+ iMeds.pl

Curidol 37,5 mg + 325 mgUlotka Curidol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Curidol, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est lek Curidol i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Curidol

3.    Jak stosować lek Curidol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Curidol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Curidol i w jakim celu się go stosuje

Lek Curidol jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz stwierdzi konieczność stosowania połączenia tramadolu i paracetamolu,

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Curidol Kiedy nie stosować leku Curidol

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tramadolu chlorowodorek, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Reakcje alergiczne obejmują: wysypkę skórną, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu w przypadku ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, środkami przeciwbólowymi lub lekami, które wpływają na nastrój i emocje; o    j eśli pacj ent przyjmuj e j ednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory

MAO) lub przyjmował je w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Curidol. Inhibitory MAO stosowane są w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona;

•    j eśli u pacj enta występuj e ciężka choroba wątroby;

•    jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana przez obecnie stosowane leki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Curidol, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Curidol, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub chorobę wątroby lub w przypadku wystąpienia zażółcenia oczu lub skóry, co może sugerować żółtaczkę;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

•    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia oddychania, np. astmę lub ciężlde choroby płuc;

•    jeśli pacjent ma padaczkę lub miał już napady drgawek lub napady padaczkowe;

•    jeśli pacjent przeszedł niedawno uraz głowy, wstrząs lub odczuwał silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty;

•    jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków (np. morfiny);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę, nalbufmę lub pentazocynę;

•    jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu (należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu leku Curidol).

Dzieci i młodzież

Lek Curidol nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Inne leki i Curidol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz powinien poinformować pacjenta, które leki mogą być bezpiecznie stosowane jednocześnie z lekiem Curidol. Nie należy podawać dawek większych niż maksymalne dawki dobowe paracetamolu lub tramadolu pochodzących z tego lub innych leków.

Leku Curidol nie stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Curidol”).

Stosowanie leku Curidol z następującymi lekami nie jest zalecane, ponieważ może to wpływać na ich skuteczność: karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki lub niektórych typów bólu), buprenorfma, nalbufma lub pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe).

Stosowanie leku Curidol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie następujące leki:

•    tryptany (leki stosowane w leczeniu migreny) lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI (stosowane w leczeniu depresji). W przypadku wystąpienia uczucia splątania, pobudzenia, gorączki, pocenia się, nieskoordynowanego ruchu kończyn lub oczu, mimowolnego skurczu mięśni lub biegunki należy skontaktować się z lekarzem.

•    leki uspokajające, leki nasenne, inne leki przeciwbólowe, takie jak morfina i kodeina (również w postaci leku przeciwkaszlowego), baklofen (lek zwiotczający mięśnie), leki obniżające ciśnienie krwi, leki przeciwdepresyjne lub stosowane w leczeniu alergii. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy pacjent poczuje senność lub wystąpi omdlenie.

•    warfaryna lub fenprokunom (leki rozrzedzające krew). Skuteczność tych leków może ulec zmianie i mogą wystąpić krwawienia (patrz punkt 4).

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta:

jeśli pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować drgawki (napady), taicie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia napadu może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje lek Curidol jednocześnie z tymi lekami. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy lek Curidol jest dla niego odpowiedni.

jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Curidol może wchodzić w interakcje z tymi lekami, co u pacjenta może wywołać objawy takie jak: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperatura ciała powyżej 38°C.

Skuteczność leku Curidol może ulec zmianie przy jednoczesnym stosowaniu następujących leków: e metoklopramidu, domperidonu lub ondansetronu (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów),

•    cholestyraminy (stosowana w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi),

® ketokonazolu lub erytromycyny (leki stosowane przeciw zakażeniom).

Curidol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie stosowania leku Curidol, ponieważ u pacjenta może wystąpić senność.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować leku Curidol, jeśli pacjentka jest w ciąży.

