Imeds.pl

Cynk Aguettant

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cynk Aguettant, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Zincum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Cynk Aguettant i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cynk Aguettant

3.    Jak stosować lek Cynk Aguettant

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cynk Aguettant

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cynk Aguettant i w jakim celu się go stosuje

Lek Cynk Aguettant zawiera substancję czynną glukonian cynku. Należy do grupy leków uzupełniających niedobór składników mineralnych i stanowi źródło składnika odżywczego - cynku. Cynk jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym, który zapewnia prawidłowe działanie metabolizmu.

Lek Cynk Aguettant jest stosowany w celu zapobiegania lub w leczeniu niedoborów cynku, w przypadku gdy konieczne jest żywienie pozajelitowe (sztuczne żywienie polegające na bezpośrednim podaniu dożylnym).

Lek Cynk Aguettant może być stosowany u dorosłych i u dzieci.

Cynk jest pierwiastkiem śladowym. Oznacza to, że organizm potrzebuje jedynie bardzo niewielkiej ilości tego pierwiastka. Cynk pełni istotną rolę biologiczną w czynności niektórych narządów (wątroby, trzustki, mózgu, jelit), w gospodarce hormonalnej i enzymatycznej oraz w ochronie przed zakażeniami (układ odpornościowy).

Cynk odgrywa istotną rolę rozwoju wcześniaków, niemowląt i dzieci o podwyższonych wymaganiach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cynk Aguettant Kiedy nie stosować leku Cynk Aguettant

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na glukonian cynku lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ten lek nie może być podawany bez rozcieńczenia.

W przypadku podawania dożylnego (żywienia pozajelitowego) i jednoczesnego stosowania innych leków lekarz zachowa ostrożność stosując lek Cynk Aguettant. Pomoże to uniknąć niepożądanych reakcji.

Cynk Aguettant a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Duże dawki doustne cynku mogą wpływać na wchłanianie miedzi i innych pierwiastków śladowych. Nie wiadomo, czy ma to miejsce podczas podawania cynku drogą dożylną.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W normalnych warunkach stosowania, lek ten może być podawany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawki korygujące niedobory cynku nie powinny wpływać na płodność.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek Cynk Aguettant

Lek ten będzie zawsze podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz ustali dawkę leku Cynk Aguettant w zależności od potrzeb. W trakcie leczenia będą pobierane próbki krwi. Lekarz będzie sprawdzać stężenie cynku we krwi, aby upewnić się, że nie został przekroczony jego zalecany poziom.

Dawkowanie:

Lekarz ustali dawkę odpowiednią dla danego pacjenta.

Sposób podawania

Zalecany sposób podawania: podanie dożylne po rozcieńczeniu, w powolnej infuzji .

Roztwór ten może być rozcieńczony w mieszankach do żywienia pozajelitowego lub w izotonicznym roztworze (np. chlorek sodu 0,9% lub glukoza 5%).

Czas podawania

Czas leczenia zostanie ustalony przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cynk Aguettant

W przypadku przedawkowania odnotowano hiperamylazemię (wzrost ilości niektórych enzymów trzustkowych we krwi) bez objawów ostrej choroby trzustki, nudności, wymioty, gorączkę, niedokrwistość (zmniejszanie liczby krwinek czerwonych), niedociśnienie (zmniejszenie ciśnienia krwi), obrzęk płuc (obecność płynu w płucach), biegunkę, żółtaczkę (zażółcenie skóry i białkówek oczu), skąpomocz (znaczny spadek dobowej ilości moczu), zaburzenia rytmu serca (nieprawidłowy rytm serca) i małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi - krwinek pełniących rolę w krzepnięciu).

Inne możliwe objawy toksyczności to obfite pocenie się, zaburzenia widzenia, zaburzenia świadomości i hipotermia (obniżona temperatura).

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Cynk Aguettant należy poinformować lekarza.

W razie innych pytań na temat stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane są głównie przy dużych dawkach (patrz punkt "Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cynk Aguettant").

W miejscu podania może wystąpić stan zapalny (częstość nieznana).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cynk Aguettant

Po rozcieńczeniu, wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przechowywanego przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu, lek należy zużyć natychmiast.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się oznaki zepsucia.

Do jednorazowego użytku. Nie należy przechowywać opakowań w części zużytych, po zastosowaniu należy wyrzucić wszystkie użyte elementy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cynk Aguettant

-    Substancją czynną leku jest cynku glukonian. Jedna fiolka 10 ml zawiera 10 mg cynku w postaci 69,7 mg cynku glukonianu.

-    Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cynk Aguettant i co zawiera opakowanie

Lek ten jest przezroczystym, bezbarwnym koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji, opakowanym w fiolki po 10 ml. Pudełko zawiera 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratoire AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4