+ iMeds.pl

Cyprofloksacyna infomed 2 mg/mlUlotka Cyprofloksacyna infomed

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cyprofloksacyna Infomed, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 200 mg/100 ml i 400 mg/200 ml

Ciprofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Cyprofloksacyna Infomed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprofloksacyna Infomed

3.    Jak stosować lek Cyprofloksacyna Infomed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cyprofloksacyna Infomed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Cyprofloksacyna Infomed i w jakim celu się go stosuje

Cyprofloksacyna Infomed roztwór do infuzji zawiera 200 mg cyprofloksacyny/100 ml lub 400 mg cyprofloksacyny/200 ml.

Substancją czynną jest cyprofloksacyna, pozostałe składniki zostały wymienione w punkcie 6.

Cyprofloksacyna jest jednym z antybiotyków, które działają zabijając bakterie powodujące zakażenia. Cyprofloksacyna jest stosowana w leczeniu:

U dorosłych

   zakażenia układu oddechowego, takie jak zapalenie płuc

•    długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok

•    zakażenia pęcherza moczowego i nerek

•    zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka (choroba przenoszona drogą płciową)

•    zakażenia w obrębie brzucha, takie jak biegunka podróżnych

•    zakażenia skóry i tkanek podskórnych

•    zakażenia kości i stawów

•    zakażenie, które mogą przeniknąć do krwi

•    zakażenie w następstwie narażenie na wdychanie pałeczek wąglika u dzieci i młodzieży

   zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę

•    zakażenia pęcherza moczowego i nerek

•    narażenie w następstwie narażenie na wdychanie pałeczek wąglika

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyprofloksacyna Infomed

Kiedy nie stosować leku Cyprofloksacyna Infomed:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub inny antybiotyk z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę (patrz punkt 2: Cyprofloksacyna Infomed z innymi lekami)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cyprofloksacyna Infomed należy poinformować lekarza.

•    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki leku

•    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne

•    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia antybiotykami z grupy chinolonów

•    jeśli w wywiadzie rodzinnym występuje schorzenie zwane niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (wrodzony schorzenie dotyczące czerwonych krwinek)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rzadkie schorzenie układu nerwowego powodujące osłabienie mięśni)

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości jakiekolwiek problemy z sercem

Jeśli u pacjenta występuje zakażenie układu płciowego lekarz może zalecić inne antybiotyki oprócz cyprofloksacyny. Jeśli poprawa nie nastąpi po 3 dniach stosowania należy skontaktować się z lekarzem.

Cyprofloksacyna Infomed a inne leki

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków ponieważ mogą wchodzić w interakcje z cyprofloksacyną i prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych:

•    leki przeciwzakrzepowe („rozrzedzające” krew) takie jak warfaryna,

•    glibenklamid (w cukrzycy),

•    cyklosporyna (stosowana po przeszczepie tkanek lub szpiku kostnego),

•    fenytoina (w padaczce),

•    metotreksat (stosowany w niektórych rodzajach nowotworów i łuszczycy),

•    teofilina (w astmie),

•    probenecyd (w dnie moczanowej),

•    ropinirol (w chorobie Parkinsona),

•    tyzanidyna (zmniejszająca nadmierne napięcie mięśni w stwardnieniu rozsianym),

•    olanzapina (lek przeciwpsychotyczny),

•    klozapina (lek przeciwpsychotyczny),

•    omeprazol (w zgadze, refluksie kwasowym i chorobie wrzodowej),

•    jakiekolwiek inne leki, które mogą zmieniać rytm serca

•    pentoksyfilina (w chorobach układu krążenia)

•    kofeina

•    duloksetyna (w depresji, cukrzycowym uszkodzeniu nerwów lub nietrzymaniu moczu),

•    lidokaina (w chorobach serca lub w znieczuleniu miejscowym),

•    syldenafil (zaburzenia erekcji).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas stosowania leku Cyprofloksacyna Infomed

Nie należy się opalać lub używać lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe (UV) ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia poparzeń skóry.

Należy unikać odwodnienia.

Cyprofloksacyna może zmieniać wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych diagnostyce gruźlicy. Jeśli takie badania mają być wykonane należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o przyjmowaniu cyprofloksacyny.

Cyprofloksacyna Infomed z jedzeniem i piciem

Cyprofloksacyna Embedded Signal Processing Ltd może być stosowana z jedzeniem i piciem.

Należy unikać odwodnienia poprzez przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, np. wody.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej unikać stosowania leku Cyprofloksacyna Infomed w ciąży.

Nie należy przyjmować leku Cyprofloksacyna Infomed podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cyprofloksacyna Infomed może powodować osłabienie koncentracji, zawroty głowy lub dezorientację, szczególnie po spożyciu alkoholu. Jeśli wystąpią te objawy nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Cyprofloksacyna Infomed zawiera glukozę

Lek ten zawiera 5 g glukozy na 100 ml roztworu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Cyprofloksacyna Infomed

Cyprofloksacyna jest wolno wstrzykiwana (infuzja) od 30 do 60 minut przez żyłę do krwioobiegu.

Lekarz obliczy dawkę leku Cyprofloksacyna Infomed i czas trwania leczenia.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zazwyczaj stosowana dawka to 400 mg 2 lub 3 razy na dobę.

W przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności nerek lekarz może zmniejszyć dawkę.

Czas leczenia to zazwyczaj 7 do 14 dni, lecz może być dłuższy jeśli zakażenie jest dużo cięższe. Jest niezwykle ważne aby został zastosowany pełny kurs leczenia, chyba że poprawa nastąpi po kilku dniach, w przeciwnym razie objawy mogą powrócić.

Dzieci i młodzież:

W leczeniu zakażeń dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 1200 mg.

Infuzja powinna trwać ponad 60 minut. Czas trwania leczenia to zazwyczaj 10-14 dni

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych wkrótce po infuzji należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Są to bardzo ciężkie działania niepożądane. Jeśli wystąpiły te objawy, może to świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej lub innym rodzaju reakcji na ten lek. Może być niezbędna pilna pomoc medyczna lub konieczność powrotu do szpitala.

