+ iMeds.pl

Cymevene 500 mgUlotka Cymevene

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cymevene 500 mg

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Ganciclovirum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cymevene i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cymevene

3.    Jak stosować lek Cymevene

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cymevene

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CYMEVENE IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cymevene jest dostępny w postaci proszku przeznaczonego do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji dożylnej, który następnie jest rozcieńczany w celu przygotowania roztworu o właściwym stężeniu leku. Zawiera gancyklowir - substancję czynną która należy do grupy leków przeciwwirusowych do stosowania ogólnego.

Lek Cymevene jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zagrażającego życiu lub zagrażającego utratą wzroku zakażenia cytomegalowirusem (CMV) u pacjentów z obniżoną odpornością.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CYMEVENE Kiedy nie stosować leku Cymcvene

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na gancyklowir, wal gancyklowir, acyklowir lub walacyklowir.

Jeśli w krwi u pacjenta całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza niż 500/pl, liczba płytek jest mniejsza niż 25 000/pl lub stężenie hemoglobiny jest mniejsze niż 8 g/dl.

W okresie ciąży i karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cymevene

U kobiet i mężczyzn w wieku rozrodczym, ze względu na możliwość szkodliwego działania na nienarodzone dziecko oraz możliwe działanie rakotwórcze.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję w czasie stosowania leku Cymevene oraz przez co najmniej 90 dni po zakończeniu leczenia.

U dzieci i młodzieży.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

U pacjentów z występującym aktualnie lub w przeszłości niedoborem krwinek lub poddawanych radioterapii.

W czasie leczenia zalecana jest ścisła kontrola parametrów krwi (morfologia), zwłaszcza u osób z zaburzoną czynnością nerek.

Stosowanie leku Cymevene z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki, których nie należy stosować równocześnie z lekiem Cymevene: imipenem.

Leki, które należy stosować bardzo ostrożnie równocześnie z lekiem Cymevene:

probenecyd, ponieważ powoduje on zwiększenie stężenia gancyklowiru we krwi i możliwe jest wystąpienie silnych działań niepożądanych;

zydowudyna, ponieważ zwiększa się jej stężenie we krwi, jeżeli stosowana jest równocześnie z gancyklowirem, co może prowokować wystąpienie powodowanych przez nią działań niepożądanych. Może wystąpić również neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych) i niedokrwistość;

didanozyna, ponieważ zwiększa się jej stężenie we krwi, jeżeli stosowana jest równocześnie z gancyklowirem, co może prowokować wystąpienie powodowanych przez nią działań niepożądanych.

Leki, które należy stosować ostrożnie równocześnie z lekiem Cymevene: mykofenolan mofetylu; zalcytabina; trimetoprim.

Możliwe interakcje z innymi lekami:

leki hamujące replikację (namnażanie) w populacjach szybko dzielących się komórek (np. dapson, pentamidyna, flucytozyna, winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, amfoterycyna B, połączenie trimetoprimu i sulfonamidu, analogi nukleozydów, hydroksymocznik); leki, które zmniejszają klirens nerkowy gancyklowiru, powodując zwiększenie jego stężenia w organizmie (np. cydofowir i foskamet, analogi nukleozydów).

Jakiekolwiek leki wchodzące w interakcje z gancyklowirem można stosować równocześnie jedynie wówczas, jeżeli spodziewana korzyść przewyższa istniejące ryzyko.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna stosować leku Cymevene.

Brak danych dotyczących stosowania leku Cymevene w okresie ciąży, ale badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na potencjalne działanie teratogenne (powodujące wady u nienarodzonego dziecka). W czasie stosowania leku Cymevene oraz przez co najmniej 90 dni po zakończeniu leczenia konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji zarówno przez kobietę, jak i mężczyznę. Mężczyźni leczeni lekiem Cymevene powinni stosować mechaniczne metody antykoncepcji (prezerwatywę).

Brak danych dotyczących stosowania leku Cymevene w okresie karmienia piersią, jednak nie można wykluczyć możliwości przenikania leku do mleka i wywoływania ciężkich objawów niepożądanych u karmionych niemowląt. Dlatego należy przerwać karmienie piersią, jeśli konieczne jest stosowanie leku Cymevene.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem gancyklowiru na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W czasie leczenia lekiem Cymevene mogą wystąpić drgawki, senność, zawroty głowy, bezład i (lub) stany splątania. Pacjenci, u których wystąpią takie objawy, powinni powstrzymać się od wykonywania zadań wymagających uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn, zwłaszcza po spożyciu alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CYMĘ VENE

Lek Cymevene należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Cymevene przeznaczony jest do podawania w infuzji dożylnej. Podczas jego podawania konieczne jest używanie odpowiednich urządzeń.

Lek Cymevene należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego ścisłym nadzorem. Leczenie może być prowadzone jedynie pod kontrolą lekarza doświadczonego w leczeniu schorzeń wymienionych w punkcie 1.

Lekarz ustala dawkowanie dla każdego pacjenta indywidualnie.

Lekarz może zalecić wykonanie regularnych badań obrazu krwi.

Ze względu na sposób przygotowania i podawania leku Cymevene, wszystkie niezbędne informacje, dotyczące jego stosowania, umieszczone zostały w części przeznaczonej dla personelu medycznego, zamieszczonej na końcu ulotki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cymevene może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi dotyczącymi układu krwiotwórczego są zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, niedokrwistość i małopłytkowość).

Inne istotne działania niepożądane opisywane po dożylnym lub doustnym podaniu gancyklowiru podano poniżej. Częstość ich występowania oparto na częstości opisywanej w badania klinicznych u chorych na AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym wirusem CMV i u pacjentów poddawanych zabiegom przeszczepienia narządu miąższowego.

Po podaniu leku Cymevene mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    neutropenia, niedokrwistość;

-    duszność;

-    biegunka.

Często (częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    posocznica (bakterie lub wirusy we krwi), zapalenie tkanki łącznej, zakażenie dróg moczowych, zakażenie grzybicze jamy ustnej (kandydoza);

-    zmiany w obrazie krwi (małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia);

-    zmniejszone łaknienie, jadłowstręt;

-    depresja, niepokój, splątanie, zaburzenia logicznego myślenia;

-    ból głowy, bezsenność, zaburzenia odczuwania smaku, niedoczulica, parestezje (zaburzenia czucia), neuropatia obwodowa (zaburzenia nerwów obwodowych), drgawki, zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego);

-    zaburzenia oka: obrzęk plamki żółtej, odwarstwienie siatkówki, zmętnienia w ciele szklistym, ból oka;

-    ból ucha;

-    kaszel;

-    nudności, wymioty, ból brzucha, ból nadbrzusza, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem gazów, utrudnione połykanie, niestrawność;

-    zaburzenie czynności wątroby, zwiększenie we krwi aktywności enzymów: fosfatazy alkalicznej i (lub) aminotransferazy asparaginianowej;

