Imeds.pl

Cyprofloksacyna 500 Mg Tabletki Powlekane 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

Cyprofloksacyna (Ciprofloxacinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, ponieważ może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

0 Co to jest lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki

powlekane

3.    Jak zażywać lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane 0 Możliwe działania niepożądane

4.    Jak przechowywać lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

5.    Inne informacje


1. CO TO JEST LEK Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Dorośli

Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia układu oddechowego

•    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

•    zakażenia układu moczowego

•    zakażenia jąder lub kanalików nasiennych

•    zakażenia narządów płciowych u kobiet

•    zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich

•    zakażenia kości i stawów

•    leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

•    zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia)

•    zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis

   narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić

Dzieci i młodzież

Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

•    zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

•    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek)

•    narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane


Kiedy nie stosować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, na inne leki

z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2 „Stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane z innymi lekami”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

Przed zastosowaniem leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

•    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni)

•    jeśli u pacjenta występowały problemy z sercem. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego rodzaju leku, jeśli pacjent urodził się lub w jego rodzinie występował wydłużony odcinek QT (obserwowany w zapisie EKG - rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego), ma zaburzenia równowagi stężenia soli we krwi (szczególnie niski poziom potasu lub magnezu we krwi), ma bardzo powolny rytm serca (zwany "bradykardią”), ma słabe serce (niewydolność serca), w przeszłości miał zawał serca (zawał mięśnia sercowego), jest kobietą, jest w podeszłym wieku lub przyjmuje inne leki powodujące zmiany w EKG (patrz punkt Stosowanie innych leków).

Podczas stosowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

Jeżeli podczas przyjmowania Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane.

   Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, obrzęk naczynioruchowy). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie

u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia należy przerwać przyjmowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Po pierwszym przyjęciu leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane.

•    Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Cyprofloksacyna

500 mg tabletki powlekane i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane może zmniejszać liczbę białych krwinek co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy

z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

•    Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko wystąpienia niedokrwistości (anemii).

•    Podczas przyjmowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również lekach wydawanych bez recepty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą mieć wpływ na rytm serca: leki należące do grupy anty-arrhythmics (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki (które należą do grupy makrolidów), niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Nie można stosować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane jednocześnie z tyzanidyną,

ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”).

Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane. Przyjmowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew)

•    probenecyd (w dnie moczanowej)

•    metotreksat (w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów)

•    teofilina (w zaburzeniach oddechowych)

•    tyzanidyna (w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym)

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny)

•    ropinirol (w chorobie Parkinsona)

•    fenytoina (w padaczce)

Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

•    pentoksyfilina (w zaburzeniach krążenia)

•    kofeina

Niektóre leki osłabiają działanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je stosuje lub zamierza zastosować:

•    leki zobojętniające sok żołądkowy

•    środki służące do uzupełnienia składników mineralnych

•    sukralfat

•    polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer)

• leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo lub środki stosowane w celu uzupełnienia tych składników

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, to lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane należy przyjąć około dwie godziny przed ich zastosowaniem lub po upływie przynajmniej czterech godzin po ich przyjęciu.

Stosowanie leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

Jeżeli lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Najlepiej unikać stosowania Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Nie należy przyjmować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane


Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki.

Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

a.    Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak.

b.    Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

c.    Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane wyłącznie z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt lub z wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń).

Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane pić dużo płynów.

>    Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

>    Należy jak najszybciej przyjąć normalną dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie

z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

>    Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Cyprofloksacyna tabletki powlekane 500 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

-    nudności (mdłości), biegunka

-    bóle stawów u dzieci

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

-    nadkażenia grzybicze

-    duże stężenie eozynofili, rodzaju białych krwinek

-    utrata apetytu (anoreksja)

-    nadmierna aktywność lub pobudzenie

-    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku

-    wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry

-    zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina]

-    wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka

-    ból stawów u dorosłych

-    osłabienie czynności nerek

-    bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

-    zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”)

-    zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba czynnika krzepnięcia krwi (płytki krwi)

-    reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

-    podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

-    splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy

-    uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna

500 mg tabletki powlekane”) lub zawroty głowy

-    problemy ze wzrokiem

-    szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie

-    płytki oddech, w tym objawy astmy

-    zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby

-    wrażliwość na światło (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”)

-    ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze

-    niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”), zapalenie układu moczowego

-    zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się

-    nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub podwyższona aktywność enzymu o nazwie amylaza

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

-    szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może być śmiertelna oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może być śmiertelne (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”)

-    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być śmiertelny - choroba posurowicza) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”)

-    zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”)

-    migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na mózg (ciśnienie wewnątrzczaszkowe)

-    zaburzone widzenie kolorów

-    zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń)

-    zapalenie trzustki

-    obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu

-    niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

-    osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna - zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa) (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”); nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane”)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn

-    zaburzony, szybki rytm serca, zagrażający życiu nieregularny rytm serca, zmiany rytmu serca (zwane "wydłużonym odcinkiem QT”, widoczne na zapisie EKG - rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego).

v.


JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia tabletek takie jak odpryski, przełamanie lub zmiany zabarwienia tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek cyprofloksacyny. 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana żelowana i stearynian magnezu.

Powierzchnię tabletek pokrywa powłoka wykonana z białej warstwy Opadry 85F18378, zawierająca alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu (E171), makrogol 3350 i talk.

Jak wygląda lek Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane są białe, podłużne z wytłoczeniem „CR/500” na jednej stronie i „>” na drugiej.

Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powlekane są dostępne w blistrach zawierających po 10 tabletek (1 blister) lub 20 tabletek (2 blistry po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny

Arrow Poland S.A Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Wytwórca

•    Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania

•    Juta Pharma GmbH, Gutenburgstrasse 13, 24941, Flensburg, Niemcy

•    Selamine Ltd. T/A Arrow Generics, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin 17, Irlandia

•    Arrow Pharm (Malta) Ltd, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG06, Malta

•    Medicofarma S.A. ul. Żelazna 58, 00-866 Warszawa, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Ciprofloxacine “Arrow” 500 mg Filmomhulde Tabletten

Czechy:

Ciprofloxacin Arrow 500 mg

Dania:

Ciprofloxacin “Arrow” 500 mg Filmovertrukne tabletter

Niemcy:

Cipro-Q 500 mg Filmtabletten

Węgry:

Ciprofloxacin Arrow 500 mg film tabletta

Włochy:

Ciprofloxacina Arrow 500 mg Compresse revistite con film

Holandia:

Ciprofloxacine 500 mg, Filmomhulde tabletten

Polska:

Cyprofloksacyna 500mg tabletki powlekane

Słowacja:

Ciprofloxacm Arrow 500 mg filmom obalene tablety

Słowenia:

Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko oblozene tablete

Szwecja:

Ciprofloxacin “Arrow” 500 mg Filmdragerad tablet

Wielka Brytania:

Ciprofloxacin 500 mg Film-coated Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 12.04.2012

9