+ iMeds.pl

Curtega 20 mg/mlUlotka Curtega

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Curtega, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji

Propofolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Curtega i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Curtega

3.    Jak przyjmować lek Curtega

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Curtega

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CURTEGA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Propofol należy do grupy leków nazywanych lekami znieczulającymi (anestetykami). Leki te stosuje się w celu wywoływania utraty świadomości (głębokiego snu) podczas wykonywania operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Można je również stosować do uzyskania sedacji (stanu, w którym pacjent jest senny, ale nie zostaje całkowicie uśpiony).

Lek Curtega, 20 mg/ml stosuje się w celu:

• wywołania i podtrzymania znieczulenia ogólnego u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 3 lat;

•    sedacji pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej;

•    sedacji pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU CURTEGA Kiedy nie stosować leku Curtega

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propofol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na soję lub orzeszki ziemne.

•    Jeśli sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej poddawany jest pacjent w wieku 16 lat lub młodszy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Curtega

Pacjent może otrzymać lek Curtega wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy zapewnionym intensywnym monitorowaniu:

•    Jeśli pacjent ma zaawansowaną niewydolność serca.

•    Jeśli pacjent ma inne poważne choroby serca.

Nie zaleca się stosowania leku Curtega u pacjentów leczonych elektrowstrząsami (ECT, leczenie psychiatryczne).

Nie zaleca się podawania leku Curtega, 20 mg/ml u dzieci poniżej 3 roku życia.

Podawanie leku Curtega dzieciom w wieku poniżej 3 lat wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Chociaż zgromadzone dotychczas dane wykazują, że nie ma wyraźnych różnic dotyczących bezpieczeństwa stosowania w porównaniu ze starszymi dziećmi. Nie określono bezpieczeństwa stosowania propofolu do sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Zasadniczo, lek Curtega należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych.

Przed zastosowaniem leku Curtega, należy powiedzieć anestezjologowi lub lekarzowi na oddziale intensywnej terapii, jeśli pacjent:

•    ma    chorobę serca;

•    ma    chorobę płuc;

•    ma    chorobę nerek;

•    ma    chorobę wątroby;

•    ma    drgawki (padaczkę);

•    ma    zwiększone ciśnienie śródczaszkowe (ciśnienie wywierane przez płyn mózgowo-

rdzeniowy na tkankę mózgową) i małe ciśnienie tętnicze, ponieważ zachodzi wtedy ryzyko znacznego zmniejszenia dopływu krwi do mózgu;

•    ma nieprawidłowe stężenie lipidów we krwi. Gdy pacjent jest żywiony pozajelitowo (dożylnie), należy monitorować stężenie lipidów we krwi;

•    spożywał alkohol;

•    ma uczulenie (nadwrażliwość) na sód.

Przed zastosowaniem leku Curtega, konieczne jest wyleczenie następujących dolegliwości:

•    niewydolność serca;

•    niewystarczaj ące ukrwienie tkanek (niewydolność krążenia);

•    trudności w oddychaniu (niewydolność oddechowa);

•    zbyt małe wypełnienie naczyń krwią (hipowolemia);

•    drgawki (padaczka).

Przyjmowanie leku Curtega zwiększa ryzyko wystąpienia następuj ących dolegliwości:

•    napady drgawkowe;

•    odruch nerwowy powodujący spowolnienie częstości akcji serca, czyli wolne bicia serca (wagotonia, bradykardia);

•    zmiany w ukrwieniu organów (działanie hemodynamiczne na układ sercowo-naczyniowy) w przypadku pacjentów z nadwagą, otrzymujących duże dawki leku Curtega.

Podczas wywoływania sedacji z zastosowaniem leku Curtega mogą wystąpić ruchy mimowolne. Lekarz oceni jak może wpłynąć to na planowany zabieg w znieczuleniu i podejmie odpowiednie środki ostrożności.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić okres pooperacyjnej utraty świadomości, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Chociaż do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie, nieprzytomnych pacjentów należy starannie obserwować.

Wstrzyknięcie leku Curtega może być bolesne. Aby zmniejszyć ból w miejscu wstrzyknięcia, można zastosować miejscowe środki przeciwbólowe, należy jednak pamiętać o ich możliwych działaniach niepożądanych.

Przed przeniesieniem pacjenta na oddział należy upewnić się, że jest on w pełni wybudzony po znieczuleniu ogólnym.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to leków, preparatów ziołowych, zdrowej żywności lub suplementów diety zakupionych samodzielnie przez pacjenta.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku równoczesnego przyjmowania któregokolwiek z następuj ących leków:

•    leki stosowane w premedykacji (będzie o nich wiedział anestezjolog);

•    leki znieczulające;

•    silne leki przeciwbólowe, np. fentanyl;

•    leki zwiotczające mięśnie, np. suksametonium;

•    benzodiazepiny (leki przeciwlękowe), np. diazepam;

•    leki parasympatykolityczne (leki które mogą wpływać na wewnętrzne funkcje organizmu, takie jak ślinienie się, trawienie, rozluźnienie mięśni, np. atropina;

•    neostygmina (lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśniowego);

•    cyklosporyna (stosowana do zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu).

Stosowanie leku Curtega z jedzeniem i piciem

Alkohol i propofol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie uspokajające. Dlatego nie należy pić alkoholu bezpośrednio przed przyjęciem lub po przyjęciu leku Curtega do czasu całkowitego ustąpienia jego działań.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Curtega nie należy podawać kobietom w ciąży, o ile nie jest to wyraźnie konieczne.

Matki powinny przerwać karmienie i odrzucić mleko zebrane w okresie 24 godzin po otrzymaniu leku Curtega. Niewielkie ilości propofolu przenikają do mleka kobiet karmiących.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po podaniu leku Curtega pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani pracować w niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien wracać do domu sam i nie powinien pić alkoholu przed całkowitym ustąpieniem znieczulenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Curtega

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 100 ml, czyli praktycznie nie zawiera sodu.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK CURTEGA

Dawkowanie

Lek Curtega zostanie podany pacjentowi przez anestezjologa lub lekarza zajmującego się intensywną opieką medyczną.

