+ iMeds.pl

Cytarabina accord 100 mg/mlUlotka Cytarabina accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Cytarabina Accord, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/infuzji

Cytarabinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cytarabina Accord i w j akim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Cytarabina Accord

3.    Jak przyj mować lek Cytarabina Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cytarabina Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cytarabina Accord i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Cytarabina Accord jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina.

•    Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane

w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są później niszczone.

•    Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów białaczki. Kiedy leczenie jest skuteczne, równowaga komórek we krwi pacjenta wraca do normalnego poziomu, a stan zdrowia pacjenta ulega poprawie. Ten okres cofnięcia się objawów choroby nazywa się remisj ą.

•    Leczenie podtrzymujące jest łagodniejszym leczeniem mającym na celu utrzymanie remisji tak długo jak to możliwe. Małe dawki cytarabiny są stosowane w celu utrzymania białaczki pod kontrolą i powstrzymania jej ponownego rozszerzenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cytarabina Accord Kiedy nie przyjmować leku Cytarabina Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cytarabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli z przyczyn innych niż nowotwór, liczba komórek w badaniu krwi jest mała lub jeśli lekarz tak zadecyduje;

-    jeśli pacjent odczuwa narastające trudności z koordynacją ruchową po leczeniu z zastosowaniem radioterapii lub innego leku przeciwnowotworowego, takiego jak metotreksat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cytarabina Accord należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy zachować ostrożność:

• jeśli pacjent ma osłabioną czynność szpiku kostnego, leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską;

•    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą;

•    cytarabina ogranicza w znacznym stopniu wytwarzanie krwinek w szpiku kostnym. Może to zwiększyć podatność na zakażenia lub krwawienia. Liczba komórek krwi może się zmniejszać przez okres do tygodnia po zakończeniu leczenia, Jeśli konieczne lekarz będzie regularnie przeprowadzał badania krwi i szpiku kostnego;

• ciężkie, niekiedy zagrażające życiu działania niepożądane mogą wystąpić ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jelita lub płuc;

•    podczas leczenia z zastosowaniem cytarabiny należy monitorować czynność wątroby i nerek. Jeśli przed leczeniem u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby, cytarabinę należy podawać wyłącznie pod ścisłą kontrolą;

•    w trakcie leczenia stężenie kwasu moczowego (pokazuje, że komórki rakowe zostały zniszczone) we krwi może się zwiększyć (hiperurykemia). W razie potrzeby lekarz poinformuje, o potrzebie zastosowania leków kontrolujących stężenie kwasu moczowego we krwi;

•    podczas leczenia z zastosowaniem cytarabiny nie należy podawać żywych lub żywych atenuowanych szczepionek. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem. Podawanie szczepionek z martwych lub inaktywowanych drobnoustrojów może nie dawać pożądanej skuteczności ze względu na tłumienie układu odpornościowego przez cytarabinę;

•    należy poinformować lekarza j eśli pacj ent otrzymał radioterapię.

Lek Cytarabina Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

• jeśli pacjent stosuje leki zawierające 5-fluorocytozynę (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające digitoksynę lub betaacetylodigitoksynę, stosowane w leczeniu niektórych chorób serca;

•    jeśli pacjent przyjmuje gentamycynę, antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych;

•    jeśli pacjent stosuje leki zawierające cyklofosfamid, winkrystynę i prednizon, leki stosowane w leczeniu raka.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Należy unikać zajścia w ciążę jeśli pacjentka lub jej partner leczeni są lekiem Cytarabina Accord.

W czasie stosowania leku, zarówno kobiety jak i mężczyźni prowadzący aktywne życie seksualne, powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w celu zapobiegania ciąży podczas leczenia. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku podejrzenia ciąży, ponieważ cytarybina może powodować wady wrodzone. Podczas leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu konieczne jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji przez kobiety i mężczyzn leczonych cytarabiną.

Karmienie piersią

Z uwagi na możliwość szkodliwego działania cytarabiny na karmione piersią niemowlęta, należy zaprzestać karmienia piersią przed rozpoczęciem leczenia.

Wpływ na płodność

Cytarabina może prowadzić do zahamowania cyklu miesiączkowego i braku miesiączki u kobiet oraz zahamowania produkcji nasienia u mężczyzn. Mężczyźni poddani leczeniu z zastosowaniem cytarabiny powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cytarabina Accord nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże terapia nowotworowa może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.    Jak przyjmować lek Cytarabina Accord

Sposób i droga podania

Lek należy podawać pod nadzorem lekarza w postaci infuzji dożylnej (w postaci kroplówki) lub podskórnego wstrzyknięcia. Na podstawie stanu zdrowia pacjenta, lekarz zdecyduje o wielkości dawki oraz długości leczenia.

Dawkowanie

Na podstawie stanu zdrowia oraz powierzchni ciała pacjenta, lekarz zdecyduje o wielkości dawki cytarabiny oraz rodzaju leczenia, indukcyjne czy podtrzymuj ące. Lekarz obliczy powierzchnię ciała na podstawie masy ciała i wzrostu pacjenta.

Podczas leczenia należy regularnie przeprowadzać badania, w tym badania krwi. Lekarz poinformuje, jak często należy je wykonać. Lekarz będzie regularnie badał:

•    krew, aby sprawdzić, czy liczba komórek krwi nie zmniejszyła się do poziomu wymagającego leczenia;

•    wątrobę - ponownie za pomocą badania krwi - w celu sprawdzenia, czy cytarabina nie wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie wątroby;

•    nerki - ponownie za pomocą badania krwi - w celu sprawdzenia, czy cytarabina nie wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie nerek;

• stężenie kwasu moczowego we krwi - cytarabina może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi. Inny lek może być podawany, jeśli stężenie kwasu moczowego jest za duże;

•    jeśli pacjent jest poddany dializie, ponieważ dializa może zmniejszać skuteczność leku, lekarz może zmienić czas podawania cytarabiny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cytarabina Accord

Duże dawki mogą nasilić działania niepożądane, takie jak owrzodzenia jamy ustnej lub mogą zmniejszać liczbę białych krwinek i płytek krwi (które pomagają w krzepnięciu krwi). Gdyby to nastąpiło, konieczne może być podanie antybiotyku lub transfuzja krwi. Aby zmniejszyć dyskomfort pacjenta z powodu owrzodzenia jamy ustnej, można zastosować odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane cytarabiny zależą od dawki. Do najczęstszych należą objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak również krwi.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce w szpitalu, którzy będą monitorować stan pacjenta podczas podawania leku, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów:

•    Reakcje alergiczne takie jak nagłe napady duszności, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli obejmują całe ciało)

•    Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja): wysypka skórna w tym zaczerwieniona swędząca skóra, obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg lub gardła (który może powodować trudności

w oddychaniu), skurcz oskrzeli oraz uczucie omdlenia (nagła utrata przytomności spowodowana nie wystarczającym dopływem krwi do mózgu). Reakcje te mogą być śmiertelne (niezbyt często)

   W trakcie leczenia wysokimi dawkami leku mogą wystąpić objawy kliniczne takie jak

w przypadku obrzęku płuc/ zespołu ostrej niewydolności oddechowej: obserwowano ostre, zaburzenia oddychania oraz wodę w płucach (obrzęk płuc) (często)

•    Jeśli pacjent czuje się zmęczony i ospały

•    Jeśli u pacjenta występują objawy grypopodobne np. podwyższona temperatura lub gorączka i dreszcze

•    Ostry ból w klatce piersiowej

•    Ostry ból brzucha

•    Utrata wzroku, utrata zmysłu dotyku, zaburzenia psychiczne lub utrata zdolności normalnego poruszania się (lek może powodować działania niepożądane dotyczące mózgu i oczu, które są zazwyczaj odwracalne jednak mogą być bardzo poważne)

•    Skłonność do siniaków lub nasilone krwawienie w przypadku zranienia. Są to objawy małej liczby białych krwinek. Należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli wystąpią takie objawy.

