+ iMeds.pl

Cyclo 3 fort -Ulotka Cyclo 3 fort

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Cyclo 3 Fort

150 mg + 150 mg + 100 mg kapsułki twarde

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli objawy związane z niewydolnością naczyń żylnych utrzymują się po upływie 14 dni, a objawy hemoroidalne po kilku dniach lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclo 3 Fort

3.    Jak stosować lek Cyclo 3 Fort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

Lek Cyclo 3 Fort wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ścian naczyń żylnych.

Cyclo 3 Fort stosowany jest w leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) oraz pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclo 3 Fort

Kiedy nie stosować leku Cyclo 3 Fort

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie i poinformować lekarza.

Jeśli pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi krwawienie z odbytu należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera barwnik, żółcień pomarańczową (E110), który może powodować reakcje alergiczne.

Inne leki i Cyclo 3 Fort

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Cyclo 3 Fort z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub na początku posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczaj ących danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tym okresie.

Brak danych przedklinicznych dotyczących wpływu produktu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu

Lek Cyclo 3 F ort zawiera żółcień pomarańczową (patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Cyclo 3 Fort

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosowany wyłącznie u osób dorosłych.

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) zaleca się stosowanie Cyclo 3 Fort w dawce 2 do 3 kapsułek dziennie.

Można stosować jedną kapsułkę rano i jedną wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedną wieczorem.

Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce 4 do 5 kapsułek dziennie. Można przyjmować dwie kapsułki rano i dwie kapsułki wieczorem lub trzy kapsułki rano i dwie wieczorem.

W przypadku hemoroidów (żylaków odbytu) lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień).

Kapsułki należy popić szklanką wody.

Lek należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub na początku posiłku.

Jeśli objawy utrzymuj ą się dłużej niż 2 tygodnie pomimo stosowania produktu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclo 3 Fort

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Cyclo 3 Fort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U 1-2% pacjentów występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: nudności; bóle żołądka; biegunka (niekiedy ciężka, szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia); odwracalne mikroskopowe (głównie limfocytarne) zapalenie okrężnicy w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów); zapalenie trzustki; kontaktowe zapalenie skóry; świąd; zawroty głowy; bóle migrenowe; skurcz oskrzeli; rumień grudkowo-plamkowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cyclo 3 Fort

Substancjami czynnymi leku są:

150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L., Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 - 7,5 : 1) Ekstrahent: etanol 85% (V/V)

Hesperydyny metylochalkon 150 mg Kwas askorbowy 100 mg

Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze: talk, stearynian magnezu, krzemu koloidalny dwutlenek bezwodny, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000

Skład otoczki kapsułki:

Denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Jak wygląda lek Cyclo 3 Fort i co zawiera opakowanie

30 lub 60 kapsułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pierre Fabre Médicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production Etablissement Progipharm Rue du Lycée 45502 Gien Cedex Francja

Wytwórca:

Pierre Fabre Medicament Production Etablissement Simaphac Zone Industrielle 45220 Chateaurenard Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego :

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa Polska

tel: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Cyclo 3 Fort

Charakterystyka Cyclo 3 fort

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cyclo 3 Fort, 150 mg + 150 mg + 100 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera:

150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L., Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 - 7,5 : 1) Ekstrahent: etanol 85% (V/V)

Hesperydyny metylochalkon 150 mg Kwas askorbowy 100 mg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: żółcień pomarańczowa (E110).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból).

Pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy stosowany wyłącznie u osób dorosłych.

Dawkowanie

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) produkt Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce 2 do 3 kapsułek na dobę. Można przyjmować jedną kapsułkę rano i jedną kapsułkę wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedną wieczorem.

Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce 4 do 5 kapsułek na dobę. Można przyjmować dwie kapsułki rano i dwie kapsułki wieczorem lub trzy kapsułki rano i dwie wieczorem.

W hemoroidach produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień). Kapsułki należy popić szklanką wody.

Lek należy stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub na początku posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie i poinformować lekarza.

Jeśli pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi krwawienie z odbytu należy skontaktować się z lekarzem.

Produkt leczniczy Cyclo 3 Fort zawiera barwnik, żółcień pomarańczową (E110), który może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

•    badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania produktu,

•    nie ma wystarczających danych epidemiologicznych dotyczących stosowania produktu u ludzi,

•    jakkolwiek do chwili obecnej nie zaraportowano wad rozwojowych.

Karmienie piersią:

Potencjalne ryzyko stosowania u kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią nie jest znane.

Ze względu na brak wystarczaj ących danych dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania produktu w tym czasie.

Brak danych przedklinicznych dotyczących wpływu produktu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak wpływu.

4.8 Działania niepożądane

U 1-2% pacjentów występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: nudności; bóle żołądka; biegunka (niekiedy ciężka połączona z utratą masy ciała i elektrolitów, szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia); odwracalne mikroskopowe (głównie limfocytarne) zapalenie okrężnicy w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów); zapalenie trzustki; kontaktowe zapalenie skóry; świąd; zawroty głowy; bóle migrenowe; skurcz oskrzeli; rumień grudkowo-plamkowy.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych o przypadkach przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC: oficjalny kod ATC nie został nadany przez WHO

Produkt Cyclo 3 Fort wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń żylnych.

Wyciąg z Ruscus aculeatus posiada właściwości ochraniające naczynia krwionośne i wpływające na napięcie ściany naczyń żylnych. In vitro, produkt wykazuje zależny od dawki efekt obkurczający naczynia żylne, nasilający się pod wpływem ciepła i szczególnie wyraźny w przypadku naczyń żylakowatych.

In vivo, u zwierząt działanie wyciągu z Ruscus aculeatus obkurczające naczynia żylne jest potwierdzone poprzez wzrost przepływu żylnego i ciśnienia powracającej krwi żylnej.

Poprawa napięcia ściany naczyń żylnych jest wynikiem a- adrenergicznego mechanizmu działania, wynikającego z bezpośredniego pobudzenia receptorów postsynaptycznych al i a2 (wyciąg z Ruscus aculeatus działa jako agonista tych receptorów) oraz z ich pośredniego pobudzenia poprzez przesunięcie noradrenaliny zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych.

Hesperydyna zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Jej działanie jest wzmocnione przez kwas askorbowy, który zwiększa oporność naczyń włosowatych.

Cyclo 3 Fort oddziaływuje więc na ścianę naczyń żylnych dwukierunkowo: tonizująco i troficznie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyczne przeprowadzone na zwierzętach z zastosowaniem znakowanych cząsteczek (trytem dla wyciągu z Ruscus aculeatus i C14 dla hesperydyny) wykazały wchłanianie obu składników, z maksymalnym ich stężeniem w surowicy pojawiaj ącym się w drugiej godzinie po podaniu doustnym.

Eliminacja następuje z moczem i kałem. Wydalanie z kałem wiąże się z krążeniem wątrobowo-jelitowym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

Nie przeprowadzono badań genotoksyczności, kancerogenności i toksyczności reprodukcyjnej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze: talk, stearynian magnezu, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000

Skład otoczki kapsułki:

Denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 lub 60 kapsułek w blistrach PVC/chlorotrifluoroetylen/Al w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pierre Fabre Medicament 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8843

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.07.2001/19.05.2006/29.05.2007/23.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Cyclo 3 Fort