Dawka leku Curtega zależy od wieku, masy ciała i stanu zdrowia oraz od wymaganego stopnia znieczulenia. Na podstawie odpowiedzi klinicznej pacjenta i monitorowania czynności życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa itp.), lekarz dobierze właściwą dawkę, odpowiednią do wywołania i podtrzymania znieczulenia lub do osiągnięcia wymaganego stopnia sedacji. Dobór dawki może być także zależny od innych przyjmowanych przez pacjenta leków. Większość pacjentów staje się senna lub zasypia po otrzymaniu dawki 1,5-2,5 mg propofolu/kg mc., a następnie podaje się od 4 do 12 mg propofolu/kg mc./godz. W celu uzyskania sedacji dawka od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. jest zazwyczaj wystarczająca.

Stosowanie u dorosłych

W celu uzyskania sedacji dorosłych w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, u większości pacjentów wymagana jest dawka od 0,5 do 1 mg propofolu/kg mc. w czasie od 1 do 5 minut. W celu podtrzymania sedacji produkt Curtega należy podawać stopniowo, do wystąpienia pożądanego stopnia sedacji. Większość pacjentów wymaga dawek od 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg mc./godzinę.

W razie stosowania mniejszych dawek, należy rozważyć zastosowanie leku Curtega, 10 mg/ml, zamiast leku Curtega, 20 mg/ml.

Lek Curtega podaje się we wstrzyknięciu lub we wlewie do żyły, zazwyczaj na grzbiecie ręki lub na przedramieniu. Anestezjolog może zastosować igłę lub wenflon (cienką plastikową rureczkę).

W trakcie długotrwałych operacji oraz na oddziałach intensywnej opieki medycznej do podawania wstrzyknięcia może zostać użyta pompa elektryczna.

U pacjentów w wieku podeszłym może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek.

Stosowanie u dzieci

U dzieci konieczne jest zwykle zastosowanie większych dawek. Dawka leku Curtega zależy od wieku i (lub) masy ciała.

Leku Curtega nie należy stosować w celu uzyskania sedacji przez czas dłuższy niż 7 dni. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Curtega

Jest to mało prawdopodobne, gdyż podawane pacjentom dawki są bardzo starannie kontrolowane.

Jeśli pacjent przypadkowo otrzyma zbyt dużą dawkę leku, może to prowadzić do zaburzeń czynności serca, układu krążenia i oddychania. W takim przypadku lekarz niezwłocznie podejmie niezbędne leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Curtega może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    miejscowy ból podczas wykonywania wstrzyknięcia.

Często (występuje u mniej niż 1 na 10, lecz u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zmniejszone ciśnienie tętnicze (niedociśnienie);

•    płytki oddech (depresja oddechowa);

•    ruchy mimowolne;

•    uderzenia gorąca;

•    chwilowy bezdech (zaprzestanie oddychania);

•    kaszel po znieczuleniu;

•    czkawka;

•    hiperwentylacj a (zwiększona wentylacj a płuc).

Niezbyt często (występuje u mniej niż 1 na 100, lecz u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (hipotonia);

•    kaszel podczas znieczulenia.

Rzadko (występuje u mniej niż 1 na 1000, lecz u więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

•    wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja uczuleniowa), w tym czerwone zabarwienie skóry (rumień), zmniejszone ciśnienie tętnicze (hipotonia), skurcz oskrzeli (stan powodujący trudności w oddychaniu), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego);

•    euforia (nieuzasadnione uczucie szczęścia) i pobudzenie seksualne w fazie ustępowania znieczulenia;

•    ból głowy;

•    zawroty głowy;

•    dreszcze i uczucie zimna w fazie ustępowania znieczulenia;

•    ruchy padaczkopodobne (przypominające padaczkę);

•    nieregularna czynność serca (arytmia) w fazie ustępowania znieczulenia;

• zakrzepy krwi (zakrzepica) i zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie żył);

•    kaszel w fazie ustępowania znieczulenia;

•    nudności lub wymioty w fazie ustępowania znieczulenia;

•    zmiany barwy moczu;

•    gorączka pooperacyjna;

Bardzo rzadko (występuje u mniej niż 1 na 10000, w tym pojedyncze przypadki):

•    opóźnione napady padaczkopodobne (objawy przypominające padaczkę po ustąpieniu znieczulenia);

•    drgawki u pacjentów z padaczką;

•    pooperacyjna utrata przytomności;

•    płyn w płucach (obrzęk płuc);

•    zapalenie trzustki;

•    ciężkie reakcje tkankowe po przypadkowym wstrzyknięciu leku do tkanek;

•    rabdomioliza (rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych);

•    kwasica metaboliczna (kwaśny odczyn krwi);

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);

•    niewydolność serca.

Podczas stosowania leku Curtega w połaczeniu z lidokainą (miejscowym środkiem przeciwbólowym, stosowanym w celu zmniejszenia bólu w miejscu wstrzyknięcia), mogą wystąpić następuj ące działania niepożądane:

• zawroty głowy;

•    wymioty;

•    senność;

•    ataki drgawkowe;

•    spowolnienie czynności serca (bradykardia);

•    nieregularna czynność serca (arytmia);

•    wstrząs.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CURTEGA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Curtega, po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu zużyć natychmiast.

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć.

Lek Curtega można podawać równocześnie z: wlewem glukozy, 5%, sodu chlorkiem, 0,9%, lub mieszaniną roztworu glukozy, 4% z sodu chlorkiem, 0,18%, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Do użytku jednorazowego. Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć z godnie z lokalnymi przepisami, bezpośrednio po użyciu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Curtega

Substancją czynną leku j est propofol.

1 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji zawiera 20 mg propofolu.

Każda fiolka po 50 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Ponadto lek zawiera: olej sojowy, oczyszczony, lecytyna z jaja kurzego, glicerol, sodu oleinian, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Curtega i co zawiera opakowanie

Biała emulsja typu olej w wodzie.

Opakowanie zawiera: 1 fiolkę z bezbarwnego szkła (typu II) zamkniętą korkiem z gumy bromobutylowej z zamknięciem typu „flip-off", zawierającą 50 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji.

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia.