Są to ciężkie działania niepożądane. Pacjent może potrzebować pilnej pomocy medycznej.

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    Gorączka

•    Niewystarczająca ilość białych i czerwonych krwinek lub płytek krwi, co może zwiększyć podatność na zakażenia lub krwawienia

-    zmniejszenie liczby białych krwinek, któremu mogą towarzyszyć dreszcze i gorączka, wymagające natychmiastowej konsultacji medycznej,

-    zmniejszenie liczby płytek we krwi, któremu może towarzyszyć krwawienie, wymagające natychmiastowej konsultacji medycznej,

•    Nieprawidłowe komórki krwinek (megaloblastoza),

•    Utrata apetytu

•    Trudności z połykaniem

•    Ból brzucha

•    Nudności (mdłości)

•    Wymioty

•    Biegunka

•    Zapalenie lub owrzodzenie jamy ustnej lub odbytu

• przemijający wpływ na skórę, taki jak zaczerwienienie (rumień), powstawanie pęcherzy, wysypka, pokrzywka, zapalenie naczyń krwionośnych (vasculitis), utrata włosów

•    przemijający wpływ na wątrobę, taki jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    przemijające problemy z oczami, takie jak ból oczu z krwawieniem i z zaburzeniami widzenia (krwotoczne zapalenie spojówek), wrażliwość na światło (światłowstręt), łzawienie lub pieczenie oczu oraz zapalenie rogówki

•    zmniejszenie świadomości (przy dużych dawkach)

•    trudności z mówieniem (przy dużych dawkach)

•    nieprawidłowe ruchy oczu (oczopląs przy dużych dawkach)

•    zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia

•    nieprawidłowe, podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia)

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1000):

•    ból gardła

•    ból głowy

•    ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaksja), powodujące np. trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

•    zakażenie krwi (posocznica)

•    zapalenie i owrzodzenie przełyku

•    ciężkie zapalenie jelita grubego

•    torbiele na jelicie

•    owrzodzenie skóry

•    świąd

•    stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia

•    brązowe lub czarne plamy na skórze (lentigo)

•    zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka)

•    zakażenie płuc (zapalenie płuc)

•    trudności w oddychaniu

•    gdy cytarabina jest podawana do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy, może wystąpić paraliż nóg i dolnych partii ciała

•    bóle mięśni i stawów

•    zapalenie błony otaczającej serce (zapalenie osierdzia)

•    zaburzenia czynności nerek

•    niezdolność oddawania moczu (zatrzymanie moczu)

•    ból w klatce piersiowej

•    piekący ból dłoni i stóp

Bardzo rzadko (mogą wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów)

•    zapalenie gruczołów potowych

•    nieregularne bicie serca (arytmia)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    uszkodzenie tkanki nerwowej (neurotoksyczność) oraz zapalenie nerwów

•    zapalenie trzustki

•    ból oczu (zapalenie spojówek)

Inne działania niepożądane:

6 do 12 godzin po rozpoczęciu leczenia z zastosowaniem cytarabiny może wystąpić zespół cytarabinowy. Do objawów należą:

•    gorączka

•    bóle mięśni i kości

•    sporadycznie bóle w klatce piersiowej

•    wysypka

•    ból oczu (zapalenie spojówek)

•    nudności (mdłości)

W celu leczenia lub zapobiegnięciu wystąpienia tych objawów, lekarz może przepisać kortykosteroidy (leki przeciwzapalne). Jeśli okażą się skuteczne, leczenie z zastosowaniem cytarabiny może być kontynuowane.

Objawy występujące podczas leczenia dużymi dawkami

Ośrodkowy układ nerwowy

Po zakończeniu leczenia dużymi dawkami cytarabiny, nie częściej niż u jednej trzeciej pacjentów, mogą rozwinąć się następujące, zazwyczaj przemijające, działania niepożądane:

•    zmiany osobowości

•    zaburzenia koncentracji

•    trudności w mówieniu

•    problemy z koordynacją

•    drżenie

•    nieprawidłowe ruchy oczu (oczopląs)

•    ból głowy

•    neuropatia obwodowa nerwów ruchowych i czuciowych (uszkodzenie nerwów obwodowych)

•    splątanie

•    senność

•    zawroty głowy

•    śpiączka

•    drgawki

Te działania niepożądane mogą występować częściej:

•    u pacjentów w podeszłym wieku (>55 roku życia)

•    u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek

•    po wcześniejszym leczeniu raka mózgu i rdzenia kręgowego na przykład radioterapią lub lekami cytostatycznymi w postaci wstrzyknięć

•    u pacjentów nadużywaj ących alkoholu

Ryzyko uszkodzenia układu nerwowego wzrasta, jeśli leczenie z zastosowaniem cytarabiny podaje się:

•    w dużych dawkach lub krótkich odstępach czasu

•    w połączeniu z innymi metodami leczenia, które są toksyczne dla układu nerwowego (np. radioterapia lub metotreksat)

Układ pokarmowy

Oprócz typowych działań niepożądanych mogą wystąpić cięższe reakcje, zwłaszcza w trakcie leczenia dużymi dawkami cytarabiny. Zgłoszono przypadki perforacji lub obumarcia (martwicy) i niedrożności jelita oraz zapalenie otrzewnej. Po leczeniu dużymi dawkami cytarabiny obserwowano: ropnie wątroby, powiększenie wątroby, niedrożność żył wątrobowych i zapalenie trzustki.

Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego występują rzadziej, gdy cytarabinę podaje się w postaci infuzji dożylnej.

Płuca

Podczas stosowania cytarabiny, szczgónie w dużych dawkach, zaobserwowano ostre, bolesne zaburzenia oddychania oraz wodę w płucach (obrzęk płuc).