-    zapalenie skóry, pocenie nocne, świąd;

-    ból pleców, bóle mięśni, bóle stawów, kurcze mięśni;

-    zmniejszenie klirensu kreatyniny, zaburzenie czynności nerek;

-    zmęczenie, gorączka, zesztywnienie mięśni, ból, w tym ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie, reakcja w miejscu wstrzyknięcia (tylko postać dożylna gancyklowiru);

-    zmniejszenie masy ciała, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego;

-    reakcja anafilaktyczna (ostra zagrażająca życiu reakcja alergiczna, objawiająca się m.in. zaburzeniami układu krążenia i oddychania);

-    pobudzenie, zaburzenia psychotyczne;

-    drżenie;

-    zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek;

-    głuchota;

-    arytmia;

-    niedociśnienie;

-    wzdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki;

-    zwiększenie aktywności enzymu aminotransferazy alaninowej;

-    łysienie, pokrzywka, suchość skóry;

-    krwiomocz, niewydolność nerek;

-    bezpłodność u mężczyzn.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, również niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CYMĘ VENE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Cymę vene po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cymevene

Substancją czynną jest gancyklowir. Każda fiolka zawiera 500 mg gancyklowiru (w postaci 546 mg gancyklowiru sodowego).

Lek Cymevene nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Cymevene i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 1 fiolkę w tekturowym pudełku. W fiolce znajduje się biały lub białawy proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska

tel.:+48 22 345 1888

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

NASTĘPUJĄCE INFORMACJE SĄ PRZEZNACZONE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Przed zastosowaniem leku Cymevene należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Dawkowanie i sposób podawania

Produkt przeznaczony jest do podawania dożylnego.

Po sporządzeniu koncentratu poprzez dodanie 10 ml wody do wstrzykiwali, z fiolki należy pobrać obliczoną, odpowiednią do masy ciała pacjenta i wskazań terapeutycznych, objętość koncentratu (stężenie gancyklowiru: 50 mg/ml) i dodać do właściwego płynu infuzyjnego (na ogół o objętości 100 ml). Tak przygotowany roztwór podaje się w infuzji trwającej 1 godzinę. Nie zaleca się sporządzania roztworów do infuzji o stężeniu przekraczającym 10 mg/ml.

Dorośli pacjenci

Leczenie początkowe (indukcyjne): podawać lek w stężeniu 5 mg/kg mc. ze stałą szybkością w ciągu 1 godziny co 12 godzin (w dawce 10 mg/kg mc./dobę) przez okres od 14 do 21 dni.

Leczenie długotrwałe (podtrzymującej: U pacjentów z obniżoną odpornością, narażonych na ryzyko nawrotu cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki można zastosować kurs leczenia podtrzymującego. Zaleca się podawanie leku w infuzji dożylnej w dawce 6 mg/kg mc. raz na dobę przez 5 dni w tygodniu, bądź też w dawce 5 mg/kg mc. raz na dobę 7 dni w tygodniu.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek

Konieczne jest monitorowanie stężenia kreatyniny w surowicy lub wartości klirensu kreatyniny. Dawkowanie należy zmodyfikować odpowiednio do wartości klirensu kreatyniny, jak podano w poniższej tabeli.

Szacunkową wartość klirensu kreatyniny (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy zgodnie z poniższym wzorem:

Mężczyźni:

(140 - wiek [lata]) * (masa ciała [kg])

Ci kreat-

(72) * (0,011 * stężenie kreatyniny w surowicy [pmol/1])

Kobiety:

Cl kreat= 0)85 x odpowiednia wartość dla mężczyzn

Klirens kreatyniny

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

> 70 ml/min

5,0 mg/kg mc. co 12 godzin

5,0 mg/kg mc./dobę

50-69 ml/min

2,5 mg/kg mc. co 12 godzin

2,5 mg/kg mc./dobę

25-49 ml/min

2,5 mg/kg mc./dobę

1,25 mg/kg mc./dobę

10-24 ml/min

1,25 mg/kg mc./dobę

0,625 mg/kg mc./dobę

<10 ml/min

1,25 mg/kg mc./3 razy w tygodniu po hemodializie*

0,625 mg/kg mc./3 razy w tygodniu po hemodializie*

‘dawkowanie można modyfikować w zależności od rodzaju stosowanej terapii nerkozastępczej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono badań nad skutecznością czy bezpieczeństwem stosowania produktu Cymevene u pacjentów w podeszłym wieku. Ponieważ w tej grupie chorych często stwierdza się niewydolność nerek, lek należy u nich stosować ze szczególnym uwzględnieniem stanu czynności tych narządów (patrz wyżej).

Dzieci

Istniejąjedynie ograniczone doświadczenia kliniczne z leczeniem pacjentów w wieku poniżej 12 lat. Stwierdzone działania niepożądane były podobne do obserwowanych u dorosłych. Jednakże podczas

stosowania produktu Cymevene u dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na możliwość odległego działania kancerogennego i toksycznego wpływu na reprodukcję. Lek można stosować jedynie wtedy, gdy korzyści z leczenia przeważają ryzyko.

Nie zaleca się stosowania leku w leczeniu wrodzonych lub noworodkowych zakażeń wirusem CMV.

Pacjenci z ciężka postacią leukopenii. neutropenii. niedokrwistości małopłytkowości i pcmcvtopenii Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi przeciwwskazań oraz specjalnych ostrzeżeń zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Jeśli w czasie leczenia produktem Cymevene wystąpią znaczne zaburzenia parametrów hematologicznych, należy rozważyć zastosowanie krwiotwórczych czynników wzrostu lub przerwanie leczenia.

Zmniejszanie dawek

Należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki dobowej u pacjentów z lżejszą neutropenią lub innymi cytopeniami. Dochodzi na ogół do normalizacji liczby krwinek w ciągu 3 do 7 dni od przerwania podawania leku lub obniżenia jego dawki. W miarę poprawy morfologii krwi, wskazującej na poprawę funkcjonowania szpiku, można stopniowo zwiększać dawki, jednocześnie starannie kontrolując liczbę białych krwinek.

Sposób podawania leku

Lek Cymevene jest proszkiem do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji dożylnej. W celu przygotowania roztworu do infuzji należy postępować zgodnie instrukcją zamieszczoną poniżej.

Lek Cymevene można podawać wyłącznie w infuzji dożylnej, najlepiej przez plastikowy cewnik, do żyły z odpowiednim przepływem krwi.

Uwaga

Leku Cymevene nie należy podawać w szybkiej infuzji dożylnej ani w szybkim wstrzyknięciu (bolus), ponieważ nadmierne stężenia w osoczu mogą zwiększać toksyczność leku.

Z uwagi na wysokie pH roztworu (około 11) wstrzyknięcia domięśniowe lub podskórne mogą powodować silne podrażnienie tkanek.

Nie należy podawać dawek większych niż zalecane, zwiększać częstotliwości podawania kolejnych dawek ani szybkości infuzji.