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Curtega 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/ Infusion

Belgia

Curtega 20 mg/ml emulsion injectable / pour perfusion

Cypr

Curtega

Dania

Curtega 20 mg/ml Injektions-/infusionsv^ske, emulsion

Finlandia

Curtega 20 mg/ml injektio-/ infuusioneste, emulsio

Grecja

Curtega

Węgry

Curtega 20 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infúzióhoz

Irlandia

Saurev 20 mg/ml Emulsion for injection/infusion

Włochy

Curtega 20 mg/ml Emulsione iniettabile o per infusione

Luksemburg

Curtega 20 mg/ml emulsion injectable / pour perfusion

Malta

Curtega 20 mg/ml Emulsion for injection /infusion

Holandia

Curtega 20 mg/ml, emulsie voor injectie/ infusie

Norwegia

Curtega 20 mg/ml Injeksjons-/infusjonsv^ske, emulsjon

Portugalia

Propofol Pfizer

Polska

Curtega

Rumunia

Curtega 20 mg/ml emulsie injectabila/perfuzabila

Hiszpania

Propofol LCT Pharmacia 20 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión

Szwecja

Curtega

Wielka Brytania

Curtega 20 mg/ml Emulsion for injection /infusion

Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Curtega może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych placówkach leczenia dziennego przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii.

Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria), przy czym konieczny jest bezpośredni i ciągły dostęp do odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji oraz prowadzenie innych działań resuscytacyjnych.

W trakcie zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych lek Curtega nie powinien być podawany w celu uzyskania sedacji przez tę samą osobę, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Lek Curtega nie wykazuje działania przeciwbólowego, w związku z czym zazwyczaj jest podawany w skojarzeniu z dodatkowymi lekami przeciwbólowymi.

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć. Jeżeli po wstrząśnięciu nadal widoczne są dwie warstwy, nie należy używać emulsji.

Lek Curtega podaje się dożylnie, we wstrzyknięciu lub w ciągłym wlewie, w postaci nierozcieńczonej.

Przed użyciem, gumowy korek należy zdezynfekować alkoholem do zastosowań medycznych w postaci aerozolu lub nasączonego gazika. Przekłute fiolki należy usunąć po użyciu.

Lek Curtega ma postać emulsji tłuszczowej i nie zawiera środków konserwujących. Może stanowić podłoże dla szybkiego wzrostu drobnoustrojów. Emulsję należy pobrać do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego, z zachowaniem zasad aseptyki, natychmiast po przebiciu korka fiolki, a następnie niezwłocznie rozpocząć podawanie.

Przez cały czas trwania wlewu należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu zarówno do leku Curtega, jak i sprzętu infuzyjnego.

Jednoczesne podawanie innych leków lub płynów z wykorzystaniem linii infuzyjnej, przez którą podawany jest lek Curtega, należy wykonywać przez łącznik w pobliżu miejsca założenia wenflonu. Leku Curtega nie należy podawać za pośrednictwem zestawów infuzyjnych wyposażonych w filtry mikrobiologiczne.

Lek Curtega oraz cały zestaw infuzyjny wykorzystany do podawania tego leku są przeznaczone do użytku jednorazowego u jednego pacjenta.

Wszelkie pozostałości należy usunąć po użyciu leku.

Leku Curtega nie należy rozcieńczać.

Wlew dożylny leku Curtega

Jeżeli lek Curtega podaje się w ciągłym wlewie, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania przy użyciu: biurety, kroplomierza, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej.

Podobnie jak w przypadku podawania pozajelitowego wszystkich rodzajów emulsji tłuszczowych, czas używania jednego systemu infuzyjnego do ciągłego wlewu leku Curtega nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po upływie tego czasu system infuzyjny i zbiornik leku należy wyrzucić lub wymienić na nowe.

Możliwe jest również jednoczesne podawanie leku Curtega z wlewem 5% roztworu glukozy, 0,9% roztworu chlorku sodu lub połączeń roztworów 4% glukozy i 0,18 % chlorku sodu, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Konieczne jest usunięcie i zniszczenie wszelkich pozostałości po zakończeniu podawania wlewu dożylnego leku Curtega lub po zmianie systemu infuzyjnego.

Aby zmniej szyć ból na początku wstrzykiwania leku Curtega w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego, bezpośrednio przed wstrzyknięciem, można podać niezawierający środków konserwujących 1% roztwór lidokainy do wstrzykiwań. Nie należy stosować rozcieńczeń z roztworem lidokainy u pacjentów z dziedziczną predyspozycją do ostrej porfirii.

Leki zwiotczaj ące mięśnie typu atrakurium czy miwakurium można podać przez ten sam system infuzyjny co Curtega tylko po uprzednim przepłukaniu tego systemu.

9

Curtega

Charakterystyka Curtega

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Curtega, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji do wstrzykiwań / do infUzji zawiera 20 mg propofolu (Propofolum). Każda fiolka po 50 ml zawiera 1000 mg propofolu.

Substancje pomocnicze:

1 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji zawiera:

100 mg oleju sojowego oczyszczonego; 0,03 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań / do infuzji. Biała emulsja typu olej w wodzie. Osmolalność: od 270 do 370 mOsm/kg. pH pomiędzy 7,00 i 8,50.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Curtega jest krótko działającym, dożylnym środkiem do znieczulenia ogólnego stosowanym w następuj ących wskazaniach:

•    indukcja i podtrzymanie znieczulenia ogólnego u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat;

•    sedacja w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, w monoterapii lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat;

•    sedacja pacjentów w wieku powyżej 16 lat wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Curtega, 20 mg/ml może być podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych lub w odpowiednio wyposażonych placówkach leczenia dziennego przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii lub intensywnej terapii.

Należy stale monitorować wydolność krążeniową i oddechową (np. EKG, pulsoksymetria), przy czym konieczny jest bezpośredni i ciągły dostęp do odpowiedniego wyposażenia

umożliwiającego utrzymanie drożności dróg oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji oraz prowadzenie innych działań resuscytacyjnych.

W trakcie zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych produkt Curtega, 20 mg/ml nie powinien być podawany w celu uzyskania sedacji przez tę samą osobę, która wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny.

Produkt Curtega, 20 mg/ml nie wykazuje działania przeciwbólowego, w związku z czym zazwyczaj jest podawany w skojarzeniu z dodatkowymi lekami przeciwbólowymi.