Inne

choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia) uszkodzenie mięśni (rabdomioliza) zakażenie krwi (posocznica)

•    toksyczne uszkodzenie rogówki

•    infekcje wirusowe i bakteryjne

•    zahamowanie produkcji spermy i zatrzymanie cyklu miesiączkowego

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Cytarabina Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9% w/v) oraz roztworze dekstrozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C oraz do 72 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania po przygotowaniu odpowiedzialny jest użytkownik. Czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczanie leku miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny oraz jeśli zawiera widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cytarabina Accord

Substancją czynną leku jest cytarabina.

1 ml roztworu zawiera 100 mg cytarabiny.

Każda fiolka o pojemności 1 ml zawiera 100 mg cytarabiny.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 500 mg cytarabiny.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 1 g cytarabiny.

Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 2 g cytarabiny.

Każda fiolka o pojemności 40 ml zawiera 4 g cytarabiny.

Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 5 g cytarabiny.

Pozostałe składniki to: makrogol 400, trometamol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Cytarabina Accord i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci klarownego i bezbarwnego roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Opakowanie zawiera fiolkę z przezroczystego szkła typu I zamykaną gumowym korkiem i aluminiowym uszczelnieniem z niebieską przezroczystą lub ciemnoniebieską nakładką typu flip-off.

Dostępne wielkości opakowań:

1 fiolka po 1ml 5 fiolek po 1 ml 1 fiolka po 5 ml 5 fiolek po 5 ml 1 fiolka po 10 ml 1 fiolka po 20 ml 1 fiolka po 40 ml 1 fiolka po 50 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Cytarabin Accord 100 mg/ml Injektions-/ Infusionslosung

Belgia

Cytarabine Accord Healthcare 100 mg/ml Oplossing voor injectie of infusie

Bułgaria

H,HTapa6nH Akopæ 100 mg/ml HH^eKunoHeH huh HH$y3HOHeH pa3TBop

Cypr

Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Czechy

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

Dania

Cytarabine Accord 100 mg/ml

Estonia

Cytarabine Accord 100 mg/ml süste- voi infusioonilahus

Francja

Cytarabine Accord 100 mg/ml solution injectable/pour perfusion

Holandia

Cytarabine Accord 100 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Irlandia

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Litwa

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekcinis/ infuzinis tirpalas

Łotwa

Cytarabine Accord 100 mg/ml skïdums injekcijam vai infûzijâm

Malta

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Niemcy

Cytarabine Accord 100 mg/ml

Norwegia

Cytarabine Accord

Polska

Cytarabina Accord

Portugalia

Citarabina Accord

Słowacja

Cytarabine Accord 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Szwecja

Cytarabine Accord 100 mg/ml Losningen for injektion eller infusion

Węgry

CYTARABINE Accord 100 mg/ml oldatos injekcio vagy infuzio

Wielka Brytania

Cytarabine 100 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Włochy

Citarabina Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.09.2014

Informacje wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Informacje dotyczące postępowania z lekiem

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dożylnego lub podskórnego.

Leku Cytarabina Accord 100 mg/ml nie wolno podawać dokanałowo.

Zalecane dawkowanie można przeliczać z dawkowania ustalonego dla masy ciała (mg/kg) na powierzchnię ciała za pomocą nomogramu.

1.    Indukcja remisji

a)    Leczenie ciągłe:

i)    Szybkie wstrzyknięcie - zazwyczaj dawka początkowa podawana przez 10 dni wynosi 2 mg/kg m.c./dobę. Należy codziennie sprawdzać liczbę komórek krwi. W przypadku braku działania przeciwbiałaczkowego oraz widocznej toksyczności, dawkę należy zwiększyć do 4 mg/kg/dobę

i utrzymywać, aż do uzyskania reakcji na leczenie, bądź pojawienia się oczywistej toksyczności.

U niemal wszystkich pacjentów może wystąpić toksyczność po stosowaniu powyższej dawki cytarabiny.

ii) Dawka 0,5 -1,0 mg/kg/dobę może być podawana poprzez infuzję trwającą do 24 godzin.

U większości pacjentów wyniki uzyskane po jednogodzinnym wlewie były zadowalające. Po 10 dniach dobowa dawka początkowa może być zwiększona do 2 mg/kg m.c. z zastrzeżeniem toksyczności. Leczenie z zastosowaniem powyższej dawki można kontynuować do wystąpienia remisji bądź toksyczności.

b)    Leczenie okresowe:

i) Dawkę 3-5 mg/kg/dobę należy podawać dożylnie przez 5 kolejnych dni. Po 2-9 dniach przerwy leczenie należy kontynuować do czasu wystąpienia odpowiedzi terapeutycznej lub wystąpienia objawów toksyczności. Pierwsze efekty poprawy czynności szpiku odnotowano w ciągu 7-64 dni (średnio 28 dni) od rozpoczęcia leczenia. Jeśli po zastosowaniu właściwej próby klinicznej u pacjenta nie wystąpią objawy toksyczności, ani remisja choroby, uzasadnione jest ostrożne podanie wyższych dawek. Pacjenci lepiej toleruj ą wyższe dawki, jeśli podane są one przez szybką dożylną iniekcję niż poprzez długotrwający wlew dożylny. Różnica ta wynika z szybszego metabolizmu cytarabiny oraz krótszego okresu działania wysokiej dawki. ii) Stosowano również dawkę cytarabiny 100-200 mg/m2 /dobę przez 5-7 dni w ciągłym wlewie dożylnym w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi cytostatykami np. antracyklinami. Dodatkowe cykle leczenia mogą być stosowane w odstępie 2-4 tygodni aż do osiągnięcia remisji choroby lub osiągnięcia granicznego, niemożliwego do zaakceptowania poziomu toksyczności.

2.    Leczenie podtrzymuj ące

i)    Remisja choroby wywołana cytarabiną lub innymi lekami może być podtrzymywana poprzez dożylne lub podskórne iniekcje w dawce 1 mg/ kg raz lub dwa razy w tygodniu.

ii)    Cytarabinę podawano również w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi cytostatykami w dawce 100-200 mg/m2 w ciągłym wlewie dożylnym przez 5 dni z miesięcznymi odstępami.

Cytarabina w wysokich dawkach podawana jest pod ścisłym nadzorem medycznym. Stosuje się

j ą w monoterapii w dawce 2-3 g/m2 lub w skojarzeniu z innymi cytostatykami w ciągłym wlewie dożylnym trwającym 1-2 godziny, powtarzanym co 12 godzin przez 2-6 dni (łącznie 12 dawek na 1 cykl leczenia). Nie należy przekraczać całkowitej dawki terapeutycznej 36 g/m2.

Dzieci: bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie zostało ustalone.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby: dawka u tych pacjentów powinna zostać zmniejszona.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma informacji sugerujących konieczność zmiany dawki w tej grupie pacjentów.

Niemniej jednak pacjenci w podeszłym wieku podobnie jak dzieci nie tolerują toksyczności wywoływanej przez leki.

