+ iMeds.pl

Curatoderm 4,17 mg/gUlotka Curatoderm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Curatoderm

Tacalcitolum monohydricum 4,17 pg/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Curatoderm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Curatoderm

3.    Jak stosować lek Curatoderm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Curatoderm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Curatoderm i w jakim celu się go stosuje

Curatoderm ma postać maści. Lek Curatoderm wskazany jest do stosowania w łagodnej lub umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej.

Takalcytol - substancja czynna leku Curatoderm jest analogiem witaminy D3. Hamuje nadmierny rozrost naskórka, wspomaga prawidłowy proces rogowacenia i modyfikuje procesy zapalne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Curatoderm

Kiedy nie stosować leku Curatoderm:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na takalcytol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma łuszczycę krostkowatą lub grudkowatą;

-    jeśli pacjent ma schorzenia przebiegające z zaburzeniami metabolizmu wapnia;

-    jeśli pacjent ma ciężkie schorzenia wątroby, nerek lub serca.

Nie należy stosować leku na zmiany rumieniowe sączące, jeżeli jest z tym związana wyraźna okluzja. Leku Curatoderm nie należy stosować łącznie z lekami zawierającymi kwas salicylowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Curatoderm należy omówć to z lekarzem lub farmaceutą.

Światło ultrafioletowe, w tym światło słoneczne, może powodować rozpad takalcytolu. W przypadku stosowania takalcytolu łącznie z promieniowaniem ultrafioletowym, naświetlanie UVA powinno odbywać się w godzinach rannych, natomiast stosowanie maści z takalcytolem wieczorem, przed snem.

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że pacjent w czasie leczenia będzie narażony na działanie światła słonecznego, lek powinien być stosowany wieczorem, przed snem.

W przypadku jednoczesnego leczenia lekami zawierającymi wapń i (lub) witaminę D, jest zalecana okresowa kontrola stężenia wapnia i białka w moczu. W przypadku stwierdzenia podwyższonego stężenia wapnia we krwi leczenie lekiem Curatoderm należy natychmiast przerwać, a następnie przeprowadzić oznaczenie stężenia wapnia i białka w moczu, do momentu unormowania się tych wartości.

Podczas stosowania leku na twarzy, należy uważać, aby maść nie dostała się do oczu.

Podczas leczenia okolicy narządów płciowych lub odbytu lekiem Curatoderm, substancja pomocnicza, obecna w składzie leku - parafina ciekła - może pogarszać jakość produktów zawierających lateks (np. prezerwatyw, krążków dopochwowych) i w związku z tym może zmniejszać bezpieczeństwo takich produktów.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Curatoderm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Curatoderm nie należy stosować łącznie z lekami zawierającymi kwas salicylowy.

Dotychczas nie są znane interakcje takalcytolu z innymi lekami oraz nie ma doniesień na temat jednoczesnego stosowania z innymi lekami przeciwłuszczycowymi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku Curatoderm nie należy stosować podczas ciąży.

Karmienie piersią

Ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku Curatoderm nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych leku mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Curatoderm

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli lekarz nie zalecił innego dawkowania:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Niewielką ilość maści smarować raz na dobę na chorobowo zmienioną skórę.

Podczas kuracji trwającej do 8 tygodni, stosowana ilość leku Curatoderm nie powinna być większa niż 10 g na dobę a leczona powierzchnia nie powinna przekraczać 15 % całkowitej powierzchni ciała.

W przypadku kuracji trwającej maksymalnie 18 miesięcy stosowana ilość leku Curatoderm wynosi 2-3,5g maści na dobę i nie powinna przekraczać 10% całkowitej powierzchni ciała.

Okres leczenia zależy od stopnia nasilenia zmian i jest ustalany przez lekarza.

Wskazane jest stosowanie maści wieczorem, przed snem.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Curatoderm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Miejscowe działanie leku Curatoderm może w pojedynczych przypadkach wywołać podrażnienie skóry, objawiające się świądem, pieczeniem i zaczerwienieniem.

Podrażnienie skóry i świąd mają na ogół łagodne nasilenie i przemijający charakter.

W rzadkich przypadkach po zastosowaniu leku obserwowano kontaktowe zapalenie skóry lub nasilenie objawów łuszczycy.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane (częstość nieznana, nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych):

•    Reakcje nadwrażliwości (obejmujące obrzmienie, obrzęk i obrzęk twarzy);

•    Wysypkę (rumieniowatą, plamkowa, grudkową, pęcherzykowatą);

•    Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemię).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Curatoderm mogą wystąpić inne działania niepożądane. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Curatoderm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać tubę w opakowaniu oryginalnym.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na zgrzewie tuby i pudełku po: Termin ważnosći. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Curatoderm

-    Substancją czynną leku jest takalcytol jednowodny. Jeden garm leku zawiera 4,17 |ag takalcytolu jednowodnego.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: diizopropylu adypinian, parafina ciekła, wazelina biała.