Bardzo ciężkie działania niepożądane    U jak dużej liczby osób mogą wystąpić

Wysypka skórna, świąd Prawdopodobnie mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 10 stosujących ten lek Nagłe pojawienie się jakichkolwiek świstów    Prawdopodobnie mogą wystąpić u mniej niż

w płucach, problemy z oddychaniem, obrzęk powiek,    1 osoby na 10 000 stosujących ten lek

twarzy i warg

Należy także poinformować natychmiast lekarza i przerwać stosowanie cyprofloksacyny jeśli wystąpią:

Żółte zabarwienie skóry lub oczu    Prawdopodobnie mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 10 000

stosujących ten lek

Ciężka biegunka z krwią lub śluzem    Prawdopodobnie mogą wystąpić u mniej niż

1 osoby na 10 000 stosujących ten lek

Pojawienie się skłonności do samookaleczenia    Może wystąpić tylko w izolowanych przypadkach

Następujące działania niepożądane mogą także wystąpić:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów stosujących ten lek):

•    nie zgłaszano

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u mniej niż 1 na 10 pacjentów stosujących ten lek):

•    nudności (mdłości), wymioty, biegunka

•    obrzęk i bolesność w miejscu wstrzyknięcia, wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 100 pacjentów stosujących ten lek):

•    zakażenia grzybicze (takie jak drożdżyca, patrz niżej)

•    utrata apetytu (anoreksja)

•    nadmierna aktywność, pobudzenie

•    ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku

•    rozwój naczyń krwionośnych (rozszerzenie naczyń), małe ciśnienie krwi

•    ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga), wiatry

•    świąd, wysypka, pokrzywka

•    problemy z nerkami, niewydolność nerek

•    bóle mięśni i stawów, osłabienie, gorączka

•    zwiększenie ilości substancji we krwi, takich jak bilirubina, fosfataza alkaliczna oraz zwiększenie komórek krwi zwanych eozynofilami

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów stosujących ten lek):

•    zapalenie jelita (okrężnicy)

•    szybkie bicie serca (palpitacje)

•    napady gorąca, małe ciśnie tętnicze krwi, osłabienie, obrzęk kończyn dolnych, bóle mięśniowe

•    splatanie, dezorientacja, niepokój, koszmary senne, depresja, halucynacje

•    utrata węchu, nadwrażliwość na światło, dzwonienie w uszach (szumy w uszach), zmiany w wrażliwości skóry, mrowienie, drżenia, napad drgawek, zawroty głowy, pocenie

•    wzrost ryzyka wystąpienia oparzenia słonecznego

•    problemy z wątrobą lub nerkami

•    zwiększenie liczby niektórych typów komórek krwi lub komórek, które pomagają w krzepnięciu krwi, zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi, zmiany w niektórych typach protein krwi, które są potrzebne do zachowania prawidłowej krzepliwości, anemia w wyniku rozpadu czerwonych krwinek i przypadki żółtego zabarwienia skóry i oczu

•    reakcja alergiczna, obrzęk alergiczny (opuchlizna) lub gwałtowne puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

•    skrócenie oddechu

•    zwiększone stężenie cukru we    krwi

•    krew lub kryształki w moczu

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących ten lek):

•    szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza)

•    ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza)

•    migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód, ucisk na mózg (zwiększenie ciśnie śródczaszkowego)

•    zaburzone widzenie kolorów

•    zapalenie naczyń krwionośnych

•    ostre bóle brzucha (wywołane    zapaleniem trzustki)

•    wykwity skórne lub wysypki (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

•    zapalenie ścięgien, pogorszenie objawów miastenii (nużliwości mięśni)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Ból, pieczenie, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie w kończynach (neuropatia)

•    Zmiany rytmu serca

•    Zaburzenia krzepnięcia krwi, szczególnie w przypadku jednoczesnego stosowania leków zwanych antagonistami witaminy K

W niektórych osób może dojść do powstanie drożdżycy (zakażenie pochwy, jamy ustnej i skóry) w trakcie stosowania antybiotyków. Informację jak leczyć drożdżycę można uzyskać od lekarza a jak leczyć drożdżycę pochwy od farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cyprofloksacyna Infomed

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełkupo: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cyprofloksacyna Infomed

Substancją czynną jest cyprofloksacyna (w postaci mleczanu cyprofloksacyny)

Substancje pomocnicze to: kwas mlekowym glukoza jednowodna, kwas solny stężony do regulacji pH, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Cyprofloksacyna Infomed i co zawiera opakowanie

Roztwór do infuzji.

Cyprofloksacyna Infomed jest przezroczystym, prawie bezbarwnym do lekko żółtawego roztworem

Cyprofloksacyna Infomed jest dostępna w worka z PWC zawierających 100 lub 200 ml. Worek 100 ml zawiera 200 mg cyprofloksacyny a worek 200 ml zawiera 400 mg cyprofloksacyny.

Wielkość opakowań: 10 lub 50 worków po 100 ml Wielkość opakowań: 10 lub 30 worków po 200 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Infomed Fluids SRL

50 Theodor Pallady blvd., District 3,

032266 Bukareszt, Rumunia

Tel: +40 21 345 02 22

Fax: +40 21 345 3185

E-mail: offi ce@infomedfluids.ro

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania


Niemcy

Włochy

Polska

Rumunia

Słowenia


Ciprofloxacin 2 mg/ml Solution for Infusion Ciprofloxacin Infomed Infusionslösung 2 mg/ml Ciprofloxacina Infomed Cyprofloksacyna Infomed Cipro Inf 2 mg/ml solutie perfuzabilä

Ciprofloksacin Infomed Fluids 2 mg/ml raztopina za infundiranje

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Lek Cyprofloksacyna Infomed nie powinien być mieszany z roztworami do wstrzykiwań (np.: zawierających penicyliny, roztwory heparyny), które są niestabilne chemicznie lub fizycznie w pH 3,5 do 4,6. W wyniku braku badań kompatybilności lek ten nie powinien być mieszany z innymi lekami I powinien być zawsze podawany oddzielnie.

Lek ten jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku.

7

Cyprofloksacyna Infomed

Charakterystyka Cyprofloksacyna infomed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cyprofloksacyna Infomed, 2 mg/ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy worek zawiera 2 mg/ml cyprofloksacyny w postaci mleczanu (Ciprofloxacinum).

Każdy worek 100 ml roztworu do infuzji zawiera 200 mg cyprofloksacyny w postaci mleczanu. Każdy worek 200 ml roztworu do infuzji zawiera 400 mg cyprofloksacyny w postaci mleczanu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

•    Glukoza (patrz punkt 4.4)

o Worek 100 ml: zawiera 5 g glukozy (patrz punkt 4.4) o Worek 200 ml: zawiera 10 g glukozy (patrz punkt 4.4)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, prawie bezbarwny do lekko żółtawego roztwór

pH roztworu do infuzji wynosi od 3,5 do 4,6. Osmolalność roztwory wynosi około 310 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cyprofloksacyna Infomed, 2 mg/ml, roztwór do infuzji

jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Przed rozpoczęciem terapii należy zwrócić szczególną uwagę na dostępne informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów przeciwbakteryj nych.

Dorośli

   Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne

o    zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

o zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli; o    zapalenie płuc.

•    Przewlekłe ropne zapalenie ucha    środkowego.

•    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne.

•    Zakażenia układu moczowego.

•    Zakażenie układu płciowego

o Zapalenie jądra i najądrza, w tym przypadki wywołane przez wrażliwe szczepy Neisseria gonorrhoeae.

o Zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym przypadki wywołane przez wrażliwe szczepy Neisseria gonorrhoeae.

•    Zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych).

•    Zakażenia w obrębie j amy brzusznej.

•    Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.

•    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

•    Zakażenia kości i stawów.

•    Leczenie zakażeń u pacjentów z neutropenią.

•    Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią.

•    Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie).

