fizycznych.

•    Podczas leczenia oraz w ciągu miesiąca po jego zakończeniu nie należy oddawać krwi. Gdyby otrzymała ją kobieta w ciąży, jej dziecko mogłoby urodzić się z ciężkimi wadami.

3. Jak przyjmować lek CURACNE

Lek Curacne należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie izotretynoiną należy rozpocząć od dawki 0,5 mg/kg mc. na dobę. U większości pacjentów dawka wynosi od 0,5 mg/kg mc. do 1 mg/kg mc. na dobę.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Curacne jest za słabe lub za silne, powinien powiadomić o tym lekarza.

Kapsułki należy przyjmować doustnie z pokarmem, raz lub dwa razy na dobę. Kapsułki należy przyjmować w całości. Nie należy rozgryzać ani ssać kapsułek.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki (np.

10 mg/dobę).

Stosowanie u dzieci

Izotretynoina nie jest wskazana w leczeniu trądziku występującego przed okresem dojrzewania i nie zaleca się jej stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z nietolerancją

U pacjentów z objawami ciężkiej nietolerancji leku po zastosowaniu zalecanej dawki, można kontynuować leczenie, stosując największą dawkę tolerowaną przez pacjenta.

Czas trwania kuracji

Kuracja lekiem Curacne trwa od 16 do 24 tygodni. Stan skóry może ulec poprawie jeszcze w ciągu 8 tygodni po zakończeniu leczenia.

Z tego względu powinno minąć, co najmniej 8 tygodni od czasu zakończenia kuracji, aby w razie konieczności lekarz mógł zastosować następny kurs leczenia. U większości pacjentów potrzebna jest tylko jednorazowa kuracja.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Curacne

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Curacne, mogą wystąpić objawy hiperwitaminozy A, w postaci intensywnego bólu głowy, nudności lub wymiotów, bezsenności, drażliwości i swędzenia. W tej sytuacji należy natychmiast zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Curacne

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy stosować lek nadal zgodnie z zaleconym dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Curacne może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane często ustępują w trakcie leczenia, po zmianie dawki lub zaprzestaniu leczenia. W wypadku ich wystąpienia należy powiadomić lekarza prowadzącego, który podejmie stosowną decyzję.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne

• Rzadko u niektórych pacjentów podczas leczenia izotretynoiną albo zaraz po zakończeniu kuracji występuje depresja lub następuje pogłębienie jej objawów albo dochodzi do innych poważnych zaburzeń psychicznych.

Objawy obejmują smutek, lęk, zmiany nastroju, płaczliwość, rozdrażnienie, utratę odczuwania przyjemności bądź zainteresowania sportem czy życiem towarzyskim, bezsenność bądź

nadmierną senność, zmiany masy ciała, zaburzenia łaknienia, osłabienie aktywności w pracy lub szkole, kłopoty z koncentracją.

W nielicznych przypadkach pacjenci myśleli o próbach samookaleczenia lub samobójstwa (myśli samobójcze), czasami te próby podejmowano. Istnieją doniesienia wskazujące, że część z tych pacjentów nie robiła wrażenia, że są w depresji.

Bardzo rzadko donoszono, że pod wpływem leku Curacne pacjenci stawali się agresywni bądź brutalni.

Należy poinformować lekarza o chorobie psychicznej w tym o depresji, zachowaniach samobójczych czy zaburzeniach psychotycznych (utrata kontaktu z rzeczywistością polegająca na słyszeniu głosów lub widzeniu rzeczy nieistniejących), lub gdy w rodzinie pacjenta jest osoba z zaburzeniami psychicznymi.

Należy poinformować lekarza o zażywaniu leków na jedną z powyższych chorób.

Pacjent powinien poinformować natychmiast lekarza, jeżeli sądzi, że rozwija się jedna z powyższych chorób. W takiej sytuacji może on być poproszony o zaprzestanie kuracji izotretynoiną.