W przypadku stwierdzenia ciąży w czasie stosowania leku Curidol, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Curidol w czasie karmienia piersią ponieważ niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi i maszyn, jeśli w czasie stosowania leku Curidol pacjent poczuje senność.

3. Jak stosować lek Curidol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból.

Należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Tabletki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu.

Tabletek nie należy rozkruszać ani żuć.

Należy stosować lek Curidol tak krótko, jak to możliwe i nie dłużej niż zalecił to lekarz.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Zalecana dawka początkowa to 2 tabletki, o ile lekarz nie zaleci inaczej. W razie potrzeby można przyjąć kolejne dawki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Najkrótsza przerwa między kolejnymi dawkami musi wynosić co najmniej 6 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Lekarz może zwiększyć odstęp między kolejnymi dawkami jeśli:

•    pacjent ma więcej niż 75 lat,

•    u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności nerek,

•    u pacj enta występuj ą zaburzenia czynności wątroby.

Stosowanie u dzieci (poniżej 12 roku życia)

• Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby łub nerek i (lub) pacjenci dializowani

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) nerek nie powinni przyjmować leku Curidol.

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Curidol jest zbyt silne (np. odczuwa wzmożoną senność lub ma trudności w oddychaniu) lub za słabe (tzn. nie zapewnia wystarczającego działania przeciwbólowego), powinien skontaktować się z lekarzem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Curidol

Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku przedawkowania, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

Pominięcie zastosowania dawki leku Curidol

W przypadku pominięcia zastosowania tabletek prawdopodobnie dojdzie do nawrotu bólu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; należy kontynuować przyjmowanie tabletek tak jak zwykle.

Przerwanie stosowania leku Curidol

Zazwyczaj nie odczuwa się żadnych skutków odstawienia leku Curidol. Jednak, w rzadko występujących przypadkach, osoby przyjmujące lek zawierający tramadol przez pewien czas, mogą uzależnić się od leku i mogą mieć problemy z zaprzestaniem stosowania go. W przypadku stosowania leku Curidol przez dłuższy czas przed odstawieniem leku należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogło dojść do uzależnienia od leku.

W takim przypadlcu pacjenci mogą:

•    czuć pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie;

•    być nadaktywni; mieć problemy ze snem;

•    mieć zaburzenia żołądka lub j elit.

U niewielu osób mogą także wystąpić:

•    ataki paniki;

•    omamy, nietypowe odczucia takie jak świąd, mrowienie i drętwienie;

•    dzwonienie w uszach.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów po zaprzestaniu stosowania leku Curidol, należy skontaktować się z lekarzem. Inne informacje dotyczące działań niepożądanych są wymienione w punkcie 4.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne. Należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem, w przypadku gdy wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

•    W rzadko występujących przypadkach może wystąpić wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub obniżeniem ciśnienia krwi i omdleniami. Jeśli takie objawy wystąpiąu pacjenta, należy przerwać leczenie. Nie przyjmować ponownie leku.

•    Długotrwałe krwawienie lub krwawienie o    niewyjaśnionej przyczynie spowodowane przez

jednoczesne stosowanie leku Curidol z lekami rozrzedzającymi krew (np. fenprokumon, warfaryna).

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

•    nudności,

•    zawroty głowy, senność.

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić nie częściej niż u 1    na 10    osób

•    wymioty, zaburzenia trawienne (zaparcia, wzdęcia, biegunka), ból brzucha, suchość w ustach,

•    swędzenie, pocenie się,

•    ból głowy, drżenie,

•    splątanie, zaburzenia snu, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia).

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób

•    podwyższone tętno lub ciśnienie krwi, zaburzenia pracy lub rytmu serca,

•    utrudnione lub bolesne oddawanie moczu,

•    reakcje skórne (np. wysypki, pokrzywki),

•    mrowienie, zdrętwienie lub ścierpnięcie kończyn, dzwonienie w uszach, mimowolne skurcze mięśni,

•    depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma), chwilowe kłopoty z pamięcią,

•    trudności w przełykaniu, krew w stolcu,

•    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w    klatce piersiowej,

•    trudności w oddychaniu,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

•    obecność białka (albuminy) w moczu.