Leczenie z zastosowaniem wysokich dawek u pacjentów w wieku >60 r.ż. należy rozpoczynać po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Niezgodności:

Cytarabina wykazuje niezgodność z następującymi związkami: sodu karbenicylina, cefalotyna, siarczan gentamycyny, heparyna sodowa, hydrokortyzon, insulina, metotreksat, 5-fluorouracyl, nafcylina, oksacylina, penicylina G, bursztynian sodowy metyloprednizolonu oraz prednizolon sodowy.

Instrukcja dotycząca podawania i przygotowywania

Lek wyłącznie do jednorazowego użytku.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny oraz jeśli zawiera widoczne cząstki.

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po otwarciu. Niewykorzystaną zawartość fiolki należy wyrzucić.

Płyny infuzyjne stosowane z cytarabiną to: woda do wstrzykiwań, roztwór sodu chlorku (0,9% v/w), roztwór dekstrozy (5% v/w) (patrz punkt 6.3). W trakcie podawania cytarabiny nie wolno podawać innych leków poza tymi wymienionymi w punkcie 6.6.

Informacje dotyczące postępowania z lekami cytotoksycznymi

Podawanie:

Lek powinien być podawany przez lub pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych.

Przygotowanie:

1.    Leki chemioterapeutyczne powinny być przygotowywane do podania wyłącznie przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego przygotowywania leku.

2.    Zabiegi, takie jak rozpuszczanie oraz przeniesienie do strzykawek powinny się odbyć wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

3. Personel wykonujący te czynności powinien nosić odpowiednie ubranie ochronne, rękawiczki oraz osłonę oczu.

4.    Kobietom w ciąży zaleca się, aby unikały kontaktu z lekami chemioterapeutycznymi.

Usuwanie i skażenie:

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W celu ich usunięcia należy je umieścić w worku przeznaczonym do odpadów cytotoksycznych i dokonać utylizacji poprzez spalenie w temperaturze 1100°C.

W przypadku rozlania przygotowanego roztworu należy ograniczyć dostęp do skażonego miejsca, osoby przygotowujące lek powinny nałożyć rękawiczki i okulary ochronne. Należy zapobiec rozprzestrzenianiu się rozlanego płynu i zetrzeć go za pomocą chłonnego papieru lub materiału. Rozlany roztwór można również potraktować za pomocą 5% podchlorynu sodowego. Powierzchnię należy przemyć dużą ilością wody. Skażony papier/materiał należy umieścić w szczelnym worku przeznaczonym do odpadów cytotoksycznych i dokonać utylizacji poprzez spalenie w temperaturze 1100°C.

Okres ważności:

2 lata

Wykazano fizyko-chemiczną stabilność w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9% w/v) oraz roztworze dekstrozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C oraz do 72 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania po przygotowaniu odpowiedzialny jest użytkownik. Czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczanie leku miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Warunki przechowywania:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

12

Cytarabina Accord

Charakterystyka Cytarabina accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cytarabina Accord, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 100 mg cytarabiny.

Każda fiolka Każda fiolka Każda fiolka Każda fiolka Każda fiolka Każda fiolka


o pojemności o pojemności o pojemności o pojemności o pojemności o pojemności


1 ml zawiera 100 mg cytarabiny. 5 ml zawiera 500 mg cytarabiny. 10 ml zawiera 1 g cytarabiny.

20 ml zawiera 2 g cytarabiny.

40 ml zawiera 4 g cytarabiny.

50 ml zawiera 5 g cytarabiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań /infuzji.

Lek jest w postaci klarownego i bezbarwnego roztworu do wstrzykiwań lub infuzji bez widocznych cząstek.

pH roztworu: 7,0 - 9,5.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cytarabina jest stosowana u dorosłych w celu indukcji remisji ostrej białaczki szpikowej oraz u dorosłych i dzieci w celu indukcji remisji innych ostrych białaczek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Leczenie z zastosowaniem cytarabiny powinno zostać rozpoczęte przez lub po konsultacji z lekarzem posiadającym doświadczenie w stosowaniu cytostatycznych produktów leczniczych. Ponieważ ostra białaczka jest zazwyczaj leczona równocześnie kilkoma chemioterapeutykami, można podać wyłącznie ogólne zalecenia dotyczące dawkowania.

Zalecenia dotyczące dawkowania mogą być wyliczone na podstawie masy ciała (mg/kg) lub powierzchni ciała (Body Surface Area, BSA mg/m2). Zalecone dawkowanie wyliczone na podstawie masy ciała może być przekształcane do wersji na powierzchnię ciała za pomocą nomogramów.

1) Indukcja remisji:

Wielkość dawki oraz schemat dawkowania indukcyjnego różnią się w zależności od zastosowanego schematu leczenia.

a)    Leczenie ciągłe:

W indukcji remisji w ciągłym leczeniu stosowano następujące schematy leczenia:

i)    Szybkie wstrzyknięcie - zazwyczaj dawka początkowa podawana przez 10 dni wynosi 2 mg/kg m.c./dobę. Należy codziennie sprawdzać liczbę komórek krwi. W przypadku braku działania przeciwbiałaczkowego oraz widocznej toksyczności, dawkę należy zwiększyć do 4 mg/kg/dobę

i utrzymywać, aż do uzyskania reakcji na leczenie, bądź pojawienia się oczywistej toksyczności.

U niemal wszystkich pacjentów może wystąpić toksyczność po stosowaniu powyższej dawki cytarabiny.

ii)    Dawka 0,5-1,0 mg/kg m.c./dobę może być podawana w infuzji trwającej do 24 godzin.

U większości pacjentów wyniki uzyskane po jednogodzinnym wlewie były zadowalające. Po 10 dniach dobowa dawka początkowa może być zwiększona do 2 mg/kg m.c. z zastrzeżeniem toksyczności. Leczenie z zastosowaniem powyższej dawki można kontynuować do wystąpienia remisji bądź toksyczności.

b)    Leczenie okresowe:

W indukcji remisji w leczeniu okresowym stosowano następujące schematy leczenia:

1)    Dawkę 3-5 mg/kg m.c./dobę podaje się dożylnie przez 5 kolejnych dni. Po 2-9 dniowej przerwie, podaje się kolejny cykl leczenia. Leczenie należy kontynuować do wystąpienia remisji bądź toksyczności.

Pierwsze objawy poprawy czynności szpiku kostnego zgłoszono 7-64 dnia (średnio 28 dnia) od rozpoczęcia leczenia.

Jeśli po zastosowaniu właściwej próby klinicznej u pacjenta nie wystąpiły objawy toksyczności ani remisji, na ogół uzasadnione jest ostrożne podawanie większej dawki. Stwierdzono, że pacjenci tolerują większe dawki, gdy cytarabina podawana jest w szybkim wstrzyknięciu dożylnym niż w powolnym wlewie. Różnica ta wynika z szybkiego metabolizmu cytarabiny i związanego z tym krótkiego czasu działania dużej dawki.

ii) Cytarabinę stosowano w postaci ciągłej infuzji, przez 5-7 dni, w dawce 100-200 mg/m2/dobę, zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej z innymi cytotoksycznymi produktami leczniczymi np. antracyklinami. Można zastosować dodatkowe cykle chemioterapii w odstępach 2-4 tygodniowych, do momentu osiągnięcia remisji lub wystąpienia niemożliwej do zaakceptowania toksyczności.