Dawkowanie

Produkt Curtega, 20 mg/ml podaje się dożylnie. Dawkowanie dostosowuje się indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta.

Nie zaleca się podawania produktu Curtega, 20 mg/ml we wstrzyknięciach w postaci bolusu. Dorośli

Znieczulenie ogólne u dorosłych

Indukcja znieczulenia ogólnego:

W celu indukcji znieczulenia produkt Curtega, 20 mg/ml należy podawać stopniowo (od 20 do 40 mg propofolu co 10 sekund), obserwując reakcję pacjenta, do wystąpienia klinicznych objawów znieczulenia.

U większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat konieczne jest podanie dawki od 1,5 do 2,5 mg propofolu na kg mc.

U pacjentów starszych oraz pacjentów zakwalifikowanych do III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA (ang. American Society of Anesthesiologists), zwłaszcza z zaburzeniami czynności serca, zapotrzebowanie na produkt leczniczy jest z reguły mniejsze. Dawkę całkowitą można zmniejszyć do 1 mg propofolu na kg mc. Należy również zmniejszyć szybkość podawania produktu u tych pacjentów (do około 1 ml, co odpowiada dawce 20 mg propofolu na 10 sekund).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego:

W przypadku stosowania ciągłego wlewu w podtrzymaniu znieczulenia ogólnego zazwyczaj podaje się dawki od 4 do 12 mg propofolu na kg mc. na godzinę. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów w ogólnie złym stanie zdrowia, pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA i pacjentów z hipowolemią dawkę można zmniejszyć jeszcze bardziej, w zależności od stanu pacjenta i od stosowanej metody znieczulenia.

Sedacja pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej

W celu wywołania sedacji u pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach intensywnej opieki medycznej zaleca się podawanie produktu Curtega, 20 mg/ml w postaci ciągłego wlewu.

Szybkość podawania należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji. Zadowalający stopień sedacji można zazwyczaj uzyskać po zastosowaniu dawek wynoszących od 0,3 do 4,0 mg propofolu na kg mc.na godzinę (patrz punkt 4.4).

Nie należy podawać produktu Curtega, 20 mg/ml w celu uzyskania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się podawania propofolu w celu uzyskania sedacji w warunkach intensywnej opieki medycznej przy użyciu systemu TCI (ang. Target ControlledInfusion - wlew sterowany docelowym stężeniem produktu leczniczego we krwi).

W przypadku stosowania produktu Curtega, 20 mg/ml u pacjentów narażonych na szczególne ryzyko gromadzenia tłuszczów zaleca się monitorowanie ich stężenia we krwi. Jeżeli monitorowanie wykaże, że tłuszcze nie są w wystarczającym stopniu usuwane z organizmu, wówczas należy odpowiednio skorygować podawanie produktu Curtega, 20 mg/ml. Jeżeli pacjent otrzymuje równocześnie inne tłuszcze stosowane dożylnie, należy wówczas zredukować ich ilość z uwzględnieniem ilości tłuszczów zawartych w podawanym produkcie Curtega, 20 mg/ml;

1,0 ml produktu Curtega, 20 mg/ml zawiera około 0,1 g tłuszczów.

W przypadku stosowania produktu dłużej niż 3 dni należy monitorować stężenie tłuszczów u każdego z pacjentów.

Sedacja pacjentów dorosłych w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych

W celu uzyskania sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych dawkę i szybkość podawania produktu leczniczego należy dostosować do odpowiedzi klinicznej.

Do indukcji sedacji u większości pacjentów wymagana jest dawka od 0,5 do 1 mg propofolu na kg mc. w czasie od 1 do 5 minut.

W celu podtrzymania sedacji produkt Curtega, 20 mg/ml należy podawać we wlewie dożylnym stopniowo, do wystąpienia pożądanego stopnia sedacji. Zwykle szybkość wlewu wynosi od 1,5 do 4,5 mg propofolu na kg mc.na godzinę.

U pacjentów w wieku powyżej 55 lat oraz pacjentów zakwalifikowanych do III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek propofolu oraz zmniejszenie szybkości podawania.

W razie stosowania mniejszych dawek, należy rozważyć zastosowanie produktu Curtega, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji zamiast produktu Curtega, 20 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań / do infuzji.

Produktu Curtega, 20 mg/ml nie należy podawać w celu uzyskania sedacji w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Dzieci i młodzież

Znieczulenie ogólne u dzieci w wieku powyżej 3 lat

Nie zaleca się stosowania produktu Curtega, 20 mg/ml w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 roku życia, gdyż produkt o stężeniu 20 mg/ml

U tych dzieci należy rozważyć zastosowanie produktu Curtega, 10 mg/ml.

Nie zaleca się stosowania produktu Curtega, 20 mg/ml w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia u dzieci poniżej 1 miesiąca życia.

Indukcja znieczulenia ogólnego:

W celu indukcji znieczulenia produkt Curtega, 20 mg/ml należy podawać stopniowo i powoli, obserwując reakcję pacjenta, aż do wystąpienia klinicznych objawów znieczulenia. Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała. U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat dawka wymagana do indukcji znieczulenia wynosi około 2,5 mg propofolu na kg mc.

U młodszych dzieci konieczne może być podanie większych dawek (od 2,5 do 4 mg propofolu na kg mc.).

Podtrzymanie znieczulenia ogólnego:

Zadowalający poziom znieczulenia można na ogół uzyskać, podając produkt leczniczy w ciągłym wlewie, w dawce od 9 do 15 mg propofolu/kg mc./godzinę.

Dawkowanie należy indywidualnie dostosować do stanu klinicznego pacjenta, zwracaj ąc uwagę na zapewnienie odpowiedniej analgezji. U młodszych dzieci konieczne może być podanie większych dawek.

U pacjentów zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA zaleca się stosowanie mniejszych dawek (patrz też punkt 4.4).

Sedacja dzieci w wieku powyżej 3 lat w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych

Dawkę i szybkość podawania produktu leczniczego należy dostosować do pożądanego poziomu sedacji i do odpowiedzi klinicznej. Do indukcji sedacji u większości dzieci wymagana jest dawka od 1 do 2 mg propofolu na kg masy ciała. W celu podtrzymania sedacji produkt Curtega, 20 mg/ml należy podawać stopniowo we wlewie, do wystąpienia pożądanego stopnia sedacji. Większość pacjentów wymaga dawek od 1,5 do 9 mg propofolu na kg mc. na godzinę.

