Imeds.pl

Curtega 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Curtega, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji

Propofolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Curtega i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Curtega

3.    Jak przyjmować lek Curtega

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Curtega

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CURTEGA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Propofol należy do grupy leków nazywanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Leki te stosuje się w celu wywoływania utraty świadomości (głębokiego snu) podczas wykonywania operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Można je również stosować do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Lek Curtega, 10 mg/ml stosuje się w celu:

• wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia;

•    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej;

•    sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU CURTEGA Kiedy nie stosować leku Curtega

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na soję lub orzeszki ziemne.

•    Jeśli sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej poddawany jest pacjent w wieku 16 lat lub młodszy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Curtega

Pacjent może otrzymać Curtega wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy zapewnionym intensywnym monitorowaniu:

Jeśli pacjent ma zaawansowaną niewydolność serca. Jeśli pacjent ma inne poważne choroby serca.

Nie zaleca się stosowania leku Curtega u pacjentów leczonych elektrowstrząsami (ECT, leczenie psychiatryczne).

Nie zaleca się stosowania leku Curtega u noworodków.

Podawanie leku Curtega dzieciom w wieku poniżej 3 lat wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Chociaż zgromadzone dotychczas dane wykazują, że nie ma wyraźnych różnic dotyczących bezpieczeństwa stosowania w porównaniu ze starszymi dziećmi. Nie określono bezpieczeństwa stosowania propofolu do sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Zasadniczo, lek Curtega należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych.

Przed zastosowaniem leku Curtega, należy powiedzieć anestezjologowi lub lekarzowi na oddziale intensywnej terapii, jeśli pacjent:

•    ma chorobę serca;

•    ma chorobę płuc;

•    ma chorobę nerek;

•    ma chorobę wątroby;

•    ma drgawki (padaczkę);

•    ma zwiększone ciśnienie śródczaszkowe (ciśnienie wywierane przez płyn mózgowo-rdzeniowy na tkankę mózgową) i małe ciśnienie tętnicze, ponieważ zachodzi wtedy ryzyko znacznego zmniejszenia dopływu krwi do mózgu;

•    ma nieprawidłowe stężenie lipidów we krwi. Gdy pacjent jest żywiony pozajelitowo (dożylnie), należy monitorować stężenie lipidów we krwi;

•    spożywał alkohol;

•    ma uczulenie (nadwrażliwość) na sód.

Przed zastosowaniem leku Curtega, konieczne jest wyleczenie następuj ących dolegliwości:

•    niewydolność serca;

• niewystarczaj ące ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia);

•    trudności w oddychaniu (niewydolność oddechowa);

•    zbyt małe wypełnienie naczyń krwią (hipowolemia);

•    drgawki (padaczka).

Przyjmowanie leku Curtega zwiększa ryzyko wystąpienia następuj ących dolegliwości:

•    napady drgawkowe;

•    odruch nerwowy powodujący spowolnienie częstości akcji serca, czyli wolne bicia serca (wagotonia, bradykardia);

• zmiany w ukrwieniu organów (działanie hemodynamiczne na układ sercowo-naczyniowy) w przypadku pacjentów z nadwagą, otrzymujących duże dawki leku Curtega.

Podczas wywoływania sedacji z zastosowaniem leku Curtega mogą wystąpić ruchy mimowolne. Lekarz oceni jak może wpłynąć to na planowany zabieg w znieczuleniu i podejmie odpowiednie środki ostrożności.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić okres pooperacyjnej utraty świadomości, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Chociaż do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie, nieprzytomnych pacjentów należy starannie obserwować.

Wstrzyknięcie leku Curtega może być bolesne. Aby zmniejszyć ból w miejscu wstrzyknięcia, można zastosować miejscowe środki przeciwbólowe, należy jednak pamiętać o ich możliwych działaniach niepożądanych.

Przed przeniesieniem pacjenta na oddział należy upewnić się, że jest on w pełni wybudzony po znieczuleniu ogólnym.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to leków, preparatów ziołowych, zdrowej żywności lub suplementów diety zakupionych samodzielnie przez pacjenta.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku równoczesnego przyjmowania któregokolwiek z następujących leków:

•    leki stosowane w premedykacji (będzie o nich wiedział anestezjolog);

•    leki znieczulające;

•    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl;

•    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium;

•    benzodiazepiny (leki przeciwlękowe), np. diazepam;

•    leki parasympatykolityczne (leki, które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak ślinienie się, trawienie, rozluźnienie mięśni, np. atropina);

•    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego);

•    cyklosporyna (stosowana do zapobiegania odrzucenia przeszczepionego narządu).