Cyprofloksacyna może być stosowana u pacjentów z neutropenią, u których występuje gorączka, o której przyczynę podejrzewamy zakażenie bakteryjne.

Dzieci i młodzież

   Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez Pseudomonas aeruginosa.

   Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek.

•    Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie).

Cyprofloksacynę można także zastosować do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

Leczenie powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży (patrz punkty 4.4 i 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka zależy od wskazania, ciężkości i miejsca zakażenia, wrażliwości na cyprofloksacynę drobnoustrojów wywołujących zakażenia, czynności nerek pacjenta oraz u dzieci i młodzieży od masy ciała.

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości choroby oraz od jej przebiegu klinicznego i bakteriologicznego.

Po wstępnym leczeniu dożylnym można przejść na leczenie doustne tabletkami lub zawiesiną, jeżeli lekarz uzna je za wskazane ze względów klinicznych. Należy jak najszybciej przejść z leczenia dożylnego na terapię doustną.

W przypadkach ciężkich zakażeń lub jeśli pacjent nie może przyjąć tabletki doustnie (np. pacjent żywiony pozajelitowo) zaleca się rozpoczęcie leczenia poprzez dożylne podanie cyprofloksacyny, aż do możliwości przejścia na leczenie doustne.

Podczas leczenia zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie (np. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter lub Staphylococcus spp.) może być konieczne podawanie większych dawek cyprofloksacyny oraz stosowanie z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

W zależności od drobnoustroju wywołującego zakażenie, podczas leczenia niektórych zakażeń (np. zapalenie narządów miednicy mniejszej, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia u pacjentów

z neutropenią i zakażenia kości i stawów) może być konieczne zastosowanie w skojarzeniu z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym.

Dorośli

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas leczenia (w tym zmiana na terapię doustną)

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Ostre nasilenie przewlekłego zapalenia zatok

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

400 mg 3 razy na dobę

28 dni do 3 miesięcy

Zakażenia układu moczowego

Powikłane i niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 21 dni, w Szczególnych przypadkach (np. ropnie) może być kontynuowane powyżej 21 dni

Zapalenie gruczołu krokowego

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

2 do 4 tygodni (ostre)

Zakażenia narządów Płciowych

Zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

co najmniej 14 dni

Zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze w tym Shigella spp. inne niż Shigella dysenteriae typu 1 oraz empiryczne leczenie biegunki podróżnych

400 mg 2 razy na dobę

1 dzień

Biegunka wywołana przez Shigella dysenteriae typu 1

400 mg 2 razy na dobę

5 dni

Biegunka wywołana przez Vibrio cholerae

400 mg 2 razy na dobę

3 dni

Dur brzuszny

400 mg 2 razy na dobę

7 dni

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

5 do 14 dni

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

7 do 14 dni

Zakażenia kości i stawów

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg 3 razy na dobę

maksymalnie 3 miesiące

Leczenie Pacjenci z neutropenią, o której wywołanie podejrzane jest zakażenie bakteryjne.

400 mg 2 razy na dobę do 400 mg

Leczenie należy kontynuować przez cały

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas leczenia (w tym zmiana na terapię doustną)

Cyprofloksacynę należy podawać w skojarzeniu z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

3 razy na dobę

okres występowania neutropenii.

Płucna postać wąglika, zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie u pacjentów wymagających leczenia pozajelitowego.

W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.

400 mg 2 razy na dobę

60 dni od potwierdzenia kontaktu z Bacillus anthracis

Dzieci i młodzież

Wskazania

Dawka dobowa w miligramach

Całkowity czas trwania leczenia (w tym jak najszybsza zmiana na terapię doustną)

Mukowiscydoza

10 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

10 do 14 dni

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

6 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę do 10 mg/kg masy ciała 3 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

10 do 21 dni

Płucna postać wąglika, w profilaktyce oraz leczeniu u pacjentów wymagających leczenia pozajelitowego.

W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.

10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę do 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę.

60 dni od potwierdzenia kontaktu

z Bacillus anthracis

Inne ciężkie zakażenia

10 mg /kg masy ciała 3 razy na dobę, maksymalnie 400 mg na jedną dawkę

Zależnie od rodzaju zakażenia

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać dawkę dobraną do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Niewydolność nerek i wątroby

Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

Klirens kreatyniny [ml/min/1,73 m2]

Stężenie kreatyniny w surowicy [pmol/ll

Dawka dożylna imgl

>60

<124

Patrz typowe dawkowanie

30-60

124 do 168

200-400 mg co 12 h

<30

>169

200-400 mg co 24 h

Pacjenci poddawani hemodializie

>169

200-400 mg co 24 h (po dializie)

Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej

>169

200-400 mg co 24 h

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczna korekta dawki.

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania u dzieci z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby.

Sposób podawania

Przed użyciem należy obejrzeć produkt Cyprofloksacyna Infomed 2 mg/ml, roztwór do infuzji. Nie podawać w przypadku stwierdzenia zmętnienia.

Cyprofloksacynę należy podawać w postaci infuzji dożylnych. Czas trwania infuzji u dzieci wynosi 60 minut.

U pacjentów dorosłych czas trwania infuzji wynosi 60 minut dla 400 mg produktu Cyprofloksacyna Infomed 2 mg/ml, roztwór do infuzji i 30 minut dla 200 mg produktu Cyprofloksacyna Infomed 2 mg/ ml, roztwór do infuzji. Powolna infuzja do dużego naczynia żylnego zminimalizuje dyskomfort pacjenta i zmniejszy ryzyko podrażnienia żył.

Roztwór do infuzji może być podawany bezpośrednio lub po zmieszaniu z innym zgodnym roztworem do infuzji (patrz punkt 6.2).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciężkie zakażenia i zakażenia o etiologii mieszanej z drobnoustrojami Gram-dodatnimi i beztlenowymi

Monoterapia cyprofloksacyną nie jest odpowiednia do leczenia ciężkich zakażeń ani zakażeń, które mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe. W takich zakażeniach cyprofloksacynę należy podawać z innymi odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae)

Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skuteczność.

Zakażenia układu płciowego

Zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej może być wywołane przez oporny na fluorochinolony szczep Neisseria gonorrhoeae.

W leczeniu zapalenia jądra i najądrza oraz zapalenia narządów miednicy cyprofloksacynę należy podawać z innym lekiem przeciwbakteryjnym, chyba że pewne jest, że zakażenie nie jest wywołane przez Neisseria gonorrhoeae oporne na cyprofloksacynę. Jeśli po 3 dniach leczenia nie zaobserwuje się klinicznej poprawy, należy rozważyć inne sposoby leczenia.

Zakażenia układu moczowego

Oporność na fluorochinolony szczepów Escherichia coli -najczęstszego patogenu towarzyszącemu zakażeniom układu moczowego - jest różna dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Lekarze przepisujący powinni brać pod uwagę lokalną powszechność występowania oporności szczepów Escherichia coli na fluorochinolony.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Dane dotyczące skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażeń pooperacyjnych w obrębie jamy brzusznej są ograniczone.