Jak wygląda lek Curatoderm i co zawiera opakowanie

Tuba zawierająca 20 g lub 60 g maści.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63,

02-781 Warszawa tel.: 022 330 02 57 fax: 022 313 01 57

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.03.2015

4

Curatoderm

Charakterystyka Curatoderm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Curatoderm 4,17 pg/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera: 4,17 pg takalcytolu jednowodnego (Tacalcitolum monohydricum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Postać lekka i umiarkowanie ciężka łuszczycy zwykłej plackowatej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Produkt leczniczy Curatoderm należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, nanosząc cienką warstwę na chorobowo zmienioną skórę.

Czas leczenia zależy od powierzchni, na jaką będzie nakładany lek, jak też od dawki maści stosowanej na dobę. O ile przestrzegane są odpowiednie zalecenia, produkt leczniczy można stosować przez okres do 18 miesięcy.

Podczas kuracji trwającej do 8 tygodni stosowana ilość produktu leczniczego Curatoderm nie powinna być większa niż 10 g na dobę a leczona powierzchnia nie powinna przekraczać 15 % całkowitej powierzchni ciała.

W przypadku kuracji trwającej maksymalnie 18 miesięcy, stosowana ilość produktu leczniczego Curatoderm wynosi od 2 g do 3,5 g maści na dobę i leczona powierzchnia nie powinna przekraczać 10% całkowitej powierzchni ciała.

Podczas leczenia zaleca się okresowe oznaczanie białka w moczu u wszystkich leczonych pacjentów. W przypadku nakładania produktu leczniczego na twarz, należy unikać kontaktu maści z oczami.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na istnienie jedynie ograniczonych doświadczeń w tym zakresie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na takalcytol jednowodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Curatoderm nie należy stosować w przypadku łuszczycy krostkowej

ani grudkowej. Produktu leczniczego nie należy stosować na obszar większy niż 15-20% całkowitej

powierzchni skóry, nie zależnie od czasu trwania kuracji.

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie jest wskazane stosowanie produktu leczniczego Curatoderm u osób z ciężkimi schorzeniami wątroby, nerek lub serca.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na istnienie jedynie ograniczonych doświadczeń w tym zakresie.

Produktu leczniczego Curatoderm nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami stężenia wapnia we krwi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Światło ultrafioletowe, w tym światło słoneczne, może powodować rozpad takalcytolu. W przypadku stosowania takalcytolu łącznie z promieniowaniem ultrafioletowym, naświetlanie UV powinno odbywać się w godzinach rannych, natomiast stosowanie maści z takalcytolem wieczorem, przed snem.

W razie stosowania produktu leczniczego Curatoderm z innymi produktami zawierającymi pochodne witaminy D, może wystąpić hiperkalcemia.

W przypadku stwierdzenia podwyższonego stężenia wapnia we krwi, leczenie produktem leczniczym Curatoderm należy natychmiast przerwać, a następnie przeprowadzić oznaczenie stężenia wapnia i białka w moczu, do momentu unormowania się tych wartości.

Podczas leczenia okolicy narządów płciowych lub odbytu produktem leczniczym Curatoderm substancja pomocnicza, obecna w składzie produktu leczniczego - parafina ciekła - może pogarszać jakość produktów zawierających lateks (np. prezerwatyw, krążków dopochwowych) i, w związku z tym, może zmniejszać bezpieczeństwo takich produktów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego Curatoderm nie należy stosować łącznie z preparatami zawierającymi kwas salicylowy.

W razie stosowania z innymi produktami zawierającymi pochodne witaminy D może wystąpić hiperkalcemia.

Nie są znane interakcje z innymi lekami, w tym z innymi lekami przeciwłuszczycowymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania takalcytolu jednowodnego u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Curatoderm w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Takalcytol jednowodny i jego główne metabolity przenikają do mleka karmiących samic szczurów. Nie wiadomo, czy takalcytol jednowodny i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Takalcytol jednowodny nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do oceny działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację częstości ich występowania:

Bardzo często (> 1/10), Często (> 1/100 do < 1/10), Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), Bardzo rzadko (< 1/10 000), Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości (obejmujące obrzmienie, obrzęk i obrzęk twarzy)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hiperkalcemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: podrażnienie skóry (objawiające się pieczeniem, zaczerwienieniem), świąd, kontaktowe zapalenie skóry, nasilenie objawów łuszczycy.

Podrażnienie skóry i świąd są na ogół łagodne i mają charakter przemijający.

Częstość nieznana: wysypka (rumieniowata, plamkowa, grudkowa, pęcherzykowata)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie można wykluczyć, że miejscowe stosowanie zbyt dużej ilości produktu leczniczego Curatoderm może doprowadzić do hiperkalcemii. W takim przypadku należy przerwać stosowanie produktu leczniczego do czasu osiągnięcia prawidłowego stężenia wapnia we krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwłuszczycowe do stosowania zewnętrznego, inne.