Stosowanie leku Curtega z jedzeniem i piciem

Alkohol i propofol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie uspokajające. Dlatego nie należy pić alkoholu bezpośrednio przed przyj ęciem lub po przyjęciu leku Curtega do czasu całkowitego ustąpienia jego działań.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Curtega nie należy podawać kobietom w ciąży, o ile nie jest to wyraźnie konieczne.

Matki powinny przerwać karmienie i odrzucić mleko zebrane w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Curtega. Niewielkie ilości propofolu przenikają do mleka kobiet karmiących.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Curtega pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien wracać do domu sam i nie powinien pić alkoholu przed całkowitym ustąpieniem znieczulenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Curtega

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 100 ml, czyli praktycznie nie zawiera sodu.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK CURTEGA Dawkowanie

Lek Curtega zostanie podany pacjentowi przez anestezjologa lub lekarza zajmującego się intensywną opieką medyczną.

Dawka leku Curtega zależy od wieku, masy ciała i stanu zdrowia oraz od wymaganego stopnia znieczulenia. Na podstawie odpowiedzi klinicznej pacjenta i monitorowania czynności życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa itp.), lekarz dobierze właściwą dawkę, odpowiednią do wywołania i podtrzymania znieczulenia lub do osiągnięcia wymaganego stopnia sedacji. Dobór dawki może być także zależny od innych przyjmowanych przez pacjenta leków. Większość pacjentów staje się senna lub zasypia po otrzymaniu dawki 1,5-2,5 mg propofolu/kg mc., a następnie podaje się od 4 do 12 mg propofolu/kg mc./godz. W celu uzyskania sedacji dawka od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. jest zazwyczaj wystarczająca.

Stosowanie u dorosłych

W celu uzyskania sedacji dorosłych w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, u większości pacjentów wymagana jest dawka od 0,5 do 1 mg propofolu/kg mc. w czasie od 1 do 5 minut. W celu podtrzymania sedacji produkt Curtega należy podawać stopniowo, do wystąpienia pożądanego stopnia sedacji. Większość pacjentów wymaga dawek od 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg mc./godzinę.

Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie sedacji, wlew dożylny można uzupełnić, podając pojedyncze wstrzyknięcia (bolus) w dawce od 10 do 20 mg propofolu (1-2 ml leku Curtega, 10 mg/ml).

Lek Curtega podaje się we wstrzyknięciu lub we wlewie do żyły, zazwyczaj na grzbiecie ręki lub na przedramieniu. Anestezjolog może zastosować igłę lub wenflon (cienką plastikową rurkę).

W trakcie długotrwałych operacji oraz na oddziałach intensywnej opieki medycznej do podawania wstrzyknięcia może zostać użyta pompa elektryczna.

U pacjentów w wieku podeszłym może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek.

Stosowanie u dzieci

U dzieci konieczne jest zwykle zastosowanie większych dawek. Dawka leku Curtega zależy od wieku i (lub) masy ciała.

Leku Curtega nie należy stosować w celu uzyskania sedacji przez czas dłuższy niż 7 dni. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Curtega

Jest to mało prawdopodobne, gdyż podawane pacjentom dawki są bardzo starannie kontrolowane.

Jeśli pacjent przypadkowo otrzyma zbyt dużą dawkę leku, może to prowadzić do zaburzeń czynności serca, układu krążenia i oddychania. W takim przypadku lekarz niezwłocznie podejmie niezbędne leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Curtega może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    miej scowy ból podczas wykonywania wstrzyknięcia.

Często (występuje u mniej niż 1 na 10, lecz u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zmniejszone ciśnienie tętnicze (niedociśnienie);

•    płytki oddech (depresja oddechowa);

•    ruchy mimowolne;

•    uderzenia gorąca;

•    chwilowy bezdech (zaprzestanie oddychania);

•    kaszel po znieczuleniu;

•    czkawka;

•    hiperwentylacj a (zwiększona wentylacj a płuc).

Niezbyt często (występuje u mniej niż 1 na 100, lecz u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (hipotonia);

•    kaszel podczas znieczulenia.