Zaprzestanie kuracji izotretynoiną może jednak okazać się niewystarczające, żeby niepokojące objawy ustąpiły i może być niezbędna dalsza pomoc lekarska.

•    Nagłe zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne).

•    Ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka), które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Do pierwszych objawów należą okrągłe plamki, często z centralnie umiejscowionymi pęcherzykami, występujące zwykle na rękach i dłoniach lub nogach i stopach. W cięższych przypadkach pęcherzyki mogą występować na klatce piersiowej i plecach. Mogą wystąpić również inne objawy, np. zakażenie oczu (zapalenie spojówek) lub owrzodzenia jamy ustnej, gardła lub nosa. Ciężkie postaci zmian skórnych mogą przekształcić się w rozległe łuszczenie się skóry, które może zagrażać życiu pacjentów. Ciężkie reakcje skórne są często poprzedzane bólem głowy, gorączką, bólami innych części ciała (objawy grypopodobne).

W przypadku pojawienia się wysypki lub takich objawów skórnych, należy natychmiast przerwać stosowanie Curacne i skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie inne działania niepożądane zostały zgrupowane poniżej według częstości ich występowania.

Bardzo często: występujące u więcej niż 1 na 10 osób

•    Niedokrwistość (anemia), małopłytkowość, nadpłytkowość.

•    Przyspieszone OB (marker ostrego zapalenia).

•    Zwiększenie stężenia triglicerydów, zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL).

•    Podniesienie aktywności enzymów wątrobowych (wzrost aminotransferaz).

Stosownie do sytuacji lekarz prowadzący może zalecić wykonanie testów krwi, bądź inne niezbędne badania.

•    Czerwone owrzodzenia lub głębokie pęknięcia w kącikach ust i wargach, zapalenie skóry, suchość skóry, miejscowe łuszczenie się skóry, swędzenie, czerwone wykwity skórne, łamliwość skóry.

•    Zapalenie powiek, zapalenie spojówek z ropną wydzieliną i swędzeniem, podrażnienie oka i suchość oka.

•    Bóle pleców, mięśni i stawów. Dlatego należy ograniczyć intensywne ćwiczenia fizyczne w trakcie leczenia. Wszystkie te objawy są odwracalne po zakończeniu leczenia.

Często: występujące u mniej niż 1 na 100 osób

•    Zwiększenie cukru i cholesterolu we krwi, krwiomocz, białkomocz.

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, który wpływa na większą podatność pacjentów na infekcje.

•    Bóle głowy.

•    Suchość błony śluzowej nosa, krwawienie z nosa, zapalenie jamy nosowo-gardłowej.

Rzadko: występujące u mniej niż 1 na 1000 osób

•    Alergiczne reakcje skórne, nadwrażliwość.

•    Wypadanie włosów (łysienie).

Bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10000 osób

•    Zapalenie trzustki, krwotoki żołądkowo-jelitowe, zapalenie okrężnicy). W przypadku ostrego bólu brzucha połączonego (lub nie) z krwawymi biegunkami, nudnościami i wymiotami, należy zaprzestać stosowania izotretynoiny i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•    Zaburzenia wątroby (zapalenie wątroby), mdłości, wymioty, brak apetytu, złe samopoczucie, goraczka, swędzenie, pożółknięcie skóry i oczu.

•    Zaburzenia nerek: poważne zmęczenie, kłopoty z oddawaniem moczu, lub nawet niemożność jego oddawania, opuchnięte powieki. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy w trakcie leczenia izotretynoiną, powinien przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

•    Podwyższony poziom cukru we krwi (co wskazuje na cukrzycę) wraz z objawami towarzyszącymi takimi jak: zwiększone pragnienie, nasilenie oddawania moczu, wzrost apetytu z jednoczesnym spadkiem masy ciała, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, słabość, spadek nastroju, podrażnienie, stan ogólnego wyczerpania. W przypadku ich wystąpienia należy skontaktować się z lekarzem.

