+ iMeds.pl

Dacarbazin lipomed 200 mgUlotka Dacarbazin lipomed

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Dacarbazin Lipomed, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Dacarbazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dacarbazin Lipomed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Dacarbazin Lipomed

3.    Jak przyjmować Dacarbazin Lipomed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dacarbazin Lipomed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dacarbazin Lipomed i w jakim celu się go stosuje Co to jest dakarbazyna

Pełna nazwa leku to Dacarbazin Lipomed. W niniejszej ulotce stosowana jest skrócona nazwa dakarbazyna. Należy ona do grupy leków nazywanych “lekami cytotoksycznymi”, często nazywanymi chemioterapią. Leczenie dakarbazyną powinni przeprowadzać wyłącznie lekarze specjalizuj ący się w leczeniu raka (onkolodzy) lub chorób krwi (hematolodzy).

W jakim celu stosuje się dakarbazynę

Dakarbazyna jest stosowana do leczenia rodzaju raka skóry nazywanego “przerzutowym czerniakiem złośliwym”. Jest to rodzaj raka, który rozprzestrzenił się do innej części ciała pacjenta.

Dakarbazyna jest również stosowana razem z innymi lekami w leczeniu:

•    zaawansowanego raka części układu odpornościowego, nazywanej „układem chłonnym”. Ten rodzaj raka jest często nazywany „chorobą Hodgkina”.

• zaawansowanego mięsaka tkanek miękkich u osób dorosłych (wyj ątki: międzybłoniak, mięsak Kaposiego). Mięsaki tkanek miękkich są nowotworami złośliwymi, które powstaj ą w tkankach miękkich organizmu. Guzy mogą znajdować się w wielu miejscach, takich jak okolice nerwów, mięśni lub naczyń krwionośnych.

Jak działa dakarbazyna

Dakarbazyna pomaga zatrzymać rozwój i rozmnażanie się komórek rakowych.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem Dacarbazin Lipomed

Kiedy nie przyjmować dakarbazyny:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dakarbazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

• jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią

• jeśli pacjent ma małą liczbę białych krwinek (leukopenia) lub małą liczbę płytek krwi (małopłytkowość)

• jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

•    w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej febrze

Nie wolno przyjmować dakarbazyny, jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji odnosi się do pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty przed zastosowaniem dakarbazyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz będzie musiał zapewnić odpowiednie podawanie dakarbazyny w celu uniknięcia uszkodzenia tkanek i bólu. Wynaczynienie (wstrzyknięcie roztworu do tkanek wokół żyły) może prowadzić do uszkodzenia tkanek i silnego bólu.

Badania:

W czasie leczenia kontrolowane będą następujące parametry:

•    rozmiar i czynność wątroby (poprzez badania krwi). Celem badania jest kontrola, czy żyły w wątrobie nie są zablokowane. Jeśli lek ma wpływ na wątrobę, leczenie będzie przerwane.

•    liczba czerwonych, białych krwinek i płytek krwi (poprzez badania krwi). Celem jest kontrola, czy szpik kostny pacjenta pracuje właściwie w wytwarzaniu komórek krwi. Jeśli lek ma wpływ na szpik kostny, leczenie może być przerwane na pewien czas lub całkowicie przerwane.

Mężczyznom leczonym dakarbazyną zaleca się stosowanie antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Inne leki i Dacarbazin Lipomed

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty, w tym leków ziołowych. Przyczyną tego jest fakt, że dakarbazyna może wpływać na sposób działania niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na sposób działania dakarbazyny.

W szczególności nie wolno przyjmować tego leku i należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie, jeśli stosowany jest którykolwiek z poniższych leków:

•    fenytoina - na drgawki (napady padaczkowe)

•    inne leki mogące uszkodzić wątrobę.

Nie wolno stosować dakarbazyny, jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji odnosi się do pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty przed przyj ęciem dakarbazyny.

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków lub terapii:

•    radioterapia lub inne leki spowalniające rozwój nowotworu (chemioterapia). Stosowanie tych leków razem z dakarbazyną może zwiększyć uszkodzenie szpiku kostnego pacjenta.

•    inne leki metabolizowane przez system enzymów wątrobowych nazywany cytochromem P450.

•    metoksypsoralen - na problemy skórne, takie jak łuszczyca lub wyprysk. Przyjmowanie dakarbazyny razem z metoksypsoralenem może spowodować większą wrażliwość na światło słoneczne (fotouczulenie).

•    fotemustyna - nie należy stosować dakarbazyny wcześniej niż jeden tydzień po podaniu fotemustyny w celu uniknięcia uszkodzenia płuc.

•    cyklosporyna lub takrolimus: leki te mogą zmniejszyć czynność układu odpornościowego.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie przed przyj ęciem dakarbazyny.

Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentowi mają być podane leki poprawiające przepływ krwi i skontroluje krzepliwość krwi.

Stosowanie szczepionek

Istnieją różne zalecenia dla różnych rodzajów szczepionek:

•    żółta febra - nie wolno przyjmować szczepionki przeciwko żółtej febrze podczas przyjmowania dakarbazyny.

•    żywe szczepionki - nie należy przyjmować „żywych” szczepionek w czasie leczenia dakarbazyną. Przyczyną tego jest fakt, że dakarbazyna może osłabiać układ odpornościowy pacjenta i może spowodować większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego zakażenia.