2)    Leczenie podtrzymujące:

Wielkość dawki oraz schemat dawkowania podtrzymującego różnią się w zależności od zastosowanego schematu leczenia.

Po osiągnięciu remisji w ciągłym leczeniu stosowano następujące schematy leczenia:

i)    Remisje wywołane przez cytarabinę, lub inne produkty lecznicze mogą być podtrzymane przez stosowanie cytarabiny we wstrzyknięciu dożylnym lub podskórnie w dawce 1 mg/kg m.c. raz lub dwa razy w tygodniu.

ii)    Cytarabina jest również podawana w dawkach 100-200 mg/m2, w ciągłym wlewie przez 5 dni

w odstępach miesięcznych, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

Duże dawki

Cytarabina pod ścisłym nadzorem medycznym może być stosowana w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z innymi cytotoksycznymi produktami leczniczymi w dawce od 2 do 3 g/m2 podawanej w infuzji dożylnej trwającej od 1 do 3 godzin, stosowanej co 12 godzin przez 2-6 dni (w sumie 12 dawek na cykl). Nie należy stosować dawki większej niż całkowita dawka lecznicza, 36 g/m2. Częstość cykli leczenia zależy od reakcji na leczenie oraz toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

Należy również zapoznać się z punktem “Środki ostrożności” w zakresie wymagań dotyczących zaprzestania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u niemowląt.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek należy zmniejszyć dawkę.

Cytarabina ulega dializie. Dlatego też produktu leczniczego Cytarabina Accord nie należy podawać bezpośrednio przed lub po dializie.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat leczenie z zastosowaniem dużych dawek należy stosować wyłącznie po starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka .

Sposób podawania

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Lek Cytarabina Accord jest przeznaczony do infuzji lub dożylnych lub podskórnych wstrzykiwań.

Iniekcje podskórne są z reguły dobrze tolerowane i mogą być zalecane w trakcie terapii podtrzymującej.

Leku Cytarabina Accord nie wolno podawać dokanałowo.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na cytarabinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Niedokrwistość, leukopenia i trombocytopenia o niezłośliwej etiologii (np. aplazja szpiku kostnego) i jeśli lekarz nie stwierdzi, że taki sposób leczenia stanowi najbardziej optymistyczną alternatywę dla pacjenta.

•    Zwyrodnieniowe i toksyczne encefalopatie, zwłaszcza po zastosowaniu metotreksatu lub leczeniu z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u niemowląt.

Ostrzeżenia

Cytarabina silnie hamuje czynność szpiku kostnego. Leczenie należy rozpoczynać z zachowaniem ostrożności u pacjentów z wcześniejszą polekową supresją szpiku. Pacjenci otrzymujący ten lek powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza, a podczas leczenia indukcyjnego należy codziennie monitorować u nich poziom leukocytów i płytek krwi. Jeśli z obrazu krwi obwodowej znikną komórki blastyczne, należy często przeprowadzać badania szpiku kostnego.

Należy zapewnić dostęp do odpowiedniego sprzętu podczas leczenia mogących zagrażać życiu powikłań zahamowania czynności szpiku (zakażeń związanych z granulocytopenią i innego rodzaju zmniejszenia zdolności obronnych organizmu, jak też krwotoków będących skutkiem trombocytopenii).

Podczas leczenia z zastosowaniem cytarabiny stwierdzono występowanie reakcji anafilaktycznych. Zgłoszono wstrząs anafilaktyczny, który doprowadził do ostrego zatrzymania czynności serca oraz czynności oddechowej i spowodował konieczność zastosowania resuscytacji. Wstrząs wystąpił bezpośrednio po dożylnym podaniu cytarabiny.

Po zastosowaniu eksperymentalnych schematów dawkowania cytarabiny zgłaszano przypadki wystąpienia ciężkich i czasem prowadzących do zgonu działań toksycznych na ośrodkowy układ nerwowy, przewód pokarmowy i płuca (działania te różniły się od obserwowanych w trakcie podawania produktu leczniczego w konwencjonalnych schematach dawkowania). Wymienione działania niepożądane obejmowały: przemijające toksyczne uszkodzenie rogówki, zwykle przemijające zaburzenia czynności mózgu lub móżdżku, drgawki, senność, ciężkie owrzodzenia żołądka i jelit, w tym odmę śródścienną jelit prowadzącą do zapalenia otrzewnej, posocznicę, ropień wątroby, obrzęk płuc.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytarabina ma działanie rakotwórcze. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia podobnych działań u ludzi, dobierając strategię długotrwałego leczenia pacjenta.

Środki ostrożności

Pacjenci przyjmujący cytarabinę powinni być ściśle monitorowani. Obowiązkowo należy badać liczbę leukocytów i płytek krwi. Należy rozważyć przerwanie lub dostosowanie leczenia, gdy w wyniku polekowego zahamowania czynności szpiku liczba płytek krwi zmniejszy się do wartości poniżej 50 000 lub liczba granulocytów zmniejszy się poniżej 1000/mm3. Liczba morfotycznych elementów krwi obwodowej może się nadal zmniejszać po przerwaniu leczenia, osiągając najmniejszą wartość po 5-7 dniach od zakończenia podawania produktu leczniczego. Jeżeli są wskazania, należy ponownie wdrożyć leczenie po wystąpieniu wyraźnych objawów poprawy czynności szpiku (wyniki kolejnych badań szpiku kostnego). Pacjenci, u których stosowanie produktu leczniczego zostało wstrzymane do momentu osiągnięcia przez nich „prawidłowych” wartości morfotycznych elementów krwi obwodowej mogą nie być wystarczająco kontrolowani.

U dorosłych pacjentów z ostrą białaczką nielimfatyczną, po zastosowaniu terapii łączącej duże dawki cytarabiny, daunorubicyny oraz asparaginazy, występowały obwodowe neuropatie ruchowe oraz czuciowe. Pacjentów leczonych dużymi dawkami cytarabiny należy obserwować, czy nie występują u nich objawy neuropatii, gdyż konieczne mogą okazać się zmiany schematu leczenia, aby uniknąć nieprzemijających zaburzeń neurologicznych.

Po zastosowaniu dużych dawek cytarabiny występowały ciężkie, niekiedy prowadzące do zgonu przypadki toksycznego wpływu produktu leczniczego na płuca, zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych oraz obrzęk płuc.

Po zastosowaniu szybkich wstrzyknięć dożylnych, u pacjentów często występują nudności i wymioty, które mogą się utrzymywać do kilku godzin. Dolegliwości te na ogół są mniej nasilone, gdy produkt leczniczy jest podawany we wlewie.