U pacjentów zakwalifikowanych do III i IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek produktu leczniczego.

Stosowanie produktu Curtega, 20 mg/ml w celu uzyskania sedacji podczas intensywnej opieki medycznej u dzieci w wieku 16 lat i młodszych jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 -Przeciwwskazania).

Sposób podawania

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć. Jeżeli po wstrząśnięciu nadal widoczne są dwie warstwy, nie należy używać emulsji.

Produkt Curtega, 20 mg/ml podaje się dożylnie we wstrzyknięciach lub jako ciągły wlew, w postaci nierozcieńczonej.

Przed użyciem należy zdezynfekować gumowy korek fiolki alkoholem do zastosowań medycznych (w postaci aerozolu lub nasączonych chusteczek). Pozostałości po użyciu należy wyrzucić.

Produkt Curtega, 20 mg/ml nie zawiera środków konserwujących i może stanowić podłoże dla wzrostu drobnoustrojów. Emulsję należy pobrać do jałowej strzykawki lub zestawu infuzyjnego, z zachowaniem zasad aseptyki, natychmiast po przebiciu korka fiolki, a następnie niezwłocznie rozpocząć podawanie. Przez cały czas trwania wlewu należy przestrzegać zasad aseptyki w odniesieniu zarówno do produktu Curtega, 20 mg/ml, jak i sprzętu infuzyjnego.

Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych lub płynów z wykorzystaniem linii infuzyjnej, przez którą podawany jest produkt Curtega, 20 mg/ml, należy wykonywać w pobliżu miejsca założenia wenflonu. Produktu Curtega, 20 mg/ml nie należy podawać za pośrednictwem zestawów infuzyjnych wyposażonych w filtry mikrobiologiczne.

Zawartość każdej fiolki produktu Curtega, 20 mg/ml i każdej strzykawki produktu Curtega, 20 mg/ml jest przeznaczona do jednorazowego zastosowania u jednego pacjenta.

Wszelkie pozostałości należy usunąć niezwłocznie po użyciu produktu.

Produktu Curtega, 20 mg/ml nie należy rozcieńczać.

Wlew dożylny produktu Curtega, 20 mg/ml

Jeżeli produkt Curtega, 20 mg/ml podaje się w ciągłym wlewie, zaleca się kontrolowanie szybkości podawania produktu przy użyciu: biurety, kroplomierza, pompy strzykawkowej lub wolumetrycznej pompy infuzyjnej. Podobnie jak w przypadku podawania pozajelitowego wszystkich rodzajów emulsji tłuszczowych, czas używania jednego systemu infuzyjnego do ciągłego wlewu produktu Curtega, 20 mg/ml nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po upływie tego czasu system infuzyjny i zbiornik produktu należy wyrzucić lub wymienić na nowe.

Możliwe jest również jednoczesne podawanie produktu Curtega, 20 mg/ml z wlewem 5% roztworu glukozy, 0,9% roztworu chlorku sodu lub połączeń roztworów 4% glukozy i 0,18 % chlorku sodu, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia.

Konieczne jest usunięcie i zniszczenie wszelkich pozostałości po zakończeniu podawania wlewu dożylnego produktu Curtega, 20 mg/ml lub po zmianie systemu infuzyjnego.

Aby zmniej szyć ból na początku wstrzykiwania produktu Curtega, 20 mg/ml w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego, bezpośrednio przed wstrzyknięciem, można podać niezawierający środków konserwujących 1% roztwór lidokainy do wstrzykiwań.

Leki zwiotczające mięśnie typu atrakurium czy miwakurium można podać przez ten sam system infuzyjny co Curtega, 20 mg/ml tylko po uprzednim przepłukaniu tego systemu.

Czas podawania

Produkt Curtega, 20 mg/ml może być podawany nie dłużej niż 7 dni.

4.3 Przeciwwskazania

Produktu Curtega nie należy stosować:

•    Jeśli pacjent ma nadwrażliwość na propofol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na emulsje tłuszczowe (patrz również punkt 4.4).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na soję lub orzeszki ziemne.

•    W celu uzyskania sedacji podczas intensywnej opieki medycznej u dzieci w wieku 16 lat i młodszych (patrz również punkt 4.4).

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania propofolu i zredukować szybkość podawania tego produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby, a także u pacjentów z hipowolemią, osłabionych lub z padaczką (patrz punkt 4.2).

Klirens propofolu jest uzależniony od przepływu krwi, w związku z czym równoczesne stosowanie produktów leczniczych zmniejszających pojemność minutową serca będzie powodowało także spowolnienie usuwania propofolu.W miarę możliwości przed podaniem produktu Curtega należy wyrównać hipowolemię, niewydolność serca, krążenia lub oddechową.

Przed znieczuleniem pacjenta z padaczką należy sprawdzić, czy pacjent ten otrzymał leki przeciwpadaczkowe. Chociaż wiele badań wykazało skuteczność stosowania propofolu w leczeniu stanu padaczkowego, jednak jego podawanie u pacjentów z padaczką może zwiększać ryzyko napadu.

Tak jak w przypadku innych dożylnie podawanych produktów leczniczych do znieczulenia ogólnego oraz wywołujących sedację, pacjentów należy poinformować o konieczności unikania spożywania alkoholu przed podaniem propofolu oraz przez co najmniej 8 godzin po jego podaniu.

Należy zachować ostrożność stosując propofol u pacjentów poddawanych zabiegom, w trakcie których niepożądane są nagłe, mimowolne ruchy, np. w okulistyce. Nie zaleca się stosowania propofolu podczas leczenia elektrowstrząsami.

U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca zaleca się podawanie propofolu z zachowaniem maksymalnej ostrożności, w warunkach intensywnego monitorowania.

Podczas wprowadzania do znieczulenia może wystąpić niedociśnienie tętnicze i przemijający bezdech, w zależności od dawki oraz stosowania premedykacji i innych produktów leczniczych.