•    Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują izotretynoinę i niektóre antybiotyki (tetracykliny).

Temu nadciśnieniu towarzyszą przewlekłe bóle głowy połączone z nudnościami, wymiotami lub zaburzeniami widzenia.

Należy wówczas przerwać podawanie leku Curacne i skontaktować się z lekarzem jak najszybciej.

•    Drgawki.

•    Zwężenie lub zatkanie naczyń krwionośnych.

•    Pogorszenie objawów trądziku w czasie pierwszych kilku tygodni leczenia objawiające się zapalnymi zmianami chorobowymi na skórze, ciężkie formy trądziku (trądzik piorunujący). Niemniej jednak kontynuacji leczenia powinno towarzyszyć łagodzenie objawów trądziku oraz innych dolegliwości.

•    Zapalenie okrężnicy.

•    Miejscowe zapalenia bakteryjne.

•    Rumień twarzy, wysypka skórna.

•    Zmiany we włosach, zwiększenie owłosienia ciała, degeneracja paznokci, zapalenia bakteryjne naskórka wokół paznokci.

•    Uszkodzenie naczyń skórnych i błon śluzowych.

•    Nasilenie wrażliwości na światło słoneczne (patrz Porady dotyczące codziennego życia, punkt 2).

Zwiększona pigmentacja skóry, zwiększona potliwość.

•    Powiększenie węzłów chłonnych.

•    Wysoki poziom kwasu moczowego we krwi mogący powodować dnę moczanową.

•    Lek może powodować pogorszenie widzenia w ciemności i niewyraźne widzenie, które mogą wystąpić nagle. Te zaburzenia mogą się utrzymywać nawet po zakończeniu leczenia.

•    Ślepota barw, silne podrażnienie oczu, zmętnienie rogówki, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, katarakta, zwiększona wrażliwość na światło, zaburzenia widzenia, nietolerancja soczewek kontaktowych. Wówczas pacjent powinien nosić okulary przeciwsłoneczne w celu ochrony oczu przed oślepieniem.

Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy w trakcie leczenia, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Upośledzenie słuchu.

•    Uczucie suchości w gardle, mdłości, zmiany w głosie (chrypka).

•    Złe samopoczucie.

•    Zmiany głównie obejmujące stawy z towarzyszącym bólem i opuchlizną, nieprawidłowości w budowie kości, na przykład zbyt powolny wzrost, czy zbyt mała gęstość kości, zwapnienie tkanek miękkich, zapalenie ścięgna. Aktywność niektórych enzymów wątrobowych (kinaza kreatyny), które są uwalniane podczas rozkładu włókien mięśniowych, może wzrastać w razie wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych przez pacjentów leczonych izotretynoiną, nieprawidłowy rozpad mięśni, które mogą prowadzić do zaburzeń czynności nerek.

•    Senność, zawroty głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CURACNE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Curacne, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem.

Po zakończeniu leczenia należy zwrócić wszystkie pozostałe kapsułki do apteki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postepowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Curacne

Curacne 5 mg, kapsułki miękkie Substancją czynną leku jest izotretynoina.

1 kapsułka miękka zawiera 5 mg izotretynoiny.

Ponadto lek zawiera olej sojowy oczyszczony, wosk żółty, olej roślinny uwodorniony oraz wchodzące w skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171) 25% w glicerolu.

Curacne 10 mg, kapsułki miękkie Substancją czynną leku jest izotretynoina.

1 kapsułka miękka zawiera 10 mg izotretynoiny.

Ponadto lek zawiera olej sojowy oczyszczony, wosk żółty, olej roślinny uwodorniony oraz wchodzące w skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E172).

Curacne 20 mg, kapsułki miękkie Substancją czynną leku jest izotretynoina.

1 kapsułka miękka zawiera 20 mg izotretynoiny.