U pacjentów leczonych konwencjonalnymi dawkami cytarabiny w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, zgłaszano tkliwość brzuszną (zapalenie otrzewnej) oraz zapalenie okrężnicy z dodatnim wynikiem próby gwajakowej, z towarzyszącą neutropenią i małopłytkowością. Pacjenci dobrze reagowali na leczenie zachowawcze (nieoperacyjne).

U dzieci z ostrą białaczką szpikową (AML) po dokanałowym i dożylnym podaniu konwencjonalnych dawek cytarabiny w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, obserwowano rozwój opóźnionego, postępującego, wstępującego porażenia, zakończonego zgonem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie

W trakcie leczenia z zastosowaniem cytarabiny należy badać czynności wątroby i nerek.

U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności wątroby, produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem nadzwyczajnej ostrożności.

U pacjentów otrzymujących cytarabinę należy okresowo badać czynności szpiku kostnego, wątroby i nerek.

Tak jak w przypadku innych cytotoksycznych produktów leczniczych, stosowanie cytarabiny może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi w wyniku rozpadu komórek neoblastycznych. Lekarz będzie regularne monitorował stężenia kwasu moczowego we krwi.

W razie potrzeby można zastosować środki farmakologiczne wspomagające leczenie w celu kontroli hiperurykemii.

Szczepienia, działanie immunosupresyjne i zwiększona podatność na zakażenia:

Podawanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom ze zmniejszoną odpornością na skutek stosowania chemioterapii, w tym cytarabiny, może prowadzić do ciężkich zakażeń, a nawet zgonu. Pacjenci otrzymujący cytarabinę nie powinni być szczepieni żywymi szczepionkami. Można podawać martwe lub inaktywowane szczepionki, pamiętając, że odpowiedź immunologiczna na takie szczepionki może być osłabiona.

Duże dawki

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony OUN zwiększa się u pacjentów, których wcześniej poddano leczeniu OUN takiemu jak: chemioterapia podawana dokanałowo, radioterapia.

W przypadku zgłoszenia wystąpienia ciężkiej niewydolności oddechowej należy unikać jednoczesnego stosowania transfuzji granulocytów.

Stwierdzono przypadki kardiomiopatii prowadzących do zgonu po zastosowaniu eksperymentalnej terapii dużymi dawkami cytarabiny skojarzonej z cyklofosfamidem w ramach przygotowywania pacjentów do przeszczepu szpiku kostnego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

5-fluorocvtozyna

Wykazano, że jednoczesne stosowanie cytarabiny z 5-fluorocytozyną może prowadzić do zmniejszenia skuteczności 5-fluorocytozyny, dlatego nie należy podawać cytarabiny z 5-fluorocytozyną.

Digoksyna

Obserwowano odwracalne zmniejszenie stacjonarnego stężenia digoksyny w osoczu i wydalanie nerkowego glikozydu u pacjentów otrzymujących beta-acetylodigoksynę i chemioterapię zawierającą cyklofosfamid, winkrystynę i prednizolon, zarówno z, jak i bez dodatku cytarabiny lub prokarbazyny. Stacjonarne stężenie digitoksyny w osoczu nie ulegało zmianie. Monitorowanie stężenia digoksyny w osoczu może być wskazane u pacjentów otrzymujących chemioterapię o podobnym składzie. Alternatywnie można zastosować u tych pacjentów digitoksynę.

Gentamycyna

Badanie interakcji in vitro między gentamycyną i cytarabiną wykazało związany z cytarabiną antagonizm wrażliwości szczepów Klebsiella pneumoniae. Badanie to wskazuje, że brak szybkiej skuteczności terapeutycznej u pacjentów zakażonych K. pneumoniae przyjmujących cytarabinę i jednocześnie leczonych gentamycyną może stanowić wskazanie do zmiany leczenia przeciwbakteryjnego.

Stosowanie cytarabiny w monoterapii lub w skojarzeniu z immunosupresantami

Ze względu na immunosupresyjne działanie cytarabiny, zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze lub saprofityczne w dowolnym miejscu w organizmie mogą być związane z zastosowaniem cytarabiny w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi, w dawkach wpływających na odporność komórkową lub humoralną. Zakażenie mogą być łagodne, ciężkie, czasami prowadzące do zgonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wiadomo, że cytarabina wykazuje działanie teratogenne u niektórych gatunków zwierząt. Cytarabinę należy stosować u kobiet w ciąży lub kobiet, które mogą zajść w ciążę, jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści ze stosowania produktu leczniczego przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Podczas leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu konieczne jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji przez kobiety leczonych cytarabiną.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży lub matek karmiących piersią.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących toksycznego wpływu cytarabiny na reprodukcję.

U pacjentów leczonych cytarabiną w skojarzeniu z alkilującymi produktami leczniczymi może wystąpić hamowanie funkcji gruczołów płciowych, powodujące brak miesiączki lub azoospermię.

Na ogół występowanie tych działań niepożądanych związane jest z wielkością dawki i długością leczenia. Działania niepożądane mogą być nieprzemijające (patrz punkt 4.8). Cytarabina wykazuje działanie mutagenne, co może powodować uszkodzenia chromosomów w komórkach rozrodczych człowieka, dlatego zarówno kobiet jak i mężczyzn poddanych leczeniu z zastosowaniem cytarabiny należy pouczyć by stosowali skuteczne metody antykoncepcji w trakcie trwania terapii oraz przez 6 miesięcy po jej zakończeniu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cytarabina Accord nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak pacjenci otrzymujący chemioterapię mają ograniczoną zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, o czym należy ich poinformować i odradzić podejmowanie tego typu czynności.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były zgłaszane w związku z leczeniem z zastosowaniem cytrabiny.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1 000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (częstość występowania nie mogła zostać ustalona w oparciu o dostępne dane).

Działania niepożądane cytarabiny zależą od dawki. Do najczęstszych należą objawy ze strony przewodu pokarmowego. Cytarabina wywiera także toksyczne działanie na szpik kostny oraz powoduje zaburzenia hematologiczne.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często: posocznica (immunosupresja), zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia Nieznana: zapalenie płuc, ropień wątroby

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy):

Niezbyt często: plama barwnikowa (soczewicowata)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Często: niedokrwistość, megaloblastoza, leukopenia, trombocytopenia Nieznana: zmniejszone stężenie retikulocytów

Nasilenie tych objawów niepożądanych zależą od dawki i zastosowanego schematu dawkowania. Należy oczekiwać zmian w morfologii komórek krwi w wymazach ze szpiku kostnego i krwi obwodowej.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: reakcje anafilaktyczne Nieznana: obrzęk alergiczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: brak łaknienia, hiperurykemia

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: podczas stosowania dużych dawek - działania na mózg lub móżdżek z obniżeniem

świadomości, dyzartrią, oczopląsem

Niezbyt często: ból głowy, neuropatia obwodowa

Nieznana: toksyczny wpływ na układ nerwowy, zapalenie nerwów, zawroty głowy Zaburzenia oka:

Często: przemijające krwotoczne zapalenia spojówek (światłowstręt, parzący ból, zaburzenia widzenia, nasilone łzawienie), zapalenie rogówki

Nieznana: zapalenie spojówek (może wystąpić z towarzyszącą wysypką)

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: zapalenie osierdzia Bardzo rzadko: arytmia

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: zapalenie płuc, duszność, ból gardła

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: dysfagia, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, stany zapalne lub owrzodzenia jamy ustnej i(lub) odbytu

Niezbyt często: zapalenie przełyku, owrzodzenie przełyku, odma pęcherzykowa jelit, martwicze zapalenie okrężnicy, zapalenie otrzewnej.