Ryzyko względnej wagotonii może być zwiększone, gdyż propofol nie wykazuje działania polegającego na blokowaniu czynności nerwu błędnego. Należy rozważyć dożylne podanie leku antycholinergicznego przed wprowadzeniem lub podczas podtrzymywania znieczulenia ogólnego, szczególnie w przypadkach, gdy może przeważać napięcie nerwu błędnego lub gdy propofol stosuje się jednocześnie z innymi produktami leczniczymi, które mogą wywołać bradykardię.

Podawanie produktu Curtega, 20 mg/ml do indukcji i podtrzymania znieczulenia u dzieci w wieku do 3 lat nie jest zalecane, gdyż produkt o mocy 20 mg/ml stwarza trudności przy

Nie udowodniono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Curtega do (wstępnej) sedacji u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Nie zaleca się stosowania produktu Curtega, 20 mg/ml do znieczulenia ogólnego u dzieci poniżej 1 miesiąca życia, gdyż nie przeprowadzono pełnych badań w tej populacji pacjentów. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazują na to, że klirens ulega istotnemu zmniejszeniu u noworodków z bardzo dużą zmiennością osobniczą. Po zastosowaniu dawek zalecanych dla starszych dzieci może doj ść do względnego przedawkowania produktu leczniczego, co może prowadzić do poważnych zaburzeń czynności układu sercowo-naczyniowego.

Chociaż nie ustalono istnienia związku przyczynowo-skutkowego, podczas stosowania produktu leczniczego w okresie przed jego rejestracją, w trakcie sedacji u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat obserwowano ciężkie działania niepożądane (w tym zakończone zgonem). Działania te obejmowały przede wszystkim: kwasicę metaboliczną, hiperlipidemię, rabdomiolizę i (lub) niewydolność serca. Działania te obserwowano najczęściej u dzieci z zakażeniami dróg oddechowych, którym na oddziałach intensywnej opieki medycznej podawano dawki większe niż dawki zalecane u dorosłych w celu osiągnięcia sedacji.

Podobnie, rzadko zgłaszano występowanie kwasicy metabolicznej, rabdomiolizy, hiperkaliemii i (lub) szybko postępuj ącej niewydolności serca (w niektórych przypadkach prowadzącej do zgonu) u dorosłych pacjentów leczonych przez ponad 58 godzin dawkami większymi niż 5 mg propofolu/kg mc./godz. Dawki te były większe od stosowanej na oddziałach intensywnej opieki medycznej dawki maksymalnej wynoszącej 4 mg propofolu/kg mc./godz, aktualnie zalecanej w celu osiągnięcia sedacji w tych warunkach. Działania te występowały głównie u pacjentów po przebytych ciężkich urazach głowy, ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym. W takich przypadkach leki o działaniu inotropowym zazwyczaj nie były skuteczne w leczeniu niewydolności serca.

Lekarz prowadzący powinien pamiętać, aby nie zalecać dawki większej niż 4 mg propofolu/kg mc./godz.

Należy również pamiętać o możliwości wystąpienia wymienionych działań niepożądanych i rozważyć zmniejszenie dawki produktu leczniczego lub jego zmianę na inny środek uspokajający przy pierwszych oznakach sugerujących wystąpienie tych objawów. Pacjenci ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym powinni otrzymywać odpowiednie leki wspomagające perfuzję mózgu podczas modyfikacji leczenia.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym i małym ciśnieniem tętniczym, ze względu na ryzyko znacznego zmniejszenia ciśnienia perfuzji mózgu.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz z innymi stanami, w których emulsje lipidowe należy stosować szczególnie ostrożnie.

Jeżeli pacjent jest żywiony pozajelitowo, należy uwzględnić ilość przetoczonych lipidów zawartych w produkcie Curtega, 20 mg/ml: 1,0 ml produktu zawiera 0,1 g tłuszczu.

Należy skontrolować stężenie lipidów w osoczu po trzech dniach stosowania produktu na oddziale intensywnej opieki medycznej.

U pacjentów ze znaczną otyłością należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia zaburzeń hemodynamicznych po podaniu produktu leczniczego, ze względu na jego większe dawkowanie.

Aby zmniej szyć ból na początku wstrzykiwania produktu Curtega, 20 mg/ml w celu wprowadzenia do znieczulenia ogólnego, bezpośrednio przed wstrzyknięciem, można podać lidokainę.

Nie należy stosować lidokainy u pacjentów z dziedziczną predyspozycją do ostrej porfirii.

W rzadkich przypadkach może wystąpić okres pooperacyjnej utraty świadomości, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Wystąpienie utraty przytomności jest niezależne od tego, czy pacjent został wybudzony, czy nie. Chociaż do odzyskania przytomności dochodzi samoistnie, nieprzytomnych pacjentów należy starannie obserwować.

Przed przeniesieniem pacjenta na oddział należy upewnić się, że jest on w pełni wybudzony po znieczuleniu ogólnym.

Stosowanie podczas karmienia piersią patrz punkt 4.6.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml, czyli praktycznie nie zawiera sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt Curtega można stosować w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w znieczuleniu (lekami wykorzystywanymi w premedykacji, wziewnymi środkami znieczulającymi, lekami przeciwbólowymi, lekami zwiotczaj ącymi, lekami miejscowo znieczulającymi). Do tej pory nie zgłaszano ciężkich interakcji z tymi produktami leczniczymi. Niektóre z tych ośrodkowo działających leków mogą wykazywać działanie hamujące na układ krążenia i układ oddechowy, w związku z tym ich jednoczesne stosowanie z propofolem może nasilać to działanie. Donoszono o przypadkach przedłużenia znieczulenia i zmniejszenia częstości oddechów po jednoczesnym zastosowaniu propofolu z benzodiazepinami, lekami działającymi parasympatykolitycznie lub wziewnymi środkami znieczulającymi.

Po dodatkowej premedykacji opioidami bezdech może występować częściej i utrzymywać się dłużej.

Po równoczesnym podaniu suksametonium lub neostygminy mogą wystąpić bradykardia i zatrzymanie czynności serca.