Kod ATC: D 05 AX 04

Takalcytol, substancja czynna produktu leczniczego Curatoderm, jest analogiem witaminy D3, który hamuje hiperproliferację naskórka, sprzyja normalizacji keratynizacji i moduluje proces zapalny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach przeprowadzonych u osób chorych na łuszczycę stopień wchłaniania przez skórę takalcytolu po jednokrotnym lub powtórzonym po 8 dniach podaniu miejscowym produktu leczniczego Curatoderm był równy poniżej 0,5% podanej dawki substancji czynnej.

Takalcytol w całości wiąże się z białkami osocza (z białkiem wiążącym witaminę D). Jego główny metabolit - 1a,24,25(OH)3-witamina D -, jest identyczny z fizjologicznie występującymi w organizmie czynnymi witaminami i wykazuje 5-10 razy słabszą aktywność niż witamina D3.

W badaniach na szczurach i psach takalcytol i jego metabolity były wydalane przede wszystkim z moczem i kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Tacalcytol jest skuteczny w bardzo małych dawkach. Maksymalna dawka terapeutyczna u osoby ważącej 60 kg, przy stopniu wchłaniania równym 1% wynosi 0,003 pg/kg mc. i jest zbliżona do dawki nie wywołującej efektów w badaniach nad toksycznością przewlekłą. W grupach otrzymujących nieco większą następną w kolejności dawkę obserwowano już działania ogólne witaminy D3. W związku z tym nie da się ustalić przedziału bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Curatoderm.

Toksyczność ostra

W badaniach toksyczności ostrej na myszach i szczurach stwierdzono, że LD50 takalcytolu wynosi ok. 3200 pg/kg po podaniu per os, od 559 do 1086 pg/kg po podaniu dożylnym oraz od 100 do 420 pg/kg po podaniu podskórnym. Objawami toksyczności ostrej są następstwa hiperkalcemii: należy do nich wzrost stężenia wapnia i fosforanów nieorganicznych w surowicy i moczu oraz odkładanie się wapnia w kanalikach nerkowych, naczyniach wieńcowych, aorcie i innych narządach.

Toksyczność podostra i przewlekła

Przeprowadzono badania nad podawaniem podskórnym (dostępność biologiczna od 95% do 100%) takalcytolu na szczurach, z zastosowaniem dawek od 0,5 pg/kg przez 3 miesiące oraz 0,1 pg/kg przez 12 miesięcy, jak też nad podawaniem przezskórnym (dostępność biologiczna ok. 30%) u tych zwierząt, z zastosowaniem dawek od do 5 pg/kg przez 3 miesiące. Dawka nie wywołująca efektu wynosiła odpowiednio 0,004, 0,004 i 0,008 pg/kg mc. Z kolei dawki do 0,5pg/kg i 0,025 pg/kg stosowano podskórnie u psów przez okres 3 i 12 miesięcy. Dawka nie wywołująca efektu wynosiła odpowiednio 0,02 i 0,01 pg/kg mc. Po zastosowaniu większych dawek obserwowano hiperkalcemię, hiperfosfatemię, złogi wapniowe w kanalikach nerkowych, przerost kości (kości udowej, mostka) jak też wtórne powikłania narządowe, takie jak złogi wapniowe (w aorcie, tętnicach wieńcowych, tchawicy, oskrzelach, rogówce, żołądku), atrofię (grasicy, śledziony, wątroby, narządów płciowych), a jako efekt swoisty dla gryzoni - wydłużenie siekaczy.

Mutagenność i karcynogenność

Badania mutagenności (test Amesa, test mutacji chromosomalnych) nie wskazywały na potencjał mutagenny takalcytolu. Nie przeprowadzono badań nad ewentualnym karcynogennym działaniem produktu leczniczego.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Badania na szczurach i królikach z podawaniem podskórnym substancji czynnej, nie wskazywały na to, aby lek ten miał właściwości embriofetotoksyczne, wywierał wpływ poporodowy na potomstwo lub powodował zaburzenia płodności.

Badano stopień przenikania takalcytolu przez łożysko i przenikania do mleka matki u szczurów. Stężenia oznaczone w organizmie płodu i w mleku były znacznie mniejsze niż stężenie w osoczu matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Diizopropylu adypinian Parafina ciekła Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produkty zawierające kwas salicylowy

6.3 Okres ważności 3 lata

Po otwarciu tuby 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać tubę w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z nakrętką PE w pudełku tekturowym, zawierająca 20 g lub 60 g maści. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/7323

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: Data przedłużenia pozwolenia:


08.10.1997 r. 06.01.2003 r.

27.12.2007    r.

30.10.2008    r. 05.02.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.03.2015

5

Curatoderm