Rzadko występujące działania niepożądane: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób

•    napady drgawek, trudności z koordynacj ą ruchów,

•    uzależnienie,

•    nieostre widzenie.

Ponadto, poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające tylko tramadol lub tylko paracetamol:

•    uczucie omdlenia w trakcie podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej, powolne bicie serca, omdlenia,

•    zmiany apetytu,

•    osłabienie mięśni, wolniejszy lub płytszy oddech,

•    zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w postrzeganiu,

•    nasilenie istniejącej astmy,

•    krwawienie z nosa lub dziąseł, co może być wynikiem małej liczby płytek we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Curidol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Curidol

Substancjami czynnymi leku są: tramadolu chlorowodorek i paracetamol.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloslcrobia sodowa (typ A), skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

Opadry light yellow YS-1-6382G, która zawiera:

Hypromelozę, polisorbat 80, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172). Jak wygląda lek Curidol i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Curidol są żółte, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczeniem „NA3” po jednej stronie, druga strona jest gładka, długość 15,5 mm, szerokość 6,3 mm.

30 tabletek powlekanych pakowanych jest w blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium i pudełko tekturowe.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w imiych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Czerniec 2013

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 NIP: 529-16-56-994 REGON: 015228616 -10-

6

Curidol

Charakterystyka Curidol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Curidol, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane produktu leczniczego Curidol, 37,5 mg + 325 mg, są owalne i obustronnie wypukłe, barwy żółtej, o długości 15,5 mm i szerokości 6,3 mm. Zjednej strony wytłoczony j est napis „NA3”, druga strona jest gładka.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Curidol jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Stosowanie produktu leczniczego Curidol należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego do silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem (patrz także punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Stosowanie produktu leczniczego Curidol należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego do silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu z paracetamolem.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Zalecana dawka początkowa wynosi dwie tabletki produktu leczniczego Curidol. W razie potrzeby można przyjąć dodatkowe dawki, nie podając dawek większych niż 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstępy pomiędzy przyjmowaniem kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej sześć godzin.

Produktu leczniczego Curidol nie należy pod żadnym warunkiem stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz także punkt 4.4 - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość choroby, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Curidol, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), w celu weryfikacji konieczności dalszego leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Curidol u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tej populacji.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być wydłużona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy rozkruszać ani żuć.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi,

Produktu leczniczego Curidol nie należy podawać pacjentom, którzy przyjmują inhibitory monoaminoolcsydazy lub w ciągu dwóch tygodni po ich odstawieniu (patrz punkt 4.5),

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

Padaczka nie poddająca się leczeniu (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Nie należy podawać więcej niż maksymalnie 8 tabletek produktu leczniczego Curidol na dobę. W celu umknięcia przypadkowego przedawkowania, należy ostrzec pacjentów, aby nie podawali dawki większej niż zalecana i nie stosowali imiych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym produktów leczniczych sprzedawanych bez recepty) lub tramadolu chlorowodorek bez zaleceń lekarza.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Curidol u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (ldirens kreatyniny <10 ml/min).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować produktu leczniczego Curidol (patrz punkt 4.3).

Niebezpieczeństwo przedawkowania paracetamołu jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości, W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby należy uważnie rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Curidol w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów. Mimo, że tramadol jest agonistąreceptorów opioidowych, nie usuwa on objawów odstawienia morfiny.

Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, ośrodkowo działające leki przeciwbólowe lub miejscowe leki znieczulające. Pacjenci z padaczką poddawani leczeniu lub pacjenci podatni na występowanie drgawek powinni być leczeni produktem leczniczym Curidol wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów przyjmujących tramadol w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększać, gdy dawki tramadolu są większe niż zalecana górna granica dawki.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania Produkt leczniczy Curidol należy stosować ostrożnie: u pacjentów uzależnionych od opioidów, u pacjentów po urazach czaszkowych, pacjentów podatnych na zaburzenia drgawkowe, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie,

z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii,

u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania, u pacj entów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby,

W dawkach terapeutycznych tramadol może wywołać objawy z odstawienia. Zgłaszano rzadko przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy z odstawienia podobne do objawów obserwowanych podczas odstawienia opiatów (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu opisano, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił wybudzenia podczas operacji. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane z:

Nieseleklywnymi inhibitorami MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachylcardia, pocenie się, drżenie, splątanie, nawet śpiączka.

Selektywnymi inhibitorami MAO-A Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO.

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachylcardia, pocenie się, drżenie, splątanie, nawet śpiączka.

Selektywnymi inhibitorami MAO-B

Ośrodkowe objawy pobudzenia przypominające zespół serotoninowy: biegunka, tachylcardia, pocenie się, drżenie, splątanie, nawet śpiączka.

W przypadku wcześniejszego przyjmowania inhibitorów MAO należy zachować dwutygodniowy odstęp przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane z:

Alkoholem

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych.

Wpływ na czujność może powodować, że niebezpieczne jest prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

Pacjenci stosujący produkt leczniczy Curidol powinni unikać spożywania napojów alkoholowych i produktów leczniczych zawierających alkohol.

Karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Zgłaszano występowanie ryzyka osłabienia skuteczności i zmniejszenia czasu działania tramadolu spowodowane zmniejszeniem jego stężenia w osoczu,

Opioidami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorflna, nalbufina, pentazocyna)

Istnieje możliwość osłabienia działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia zespołu abstynencyjnego.

Jednoczesne stosowanie, które wymaga rozważenia:

Tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek przez stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i adrenaliny (SNRI), trójpierscieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy (takich jak bupropion, mitrazapina, tetrahydrokanabinol).

Terapeutyczne zastosowanie jednocześnie tramadolu i leków serotomnergicznych, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciw depresyjne oraz mitrazapina, może spowodować serotoninową toksyczność. Rozpoznanie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, jeżeli zaobserwowano u pacjenta jeden z poniższych zespołów objawów:

-    spontaniczny klonus,

-    indukowany lub oczny klonus, z pobudzeniem lub obfitym poceniem się,

-    drżenie i wzmożenie odruchów,

-    wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała >38°C oraz indukowany lub oczny klonus. Zaprzestanie stosowania leków serotomnergicznych zazwyczaj przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

Inne pochodne opioidów (w tym przeciwkaszlowe produkty lecznicze i produkty stosowane w leczeniu uzależnienia), benzodiazepiny i barbiturany.

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

Inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak inne pochodne opioidów (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, nasenne, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, ośrodkowo działające leki obniżające ciśnienie tętnicze, talidomid i baklofen.

Te produkty lecznicze mogą nasilać hamowanie czymiości ośrodkowego układu nerwowego. Wpływ na czujność może powodować, że niebezpieczne jest prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn.

W uzasadnionych przypadkach w czasie jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Curidol z lekami z grupy warfaryny należy okresowo kontrolować czas protrombinowy, w związku z doniesieniami o zwiększeniu międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).

Inne leki o działaniu hamującym na cytochrom CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetyłacja) i prawdopodobnie również metabolizm aktywnego metabolitu O-demetylowanego. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie było badane.

Metoklopramid lub domperydon mogą zwiększać szybkość wchłaniania, a cholestyramina może zmniejszać wchłanianie paracetamolu.

W ograniczonej liczbie badań, dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3 - ondansetronu, wykazano zwiększenie zapotrzebowania na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Curidol jest lekiem złożonym zawierającym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Dane dotyczące paracetamolu

Badania epidemiologiczne u kobiet ciężarnych nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Dane dotyczące tramadolu

Nie należy stosować tramadolu w okresie ciąży, ponieważ brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania u kobiet ciężarnych. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśni macicy. Może natomiast spowodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może prowadzić do wystąpienia objawów z odstawienia u noworodka po urodzeniu, w wyniku habituacji.