Należy pamiętać o tym, że jednoczesne stosowanie propofolu i leków stosowanych w premedykacji, wziewnych środków znieczulających lub leków przeciwbólowych może pogłębić znieczulenie i nasilać działanie niepożądane leku na układ sercowo-naczyniowy. Jednoczesne podawanie propofolu i środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. alkohol, środki do znieczulenia ogólnego, narkotyczne leki przeciwbólowe) może pogłębiać sedację.

Po podaniu fentanylu stężenie propofolu we krwi może być przez pewien czas zwiększone, co może zwiększyć częstość występowania bezdechu.

Donoszono o występowaniu leukoencefalopatii u pacjentów otrzymujących cyklosporynę i emulsje lipidowe, takie jak propofol.

W przypadku stosowania produktu Curtega w uzupełnieniu znieczulenia miejscowego może być konieczne zmniejszenie jego dawki.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania propofolu w ciąży nie zostało ustalone i nie należy podawać go kobietom w ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne. Propofol przenika przez łożysko i jego podanie może być związane z działaniem hamującym czynności życiowe noworodka (patrz również punkt 5.3.). Należy unikać stosowania dużych dawek propofolu (większych niż 2,5 mg propofolu/kg mc do indukcji znieczulenia i 6 mg propofolu/kg mc na godzinę do podtrzymania znieczulenia).

Karmienie piersią

Badania z udziałem kobiet karmiących piersią wykazały, że niewielkie ilości propofolu przenikają do mleka. Dlatego matki powinny przerwać karmienie i usunąć mleko zebrane w okresie 24 godzin po otrzymaniu propofolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po podaniu produktu Curtega pacjent powinien odpowiednio długo znajdować się pod obserwacją.

Pacjenta należy poinformować, że nie wolno mu prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać pracy w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Podczas powrotu do domu pacjentowi powinna towarzyszyć inna osoba. Pacjenta należy też poinformować, aby nie pił alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występuj ącymi działaniami niepożądanymi propofolu są niedociśnienie tętnicze i depresja oddechowa. Zależą one nie tylko od podanej dawki propofolu, ale również od rodzaju premedykacji i innych jednocześnie podawanych produktów leczniczych.

Odnotowano wystąpienie następuj ących działań niepożądanych:

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano następująco:

bardzo często

(>1/10)

często

(>1/100, <1/10)

niezbyt często

(>1/1000, <1/100)

rzadko

(>1/10 000, <1/1000)

bardzo rzadko

(<1/10 000)

nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne), w tym obrzęk Quinckego, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie.

Zaburzenia psychiczne Rzadko:

Euforia i pobudzenie seksualne podczas wybudzania ze znieczulenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Podczas indukcji znieczulenia często występują ruchy mimowolne, mioklonie.

Rzadko: Podczas wybudzania ze znieczulenia mogą wystąpić bóle głowy, zawroty głowy, dreszcze i uczucie zimna, a także ruchy przypominaj ące napad padaczkowy, w tym opistotonus. Bardzo rzadko: Opóźnione napady padaczkopodobne, opóźnienie może wynosić od kilku godzin do kilku dni. W pojedynczych przypadkach obserwowano wystąpienie drgawek po podaniu propofolu pacjentom z padaczką.

Przypadki pooperacyjnej utraty przytomności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Często: Łagodne lub umiarkowane niedociśnienie tętnicze.

Niezbyt często: Wyraźne niedociśnienie tętnicze.

W takich przypadkach może być konieczne zastosowanie płynów dożylnych, w razie potrzeby leków obkurczaj ących naczynia krwionośne, a także zmniejszenie szybkości podawania propofolu.

Należy pamiętać o możliwości znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego u pacjentów z zaburzoną perfuzją mięśnia sercowego bądź mózgu lub u pacjentów z hipowolemią.

Rzadko: Zaburzenia rytmu serca podczas wybudzania ze znieczulenia.

Podczas znieczulenia ogólnego może dochodzić do nasilającej się, incydentalnej, postępuj ącej bradykardii (asystolia). Należy rozważyć dożylne podanie leku antycholinergicznego przed indukcją lub podczas podtrzymywania znieczulenia (patrz również punkt 4.4).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: W trakcie indukcji znieczulenia ogólnego mogą wystąpić: hiperwentylacja, przemijający bezdech i kaszel.

Niezbyt często: Kaszel w trakcie podtrzymywania znieczulenia.

Rzadko: Kaszel podczas wybudzania ze znieczulenia.

Bardzo rzadko: Donoszono o pojedynczych przypadkach obrzęku płuc po podaniu propofolu. Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Czkawka w trakcie indukcji znieczulenia ogólnego.

Rzadko: Nudności i wymioty podczas wybudzania ze znieczulenia.

Bardzo rzadko: Donoszono o występowaniu zapalenia trzustki po zastosowaniu propofolu, przy czym związek przyczynowo-skutkowy nie został w tym przypadku ustalony.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: Po przedłużonym podawaniu propofolu obserwowano zmiany zabarwienia moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: Ból w miejscu podania występujący podczas pierwszego wstrzyknięcia produktu leczniczego. Zapobieganie lub leczenie - patrz poniżej.

Często: Uderzenia gorąca w trakcie indukcji znieczulenia ogólnego.

Rzadko: Przypadki gorączki pooperacyjnej. Zakrzepica i zapalenie żył.

Bardzo rzadko: W rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu rabdomiolizy, kwasicy metabolicznej, hiperkaliemii i niewydolności serca, czasem prowadzącej do zgonu, po podaniu produktu Curtega w dawkach większych niż 4mg/kg mc./godz. w celu uzyskania sedacji na oddziale intensywnej opieki medycznej (patrz również punkt 4.4).

Po przypadkowym podaniu poza żyłę dochodzić może do ciężkiego miejscowego uszkodzenia tkanek.

Miejscowy ból mogący wystąpić podczas początkowego wstrzyknięcia produktu Curtega można zmniejszyć przez jednoczesne podanie lidokainy (patrz również punkt 4.2) i podając produkt do większych żył przedramienia i zgięcia łokciowego. Po podaniu propofolu z lidokainą mogą wystąpić następuj ące działania niepożądane: zawroty głowy, wymioty, senność, drgawki, bradykardia, zaburzenia rytmu serca i wstrząs.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zahamowanie czynności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Jeśli wystąpi depresja oddechowa, należy prowadzić sztuczną wentylację. Zahamowanie czynności układu sercowo-naczyniowego może powodować konieczność ułożenia pacjenta z głową poniżej klatki piersiowej, podania płynów uzupełniających objętość osocza oraz leków zwiększających ciśnienie tętnicze.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki znieczulające, ogólne; inne leki do znieczulenia ogólnego.