Rzadko (występuje u mniej niż 1 na 1000, lecz u więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja uczuleniowa), w tym czerwone zabarwienie skóry (rumień), zmniejszone ciśnienie tętnicze (hipotonia), skurcz oskrzeli (stan powodujący trudności w oddychaniu), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego);

•    euforia (nieuzasadnione uczucie szczęścia) i pobudzenie seksualne w fazie ustępowania znieczulenia;

•    ból głowy;

•    zawroty głowy;

•    dreszcze i uczucie zimna w fazie ustępowania znieczulenia;

•    ruchy padaczkopodobne (przypominające padaczkę);

•    nieregularna czynność serca (arytmia) w fazie ustępowania znieczulenia;

•    zakrzepy krwi (zakrzepica) i zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie żył);

•    kaszel w fazie ustępowania znieczulenia;

•    nudności lub wymioty w fazie ustępowania znieczulenia;

•    zmiany barwy moczu;

•    gorączka pooperacyjna;

Bardzo rzadko (występuje u mniej niż 1 na 10000, w tym pojedyncze przypadki):

•    opóźnione napady padaczkopodobne (objawy przypominające padaczkę po ustąpieniu znieczulenia);

•    drgawki u pacjentów z padaczką;

•    pooperacyjna utrata przytomności;

•    płyn w płucach (obrzęk płuc);

•    zapalenie trzustki;

•    ciężkie reakcje tkankowe po przypadkowym wstrzyknięciu leku do tkanek;

•    rabdomioliza (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych);

•    kwasica metaboliczna (kwaśny odczyn krwi);

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);

•    niewydolność serca;

Podczas stosowania leku Curtega w połaczeniu z lidokainą (miejscowym środkiem przeciwbólowym, stosowanym w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), rzadko mogą wystąpić następuj ące działania niepożądane:

•    zawroty głowy;

•    wymioty;

•    senność;

•    ataki drgawkowe;

•    spowolnienie czynności serca (bradykardia);

•    nieregularna czynność serca (arytmia);

•    wstrząs.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CURTEGA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Curtega, po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po:

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu zużyć natychmiast.

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć.

Lek Curtega można rozcieńczać z 5% roztworem glukozy, 0,9% roztworem chlorku sodu lub połączeniami roztworów 4% glukozy i 0,18 % chlorku sodu.

Maksymalne rozcieńczenie nie powinno przekroczyć 1 części produktu Curtega na 4 części roztworów wymienionych powyżej (minimalne stężenie propofolu 2 mg/ml). Ponadto lek Curtega można zmieszać z niezawieraj ącym środków konserwuj ących 1% roztworem lidokainy do wstrzykiwań.

1 część roztworu lidokainy do wstrzykiwań na 20 części leku Curtega.

Mieszaniny należy przygotować z zachowaniem warunków aseptycznych bezpośrednio przed podaniem. Można zastosować roztwory w butelkach szklanych lub w workach z PVC, pod warunkiem ich starannego wymieszana przed podaniem.

Lek Curtega można podawać równocześnie z: wlewem glukozy, 5%, sodu chlorkiem, 0,9%, lub mieszaniną roztworu glukozy, 4% z sodu chlorkiem, 0,18%, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Do użytku jednorazowego. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć z godnie z lokalnymi przepisami, bezpośrednio po użyciu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Curtega

Substancją czynną leku jest propofol.

1 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 10 mg propofolu.

Każda fiolka po 10 ml zawiera 100 mg propofolu.

Każda fiolka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu.

Każda fiolka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu.

Każda fiolka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Ponadto lek zawiera: olej sojowy, oczyszczony, lecytyna z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Curtega i co zawiera opakowanie

Biała emulsja typu olej w wodzie.

Opakowanie zawiera: 1 fiolkę z bezbarwnego szkła (typu II) zamkniętą korkiem z gumy bromobutylowej z zamknięciem typu „flipp-off", zawierającą 10 ml, 20 ml, 50 ml lub 100 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road,

Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia.