Biegunka podróżnych

Wybierając cyprofloksacynę należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące oporności na cyprofloksacynę drobnoustrojów występujących w odwiedzanych krajach.

Zakażenia kości i stawów

Cyprofloksacynę należy stosować w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwbakteryjnymi, zgodnie z wynikami badań mikrobiologicznych.

Płucna postać wąglika

Stosowanie u ludzi ustalono na podstawie danych dotyczących wrażliwości in vitro oraz danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach i ograniczonych danych z badań z udziałem ludzi. Podczas leczenia tych zakażeń lekarze powinni się kierować narodowymi i (lub) międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika.

Dzieci i młodzież

Cyprofloksacynę u dzieci i młodzieży należy stosować zgodnie z dostępnymi oficjalnymi wytycznymi. Leczenie cyprofloksacyną powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży.

Udowodniono, że cyprofloksacyna powoduje artropatię obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Dane dotyczące bezpieczeństwa, pochodzące z zawierającego podwójnie ślepą próbę, randomizowanego badania, w którym oceniano zastosowanie cyprofloksacyny u dzieci (cyprofloksacyna: n = 335, średni wiek = 6,3 roku; leki porównawcze: n = 349, średni wiek = 6,2 roku; przedział wieku = 1 do 17 lat) wskazały na następującą częstość występowania artropatii przypuszczalnie związanej ze stosowaniem leku (w odróżnieniu od objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych ze stawami) do 42. dnia od rozpoczęcia stosowania: 7,2% i 4,6%.

Częstość występowania artropatii związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9,0% i 5,7%. Zwiększenie, wraz z upływem czasu, częstości występowania artropatii o przypuszczalnym związku z lekiem nie było istotne statystycznie pomiędzy grupami. Leczenie można rozpocząć wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwe działania niepożądane związane ze stawami i (lub) otaczającymi tkankami.

Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku 5 do 17 lat. Doświadczenie w leczeniu dzieci w wieku od roku do 5 lat jest ograniczone.

Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

W zakażeniach układu moczowego należy rozważyć leczenie cyprofloksacyną, jeżeli nie można zastosować innych metod leczenia i decyzję należy oprzeć na wynikach dokumentacji mikrobiologicznej.

Badania kliniczne obejmowały dzieci i młodzież w wieku od roku do 17 lat.

Inne specyficzne ciężkie zakażenia

W innych ciężkich zakażeniach stosuje się, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lub po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, jeśli nie można zastosować innego leczenia lub w przypadku niepowodzenia terapii konwencjonalnej oraz kiedy dokumentacja mikrobiologiczna uzasadnia użycie cyprofloksacyny.

Nie prowadzono badań klinicznych dotyczących zastosowania cyprofloksacyny w specyficznych ciężkich zakażeniach innych niż wymienione powyżej, więc doświadczenie kliniczne jest ograniczone. Z tego względu zaleca się ostrożność w leczeniu pacjentów z takimi zakażeniami.

Po podaniu pojedynczej dawki może wystąpić nadwrażliwość i reakcje alergiczne, w tym anafilaksja i reakcje anafilaktoidalne, mogące stanowić zagrożenie życia (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią takie reakcje, należy przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Układ mięśniowo-szkieletowy

Cyprofloksacyny zwykle nie należy stosować u pacjentów z chorobami i zaburzeniami ścięgien, związanymi z wcześniejszym leczeniem chinolonami. Tym niemniej bardzo rzadko po mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika wywołującego zakażenie i ocenie stosunku korzyści do ryzyka można zalecić tym pacjentom cyprofloksacynę do leczenia niektórych ciężkich zakażeń, szczególnie jeśli standardowe leczenie było nieskuteczne lub występuje oporność bakterii, a dane mikrobiologiczne mogą uzasadniać zastosowanie cyprofloksacyny.

Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne. Ryzyko zaburzeń ścięgien może być podwyższone u pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami (patrz punkt 4.8).

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy zapalenia ścięgien (np. bolesny obrzęk, stan zapalny), należy przerwać leczenie cyprofloksacyną. Chorą kończynę należy oszczędzać.

Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8).

Wrażliwość na światło

Wykazano, że cyprofloksacyna wywołuje reakcje o typie fotowrażliwości. Pacjentom przyjmującym cyprofloksacynę należy zalecić, aby podczas leczenia unikali bezpośredniego narażenia na intensywne światło słoneczne lub promieniowanie UV (patrz punkt 4.8).

Ośrodkowy układ nerwowy

Wiadomo, że chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy. Cyprofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, mogącymi predysponować do wystąpienia drgawek. Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4.8). Nawet po pierwszym podaniu cyprofloksacyny mogą wystąpić reakcje psychotyczne. Rzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne. W takich sytuacjach należy przerwać leczenie.

U pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę występowała polineuropatia (notowano objawy neurologiczne, takie jak: ból, uczucie palenia, zaburzenia czucia czy osłabienie mięśni, występujące pojedynczo lub w połączeniu). Leczenie cyprofloksacyną należy przerwać u pacjentów, u których wystąpiły objawy neuropatii, w tym ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie, żeby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym cyprofloksacyny, u pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak:

•    wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT,

•    równoczesne przyjmowanie leków wydłużających odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne),

•    nieskorygowane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

•    choroby serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia).

Pacjenci w podeszłym wieku i kobiety mogą bardziej wrażliwi na leczenie wydłużające odstęp QT. W związku z tym należy zachować ostrożność w trakcie leczenia fluorochinolonami, w tym cyprofloksacyną w tych grupach pacjentów.

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku i punkty 4.5, 4.8, 4.9.).

Układ _ pokarmowy

Wystąpienie ciężkiej i uporczywej biegunki w trakcie lub po zakończeniu leczenia (w tym kilka tygodni po leczeniu) może wskazywać na związane ze stosowaniem antybiotyków zapalenie okrężnicy (zagrażające życiu, z możliwym skutkiem śmiertelnym), wymagające natychmiastowego leczenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie cyprofloksacyny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane są wówczas leki hamujące perystaltykę jelit.

Nerki i układ moczowy

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny stwierdzano występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4.8). Pacjentów przyjmujących cyprofloksacynę należy dobrze nawodnić i unikać nadmiernej zasadowości moczu.

Zaburzona czynność nerek

Ponieważ cyprofloksacyna jest wydalana w postaci niezmienionej przez nerki wymagane jest dostosowanie dawki u pacjentów z upośledzona czynnością nerek jak opisano w punkcie 4.2 w celu uniknięcia nasilenia działań niepożądanych w wyniku kumulacji cyprofloksacyny.

Wątroba i drogi żółciowe

W związku ze stosowaniem cyprofloksacyny występowała martwica wątroby i zagrażająca życiu niewydolność wątroby (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby wątroby (takich jak: brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub tkliwość brzucha) leczenie należy przerwać.

Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej podczas leczenia cyprofloksacyną występowały reakcje hemolityczne. Należy unikać stosowania cyprofloksacyny u tych pacjentów, chyba że potencjalna korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem. Wówczas należy obserwować, czy u pacjenta nie występuje hemoliza.