Nieznana: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często: przemijające działania na wątrobę ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych Niezbyt często: żółtaczka Nieznana: niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: przemijające działania niepożądane na skórę takie jak rumień, pęcherzowe zapalenie skóry, pokrzywka, zapalenie naczyń, łysienie

Niezbyt często: owrzodzenie skóry, świąd, piekący ból dłoni i podeszw stóp Bardzo rzadko: neutrofilowe zapalenie gruczołów potowych ekrynowych Nieznana: pojawienie się piegów, wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: bóle mięśniowe, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często: zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: gorączka, zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania Niezbyt często: ból w klatce piersiowej

Zespół cytarabinowy (działanie immunoalergiczne):

Gorączka, bóle mięśni, bóle kości, sporadyczne bóle w klatce piersiowej, wysypka, zapalenie spojówek i nudności mogą pojawić się 6-12 godzin od rozpoczęcia leczenia. Kortykosteroidy można stosować w zapobieganiu i leczeniu. Jeśli leczenie kortykosteroidami jest skuteczne, można kontynuować leczenie z zastosowaniem cytarabiny.

Działania niepożądane występujące w trakcie leczenia z zastosowaniem dużych dawek cytarabiny, inne niż po zastosowaniu standardowych dawek:

Toksyczność hematologiczna:

Może objawiać się jako głęboka pancytopenia trwająca 15-25 dni wraz z cięższą niż obserwowana po zastosowaniu standardowych dawek aplazją szpiku kostnego.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: posocznica, ropień wątroby

Zaburzenia układu nerwowego:

U 8-37% pacjentów otrzymujących duże dawki cytarabiny, odnotowano objawy ze strony mózgu lub móżdżku takie jak: zmiany osobowości, zaburzenia koncentracji, dyzartria, ataksja, drżenie, oczopląs, ból głowy, splątanie, senność, zawroty głowy, śpiączka, drgawki. W trakcie leczenia dużymi dawkami obserwowano również występowanie neuropatii obwodowych i czuciowych. U pacjentów w podeszłym wieku (>55 lat) częstość występowania działań niepożądanych może być wyższa. Innymi czynnikami predysponującymi są: zaburzenia wątroby i nerek, wcześniejsze terapia ośrodkowego układu nerwowego (OUN np. radioterapia) i nadużywanie alkoholu. Zaburzenia OUN są w większości przypadków przemijające.

Ryzyko toksycznych działań na OUN zwiększa się, jeśli podaje się dożylnie duże dawki cytarabiny, w połączeniu z innymi rodzajami terapii o toksycznym działaniu na OUN takimi jak radioterapia lub leczenie dużymi dawkami.

Reakcje toksyczne spojówki i rogówki: opisano przemijające uszkodzenie rogówki i krwotoczne zapalenie spojówek. Można zapobiec wystąpieniu tych objawów lub zmniejszyć ich nasilenie stosując krople do oczu zawierające kortykosteroidy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka na skórze prowadząca do jej złuszczenia, łysienie.

Występujące w dowolnym miejscu na ciele zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze lub saprofityczne mogą być związane z zastosowaniem samej cytarabiny lub w połączeniu z innymi środkami immunosupresyjnymi, mającymi wpływ na odporność komórkową lub humoralną.

Zakażenia te mogą być łagodne, mogą też być poważne.

Opisano również wystąpienie zespołu cytarabinowego. Charakteryzuje się on gorączką, bólem mięśni, bólami kości, czasami bólem w klatce piersiowej, wysypką grudkowo-plamkową, zapaleniem spojówek i złym samopoczuciem. Występuje zwykle w ciągu 6-12 godzin po podaniu leku. Kortykosteroidy można stosować w zapobieganiu i leczeniu tego zespołu. Jeśli objawy są nasilone należy rozważyć zastosowanie kortykosteroidów kontynuując leczenie cytarabiną.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Oprócz typowych działań niepożądanych mogą wystąpić cięższe reakcje, zwłaszcza w trakcie leczenia dużymi dawkami cytarabiny. Zgłoszono przypadki perforacji jelit lub martwicy jelit z niedrożnością oraz zapalenie otrzewnej.

Po leczeniu dużymi dawkami cytarabiny obserwowano: ropnie wątroby, powiększenie wątroby, zespół Budd-Chiari’ego (zakrzepica żył wątrobowych) i zapalenie trzustki.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Mogą wystąpić objawy kliniczne, takie jak podczas obrzęku płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome), zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek. Reakcja ta jest prawdopodobnie spowodowana uszkodzeniem bariery pęcherzykowo-włośniczkowej. Ciężko oszacować częstość (w różnych publikacjach określona na poziomie 10-26%), ponieważ pacjenci zwykle byli w nawrocie choroby, gdzie inne czynniki mogły przyczynić się do wystąpienia tej reakcji.

Inne

Po leczeniu z zastosowaniem cytarabiny zgłaszano przypadki kardiomiopatii i rabdomiolizy. Odnotowano jeden przypadek anafilaksji, która doprowadziła do zatrzymania krążenia wymagającego resuscytacji. Działanie wystąpiło bezpośrednio po dożylnym podaniu cytarabiny.

Występowanie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego jest ograniczone, jeśli cytarabina jest podawana w postaci infuzji. Jako zapobieganie krwotocznemu zapaleniu spojówek zalecane jest miejscowe stosowanie glikokortykosteriodów.

Brak miesiączki i azoospermia (patrz punkt 4.6)

Cytarabina nie jest wskazana do podawania dokanałowego, jednakże opisano następujące działania niepożądane po podaniu tą drogą.

Oczekiwane reakcje ogólnoustrojowe: zahamowanie czynności szpiku kostnego, nudności, wymioty.

Okazjonalnie zgłaszano występowanie ciężka toksyczności rdzenia kręgowego prowadzącej nawet do porażenia czterokończynowego i paraliżu, encefalopatii martwiczej, ślepoty i inne pojedyncze przypadki neurotoksyczności.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma antidotum na cytarabinę. W przypadku przedawkowania należy przerwać terapię, a następnie zastosować leczenie zahamowania czynności szpiku, w tym przetoczenie krwi lub płytek krwi i podanie antybiotyków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dwanaście dawek po 4,5 g/m2, podanych dożylnie w ciągu jednej godziny co 12 godzin, powoduje nieprzemijającą i powoduj ącą zgon toksyczność ośrodkowego układu nerwowego.