Kod ATC: NO1AX 10.

Początek działania nasennego propofolu po wstrzyknięciu dożylnym występuje szybko.

W zależności od szybkości wstrzyknięcia, czas wystąpienia początku znieczulenia wynosi od 30 do 40 sekund. Działanie propofolu po podaniu w pojedynczym wstrzyknięciu (bolus) jest krótkie (4-6 minut) ze względu na szybki metabolizm i szybkie wydalanie.

Przy przestrzeganiu zaleconego schematu dawkowania nie obserwowano klinicznie znaczącej kumulacji propofolu po wielokrotnym podaniu w szybkich wstrzyknięciach lub we wlewie dożylnym. Pacjenci szybko odzyskują przytomność.

Podczas indukcji znieczulenia sporadycznie występuje bradykardia i niedociśnienie, prawdopodobnie z powodu braku działania wagolitycznego propofolu. Zaburzenia serca i układu krążenia zwykle ustępują w fazie podtrzymywania znieczulenia.

Dzieci i młodzież

Ograniczone badania oceniaj ące czas znieczulenia z zastosowaniem propofolu u dzieci wykazały, że bezpieczeństwo i skuteczność pozostają niezmienione w okresie do 4 godzin. W literaturze udokumentowano stosowanie propofolu u dzieci podczas dłużej trwających zabiegów bez wpływu na jego bezpieczeństwo lub skuteczność.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym około 98% propofolu wiąże się z białkami osocza

Po dożylnym podaniu produktu w formie bolusu początkowe stężenie propofolu we krwi szybko zmniejsza się w wyniku szybkiej dystrybucji do różnych kompartmentów (faza a).

Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi od 2 do 4 minut.

Podczas eliminacji zmniejszenie stężenia produktu leczniczego we krwi zachodzi wolniej. Okres półtrwania w fazie P eliminacji wynosi 30-60 minut. Następnie występuje faza trzeciego kompartmentu, która odzwierciedla redystrybucję propofolu ze tkanek słabiej ukrwionych.

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki 3 mg/kg klirens propofolu w przeliczeniu na kg masy ciała zwiększa się z wiekiem w następujący sposób: mediana klirensu była istotnie mniejsza u noworodków w wieku <1 miesiąca życia (n=25) (20 ml/kg/min) niż u dzieci starszych (n=36, zakres wiekowy 4 miesiące - 7 lat). Ponadto u noworodków obserwowano istotną zmienność międzyosobniczą (zakres 3,7-78 ml/kg/min). Ze względu na te ograniczone dane, wskazujące na dużą zmienność, nie można przedstawić zaleceń dotyczących dawkowania propofolu w tej grupie wiekowej.

Klirens jest większy u dzieci niż u dorosłych.

Centralna objętość dystrybucji wynosi od 0,2 do 0,79 l/kg mc, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi od 1,8 do 5,3 l/kg mc. Propofol jest szybko usuwany z organizmu (całkowity klirens wynosi około 2 l/min).

Produkt leczniczy jest usuwany w wyniku procesów metabolicznych, zachodzących głównie w wątrobie, gdzie w sposób zależny od przepływu krwi są wytwarzane glukuronidy propofolu, jak również glukuronidy i pochodne siarczanowe jego metabolitu - chinolu. Wszystkie metabolity są nieaktywne. Około 88% podanej dawki jest wydalane w moczu w postaci metabolitów. Tylko 0,3% podanej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym czy genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego.

W badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję stwierdzono działania wynikające z właściwości farmakodynamicznych propofolu jedynie po zastosowaniu go w dużych dawkach. Nie stwierdzono działania teratogennego.

W badaniach tolerancji miejscowej stwierdzono, że wstrzyknięcie domięśniowe prowadzi do uszkodzenia tkanek otaczaj ących miejsce podania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy, oczyszczony Glicerol

Lecytyna z jaja kurzego

Sodu oleinian

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Przed podaniem produktu Curtega, 20 mg/ml nie należy mieszać z płynami do wstrzykiwań i płynami infuzyjnymi.

Produktu Curtega, 20 mg/ml nie należy podawać łącznie z krwią lub z osoczem krwi przez tę samą linię dożylną, chociaż nie jest znane kliniczne znaczenie tego zastrzeżenia. W badaniach in vitro wykazano, że gdy kuleczki tłuszczu z bazy emulsyjnej wchodzą w kontakt z ludzkim osoczem, ulegają agregacji.

Leki zwiotczające mięśnie typu atrakurium czy miwakurium można podać przez ten sam system infuzyjny co produkt Curtega, 20 mg/ml tylko po poprzednim przepłukaniu tego systemu.

6.3. Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu i (lub) rozcieńczeniu: zużyć natychmiast.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną produktu leczniczego w okresie stosowania, w przypadku podawania go przez 30 godzin w 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien zostać zastosowany natychmiast. W przeciwnym wypadku za okres przechowywania produktu w trakcie stosowania i za warunki przed zastosowaniem produktu odpowiada użytkownik. Okres ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozpuszczanie/rozcieńczanie produktu (itp.) odbywa się w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu rozcieńczonego patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka z bezbarwnego szkła (typu II), zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej z zamknięciem typu ,flip-off \ zawierająca 50 ml emulsji do wstrzykiwań / do infuzji.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem fiolkę należy wstrząsnąć. Jeżeli po wstrząśnięciu nadal widoczne są dwie warstwy, nie należy używać emulsji.

Możliwe jest jednoczesne podawanie produktu Curtega, 20 mg/ml z wlewem 5% roztworu glukozy, 0,9% roztworu chlorku sodu lub połączeń roztworów 4% glukozy i 0,18 % chlorku sodu, przy czym roztwory te należy podawać przez łącznik w pobliżu miejsca wkłucia (patrz punkt 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania”).

Do jednorazowego stosowania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami, bezpośrednio po użyciu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Curtega