Oporność

W trakcie lub po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną może być wyizolowany szczep bakteryjny oporny na cyprofloksacynę, mogący nie powodować objawów nadkażenia. W wyniku długotrwałego leczenia lub leczenia zakażeń szpitalnych i (lub) zakażeń wywołanych przez gatunki StaphylococcusPseudomonas ryzyko wyselekcjonowania opornych szczepów bakteryjnych może być większe.

Cytochrom P450

Cyprofloksacyna hamuje CYP1A2, może więc spowodować zwiększenie stężenia w osoczu równocześnie przyjmowanych substancji metabolizowanych przez ten enzym (np. teofilina, klozapina, ropinirol, tyzanidyna). Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny jest przeciwwskazane. Dlatego też należy uważnie obserwować, czy u pacjentów przyjmujących te substancje równocześnie z cyprofloksacyną nie występują objawy kliniczne przedawkowania; może też być konieczne oznaczenie stężenia tych substancji (np. teofiliny) w osoczu (patrz punkt 4.5).

Metotreksat

Nie zaleca się podawania cyprofloksacyny równocześnie z metotreksatem (patrz punkt 4.5).

Interakcje z badaniami

Występująca in vitro aktywność cyprofloksacyny przeciw Mycobacterium tuberculosis może powodować fałszywie ujemne wyniki testów bakteriologicznych w próbach pobranych od pacjentów leczonych aktualnie cyprofloksacyną.

Odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Odnotowano przypadki występowania miejscowych odczynów w miejscu wstrzyknięcia dożylnego podczas dożylnego podawania cyprofloksacyny. Reakcje te są częstsze, jeżeli czas infuzji wynosi 30 minut lub krócej. Mogą się pojawiać na skórze w postaci miejscowego odczynu, który ustępuje wkrótce po zakończeniu infuzji. Nie ma przeciwwskazań do dalszego podawania dożylnego, o ile odczyn nie nawraca i nie nasila się.

Obciążenie glukoza

Cyprofloksacyna Infomed, 2 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 5 g glukozy w 100 ml roztworu do infuzji i 10 g w 200 ml roztworu do infuzji. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

U pacjentów z rzadko występującym zaburzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy ten produkt leczniczy nie powinien być stosowany.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Oddziaływanie innych produktów leczniczych na cyprofloksacynę Produkty lecznicze wydłużające odstęp QT

Cyprofloksacyna jak inne fluorochinolony powinna być stosowana z ostrożnością u pacjentów stosujących produkty lecznicze wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4)

Probenecyd

Probenecyd zakłóca wydzielanie cyprofloksacyny przez nerki. Równoczesne podawanie probenecydu i cyprofloksacyny powoduje zwiększenie stężenia cyprofloksacyny w osoczu.

Omeprazol

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i proktów leczniczych zawierających omeprazol powoduje niewielkie zmniejszenie Cmax i AUC cyprofloksacyny.

Oddziaływanie cypro floksacyny na inne produkty lecznicze

Tyzanidyna

Nie podawać tyzanidyny razem z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.3). W badaniu klinicznym z udziałem zdrowych osób zaobserwowano zwiększenie stężenia tyzanidyny (7-krotne zwiększenie wartości Cmax: zakres: od 4- do 21-krotnego; 10-krotne zwiększenie AUC, zakres: od 6- do 24-krotnego), kiedy podawano ją jednocześnie z cyprofloksacyną. Zwiększone stężenie tyzanidyny wiąże się z nasileniem działania obniżającego ciśnienie i uspokajającego.

Metotreksat

Równoczesne stosowanie z cyprofloksacyną może hamować transport metotreksatu przez kanaliki nerkowe, co może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu i zwiększenia ryzyka toksyczności metotreksatu. Nie zaleca się równoczesnego stosowania (patrz punkt 4.4).

Teofilina

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny i teofiliny może prowadzić do niepożądanego zwiększenia stężenia teofiliny w osoczu i wystąpienia jej działań niepożądanych, które bardzo rzadko mogą zagrażać życiu lub powodować zgon. Stosując jednocześnie oba produkty, należy kontrolować stężenie teofiliny w osoczu i odpowiednio zmniejszać jej dawkę (patrz punkt 4.4).

Inne pochodne ksantyn

Po jednoczesnym podaniu cyprofloksacyny oraz kofeiny lub pentoksyfiliny (oksypentyfiliny) stwierdzano podwyższone stężenia tych pochodnych ksantyn w osoczu.

Fenytoina

Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i fenytoiny może powodować zwiększone lub zmniejszone stężenie fenytoiny w osoczu, tak więc zaleca się monitorowanie stężenia leku.

Cyklosporyna

Podczas jednoczesnego podawania cyprofloksacyny i cyklosporyny obserwowano przejściowe zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy. U tych pacjentów konieczne jest zatem częste (dwa razy w tygodniu) oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy.

Antagoniści witaminy K

Równoczesne podawanie cyprofloksacyny z antagonistami witaminy K może nasilać ich działanie przeciwzakrzepowe. Ryzyko może się zmieniać w zależności od istniejącego zakażenia, wieku i ogólnego stanu pacjenta, więc trudno jest ocenić, w jakim stopniu zastosowanie fluorochinolonu wpłynie na wartość INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Podczas i przez krótki czas po zakończeniu leczenia cyprofloksacyną, podawaną jednocześnie z antagonistą witaminy K (np. warfaryna, acenokumarol, fenoprokumon lub fluindion) zaleca się częste kontrole wartości INR.

Glibenklamid

W szczególnych przypadkach jednoczesne przyjmowanie cyprofloksacyny oraz glibeklamidu może nasilać działanie glibeklamidu (hipoglikemia).

Duloksetyna

W badaniach klinicznych wykazano, że jednoczesne stosowanie duloksetyny wraz z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP450 1A2, takimi jak fluwoksamina, może powodować zwiększenie AUC oraz Cmax duloksetyny. Pomimo że brak danych na temat możliwych interakcji tego leku z cyprofloksacyną, jednak podczas jednoczesnego stosowania można się spodziewać podobnego działania jak opisane powyżej (patrz punkt 4.4).

Lidokaina

U zdrowych osób wykazano, że jednoczesne podanie lidokainy z cyprofloksacyną, umiarkowanego inhibitora izoenzymu CYP450 1A2, zmniejsza klirens lidokainy podawanej dożylnie o 22%. Chociaż lidokaina była dobrze tolerowana, podczas jednoczesnego podawania z cyprofloksacyną mogą wystąpić interakcje związane z działaniami niepożądanymi.