Instrukcja dotycząca przygotowania Icku do stosowania i usuwania jego pozostałości Z lekiem Cymevene należy obchodzić się ostrożnie.

Z uwagi na potencjalne teratogenne i karcinogenne działanie leku Cymevene u ludzi, konieczne jest zachowanie ostrożności w czasie przygotowania i stosowania roztworów leku Cymevene. Unikać wdychania oraz bezpośredniego kontaktu proszku zawartego w fiolkach lub bezpośredniego kontaktu roztworu leku ze skórą lub błonami śluzowymi. Roztwory leku Cymevene wykazują odczyn zasadowy (pH wynosi około 11). W razie bezpośredniego kontaktu narażone miejsce należy starannie umyć wodą z mydłem, a w razie kontaktu z oczami - przemyć je jałową wodą, a w przypadku jej braku -wodą bieżącą.

Sposób przygotowania koncentratu roztworu leku Cymevene

1.    Liofilizowany lek Cymevene należy rozpuścić wstrzykując do fiolki 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Nie stosować wody z dodatkiem bakteriostatyków, zawierających parabeny (parahydroksybenzoesany), ponieważ wykazują one niezgodność z lekiem Cymevene w postaci jałowego proszku i mogą powodować jego wytrącanie.

2.    Wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku.

3.    Przed przygotowaniem roztworu do infuzji, należy obejrzeć, czy przygotowany koncentrat nie zawiera cząstek stałych.

Gotowy koncentrat roztworu w fiolce jest stabilny w temperaturze pokojowej przez 12 godzin. Nie należy go przechowywać w lodówce.

Przygotowywanie i podawanie roztworu do in fuzji

Z fiolki z koncentratem leku Cymevene pobrać obliczoną objętość, zawierającą dawkę odpowiednią do masy ciała pacjenta (stężenie 50 mg/ml) i dodać do właściwego roztworu do infuzji. Wykazano, że następujące płyny do infuzji wykazują zgodność chemiczną i fizyczną z gancyklowirem: 0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy, roztwór Ringera i roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu. Nie zaleca się podawania w infuzji roztworu o stężeniu przekraczającym 10 mg/ml.

Leku Cymevene nie należy mieszać z innymi lekami przeznaczonymi do podawania dożylnego.

Ponieważ lek Cymevene przygotowuje się do podania stosując jałową wodę bez dodatku środków bakteriostatycznych, roztwór do infuzji należy zużyć jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 24 godzin od rozcieńczenia, aby zmniejszyć ryzyko skażenia bakteryjnego.

Roztwór do infuzji należy przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące przedawkowania gancvklowiru podawanego dożylnie Przypadki przedawkowania gancyklowiru podawanego dożylnie zgłoszono na podstawie badań klinicznych oraz doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu. W niektórych przypadkach nie odnotowano wystąpienia działań niepożądanych. U większości wystąpił jednen lub klika z poniższych objawów niepożądanych:

toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy, pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, neutropenia, granulocytopenia;

toksyczny wpływ na wątrobę’, zapalenie wątroby, zaburzenie czynności wątroby; toksyczny wpływ na nerki: nasilenie krwiomoczu u pacjentów z występującym wcześniej zaburzeniem czynności nerek, ostra niewydolność nerek, podwyższenie stężenia kreatyniny; toksyczny wpływ na układ pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wymioty; toksyczny wpływ na układ nerwowy: uogólnione drżenia, drgawki.

Ponadto u jednego dorosłego pacjenta, któremu wstrzyknięto do ciała szklistego nadmierną objętość roztworu dożylnego gancyklowiru, wystąpiła czasowa utrata wzroku oraz zamknięcie środkowej tętnicy siatkówki na skutek zwiększenia ciśnienia śródgałkowego, związanego z wstrzykniętą objętością płynu.

W obniżaniu stężeń gancyklowiru w osoczu pacjentów, którzy otrzymali nadmierne dawki gancyklowiru, pomocne mogą być dializa i nawodnienie organizmu.

Doświadczenie dotyczące przedawkowania walgancvklowiru

U jednego dorosłego pacjenta wystąpiło zakończone zejściem śmiertelnym zahamowanie czynności szpiku kostnego (aplazja szpiku) po kilku dniach podawania dawek co najmniej dziesięciokrotnie wyższych niż zalecane u tego pacjenta stosownie do stopnia osłabienia czynności nerek (obniżony klirens kreatyniny).

Przechowywanie

Fiolka zawierająca proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Fiolka ze sporządzonym koncentratem roztworu do infuzii i roztwór do infuzji Ze względów mikrobiologicznych produkt należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu lub rozcieńczeniu. Jeżeli nie zostanie on zużyty natychmiast, za okres przechowywania podczas stosowania oraz warunki przed zastosowaniem odpowiada wyłącznie użytkownik. Po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących przechowywania leku podczas stosowania, chyba że rozpuszczenia i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Fiolka ze sporządzonym koncentratem roztworu do infuzji

Sporządzony koncentrat produktu przechowywany w temperaturze pokojowej należy zużyć w czasie krótszym niż 12 godzin. Nie przechowywać w lodówce.

Roztwór do infuzji

Sporządzony roztwór do infuzji należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2°C-8°C) i zużyć w czasie krótszym niż 24 godziny. Nie zamrażać.

i

9

Cymevene

Charakterystyka Cymevene

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


I

ł


I


T


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cymevene, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera 500 mg gancyklowiru (Gancicłovirum) w postaci 546 mg gancyklowiru sodowego.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Jałowy, liofilizowany proszek koloru białego lub białawego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Cymevene proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji przeznaczony jest do stosowania w leczeniu zagrażającego życiu lub zagrażającego utratą wzroku zakażenia cytomegalowirusem (CMV) u pacjentów z obniżoną odpornością.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt przeznaczony jest do podawania dożylnego.

Po sporządzeniu koncentratu poprzez dodanie 10 ml wody do wstrzykiwali, z fiolki należy pobrać obliczoną odpowiednią do masy ciała pacjenta i wskazań terapeutycznych, objętość koncentratu (stężenie gancyklowiru: 50 mg/ml) i dodać do właściwego płynu infuzyjnego (na ogół o objętości 100 ml). Tak przygotowany roztwór podaje się w infuzji trwającej 1 godzinę. Nie zaleca się sporządzania roztworów do infuzji o stężeniu przekraczającym 10 mg/ml (patrz punkt 6.6).

Dorośli pacjenci

Leczenie początkowe (indukcyjne!: podawać lek w stężeniu 5 mg/kg mc. ze stałą szybkością w ciągu 1 godziny co 12 godzin (w dawce 10 mg/kg mc./dobę) przez okres od 14 do 21 dni.