Ponadto lek zawiera olej sojowy oczyszczony, wosk żółty, olej roślinny uwodorniony oraz wchodzące w skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171) 25% w glicerolu.

Curacne 40 mg, kapsułki miękkie Substancją czynną leku jest izotretynoina.

1 kapsułka miękka zawiera 40 mg izotretynoiny.

Ponadto lek zawiera olej sojowy oczyszczony, wosk żółty, olej roślinny uwodorniony oraz wchodzące w skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171) 25% w glicerolu.

Skład tuszu: alkohol SDA 35, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E 172), poliwinylowy octanoftalan, woda, alkohol izopropylowy, makrogol, amonowy wodorotlenek.

Jak wygląda lek Curacne i co zawiera opakowanie

30 kapsułek w blistrach, w tekturowym pudełku.

Każda kapsułka miękka 5 mg ma dwukolorową nieprzezroczystą czerwono/brązowo-kremową osłonkę żelatynową z jasno -żółto/pomarańczowym wypełnieniem oraz nadrukiem „5” na jednej stronie.

Każda kapsułka miękka 10 mg ma czerwono/brązową osłonkę żelatynową z jasno żółto/pomarańczowym wypełnieniem oraz nadrukiem „I 10” na jednej stronie.

Każda kapsułka miękka 20 mg ma dwukolorową nieprzezroczystą czerwono/brązowo-kremową osłonkę żelatynową z jasno żółto/pomarańczowym wypełnieniem oraz nadrukiem „I 20” na jednej stronie.

Każda kapsułka miękka 40 mg ma pomarańczowo/brązową nieprzezroczystą osłonkę żelatynową z jasno pomarańczowo/żółtym wypełnieniem oraz nadrukiem „I40” na jednej stronie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Dermatologie 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Francja

Wytwórca

Catalent France Beinheim SA 74, rue Principale 67930 Beinheim Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    ISOCURAL

Czechy    CURACNE

Francja    CURACNE

Grecja    CURACNE

Luksemburg    CURACNE

Polska    CURACNE

Portugalia    ISOTRETINOINA Pierre Fabre

Słowacja    CURACNE

Hiszpania    ISOACNE

Kategoria dostępności:

Lek wydawany na receptę wymagający wnikliwego monitorowania podczas leczenia.

Dla kobiet w wieku rozrodczym:

•    Przed wypisaniem recepty konieczne jest uzyskanie zgody pacjentki na przeprowadzenie kuracji oraz przekazanie informacji na temat antykoncepcji;

•    Czas trwania kuracji na podstawie wydanej recepty jest ograniczony do 30 dni. Przedłużenie czasu kuracji wymaga wydania nowej recepty;

•    Lek może być wydany najpóźniej 7. dnia po dacie wypisania recepty;

•    Lek może być wydany tylko wtedy, kiedy na recepcie widnieją wszystkie obowiązujące informacje.

Obowiązkowe wymagania:

o Rozpoczęcie kuracji (pierwsza recepta).

-    Uzyskanie zgody pacjenta na przeprowadzenie kuracji (podpisanie formularza) oraz przekazanie informacji na temat antykoncepcji.

-    Stosowanie przynajmniej jednej skutecznej metody antykoncepcyjnej, co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem kuracji.

-    Ocena stopnia zrozumienia przez pacjenta planowanej kuracji.

-    Wyznaczenie daty testu ciążowego (osocze hCG).

o Przedłużenie kuracji (kolejne recepty).

-    Realizowanie programu skutecznej antykoncepcji.

-    Ocena stopnia zrozumienia przez pacjenta przeprowadzanej kuracji.

-    Określenie daty ostatniego testu ciążowego (osocze hCG).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku Curacne należy zwrócić się do lekarza specjalisty, oraz do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

tel. 22 559 63 60; fax: 22 559 63 88

Data zatwierdzenia ulotki:

15.10.2014

10