+ iMeds.pl

Cynacholin -Ulotka Cynacholin

Ulotka dla pacjenta

Cynacholin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cynacholin®

(Cynarae herba extractum spissum) płyn doustny, 2,44 g/2,5 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cynacholin® i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cynacholin®

3.    Jak stosować lek Cynacholin®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cynacholin®

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cynacholin i w jakim celu się go stosuje

Cynacholin® jest płynem doustnym. Substancję czynną leku stanowi wodny wyciąg z ziela karczocha (Cynarae herba extractum spissum).

Cynacholin® pobudza wydzielanie żółci (działa żółciopędnie) łagodząc objawy niestrawności: uczucie pełności w jamie brzusznej, wzdęcia.

Jest to produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany tradycyjnie w niestrawności objawiającej się wzdęciami i uczuciem pełności w jamie brzusznej.

®

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cynacholin Kiedy nie stosować leku Cynacholin®

-    w przypadku uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae) dawniej złożonych (Compositae), np. arnikę, rumianek, jeżówkę,

-    w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,

-    w zapaleniu dróg żółciowych,

-    w przypadku kamieni żółciowych i innych schorzeń dróg żółciowych,

-    w zapaleniu wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cynacholin, ponieważ

dawka jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera ok. 0,9 g etanolu, co stanowi odpowiednik

ok. 9 ml wina i ok. 22 ml piwa.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży i karmiących oraz w grupach zwiększonego ryzyka tj. u pacjentów z chorobami wątroby i w padaczce.

Dzieci

Lek można stosować u młodzieży od 12 lat.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Cynacholin®

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie obserwowano wpływu wyciągu z karczocha na jednoczesne przyjmowanie innych leków. Cynacholin® z jedzeniem, piciem i alkoholem Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu leku na płodność. Z powodu braku wystarczających danych stosowanie leku w ciąży i podczas laktacji nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu (0,9 g w 2,5 ml) lek może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznym, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową.

3. Jak stosować lek Cynacholin®

Dorośli i młodzież od 12 lat:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy przyjmować 2 - 3 razy dziennie po 2,5 ml leku rozcieńczonego niewielką ilością płynu, najlepiej wody.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Cynacholin® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cynacholin

Nie są znane przypadki zażycia większych dawek preparatów zawierających wyciąg z karczocha.

Pominięcie zastosowania leku Cynacholin®

Należy kontynuować terapię.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Cynacholin® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunka, bóle skurczowe brzucha , zgaga) i reakcje alergiczne. Częstotliwość występowania nie jest znana.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu).

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Cynacholin®

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku Cynacholin® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cynacholin®

100 ml produktu zawiera 100 ml wyciągu gęstego z ziela karczocha (Cynarae herba extractum spissum (2 -4:1)), ekstrahent: woda; substancja pomocnicza dodawana do wyciągu: etanol 96% (V/V).

Zawartość etanolu w produkcie: 40 - 50% (V/V)

Jak wygląda lek Cynacholin® i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka szklana zawierająca 100 ml leku. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku kartonowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz miarka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 03 4

Cynacholin

Charakterystyka Cynacholin

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Cynacholin

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cynacholin, płyn doustny, 2,44 g/2,5 ml

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml produktu zawiera 100 ml wyciągu gęstego z ziela karczocha (Cynarae herba extractum spissum (2 -4:1)), ekstrahent: woda; substancja pomocnicza dodawana do wyciągu: etanol 96% (V/V).

Zawartość etanolu w produkcie: 40 - 50% (V/V).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w niestrawności objawiającej się wzdęciami i uczuciem pełności w jamie brzusznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

U dorosłych i młodzieży od 12 lat: w niestrawności przyjmować lek doustnie 2 - 3 razy dziennie po 2,5 ml płynu rozcieńczonego niewielką ilością płynu, najlepiej wody.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

-    uczulenie na karczochy lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae) dawniej złożonych (Compositae),

-    nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu,

-    w zapaleniu dróg żółciowych,

-    w przypadku kamieni żółciowych i innych schorzeń dróg żółciowych,

-    w zapaleniu wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawka jednorazowa leku (2,5 ml) zawiera ok. 0,9 g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 9 ml wina i ok. 22 ml piwa.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży i karmiących oraz w grupach zwiększonego ryzyka tj. u pacjentów z chorobami wątroby i w padaczce.

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Z powodu braku wystarczających danych stosowanie leku w ciąży i podczas laktacji nie jest zalecane. Nie badano wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu. Ze względu na zawartość alkoholu (0,9 g w 2,5 ml) lek może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznym, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunka, bóle skurczowe brzucha , zgaga) i reakcje alergiczne. Częstotliwość występowania nie jest znana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu

ww. departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych na temat przedawkowania leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych farmakodynamicznych dla produktu Cynacholin.

Dane literaturowe wskazują, że wyciąg z liści karczocha stymuluje wydzielanie i przepływ żółci oraz wywiera działanie na gospodarkę lipidową.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zaobserwowano efektu toksycznego u szczurów po podaniu per os wodnego wyciągu z liści karczochów w dawce od 10-200 mg/kg przez 4 miesiące. Wyciąg z karczochów ani jego składniki nie powodowały zmian masy ciała, zmian anatomopatologicznych oraz narządów wewnętrznych zwierząt doświadczalnych, będących wynikiem ekspozycji na stosowaną substancję. Nie stwierdzono działania rakotwórczego wyciągu z karczochów, uważa się natomiast, że spektrum związków polifenolowych zawartych w ekstrakcie może działać ochronnie. Ekstrakt z karczochów nie wykazywał również negatywnego wpływu na rozrodczość zwierząt doświadczalnych. Badania kontrolowane na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu podczas stosowania wyciągu z karczochów, lecz brak jest danych z badań u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość etanolu 40 - 50% (V/V).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3 Okres ważności

36 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka szklana zawierająca 100 ml leku. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku kartonowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz miarka.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2167

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.08.1990

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wersja 03 4

Cynacholin