Karmienie piersią

Ponieważ produkt leczniczy Curidol jest lekiem złożonym, zawierającym tramadol, nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią.

Dane dotyczące paracetamolu

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących produkty lecznicze jednoskładnikowe zawierające tylko paracetamol.

Dane dotyczące tramadolu

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może przyjąć około 0,1% dawki zastosowanej przez matkę. Tramadol nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią,

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku wystąpienia tych objawów pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi przez ponad 10% pacjentów podczas badań klinicznych z zastosowaniem skojarzenia tramadolu i paracetamolu były: nudności, zawroty głowy i senność.

Częstość występowania działań niepożądanych jest określona przy użyciu następującej konwencji: Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10000)

Nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne

Często:    splątanie, zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu;

Niezbyt często:    depresja, omamy, koszmary senne, amnezja;

Rzadko:    uzależnienie od leku;

Bardzo rzadko:    nadużywanie leku (dane z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    zawroty głowy, senność;

Często:    ból głowy, drżenie;

Niezbyt często:    mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne;

Rzadko:    ataksja, drgawki.

Zaburzenia oka

Rzadko:    nieostre widzenie.

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    nudności;

Często:    wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność,

wzdęcia;

Niezbyt często:    zaburzenia przełykania, smoliste stolce.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkania podskórnej

Często:    potliwość,    świąd;

Niezbyt często:    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu oraz

zaleganie moczu).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:    dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wylduczyć ich wystąpienia:

Tramadol

Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść.

Badanie tramadolu po wprowadzeniu do obrotu wykazało rzadko przypadki zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

Rzadko występowały przypadki: reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczyniomchowy) oraz anafilaksja.

Rzadko występowały przypadki: zmiany łaknienia, osłabienie narządu ruchu i zahamowanie oddychania.

Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić zaburzenia psychiczne różniące się międzyosobniczo w odniesieniu do nasilenia i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Zalicza się do nich zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów (np. zaburzenia w podejmowaniu decyzji i postrzeganiu). Zgłaszano nasilenie objawów astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

Objawy zespołu z odstawienia, podobne do występujących po odstawieniu opioidów: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenie i objawy ze strony układu pokarmowego. Inne objawy bardzo rzadko obserwowane po nagłym odstawieniu chlorowodorku tramadolu to: napady panild, silny niepokój, omamy, parestezje, szum uszny i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

Działania niepożądane związane z paracetamolem występuj ą rzadko, j ednalc może wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka skórna.

Istnieją doniesienia o zaburzeniach składu krwi, w tym trombocytopenii i agranulocytozy, które niekoniecznie jednak były przyczynowo związane ze stosowaniem paracetamolu.

W kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania ze związkami z grupy pochodnych warfaryny. W innych badaniach czas protrombinowy nie uległ zmianie.

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Curidol jest lekiem złożonym. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia tramadolem lub paracetamolem lub dotyczące obu tych substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu

W zasadzie, w przypadku zatrucia tramadolem, należy się spodziewać objawów podobnych do tych obserwowanych w przypadku innych ośrodkowo działających środków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki i zahamowanie oddychania, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ciężkiego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Może rozwinąć się ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą nabłonka kanalików nerkowych, nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano występowanie zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Istnieje możliwość uszkodzenia wątroby u osób dorosłych, które przyjęły 7,5 -10 g lub więcej paracetamolu. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle odpowiednio wiązanego przez glutation po przyjęciu zwykłych dawek paracetamolu) nieodwracalnie wiążą się z tkanką wątrobową.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

Pacjenta należy natychmiast umieścić na oddziale specjalistycznym.

Podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia.

Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać krew możliwie j ak naj szybciej po przedawkowaniu, w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania prób wątrobowych. W przypadku przedawkowania należy wykonać próby wątrobowe naj szybciej j ak to możliwe i powtarzać je co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.

Opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów (j eśli pacj ent j est przytomny) przez podrażnienie lub płukanie żołądka.

Należy wprowadzić działania podtrzymujące, takie jak zachowanie drożności dróg oddechowych i czynności układu krążenia; w celu zniesienia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson; napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu. Tramadol jest eliminowany z surowicy w minimalnym stopniu poprzez hemodializę lub hemofiltrację. Dlatego też leczenie ostrego przedawkowania produktu leczniczego Curidol za pomocą samej hemodializy lub hemo filtracji nie jest celowe.

Natychmiastowe leczenie ma istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy natychmiast kierować do szpitala, w celu podjęcia natychmiastowego leczenia. U osób dorosłych lub młodzieży, które przyjęły około

7,5 g lub więcej paracetamolu w ciągu minionych 4 godzin lub u dziecka w dowolnym wieku, które przyjęło >150 rng/kg m.c. paracetamolu w ciągu minionych 4 godzin, należy wykonać płukanie żołądka. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po ponad 4 godzinach od przedawkowania w celu określenia ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby (poprzez nomogram przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), która może mieć korzystne działanie do co najmniej 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie NAC jest najbardziej skuteczne w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu. Niemniej jednak, NAC należy podać również, jeśli czas do zgłoszenia po przedawkowaniu jest dłuższy niż osiem godzin i kontynuować w całym cyklu leczenia, Leczenie NAC należy rozpocząć natychmiast, jeśli podejrzewa się ciężkie zatrucie. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Bez względu na ilość przyjętego paracetamolu, odtrutkę w postaci NAC należy podać doustnie lub dożylnie, możliwie jak najszybciej, w ciągu 8 godzin od zatrucia, jeśli to możliwe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe, tramadol, preparaty złożone; kod ATC: N02A X 52

Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Tramadol jest czystym, nieselelctywnym agonistą receptorów opioidowych p, 5, i k z większym powinowactwem do receptorów p. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego obejmują hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol posiada również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Według drabiny analgetycznej opracowanej przez WHO, produkt leczniczy Curidol należy do leków przeciwbólowych II stopnia i powinien być właściwie stosowany przez lekarzy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest podawany w postaci racemicznej. Postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit Ml są wykrywane we krwi. Mimo, że tramadol wchłaniany jest szybko po podaniu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym, doustnym podaniu jednej tabletki zawierającej tramadol i paracetamol (37,5 mg i 325 mg), maksymalne stężenia w osoczu krwi wynoszą 64,3 i 55,5 ng/ml [(+)-tramadol i (-)-tramadol] i 4,2 pg/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 h [(+)~tramadol i (-)-tramadolj i 0,9 h (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (ti/2) wynoszą 5,1 i 4,7 h [(+)-tramadol i (-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, po pojedynczym i wielokrotnym podaniu doustnym tabletki zawierającej tramadol i paracetamol (37,5 mg i 325 mg), nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnego ze składników czynnych w stosunku do parametrów zaobserwowanych po podaniu każdego z tych składników czynnych osobno.

Wchłanianie

Tramadol w postaci racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie po podaniu doustnym, Średnia bezwzględna dostępność biologiczna pojedynczej dawki 100 mg wynosi około 75%. Podczas podawania wielokrotnego dostępność biologiczna zwiększa się i osiąga około 90%.