Klozapina

Po jednoczesnym podawaniu przez 7 dni 250 mg cyprofloksacyny z klozapiną, zwiększały się stężenia klozapiny i N-demetyloklozapiny w osoczu, odpowiednio o 29% i 31%. Zaleca się obserwację kliniczną i odpowiednie korygowanie dawki klozapiny podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Ropinirol

W badaniu klinicznym wykazano, że jednoczesne stosowanie ropinirolu i cyprofloksacyny, umiarkowanego inhibitora izozymu 1A2 CYP450, powoduje zwiększenie wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%. Zaleca się obserwację działań niepożądanych związanych z ropinirolem i odpowiednie korygowanie dawki ropinirolu podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Klozapina

Po jednoczesnym podawaniu przez 7 dni 250 mg cyprofloksacyny z klozapiną zwiększały się stężenia klozapiny i N-demetyloklozapiny w osoczu odpowiednio o 29% i 31%. Zaleca się obserwację kliniczną i odpowiednie korygowanie dawki klozapiny podczas i wkrótce po zakończeniu leczenia skojarzonego z cyprofloksacyną (patrz punkt 4.4).

Syldenafil

U zdrowych osób po doustnym podaniu 50 mg syldenafilu i 500 mg cyprofloksacyny nastąpiło około dwukrotne zwiększenie wartości Cmax i AUC syldenafilu. Dlatego przepisując cyprofloksacynę jednocześnie z syldenafilem, należy wziąć pod uwagę ryzyko i korzyści.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dostępne dane dotyczące podawania cyprofloksacyny kobietom w ciąży nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. U zwierząt młodych i tuż przed urodzeniem chinolony powodują uszkodzenie niedojrzałych chrząstek stawów. Dlatego też nie można wykluczyć, że produkt może powodować uszkodzenie chrząstki stawowej u niedojrzałego organizmu ludzkiego lub płodu (patrz punkt 5.3).

Z ostrożności lepiej unikać stosowania cyprofloksacyny w czasie ciąży.

Laktacja

Cyprofloksacyna przenika do mleka matki.

W związku z ryzykiem uszkodzenia chrząstek stawów, stosowanie cyprofloksacyny w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na swoje działania neurologiczne, cyprofloksacyna może wpływać na czas reakcji.

Z tego względu zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być zaburzona.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności, biegunka, wymioty, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka oraz odczyn w miejscu wstrzyknięcia lub infuzji.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, pochodzące z badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu do obrotu cyprofloksacyny (leczenie doustne, dożylne i sekwencyjne), uporządkowane według częstości występowania. Analizę częstości przeprowadzono łącznie dla postaci doustnych i dożylnych cyprofloksacyny.

Uwaga: częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana poniżej:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko ( <1/10000)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <10

Niezbyt często

>1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10000 do <1000

Bardzo rzadko

<1/10000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nadkażenia grzybicze

Zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko mogące zagrażać życiu) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i

układu

chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia

Niedokrwistość

Neutropenia

Leukocytoza

Trombocytopenia

Trombocytemia

Niedokrwistość hemolityczna Niedokrwistość aplastyczna Pancytopenia (zagrażająca życiu) Hamowanie czynności szpiku kostnego (zagrażające życiu)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne Obrzęk Alergiczny, obrzęk naczynioruchowy

Reakcja anafilaktyczna Wstrząs anafilaktyczny (zagrażający życiu) (patrz punkt 4.4)

Reakcja podobna do choroby posurowiczej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Nadmierna aktywność

psychomotoryczna,

pobudzenie

Splątanie i dezorientacja Stany lękowe Niezwykłe sny Depresja (myśli samobójcze albo myśli lub próby samobójcze i samobójstwo, patrz punkt 4.4)

Omamy

Reakcje psychotyczne (mogące prowadzić do myśli samobójczych albo myśli lub prób samobójczych i samobójstwa, patrz punkt 4.4)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <10

Niezbyt często

>1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10000 do <1000

Bardzo rzadko

<1/10000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy Zaburzenia snu Zaburzenia smaku

Parestezja i dyzestezja

Niedoczulica

Drżenie

Drgawki (patrz punkt 4.4)

Zawroty głowy

Migrena

Zaburzenia

koordynacji

Zaburzenia chodu

Zaburzenia węchu

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Neuropatia obwodowa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zniekształcone widzenie kolorów

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne Utrata słuchu lub uszkodzenie słuchu

Zaburzenia serca

Tachykardia

Komorowe zaburzenia rytmu, torsades de pointes (występujące przeważnie u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT) (patrz punkt 4.4 i 4.9)

Zaburzenia naczyniowe

Rozszerzenie naczyń

Niedociśnienie

Omdlenia

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność (w tym stan astmatyczny)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Biegunka

Wymioty

Bóle żołądka i jelit i bóle brzucha Niestrawność Wzdęcia

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz Zwiększenie stężenia bilirubiny

Zaburzenia czynności wątroby

Żółtaczka cholestatyczna Zapalenie wątroby

Martwica wątroby (bardzo rzadko postępująca w zagrażającą życiu niewydolność wątroby) (patrz punkt 4.4)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <10

Niezbyt często

>1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10000 do <1000

Bardzo rzadko

<1/10000

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Reakcje wrażliwości na światło (patrz punkt 4.4)

Wybroczyny Rumień wielopostaciowy Rumień guzowaty Zespół Stevensa-Johnsona (mogący zagrażać życiu) Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (mogaca zagrażać życiu)

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowo-szkieletowe (np. ból kończyn, ból pleców, ból klatki piersiowej)

Bóle stawów

Ból mięśni,

Zapalenie stawów Zwiększone napięcie i kurcze mięśni

Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4.4)

Nasilenie objawów miastenii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenie czynności nerek

Niewydolność nerek Krwiomocz Występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4.4). Kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Odczyn w miejscu wkłucia i infuzji (tylko podanie dożylne)

Osłabienie

Gorączka

Obrzęk

Pocenie się (nadmierna potliwość)

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Zwiększenie aktywności amylazy

Zwiększenie wartości INR (u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K)

Poniższe działania niepożądane występują z większą częstotliwością w podgrupach pacjentów otrzymujących leczenie dożylne lub sekwencyjne (dożylne, a następnie doustne):

Często

wymioty, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka

Niezbyt często

trombocytopenia, trombocytemia, splątanie i dezorientacja, omamy, parestezja i dyzestezja, napady padaczkowe, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, utrata słuchu, tachykardia, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie, przemijające zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, niewydolność nerek, obrzęk

Rzadko

niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, wstrząs anafilaktyczny, reakcje psychotyczne, migrena, zaburzenia węchu, uszkodzenie słuchu, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, martwica wątroby, wybroczyny, zerwanie ścięgna

Dzieci i młodzież

Występowanie wymienionej powyżej artropatii odnosi się do danych zgromadzonych w badaniach u osób dorosłych. U dzieci artropatia występowała często (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po przyjęciu 12 g prowadzi do wystąpienia lekkich objawów toksyczności. Ostre przedawkowanie po przyjęciu 16 g wywoływało ostrą niewydolność nerek.

Objawy przedawkowania to: zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zmęczenie, drgawki, omamy, splątanie, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenia czynności nerek i wątroby oraz występowanie kryształów w moczu i krwiomocz. Zgłaszano przemijające działanie toksyczne na nerki.