Leczenie długotrwałe /podtrzymujące): u pacjentów z obniżoną odpornością narażonych na ryzyko nawrotu cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki, można zastosować kurs leczenia podtrzymującego. Zaleca się podawanie leku w infuzji dożylnej w dawce 6 mg/kg mc. raz na dobę przez 5 dni w tygodniu, bądź też w dawce 5 mg/kg mc. raz na dobę 7 dni w tygodniu.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek

Konieczne jest monitorowanie stężenia kreatyniny w surowicy lub wartości klirensu kreatyniny. Dawkowanie należy zmodyfikować odpowiednio do wartości klirensu kreatyniny, jak podano w poniższej tabeli (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.2).

Szacunkową wartość klirensu kreatyniny (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy zgodnie z poniższym wzorem:

Mężczyźni:

(140 - wiek [lata]) x (masa ciała [kg])

Cl kreat-    —---------------------------------

(72) x (0,011 x stężenie kreatyniny w surowicy [|xmol/l])

Kobiety:

Cl kreat- 0,85 x odpowiednia wartość dla mężczyzn

Klirens kreatyniny

Dawka początkowa

Dawka podtrzymująca

> 70 ml/min

5,0 mg/kg mc. co 12 godzin

5,0 mg/kg mc./dobę

50-69 ml/min

2,5 mg/kg mc. co 12 godzin

2,5 mg/kg mc./dobę

25—49 ml/min

2,5 mg/kg mc./dobę

1,25 mg/kg mc./dobę

10-24 ml/min

1,25 mg/kg mc./dobę

0,625 mg/kg mc./dobę

<10 ml/min

1,25 mg/kg mc./3 razy w tygodniu po hemodializie*

0,625 mg/kg mc./3 razy w tygodniu po hemodializie*

♦dawkowanie można modyfikować w zależności od rodzaju stosowanej terapii nerkozastępczej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono badań nad skutecznością czy bezpieczeństwem stosowania produktu Cymevene u pacjentów w podeszłym wieku. Ponieważ w tej grupie chorych często stwierdza się niewydolność nerek, lek należy u nich stosować ze szczególnym uwzględnieniem stanu czynności tych narządów (patrz wyżej).

Dzieci

Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia kliniczne z leczeniem pacjentów w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.2). Stwierdzone działania niepożądane były podobne do obserwowanych u dorosłych. Jednakże podczas stosowania produktu Cymevene u dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na możliwość odległego działania kancerogennego i toksycznego wpływu na reprodukcję. Lek można stosować jedynie wtedy, gdy korzyści z leczenia przeważają ryzyko.

Nie zaleca się stosowania leku w leczeniu wrodzonych lub noworodkowych zakażeń wirusem CMV.

Pacjenci z ciężka postacią leukopenii neutropenii. niedokrwistości, małopłytkowości i pancytopenii Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punktach 4.3 i 4.4.

Jeśli w czasie leczenia produktem Cymevene wystąpią znaczne zaburzenia parametrów hematologicznych, należy rozważyć zastosowanie krwiotwórczych czynników wzrostu lub przerwanie leczenia (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.8).

Zmniejszanie dawek

Należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki dobowej u pacjentów z lżejszą neutropenią lub innymi cytopeniami. Dochodzi na ogół do normalizacji liczby krwinek w ciągu 3 do 7 dni od przerwania podawania leku lub obniżenia jego dawki. W miarę poprawy morfologii krwi, wskazującej na poprawę funkcjonowania szpiku, można stopniowo zwiększać dawki, jednocześnie starannie kontrolując liczbę białych krwinek.

Sposób podawania Icku

Produkt Cymevene jest proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji dożylnej. W celu przygotowania roztworu do infuzji należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w punkcie 6.6.

Produkt Cymevene można podawać wyłącznie w infuzji dożylnej, najlepiej przez plastikowy cewnik, do żyły z odpowiednim przepływem krwi.

Uwaga

Produktu Cymę vene nie należy podawać w szybkiej infuzji dożylnej ani w szybkim wstrzyknięciu (óo/ws), ponieważ nadmierne stężenia w osoczu mogą zwiększać toksyczność leku.

Z uwagi na wysokie pH roztworu (około 11) wstrzyknięcia domięśniowe lub podskórne mogą powodować silne podrażnienie tkanek.

Nie należy podawać dawek większych niż zalecane, zwiększać częstotliwości podawania kolejnych dawek ani szybkości infuzji.

Konieczne jest ostrożne obchodzenie się z produktem Cymevene, zgodnie z informacjami w punkcie 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Cymevene jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na gancyklowir lub walgancyklowir.

Ponieważ budowa chemiczna gancyklowiru jest podobna do acyklowiru i walacyklowiru, istnieje możliwość nadwrażliwości krzyżowej na te substancje. Dlatego też produktu Cymevene nie można stosować u pacjentów z nadwrażliwością na acyklowir lub walacyklowir.

Nie należy rozpoczynać leczenia pacjenta produktem Cymevene, jeśli całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza niż 500/pl, jeśli liczba płytek jest mniejsza niż 25 000/pl lub jeśli stężenie hemoglobiny jest mniejsze niż 8 g/dl.

Stosowanie produktu Cymevene jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią, patrz punkt 4.6.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest poinformowanie pacjentów o możliwym działaniu szkodliwym dla płodu. W badaniach na zwierzętach gancyklowir wykazywał działanie mutagenne, teratogenne, aspermatogenne, rakotwórcze oraz zaburzał płodność samic. Należy zatem wziąć pod uwagę, że produkt Cymevene jest potencjalnie teratogenny i karcinogenny dla człowieka, i może powodować wady wrodzone i nowotwory (patrz punkt 5.3). Uważa się także, że produkt Cymevene powoduje przemijające lub trwałe zahamowanie spermatogenezy. Kobiety w wieku rozrodczym należy pouczyć o konieczności stosowania skutecznych metod antykoncepcji w okresie leczenia. Mężczyzn należy poinformować o konieczności stosowania antykoncepcji mechanicznej w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni potem, chyba że nie jest możliwe, aby partnerka zaszła w ciążę (patrz punkt 4.6, punkt 4.8 oraz punkt 5.3).

Szczególnie ostrożnie należy stosować produkt Cymevene u dzieci i młodzieży, ponieważ długo stosowany lek może wykazywać działanie rakotwórcze i toksyczne na reprodukcję. Leczenie można prowadzić jedynie, jeśli korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko.

U pacjentów stosujących produkt Cymevene obserwowano ciężką leukopenię, neutropenię, niedokrwistość, małopłytkowość, pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku kostnego i niedokrwistość aplastyczną (patrz punkt 4.2 oraz punkt 4.8).

Konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów z występującym niedoborem krwinek lub przebytym w przeszłości polekowym niedoborem krwinek oraz u chorych poddawanych radioterapii.

W czasie leczenia zaleca się ścisłą kontrolę wzoru odsetkowego krwinek i liczby płytek. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wskazana może być dokładniejsza kontrola parametrów hematologicznych. Jeśli rozwinie się ciężka leukopenia, neutropenia, niedokrwistość i (lub) małopłytkowość, zaleca się zastosowanie krwiotwórczych czynników wzrostu i (lub) przerwanie leczenia (patrz punkt 4.2 oraz punkt 4.8).