Po podaniu doustnym tabletki zawierającej tramadol i paracetamol (37,5 mg i 325 mg), paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu jednej godziny i nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne stosowanie tabletki zawierającej tramadol i paracetamol (37,5 mg i 325 mg) zjedzeniem nie ma istotnego wpływu na maksymalne stężenie w osoczu lub stopień wchłaniania zarówno tramadolu jak i paracetamolu, dlatego też produkt leczniczy Curidol może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Tramadol posiada wysokie powinowactwo do tkanek (Vd>p=203 ± 40 1). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Paracetamol wydaje się ulegać szerokiej dystrybucji do większości tkanek ustrojowych poza tkanką tłuszczową. Względna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 1/kg. Względnie mała część (-20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Tramadol jest w znacznym stopniu metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów. Tramadol jest metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizowanej przez enzym CYP2D6) do metabolitu Ml i N-demetylacji (katalizowanej przez CYP3A) do metabolitu M2. Następnie metabolit Ml ulega dalszemu metabolizmowi poprzez N-demetylację i sprzężenie z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania w fazie eliminacji metabolitu Ml w osoczu wynosi 7 godzin. Metabolit Ml wykazuje właściwości przeciwbólowe i silniejsze działanie niż związek macierzysty. Stężenia Ml w osoczu są kilkakrotnie mniejsze niż tramadolu i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby wpływ na działanie kliniczne zmienił się po wielokrotnym podaniu.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwóch głównych szlakach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glukuronowym i siarkowym. Drugi z wymienionych szlaków może ulec szybkiemu wysyceniu w przypadku dawek przekraczających dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450 do aktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-beznochinoimina), który, w przypadku normalnego stosowania, jest szybko sprzęgany ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. Jednak w przypadku ciężkiego przedawkowania ilość tego metabolitu jest zwiększona.

Eliminacja

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie z moczem w zależnej od dawki postaci glukuronidów i siarczanów. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W przypadku niewydolności nerek okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych dla produktu złożonego (zawierającego tramadol i paracetamol) w celu określenia jego działania rakotwórczego lub mutagennego czy wpływu na płodność.

U potomstwa szczurów, którym podano doustne skojarzenie tramadolu i paracetamolu, nie obserwowano powiązanego z zastosowanym leczeniem działania teratogennego.

Zaobserwowano działanie embriotolcsyczne i uszkadzające płód skojarzenia tramadolu i paracetamolu u szczurów, którym podano dawki działające toksycznie u ciężarnych samic (50 i 434 mg/kg tramadol i paracetamol), to jest 8,3 razy większe niż maksymalna dawka lecznicza stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotolcsyczne i uszkadzające płód produktu objawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem liczby nadliczbowych żeber. Dawki mniejsze, powodujące mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nie wpływały szkodliwie na zarodek ani płód.

Standardowe badania mutagenności nie wykazały potencjalnego ryzyka działania genotoksycznego tramadolu u ludzi.

W badaniach rakotwórczości nie wykazano potencjalnego ryzyka działania rakotwórczego tramadolu u ludzi.

Badania na zwierzętach wykazały, że tramadol podawany w bardzo dużych dawkach miał wpływ na rozwój narządów, proces kostnienia i śmiertelność nowonarodzonego potomstwa, spowodowane działaniem toksycznym u samic. Płodność i rozwój potomstwa pozostawały niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie zaobserwowano wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i 75 mg/kg u samic szczurów.

Szeroko zakrojone badania nie wykazały istotnego ryzyka działania genotoksycznego paracetamolu podawanego w dawkach leczniczych (tj. nietoksycznych).

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach, którym podawano paracetamol w dawkach nietoksycznych dla wątroby nie wykazały znaczącego działania rakotwórczego paracetamolu.

Badania na zwierzętach i szerokie doświadczenie w stosowaniu u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na układ rozrodczy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana kukurydziana Karboksymetyloslcrobia sodowa (typ A)

Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry light yelłow YS-1-6382G, która zawiera:

Hypromelozę

Polisorbat 80

Makrogol 400

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek powlekanych w blistrach PVC/PE/PVDC/Aluminium pakowanych w tekturowe pudełko. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ICs. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20396

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012- 07-20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERY STYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013- 06-14

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. ]. Poniatowskiego 5 NIP: 529-16-56-994 REGON: 015228616 -10-

11

Curidol