Oprócz rutynowych działań ratunkowych zaleca się monitorowanie czynności nerek, w tym pH moczu i - w razie konieczności - zakwaszanie moczu, aby zapobiec powstawaniu kryształów w moczu. Pacjenta należy dobrze nawodnić. Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające wapń i magnez mogą teoretycznie zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny po przedawkowaniu.

Tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (<10%) jest eliminowana podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej.

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Ze względu na możliwe wydłużenie odstępu QT pacjenta należy monitorować za pomocą EKG.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: fluorochinolony, kod ATC: J01MA02.

Mechanizm działania

Działanie bakteriobójcze cyprofloksacyny jako fluorochinolonowego leku przeciwbakteryjnego wynika z hamowania zarówno topoizomerazy typu II (gyrazy DNA), jak i topoizomerazy IV, koniecznych do replikacji, transkrypcji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii.

Związek farmakokinetyki z farmakodvnamika

Skuteczność zależy głównie od zależności między maksymalnym stężeniem w osoczu (Cmax) i minimalnym stężeniem cyprofloksacyny hamującym wzrost danego drobnoustroju (MIC) oraz od zależności między polem pod krzywą (AUC) i MIC.

Mechanizm oporności

W warunkach in vitro oporność na cyprofloksacynę może rozwinąć się w wyniku wielostopniowych mutacji w genach kodujących docelowe miejsca działania: gyrazę DNA i topoizomerazę IV. Stopień oporności krzyżowej pomiędzy cyprofloksacyną a innymi fluorochinolonami wykazuje dużą zmienność. Pojedyncze mutacje nie muszą prowadzić do wystąpienia oporności klinicznej, ale wielokrotne mutacje zwykle powodują oporność kliniczną na wiele substancji czynnych z danej grupy lub na wszystkie z nich.

Mechanizmy oporności polegające na zaburzeniu barier przepuszczalności i (lub) czynnym usuwaniu substancji czynnej z wnętrza komórki, mogą mieć zmienny wpływ na wrażliwość na fluorochinolony, co zależy od właściwości fizykochemicznych poszczególnych substancji czynnych z danej grupy i powinowactwa do każdej z substancji czynnych układów transportujących. Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w wyodrębnionych szczepach klinicznych. Na wrażliwość bakterii na cyprofloksacynę mogą wpływać mechanizmy oporności, inaktywujące inne antybiotyki, takie jak zaburzenia barier przepuszczalności (bardzo częste, np. u Pseudomonas aeruginosa) oraz czynne usuwanie z komórki.

Występowała oporność plazmidowa kodowana przez geny qnr.

Zakres działania przeciwbakteryjnego

Wartości graniczne oddzielają szczepy wrażliwe od szczepów o średniej wrażliwości, a te z kolei od szczepów opornych

Zalecenia EUCAST

Drobnoustroje

MIC

Wartości graniczne (mg/ml)

S (<)

R O

ECOFF

Enterobacteriaceae

0,5

1

0,125

Pseudomonas

0,5

1

0,5

Acinetobacter

1

1

1

Staphylococcus

1

1

1

Staphylococcus, coagulase negative

-

-

NO

Enterococcus

-

-

4

Streptococcus A, B, C i G

-

-

2

Streptococcus pneumoniae

0,12

2

2

Viridans Streptococci

-

-

NO

Haemophilus influenzae

0,5

0,5

0,064

Moraxella catarrhalis

0,5

0,5

0,125

Neisseria gonorrhea

0,03

0,06

0,016

Neisseria meningitides*

0,03

0,06

0,016

Gram-dodatnie beztlenowce z wyjątkiem Clostridium difficile

-

-

NO

Gram-ujemne beztlenowce

-

-

NO


* wartości graniczne maja zastosowanie tylko w profilaktyce zakażeń meningokokowych S: wrażliwe, R: oporne NO: nie określono

ECOFF: wspólny epidemiologiczny punkt odcięcia stosowany w nadzorze nad opornością -: badanie wrażliwości nie jest zalecane ze względu na niewielką ilość gatunków wymagających leczenia


Częstość występowania nabytej oporności niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego też, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego leku w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.

Podział poszczególnych gatunków na grupy według wrażliwości na cyprofloksacynę (dla gatunków Streptococcus patrz punkt 4.4)

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Bacillus anthracis (1)_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri Francisella tularensis Haemophilus ducreyi Haemophilius influenzae *

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp.

Vibrio spp.

Yersinia pestis_

Bakterie beztlenowe

Mobiluncus

Inne bakterie

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)_

GATUNKI, U KTÓRYCH NABYTA OPORNOŚĆ MOŻE STANOWIĆ PROBLEM_

Tlenowe drobnoustroje Gram-dodatnie

Streptococcus spp., w tym S. pneumoniae Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp. *(2)_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia +*

Campylobacter spp.+*

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae *

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii *

Neisseria gonorrhoeae *

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*_

Bakterie beztlenowe

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes_

GATUNKI OPORNE_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Actinomyces Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes_

Tlenowe bakterie Gram-uiemne

Stenotrophomonas maltophilia_

Bakterie beztlenowe

Z wyjątkiem wymienionych powyżej_

Inne bakterie

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum_

* Wykazano skuteczność kliniczną wrażliwych szczepów w zatwierdzonych wskazaniach do stosowania

+ Współczynnik oporności >50% w jednym lub więcej krajów UE

($) Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności

(1)    Przeprowadzono badania na zwierzętach doświadczalnych, u których wywołano zakażenie podając drogą wziewną przetrwalniki Bacillus anthracis; badania te wykazały, że rozpoczęcie antybiotykoterapii wkrótce po kontakcie chroni przed wystąpieniem choroby, jeżeli leczenie trwa do czasu zmniejszenia się liczby przetrwalników w organizmie poniżej dawki zakażającej. Zalecenia dotyczące stosowania u ludzi przygotowano głównie na podstawie danych wrażliwości in vitro oraz danych z badań na zwierzętach w połączeniu z ograniczoną liczbą danych ze stosowania u ludzi. Uważa się, że dwumiesięczne podawanie osobom dorosłym cyprofloksacyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę skutecznie zapobiega zakażeniu wąglikiem u ludzi. Lekarz prowadzący leczenie powinien brać pod uwagę krajowe i (lub) międzynarodowe dokumenty określające wspólne stanowisko na temat leczenia wąglika.

(2)    Metycylinooporne szczepy S. aureus są bardzo często oporne na fluorochinolony. Współczynnik

występowania oporności na metycylinę u wszystkich gatunków gronkowca wynosi około 20 do 50% i jest zwykle większy u szczepów wyizolowanych z zakażeń szpitalnych._


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po dożylnej infuzji cyprofloksacyny średnie maksymalne stężenie w surowicy osiągano pod koniec infuzji. Farmakokinetyka cyprofloksacyny była liniowa w zakresie dawek do 400 mg, podawanych dożylnie.

Porównanie parametrów farmakokinetycznych w schemacie dawkowania dożylnie dwa razy na dobę i trzy razy na dobę nie wykazało kumulacji cyprofloksacyny ani jej metabolitów.