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od wartości klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2 oraz punkt 5.2).

Donoszono o występowaniu drgawek u pacjentów, u których równocześnie z produktem Cymevene podawano imipenem z cylastatyną oraz gancyklowir. Dlatego nie należy stosować produktu Cymevene razem z tym połączeniem leków, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad istniejącym ryzykiem (patrz punkt 4.5).

Pacjenów, u których produkt Cymevene stosowany jest równocześnie z didanozyną, lekami hamującymi czynność szpiku kostnego (np. zydowudyną) lub substancjami zaburzającymi czynność nerek, należy uważnie monitorować, ponieważ mogą u nich wystąpić dodatkowe działania toksyczne (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Imipenem z cylastatyną

Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów, u których równocześnie z produktem Cymevene podawano imipenem z cylastatyną. Dlatego nie należy stosować produktu Cymevene razem z tym połączeniem leków, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad istniejącym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Probenecyd

Równoczesne podawanie probenecydu i doustnie stosowanego gancyklowiru prowadziło do istotnego statystycznie zmniejszenia wartości klirensu nerkowego gancyklowiru (o 20%), a tym samym - do istotnego statystycznie wzrostu ekspozycji (o 40%). Zmiany te wynikająz interakcji, w której dwie substancje współzawodniczą w procesie wydzielania kanalikowego w nerkach. Dlatego pacjentów otrzymujących równocześnie probenecyd i produkt Cymevene należy ściśle obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności gancyklowiru.

Zydowudyną

Zastosowanie zydowudyny razem z doustnie podawanym gancyklowirem prowadziło do niewielkiego (17%), lecz istotnego statystycznie zwiększenia AUC zydowudyny. Równoczesne podawanie zydowudyny przyczyniało się również do statystycznie nieistotnej skłonności do obniżania stężeń gancyklowiru. Jednak, ponieważ zarówno zy do wy dyna, jak i gancyklowir, mogą potencjalnie powodować neutropenię i niedokrwistość, w pewnych warunkach skojarzone leczenie pełnymi dawkami może nie być tolerowane przez niektórych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Didanozyna

Równoczesne stosowanie gancyklowiru (zarówno dożylnie, jak i doustnie) oraz didanozyny powodowało zwiększenie stężeń didanozyny w osoczu. Po doustnym zastosowaniu gancyklowiru w dawkach 3 i 6 g/dobę obserwowano zwiększenie wartości AUC didanozyny o 84-124%. Podobnie, po dożylnym podaniu dawek 5 i 10 mg/kg mc./dobę obserwowano zwiększenie wartości AUC didanozyny o 38-67%. Nie odnotowano klinicznie istotnych zmian stężenia gancyklowiru. Pacjentów należy ściśle obserwować, czy nie wystąpująu nich objawy toksycznego działania didanozyny (patrz punkt 4.4).

Mykofenolan mofetylu (MMF)

Opierając się na wynikach badania po jednokrotnym podaniu zalecanej dawki dożylnej gancyklowiru i doustnej dawki mykofenolanu mofetylu (MMF) oraz znanego wpływu zaburzonej czynności nerek na farmakokinetykę MMF i gancyklowiru, podczas równoczesnego stosowania tych dwóch substancji (które współzawodniczą w procesie wydalania kanalikowego w nerkach) należy spodziewać się zwiększenia stężeń fenolowego glukuronidu kwasu mykofenolowego (MPAG) i gancyklowiru. Ponieważ jednocześnie nie są spodziewane istotne zmiany farmakokinetyki kwasu mykofenolowego (MPA), nie zachodzi konieczność zmiany dawkowania MMF. Jeśli gancyklowir i MMF stosowane są równocześnie u chorych z zaburzoną czynnością nerek, dawkowanie gancyklowiru należy monitorować, a pacjent powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją.

Zalcyt abina

Nie obserwowano klinicznie istotnych zmian farmakokinetycznych po równoczesnym podaniu gancyklowiru i zalcytabiny. Ponieważ zarówno walgancyklowir, jak też zalcytabina mogą powodować neuropatia obwodową, należy obserwować czy u pacjenta nie występują takie zmiany.

Stawudyna

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych po równoczesnym podaniu stawudyny i doustnej postaci gancyklowiru.

Trimetoprim

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych po równoczesnym podaniu trimetoprimu i doustnej postaci gancyklowiru. Pomimo to, istnieje możliwość nasilenia toksyczności, ponieważ obie substancje działają hamująco na czynność szpiku kostnego. Dlatego równocześnie stosować te substancje można tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają istniejące ryzyko.

Inne leki przeciwretrowirusowe

Po jednoczesnym podaniu gancyklowiru w stężeniach leczniczych mato prawdopodobne jest jego antagonistyczne lub synergiczne działanie z innymi lekami przeciwretro wirusowym i na hamowanie wirusa HIV lub CMV. Interakcje metaboliczne, np. z inhibitorami proteazy i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NNRTI) są mało prawdopodobne, ponieważ cytochrom P450 nie bierze udziału w metabolizmie gancyklowiru.

Możliwe interakcje z innymi lekami

Istnieje możliwość nasilenia działania toksycznego, jeśli gancyklowir stosuje się równocześnie lub bezpośrednio przed przyjęciem czy po przyjęciu innych leków hamujących replikację w populacjach szybko dzielących się komórek, takich jak występujące w szpiku kostnym, jądrach, warstwie rozrodczej skóry i błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Do leków tych należą dapson, pentamidyna, flucytozyna, winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, amfoterycyna B, połączenie trimetoprimu i sulfonamidu, analogi nukleozydów i hydroksymocznik.

Ponieważ gancyklowir jest wydalany przez nerki (patrz punkt 5.2), jego toksyczność może się nasilać podczas równoczesnego stosowania z lekami, które zmniejszająjego klirens nerkowy, powodując zwiększenie jego stężenia w organizmie. Klirens nerkowy gancyklowiru może być zmniejszony w dwóch mechanizmach: (a) nefrotoksyczność spowodowana takimi substancjami, jak cydofowir i foskamet, oraz (b) kompetycyjne hamowanie aktywnego wydzielania kanalikowego w nerkach, np. przez inne analogi nukleozydowe.

Dlatego też wszystkie takie leki można stosować równocześnie z gancyklowirem jedynie wówczas, jeżeli spodziewana korzyść przewyższa istniejące ryzyko (patrz punkt 4.4).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu Cymevene w okresie ciąży.

Gancyklowir szybko przenika przez łożysko. Biorąc pod uwagę fannakologiczny mechanizm działania i toksyczny wpływ gancyklowiru na reprodukcję obserwowany w doświadczeniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), można spodziewać się działania teratogennego u ludzi. Dlatego produktu Cymevene nie należy podawać kobietom w ciąży, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia rozwijającego się płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym należy pouczyć o konieczności stosowania skutecznych metod antykoncepcji w okresie leczenia. Mężczyzn należy poinformować o konieczności stosowania antykoncepcji mechanicznej w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni później, chyba że nie jest możliwe, aby partnerka zaszła w ciążę (patrz punkt: 5.3).