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Poce-Sur-Cisse, Francja.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Curtega 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/ Infusion

Belgia

Curtega 10 mg/ml emulsion injectable / pour perfusion

Cypr

Curtega

Dania

Curtega 10 mg/ml Injektions-/infusionsv$ske, emulsion

Finlandia

Curtega 10 mg/ml injektio-/ infuusioneste, emulsio

Grecja

Curtega

Węgry

Curtega 10 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infuzióhoz

Irlandia

Saurev 10 mg/ml Emulsion for injection/infusion

Włochy

Curtega 10 mg/ml Emulsione iniettabile o per infusione

Luksemburg

Curtega 10 mg/ml emulsion injectable / pour perfusion

Malta

Curtega 10 mg/ml Emulsion for injection /infusion

Holandia

Curtega 10 mg/ml, emulsie voor injectie/ infusie

Norwegia

Curtega 10 mg/ml Injeksjons-/infusjonsv$ske, emulsjon

Portugalia

Propofol Pfizer

Polska

Curtega

Rumunia

Curtega 10 mg/ml emulsie injectabila/perfuzabila

Hiszpania

Propofol LCT Pharmacia 10 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión

Szwecja

Curtega

Wielka Brytania

Curtega 10 mg/ml Emulsion for injection /infusion

Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Curtega może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych placówkach leczenia dziennego przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii.

Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria), przy czym konieczny jest bezpośredni i ciągły dostęp do odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji oraz prowadzenie innych działań resuscytacyjnych.

W trakcie zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych lek Curtega nie powinien być podawany w celu uzyskania sedacji przez tę samą osobę, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć. Jeżeli po wstrząśnięciu nadal widoczne są dwie warstwy, nie należy używać emulsji.

Przed użyciem, gumowy korek należy zdezynfekować alkoholem do zastosowań medycznych w postaci aerozolu lub nasączonego gazika. Przekłute fiolki należy usunąć po użyciu.

Lek Curtega ma postać emulsji tłuszczowej i nie zawiera środków konserwujących. Może stanowić podłoże dla szybkiego wzrostu drobnoustrojów. Emulsję należy pobrać do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego, z zachowaniem zasad aseptyki, natychmiast po przebiciu korka fiolki, a następnie niezwłocznie rozpocząć podawanie.

Przez cały czas trwania wlewu należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu zarówno do leku Curtega, jak i sprzętu infuzyjnego.

Jednoczesne podawanie innych leków lub płynów z wykorzystaniem linii infuzyjnej, przez którą podawany jest lek Curtega, należy wykonywać przez łącznik w pobliżu miejsca założenia wenflonu. Leku Curtega nie należy podawać za pośrednictwem zestawów infuzyjnych wyposażonych w filtry mikrobiologiczne.

Lek Curtega oraz cały zestaw infuzyjny wykorzystany do podawania tego leku są przeznaczone do użytku jednorazowego u jednego pacjenta.

Wszelkie pozostałości należy usunąć po użyciu leku.

Wlew dożylny nierozcieńczonego leku Curtega:

Jeżeli lek Curtega podaje się w ciągłym wlewie, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania leku przy użyciu: biurety, kroplomierza, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej. Podobnie jak w przypadku podawania pozajelitowego wszystkich rodzajów emulsji tłuszczowych, czas używania jednego systemu infuzyjnego do ciągłego wlewu leku Curtega nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po upływie tego czasu system infuzyjny i zbiornik leku należy wyrzucić lub wymienić na nowe.

Możliwe jest jednoczesne podawanie leku Curtega z wlewem 5% roztworu glukozy, 0,9% roztworu chlorku sodu lub połączeń roztworów 4% glukozy i 0,18 % chlorku sodu, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Konieczne jest usunięcie i zniszczenie wszelkich pozostałości po zakończeniu podawania wlewu dożylnego leku Curtega lub po zmianie systemu infuzyjnego.

Wlew dożylny rozcieńczonego leku Curtega:

Jeżeli lek Curtega podawany jest w ciągłym wlewie w postaci rozcieńczonej, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania leku przy użyciu: biurety, kroplomierza lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej. Zapobiegnie to przypadkowemu podaniu zbyt dużej dawki rozcieńczonego leku Curtega.

Leku Curtega nie należy mieszać z innymi lekami, poza tymi wymienionymi powyżej.

Aby zmniejszyć ból na początku wstrzykiwania, lek Curtega można zmieszać z niezawierającym środków konserwujących 1% roztworem lidokainy do wstrzykiwań.

Nie należy stosować rozcieńczeń z roztworem lidokainy u pacjentów z dziedziczną predyspozycj ą do ostrej porfirii.

Leki zwiotczaj ące mięśnie typu atrakurium czy miwakurium można podać przez ten sam system infuzyjny co Curtega tylko po uprzednim przepłukaniu tego systemu.