Po 60-minutowej infuzji 200 mg cyprofloksacyny lub podaniu doustnym 250 mg cyprofloksacyny co 12 godzin pola pod krzywą stężenia w surowicy w funkcji czasu (AUC) były porównywalne.

60-minutowa infuzja 400 mg cyprofloksacyny co 12 godzin była równoważna biologicznie pod względem wartości AUC dawce doustnej wynoszącej 500 mg co 12 godzin.

Po 60-minutowej infuzji dożylnej 400 mg, podawanej co 12 godzin, uzyskano wartość Cmax zbliżoną do wartości dla dawki doustnej wynoszącej 750 mg.

60-minutowa infuzja 400 mg cyprofloksacyny co 8 godzin była równoważna pod względem wartości AUC dawce doustnej wynoszącej 750 mg podawanej co 12 godzin.

Dystrybucja

Cyprofloksacyna w niewielkim (20-30%) stopniu wiąże się z białkami. Cyprofloksacyna występuje w osoczu głównie w postaci niezjonizowanej i charakteryzuje ją duża objętość dystrybucji w stanie równowagi, wynosząca 2-3 l/kg masy ciała. Cyprofloksacyna osiąga wysokie stężenia w różnych tkankach, takich jak: płuca (płyn nabłonkowy, makrofagi pęcherzykowe, tkanka biopsyjna), zatoki, zmiany zapalne (płyn w pęcherzach indukowanych kantarydyną) i układ moczowo-płciowy (mocz, gruczoł krokowy, endometrium), w których całkowite stężenia są większe niż stężenia w osoczu.

Metabolizm

Stwierdzono małe stężenia czterech metabolitów, które zidentyfikowano jako: deetylenocyprofloksacyna (M 1), sulfocyprofloksacyna (M 2), oksocyprofloksacyna (M 3) i formylocyprofloksacyna (M 4). Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, ale w mniejszym stopniu niż związek macierzysty.

Cyprofloksacyna umiarkowanie hamuje izoenzymy 1A2 CYP 450.

Wydalanie

Cyprofloksacyna jest wydalana głównie w postaci niezmienionej, zarówno przez nerki, jak i w mniejszym stopniu z kałem.

Wydalanie cyprofloksacyny (% dawki)

Podanie dożylne

Mocz

Kał

Cyprofloksacyna

61,5

15,2

Metabolity (M1-M4)

9,5

2,6

Klirens nerkowy wynosi od 180 do 300 ml/kg/h, a całkowity klirens wynosi od 480 do 600 ml/kg/h. Cyprofloksacyna podlega zarówno przesączaniu kłębuszkowemu, jak i wydzielaniu kanalikowemu. Ciężkie zaburzenie czynności nerek prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania cyprofloksacyny do 12 godzin.

Klirens pozanerkowy cyprofloksacyny jest głównie wynikiem aktywnego wydzielania jelitowego i przemian metabolicznych. 1% dawki jest wydzielane drogą żółciową. Cyprofloksacyna występuje w dużych stężeniach w żółci.

Dzieci i młodzież

Dane farmakokinetyczne pochodzące od pacjentów z populacji dziecięcej są ograniczone.

W badaniu z udziałem dzieci wartości Cmax i AUC nie były zależne od wieku (w wieku powyżej jednego roku). Nie obserwowano zauważalnego zwiększenia wartości Cmax i AUC po podaniu wielokrotnym (10 mg/kg mc. trzy razy na dobę).

U 10 dzieci z ciężką posocznicą, wartość Cmax wynosiła 6,1 mg/l (przedział 4,6-8,3 mg/l) po 1-godzinnej infuzji dożylnej w dawce 10 mg/kg mc. u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia, a u dzieci w wieku od 1 do 5 lat wynosiła 7,2 mg/l (przedział 4,7-11,8 mg/l). Wartości AUC w danych grupach wiekowych wynosiły odpowiednio 17,4 mg-h/l (przedział 11,8-32,0 mg-h/l) i 16,5 mg-h/l (przedział 11,0-23,8 mg-h/l).

Wartości te mieszczą się w zakresie opisywanym dla osób dorosłych podczas podawania leku w dawkach terapeutycznych. W oparciu o populacyjną analizę farmakokinetyczną u pacjentów z populacji dziecięcej z różnymi zakażeniami, przewidywany średni okres półtrwania u dzieci wynosi około 4-5 godzin, a dostępność biologiczna zawiesiny doustnej mieści się w zakresie od 50 do 80%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu pojedynczej dawki, toksyczności po podaniu wielokrotnym, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Podobnie jak wiele innych chinolonów, cyprofloksacyna działa fototoksycznie u zwierząt, jeśli stopień narażenia na jej działanie ma znaczenie kliniczne. Dane dotyczące fotomutagenności i fotorakotwórczości wskazują na niewielkie działanie fotomutagenne i fotorakotwórcze cyprofloksacyny in vitro oraz w badaniach na zwierzętach. Działanie to było porównywalne z działaniem innych inhibitorów gyrazy.

Badania tolerancji dotyczące wpływu na stawy

Tak jak inne inhibitory gyrazy, cyprofloksacyna powoduje uszkodzenie obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt. Zakres uszkodzenia chrząstki stawowej waha się w zależności od wieku, gatunku i dawki; uszkodzenie można zmniejszyć przez odciążenie stawów. Badania u dojrzałych zwierząt (szczur, pies) nie wykazały zmian w chrząstce stawowej. W badaniu na młodych psach rasy beagle cyprofloksacyna w dawkach terapeutycznych powodowała po dwóch tygodniach stosowania ciężkie zmiany stawowe, które utrzymywały się jeszcze po upływie 5 miesięcy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas (S) mlekowy

Glukoza j ednowodna

Kwas solny stężony (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

24 miesiące.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy powinien zostać zużyty natychmiast po otwarciu.

Jeśli nie został zużyty natychmiast użytkownik odpowiada za czas i warunki przechowywania przed użyciem.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

100 ml worek z PVC z dwoma portami, zamknięty korkiem z poliwęglanu, w worku zewnętrznym z laminowanej folii.

10 lub 50 worków w tekturowym pudełku.

200 ml worek z PVC z dwoma portami, zamknięty korkiem z poliwęglanu, w worku zewnętrznym z laminowanej folii.

10 lub 30 worków w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ponieważ roztwór do infuzji jest wrażliwy na światło, worek infuzyjny powinien być wyjmowany z opakowania zewnętrznego tylko bezpośrednio przed użyciem. W przypadku ekspozycji na światło dzienne pełna skuteczność roztworu jest gwarantowana przez 3 dni.

Tylko do jednorazowego użytku.

Niska temperatura może wywoływać powstanie precipitatów, które ulegają rozpuszczeniu w temperaturze pokojowej (15 - 25°C).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Infomed Fluids SRL

50 Theodor Pallady blvd., District 3,

032266 Bukareszt, Rumunia

Tel: +40 21 345 02 22

Fax: +40 21 345 3185

E-mail: office@infomedfluids.ro

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21962

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2014-06-26

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cyprofloksacyna Infomed