Karmienie piersią

Brak danych na temat wydzielania gancyklowiru do mleka, jednakże nie można wykluczyć możliwości przenikania leku do mleka i wywoływania ciężkich objawów niepożądanych u karmionych niemowląt. Dlatego konieczne jest przerwanie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem gancyklowiru na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W czasie leczenia produktem Cymevene mogą wystąpić drgawki, senność, zawroty głowy, bezład i (lub) stany splątania. Pacjenci, u których wystąpią wymienione objawy, powinni powstrzymać się od wykonywania zadań wymagających uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa maszyn, zwłaszcza po spożyciu alkoholu.

4.S Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi ze strony układu krwiotwórczego są neutropenia, niedokrwistość i małopłytkowość.

Inne istotne działania niepożądane, opisywane po dożylnym lub doustnym podaniu gancyklowiru oraz walgancyklowiru, podano w poniższej tabeli. Walgancyklowir jest prolekiem metabolizowanym do gancyklowiru. Po zastosowaniu gancyklowiru można więc spodziewać się podobnych działań niepożądanych, jak po zastosowaniu walgancyklowiru. Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych oparto na częstości opisywanej w badania klinicznych u chorych na AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym wirusem CMV i u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych.

Poniżej zastosowano następujące kryteria określające częstość występowania: bardzo często >1/10, często >1/100 i <1/10, niezbyt często >1/1000 i <1/100, rzadko >1/10 000 i <1/1000, bardzo rzadko <1/10 000.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

posocznica (bakteriemia, wiremia), zapalenie tkanki łącznej, zakażenie dróg moczowych, kandydoza jamy ustnej

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

neutropenia, niedokrwistość

Często

małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia

Niezbyt często

zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

zmniejszone łaknienie, jadło wstręt

Zaburzenia psychiczne

Często

depresja, niepokój, splątanie, zaburzenia logicznego

Niezbyt często

myślenia

pobudzenie, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy, bezsenność, zaburzenia odczuwania smaku,

Niezbyt często

niedoczulica, parestezje, neuropatia obwodowa, drgawki, zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego) drżenie

Zaburzenia oka

Często

obrzęk plamki żółtej, odwarstwienie siatkówki, zmętnienia w ciele szklistym, ból oka

Niezbyt często

zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Niezbyt często

ból ucha głuchota

Zaburzenia serca

Niezbyt często

arytmie

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często Często

duszność

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Często

biegunka

nudności, wymioty, ból brzucha, ból nadbrzusza, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem gazów, utrudnione połykanie, niestrawność

Niezbyt często

wzdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

zaburzenie czynności wątroby, zwiększenie we krwi aktywności fosfatazy alkalicznej i (lub) aminotransferazy asparaginianowej

Niezbyt często

zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niezbyt często

zapalenie skóry, pocenie nocne, świąd łysienie, pokrzywka, suchość skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkiełetowe i tkanki łącznej

Często

ból pleców, bóle mięśni, bóle stawów, kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

zmniejszenie klirensu kreatyniny, zaburzenie czynności nerek

Niezbyt często

krwiomocz, niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

bezpłodność u mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie, gorączka, zesztywnienie mięśni, ból, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie, reakcja w miejscu wstrzyknięcia (tylko postać dożylna gancyklowiru)

Badania diagnostyczne

Często

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące przedawkowania gancyklowiru podawanego dożylnie Przypadki przedawkowania gancyklowiru podawanego dożylnie zgłoszono na podstawie badań klinicznych oraz doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu. W niektórych przypadkach nie odnotowano wystąpienia działań niepożądanych. U większości wystąpił jednen lub klika z poniższych objawów niepożądanych:

toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy: pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, neutropenia, granulocytopenia;

toksyczny wpływ na wątrobą: zapalenie wątroby, zaburzenie czynności wątroby; toksyczny wpływ na nerki: nasilenie krwiomoczu u pacjentów z występującym wcześniej zaburzeniem czynności nerek, ostra niewydolność nerek, podwyższenie stężenia kreatyniny; toksyczny wpływ na układ pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wymioty; toksyczny wpływ na układ nerwowy: uogólnione drżenia, drgawki.

Ponadto u jednego dorosłego pacjenta, któremu wstrzyknięto do ciała szklistego nadmierną objętość roztworu dożylnego gancyklowiru, wystąpiła czasowa utrata wzroku oraz zamknięcie środkowej tętnicy siatkówki na skutek zwiększenia ciśnienia śródgałkowego, związanego z wstrzykniętą objętością płynu.

W obniżaniu stężeń gancyklowiru w osoczu pacjentów, którzy otrzymali nadmierne dawki gancyklowiru, pomocne mogą być dializa i nawodnienie organizmu (patrz punkt 5.2 -

Farmakokinetyka w szczegółnych sytuacjach kłinicznych - Pacjenci dializowani).

Doświadczenie dotyczące przedawkowania wałgancykłowiru

U jednego dorosłego pacjenta wystąpiło, zakończone zejściem śmiertelnym, zahamowanie czynności szpiku kostnego (aplazja szpiku) po kilku dniach podawania dawek co najmniej dziesięciokrotnie wyższych niż zalecane u tego pacjenta stosownie do stopnia osłabienia czynności nerek (obniżony klirens kreatyniny).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego; nukleozydy i nukleotydy bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy, kod ATC: J05 AB 06

Gancyklowir jest syntetycznym analogiem 2’-deoksyguanozyny, hamującym replikację wirusów Herpes in vitro i in vivo. Wrażliwe na jego działanie są ludzkie wirusy: wirus cytomegalii (CMV), wirus opryszczki zwykłej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), ludzki wirus opryszczki typu 6, 7 i 8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), wirus Epsteina-Barr (EBV), Varicella-zoster (VZV) i wirus zapalenia wątroby typu B. Badania kliniczne ograniczono do oceny skuteczności leku u pacjentów zakażonych cytomegalow irusem.

W komórkach zakażonych wirusem CMV gancyklowir jest początkowo fosforylowany przez wirusową kinazę białkową UL97 do monofosforanu gancyklowiru. Dalsza fosforylacja, przebiegająca z udziałem kilku komórkowych kinaz, prowadzi do wytworzenia trifosforanu, który jest następnie powoli metabolizowany wewnątrzkomórkowe. Wykazano, że dochodzi do tego w komórkach zakażonych wirusami HSV i CMV, w których okres półtrwania leku po usunięciu zewnątrzkomórkowego gancyklowiru wynosi odpowiednio 18 oraz od 6 do 24 godzin. Ponieważ fosforylacja zależy w znacznym stopniu od kinazy wirusowej, fosforylacja gancyklowiru przebiega preferencyjnie w komórkach zakażonych wirusem.