Cytarabinę można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antymetabolity, analogi pirymidyn, kod ATC: L01B C01.

Cytarabina, analog nukleozydu pirymidynowego, jest przeciwnowotworowym produktem leczniczym, który hamuje syntezę kwasu dezoksyrybonukleinowego w fazie S cyklu komórkowego. Cytarabina wykazuje również właściwości przeciwwirusowe i immunosupresyjne. Szczegółowe badania nad mechanizmem cytotoksyczności in vitro wskazują, że podstawowym działaniem cytarabiny jest hamowanie syntezy deoksycytydyny, poprzez czynny metabolit trifosforan-5-cytarabiny (ARA-CTP), chociaż pewną rolę w jej działaniu cytostatycznym i cytobójczym może odgrywać hamowanie kinaz cytydylowych i wbudowywanie się cytarabiny w cząsteczki kwasów nukleinowych. Schemat dawkowania z zastosowaniem dużych dawek cytarabiny jest w stanie przełamać odporność komórek białaczkowych nie odpowiadających na leczenie z zastosowaniem dawek konwencjonalnych.

Za odporność komórek odpowiedzialnych jest kilka mechanizmów:

-    zwiększenie ilości substratu,

-    zwiększenie wewnątrzkomórkowej puli ARA-CTP, istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wewnątrzkomórkową retencją ARA-CTP, a odsetkiem komórek w fazie S.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Cytarabina ulega dezaminacji do arabinofuranozylouracylu w wątrobie i w nerkach. Po dożylnym podaniu u ludzi jedynie 5,8% dawki ulega wydaleniu w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 12-24 godzin; 90% dawki wydalane jest w postaci nieczynnego produktu dezaminacji -arabinofuranozylouracylu (ARA-U). Cytarabina jest metabolizowana szybko, głównie w wątrobie i być może w nerkach. Po podaniu pojedynczych dużych dawek dożylnych, u większości pacjentów w ciągu 15 minut stężenie we krwi zmniejsza się do niemierzalnych poziomów. U niektórych pacjentów produktu leczniczego nie wykrywa się już po 5 minutach od wstrzyknięcia. Okres półtrwania produktu leczniczego wynosi 10 minut.

Maksymalne stężenie cytarabiny w surowicy podczas stosowania dużych dawek jest 200 razy większe w porównaniu ze stężeniem podczas stosowania dawek konwencjonalnych. Najwyższe stężenie nieaktywnego metabolitu ARA-U podczas stosowania dużych dawek obserwuje się już po 15 minutach. Klirens nerkowy cytarabiny jest mniejszy w przypadku stosowania dużych dawek w porównaniu z stosowaniem dawek konwencjonalnych. Stężenie cytarabiny w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) po dożylnym podaniu cytarabiny w dużej dawce 1-3g/m2, wynosi około 100-300 nanogramów/ml.

Po podskórnym podaniu cytarabiny, maksymalne stężenie w osoczu uzyskiwane jest po około 20-60 minutach od podania, i jest one znacznie mniejsze niż analogiczne stężenia uzyskane po podaniu dożylnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych nieklinicznych uzupełniających dane podane w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego posiadających znaczenie dla lekarza przepisującego produkt leczniczy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 400

Trometamol

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Wykazano niezgodność farmaceutyczną roztworu z różnymi produktami leczniczymi np. solą sodową karbenicyliny, solą sodową cefalotyny, siarczanem gentamycyny, solą sodową heparyny, solą sodową bursztynianu hydrokortyzonu, roztworem insuliny neutralnej, metotreksatem, 5-fluorouracylem, solą sodową nafcyliny, solą sodową oksacyliny, solą sodową penicyliny G (benzylopenicyliną), solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu i bursztynianem prednizolonu.

Niezgodność zależy od kilku czynników (np. stężenia produktu leczniczego, zastosowanego rozcieńczalnika, pH, temperatury). W celu uzyskania szczegółowych informacje dotyczących zgodności, należy zasięgnąć specjalistycznej konsultacji.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności 2 lata

Okres trwałości po rozcieńczeniu: wykazano fizyko-chemiczną stabilność w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań (0,9% w/v) oraz roztworze dekstrozy do wstrzykiwań (5% w/v) przez okres do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C oraz do 72 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za czas i warunki przechowywania po przygotowaniu odpowiedzialny

jest użytkownik. Czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C, chyba że rozcieńczanie leku miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z przezroczystego szkła typu I zamykana gumowym korkiem i aluminiowym uszczelnieniem z niebieską przezroczystą lub ciemnoniebieską nakładką typu flip-off.

Dostępne wielkości opakowań:

1 fiolka po 1ml 5 fiolek po 1 ml 1 fiolka po 5 ml 5 fiolek po 5 ml 1 fiolka po 10 ml 1 fiolka po 20 ml 1 fiolka po 40 ml 1 fiolka po 50 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Lek wyłącznie do jednorazowego użytku.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny oraz jeśli zawiera widoczne cząstki.

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po otwarciu. Niewykorzystaną zawartość fiolki należy wyrzucić.

Płyny infuzyjne stosowane z cytarabiną to: woda do wstrzykiwań, roztwór sodu chlorku (0,9% v/w), roztwór dekstrozy (5% v/w) (patrz punkt 6.3). W trakcie podawania cytarabiny nie wolno podawać innych leków poza tymi wymienionymi w punkcie 6.6.

Informacje dotyczące postępowania z lekami cytotoksycznymi

Podawanie:

Lek powinien być podawany przez lub pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych.

Przygotowanie:

1. Leki chemioterapeutyczne powinny być przygotowywane do podania wyłącznie przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego przygotowywania leku.

2.    Zabiegi, takie jak rozpuszczanie oraz przeniesienie do strzykawek powinny się odbyć wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

3. Personel wykonujący te czynności powinien nosić odpowiednie ubranie ochronne, rękawiczki oraz osłonę oczu.

4. Kobietom w ciąży zaleca się, aby unikały kontaktu z lekami chemioterapeutycznymi.

Usuwanie i skażenie:

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W celu ich usunięcia należy je umieścić w worku przeznaczonym do odpadów cytotoksycznych i dokonać utylizacji poprzez spalenie w temperaturze 1100°C.

W przypadku rozlania przygotowanego roztworu należy ograniczyć dostęp do skażonego miejsca, osoby przygotowujące lek powinny nałożyć rękawiczki i okulary ochronne. Należy zapobiec rozprzestrzenianiu się rozlanego płynu i zetrzeć go za pomocą chłonnego papieru lub materiału. Rozlany roztwór można również potraktować za pomocą 5% podchlorynu sodowego. Powierzchnię należy przemyć dużą ilością wody. Skażony papier/materiał należy umieścić w szczelnym worku przeznaczonym do odpadów cytotoksycznych i dokonać utylizacji poprzez spalenie w temperaturze 1100°C.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22107

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.09.2014 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.09.2014

13

Cytarabina Accord