Działanie wirusostatyczne gancyklowiru wynika z hamowania syntezy DNA wirusa w dwóch mechanizmach: (1) kompetycyjnego zahamowania wbudowywania trifosforanu deoksyguanozyny do łańcucha DNA wirusa, przebiegająca z udziałem polimerazy DNA, oraz (2) wbudowywania trifosforanu gancyklowiru do DNA wirusa, powodujące zahamowanie lub znaczne ograniczenie wydłużania łańcucha wirusowego DNA.

Aktywność przeciwwirusowa in vitro, mierzona jako IC50 gancyklowiru w odniesieniu do CMV, mieści się w zakresie od 0,14 pM (0,02 pg/ml) do 14 pM (3,5 pg/ml).

U pacjentów, u których obserwuje się powtarzającą się słabą odpowiedź kliniczną lub przetrwałe wydalanie wirusów w czasie leczenia, należy wziąć pod uwagę możliwość występowania oporności wirusów. Do rozwoju oporności CMV na gancyklowir może dojść w wyniku przedłużonego stosowania gancyklowiru w leczeniu lub profilaktyce, w mechanizmie selekcji wirusów ze zmutowanym genem kinazy białka wirusowego (UL97), warunkującym monofosforylację gancyklowiru i (lub), choć rzadziej, genem polimerazy wirusowej (UL54). Wirusy z mutacją genu kinazy białka wirusowego UL97 są oporne wyłącznie na gancyklowir, podczas gdy wirusy z mutacją genu UL54 mogą wykazywać krzyżową oporność na inne leki przećiwwirusowe o podobnym mechanizmie działania.

Przyjętym roboczo wykładnikiem oporności wirusa CMV na gancyklowir, opartym na oznaczeniach in vitro, jest wartość ICjo^l 2,0 pM, przy czym wartości od 6,0 pM do 12,0 pM uważa się za wskazujące na pośredni poziom oporności. Zgodnie z tymi definicjami, u około 4% nieleczonych pacjentów izoluje się szczepy wirusa CMV o wartości IC50 spełniającej kryteria albo oporności, albo pośredniej oporności.

W prospektywnym badaniu, obejmującym 76 wcześniej nieleczonych pacjentów z obniżoną odpornością w przebiegu AIDS i z zapaleniem siatkówki wywołanym przez wirusa CMV, rozpoczynających leczenie gancyklowirem (indukcja dożylna i dożylna terapia podtrzymująca lub indukcja dożylna i doustna terapia podtrzymująca) liczba chorych z opornym szczepem wirusa (IC50>6,0 pM) zwiększyła się w trakcie leczenia; odpowiednie odsetki na początku oraz po 3, 6 i 12 miesiącach leczenia wynosiły 3,7%, 5,4%, 11,4% i 27,5%. Podobnie, w innym badaniu w grupie chorych na AIDS z zapaleniem siatkówki wywołanym przez wirusa CMV, leczonych przez >3 miesięcy gancyklowirem podawanym dożylnie, u 7,8% pacjentów wykryto wirusa o IC50^12,0 pM. Połączone dane z 4 badań klinicznych dotyczących leczenia zapalenia siatkówki wywołanego przez wirusa CMV wskazują na częstość oporności (IC50>6,0 pM) wynoszącą 3,2% (mediana narażenia: 75 dni) w przypadku gancyklowiru podawanego dożylnie i 6,5% (mediana narażenia: 165 dni) w przypadku gancyklowiru podawanego doustnie.

5.2 Właściwości farmakokinetycznc

Narażenie ogólne

Narażenie ogólne (AUC0.24) odnotowane po pojedynczym podaniu pacjentom zakażonym wirusami HIV i CMV dawki 5 mg/kg mc. w jednogodzinnej infuzji dożylnej, wahało się od 21,4 ± 3,1 pg/h/ml (N=16) do 26,0 ± 6,06 (N=16) pg/h/ml. W tej populacji pacjentów maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) wahało się od 7,59 ± 3,21 pg/ml (N=10) 8,27 ± 1,02 pg/ml (N=16) do 9,03 ± 1,42 (N=16) pg/ml.

Dystrybucja

Dla dożylnej postaci gancyklowiru obserwowano korelację pomiędzy objętością dystrybucji i masą ciała, z wartościami objętości dystrybucji w stanie równowagi wahającymi się w granicach od 0,536 ± 0,078 (N=15) do 0,870 ± 0,116 (N=16) 1/kg. Stężenia leku w płynie mózgowo-rdzeniowym, oznaczone po 0,25-5,67 godz. po podaniu u 2 pacjentów, którzy otrzymali 2,5 mg/kg mc. gancyklowiru dożylnie co 8 godzin lub co 12 godzin, wahały się od 0,50 do 0,68 pg/ml, co stanowiło 24-67% odpowiednich stężeń w osoczu. Wiązanie gancyklowiru z białkami wynosiło 1-2 % przy stężeniu gancyklowiru wynoszącym 0,5 i 51 pg/ml.

Stężenie śródgałkowe gancyklowiru wynosi od 40% do 200% stężenia oznaczanego równocześnie w osoczu po podaniu leku dożylnie. Średnie stężenie w ciele szklistym podczas dożylnego indukcyjnego i podtrzymującego leczenia gancyklowirem wynosiło odpowiednio 1,15 i 1,0 pg/ml. Okres półtrwania leku w gałce ocznej jest dużo dłuższy niż w osoczu - szacuje się, że wynosi od 13,3 do 18,8 godziny.

Metabolizm i eliminacja

Po podaniu dożylnym gancyklowir wykazuje liniową farmakokinetykę w zakresie dawek od 1,6 do

5,0 mg/kg mc. Główną drogą eliminacji jest wydalanie niezmienionego leku przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego oraz aktywne wydzielanie kanalikowe. U pacjentów z prawidłową

czynnością nerek w moczu wykrywano 89,6 ± 5,0 % (N=4) podanej dożylnie dawki gancyklowiru w postaci niezmienionej. U osób z prawidłową czynnością nerek klirens ogólnoustrojowy wahał się od 2,64 ± 0,38 ml/min/kg (N=15) do 4,52 ± 2,79 ml/min/kg (N=6), a klirens nerkowy - od 2,57 ±

0,69 ml/min/kg (N=15) do 3,48 ± 0,68 ml/min/kg (N=16), co odpowiadało 90%-101% podanej dawki gancyklowiru. Okres półtrwania u osób bez zaburzeń czynności nerek miesił się w zakresie od 2,73 ± 1,29 (N=6) do 3,98 ± 1,78 godzin (N=8).

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Zaburzenie czynności nerek prowadzi do zmiany parametrów kinetyki gancyklowiru, jak wskazano poniżej.

Gancyklowir

Stężenie kreatyniny w surowicy

Ogólnoustrojowy klirens

Okres półtrwania w osoczu

(mikromol/1)

osoczowy (ml/min/kg)

(godziny)

<124 (n = 22)

3,64

2,9

125-225 (n = 9)

2,00

5,3

226-398 (n = 3)

1,11

9,7

>398 (n = 5)

0,33

28,5

Pacjenci dializowani

Hemodializa zmniejsza stężenia gancyklowiru w surowicy krwi o około 50%, zarówno po podaniu dożylnym, jak i doustnym (patrz punkt 4.9).

W czasie hemodializy przerywanej wyznaczony klirens gancyklowiru wahał się w granicach 42 do 92 ml/min, w wyniku czego okres półtrwania między dializami wynosił 3,3 do 4,5 godzin. Wartości klirensu gancyklowiru w przypadku dializy ciągłej były mniejsze (4,0 do 29,6 ml/min), lecz następowało większe usuwanie gancyklowiru w przedziale dawkowania. Podczas hemodializy przerywanej frakcja usuniętego gancyklowiru w pojedynczej sesji dializy wahała się od 50 do 63%.

Dzieci

Farmakokinetykę gancyklowiru badano również u 10 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 12 lat. Parametry farmakokinetyczne gancyklowiru są podobne po pojedynczym i wielokrotnym (powtarzanym co 12 godzin) podaniu dożylnym (dawek 5 mg/kg mc.). Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg/kg mc. narażenie mierzone średnią wartością AUO° wynosiło 19,4 ± 7,1 pg h/ml, objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosiła 0,68 ± 0,201/kg, wynosiło 7,59 ± 3,21pg/ml, klirens ogólnoustrojowy wynosił 4,66 ±1,72 ml/min/kg, a ty2 wynosił 2,49 ± 0,57 godziny. Parametry farmakokinetyczne gancyklowiru podawanego dożylnie u dzieci są podobne do parametrów obserwowanych u dorosłych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie prowadzono badań w grupie pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Gancyklowir wykazywał działanie mutagenne w komórkach chłoniaka myszy oraz klastogenne w komórkach ssaków. Wyniki te były zgodne z wynikami badań wykazujących rakotwórcze działanie gancyklowiru u myszy. Gancyklowir jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.

Gancyklowir powoduje zaburzenia płodności i działanie teratogenne u zwierząt (patrz punkt 4.4).

Na podstawie wyników badań na zwierzętach, w których ogólne narażenie na gancyklowir w dawkach niższych niż dawki lecznicze powodowało zahamowanie spermatogenezy, uważa się za prawdopodobne zahamowanie spermatogenezy u człowieka.

Dane uzyskane z badań z zastosowaniem modelu łożyska ludzkiego ex vivo wykazały, że gancyklowir przenika przez łożysko, a najbardziej prawdopodobnym mechanizmem tego przenikania jest prosta dyfuzja. Proces przenikania nie ulegał wysyceniu w zakresie stężeń od 1 do 10 mg/ml i zachodził w wyniku dyfuzji biernej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie rozpuszczać produktu Cymevene w roztworach do wstrzykiwań zawierających parabeny, ponieważ wykazują one niezgodność z gancyklowirem i mogą powodować jego wytrącanie.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Fiolka zawierająca proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzii:

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Fiolka ze sporządzonym koncentratem roztworu do infuzji i roztwór do infuzii Ze względów mikrobiologicznych produkt należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu lub rozcieńczeniu. Jeżeli nie zostanie on zużyty natychmiast, za okres przechowywania podczas stosowania oraz warunki przed zastosowaniem odpowiada wyłącznie użytkownik. Po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących przechowywania leku podczas stosowania, chyba że rozpuszczenia i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Fiolka ze sporządzonym koncentratem roztworu do infuzji

Sporządzony koncentrat produktu przechowywany w temperaturze pokojowej należy zużyć w czasie krótszym niż 12 godzin. Nie przechowywać w lodówce.

Roztwór do infuzji

Sporządzony roztwór do infuzji należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2°C—8°C) i zużyć w czasie krótszym niż 24 godziny. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka ze szkła typu I zamknięta korkiem z gumy izobutylenowej lub gumy izobutylenowej laminowanej i kapslem aluminiowym w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości Z produktem Cymevcnc należy obchodzić się ostrożnie.

Z uwagi na potencjalne teratogenne i karcinogenne działanie produktu Cymevene u ludzi, konieczne jest zachowanie ostrożności w czasie przygotowania i stosowania roztworów produktu Cymevene (patrz punkt 4.4). Unikać wdychania oraz bezpośredniego kontaktu proszku zawartego w fiolkach lub bezpośredniego kontaktu roztworu leku ze skórą lub błonami śluzowymi. Roztwory produktu Cymevene wykazują odczyn zasadowy (pH wynosi około 11). W razie bezpośredniego kontaktu narażone miejsce należy starannie umyć wodą z mydłem, a w razie kontaktu z oczami - przemyć je jałową wodą, a w przypadku jej braku - wodą bieżącą.

Sposób przygotowania koncentratu roztworu produktu Cvmevene

1.    Liofilizowany produkt Cyraevene należy rozpuścić wstrzykując do fiolki 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Nie stosować wody z dodatkiem bakteriostatyków, zawierających parabeny (parahydroksybenzoesany), ponieważ wykazują one niezgodność z produktem Cymevene w postaci jałowego proszku i mogą powodować jego wytrącanie.

2.    Wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku.

3.    Przed przygotowaniem roztworu do infuzji, należy obejrzeć, czy przygotowany koncentrat nie zawiera cząstek stałych.

Gotowy koncentrat roztworu w fiolce jest stabilny w temperaturze pokojowej przez 12 godzin.

Nie należy go przechowywać w lodówce.

Przygotowywanie i podawanie roztworu do infuzii

Z fiolki z koncentratem produktu Cymevene pobrać obliczoną objętość, zawierającą dawkę odpowiednią do masy ciała pacjenta (stężenie 50 mg/ml) i dodać do właściwego roztworu do infuzji. Wykazano, że następujące płyny do infuzji wykazują zgodność chemiczną i fizyczną z gancyklowirem: 0,9% roztwór chlorku sodu, 5% roztwór glukozy, roztwór Ringera i roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu. Nie zaleca się podawania w infuzji roztworu o stężeniu przekraczającym 10 mg/ml.

Produktu Cymevene nie należy mieszać z innymi produktami przeznaczonymi do podawania dożylnego.

Ponieważ lek Cymevene przygotowuje się do podania stosując jałową wodę bez dodatku środków bakteriostatycznych, roztwór do infuzji należy zużyć jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 24 godzin od rozcieńczenia, aby zmniejszyć ryzyko skażenia bakteryjnego. Roztwór do infuzji należy przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39 B 02-672 Warszawa, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Świadectwo Rejestracji Nr 6459; Świadectwo Rejestracji Nr R/1898; Pozwolenie nr R/1898

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.11.1995 / 14.06.1999 / 28.10.2004 / 06.01.2005 / 24.05.2005 / 2008.07.31

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU/ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO    i

10.

12

Cymevene