•    zabite szczepionki - można przyjmować „zabite” lub inaktywowane szczepionki w czasie leczenia dakarbazyną.

Dakarbazyna z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Nie jeść tuż przed przyjęciem dakarbazyny. Może to zmniejszyć nudności lub wymioty.

•    Nie pić alkoholu w trakcie leczenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•    Nie wolno przyjmować dakarbazyny, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Przyczyną tego jest fakt, że lek może uszkodzić nienarodzone dziecko.

•    W trakcie leczenia mężczyźni i kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji. W przypadku zaj ścia w ciążę należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

•    Mężczyźni leczeni dakarbazyną muszą również stosować skuteczną metodę antykoncepcji przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

•    Podczas leczenia dakarbazyną nie karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent może odczuwać senność, splątanie lub mogą u niego wystąpić zaburzenia widzenia podczas przyjmowania dakarbazyny. U pacjenta mogą również wystąpić nudności lub wymioty. Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji wystąpi u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani też obsługiwać żadnych maszyn.

3.    Jak przyjmować Dacarbazin Lipomed

Lekarz podejmie decyzję, jak długo ma trwać leczenie pacjenta. Jest to zależne od następujących czynników:

•    rodzaj u raka występuj ącego u pacj enta i jego zaawansowania

•    j akie leczenie jest podawane pacj entowi i j ak pacj ent na nie reaguj e

•    czy u pacj enta występuj ą działania niepożądane

Jaka ilość leku będzie podana pacjentowi

Ilość leku podawana pacjentowi obliczana jest w zależności od rozmiaru pacjenta (m2 powierzchni ciała).

Rozprzestrzeniony rak skóry (przerzutowy czerniak złośliwy)

   Zazwyczaj stosowana dawka to 200-250 mg na m2 powierzchni ciała, raz na dobę.

•    Podawana przez 5 kolejnych dni, co 3 tygodnie. Następnie przerwa.

•    Dawka podawana jest w postaci szybkiego wstrzyknięcia do żyły lub powolnej infuzji do żyły, trwającej od 15 do 30 minut.

•    Alternatywnie, może być podawana jedna większa dawka 850 mg na m2 powierzchni ciała, co 3 tygodnie. Dawka taka będzie podawana w postaci powolnej infuzji do żyły.

Rak układu limfatycznego (choroba Hodgkina)

   Zazwyczaj stosowana dawka to 375 mg na m2 powierzchni ciała, co 15 dni.

•    Pacjent otrzyma również leki o nazwie doksorubicyna, bleomycyna i winblastyna (takie skojarzenie jest nazywane schematem ABVD).

•    Zazwyczaj jest to powtarzane 6 razy.

•    Dawka będzie podawana w postaci powolnej infuzji do żyły.

Rak tkanek łączących ciało (mięsak tkanek miękkich)

   Zazwyczaj stosowana dawka to 250 mg na m2 powierzchni ciała, raz na dobę.

•    Pacjent otrzyma również lek o nazwie doksorubicyna (takie skojarzenie jest nazywane schematem ADIC).

•    Podawana przez 5 kolejnych dni, co 3 tygodnie. Następnie przerwa.

•    Dawka będzie podawana w postaci powolnej infuzji do żyły, trwającej 15-30 minut.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

W przypadku raczej łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek lub wątroby zazwyczaj nie jest wymagane zmniejszenie dawki leku. W przypadku występowania jednocześnie zaburzeń czynności nerek i wątroby organizm pacjenta będzie potrzebować więcej czasu na stosowanie leku i jego usunięcie z organizmu pacjenta. Lekarz może podać pacjentowi mniejszą dawkę leku.

Osoby w podeszłym wieku

Brak specjalnych instrukcji dotyczących stosowania dakarbazyny u osób w podeszłym wieku. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie można podać specjalnych zaleceń dotyczących stosowania dakarbazyny u dzieci dopóki nie będą dostępne dalsze dane.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki dakarbazyny

Jeśli pacjent uważa, że otrzymał za dużą dawkę dakarbazyny, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

•    W przypadku podejrzenia przedawkowania skontrolowana będzie liczba komórek krwi i mogą być wymagane działania wspomagające, takie jak transfuzje.

Przedawkowanie mogłoby spowodować ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego (działanie toksyczne na szpik kostny). Może to prowadzić do całkowitej utraty czynności szpiku kostnego (aplazja szpiku kostnego). Może to wystąpić z opóźnieniem do 2 tygodni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub

farmaceucie.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób)

• utrata apetytu (jadłowstręt), nudności lub wymioty. Jeśli jakaś osoba pomaga w sprzątaniu wymiocin pacjenta, musi nosić rękawice. Przyczyną tego jest fakt, że pewna ilość leku mogłaby przedostać się na skórę.

•    problemy z krwią. Zależą one od tego, jak mocna jest dawka i ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne po 3-4 tygodniach. Pacjent może czuć się zmęczony, wyglądać blado, może mieć większą niż zwykle skłonność do powstawania siniaków lub może u niego występować więcej infekcji niż zwykle. Są one wykazywane w badaniach krwi:

-    niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)

-    leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)

- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)

-    supresja szpiku kostnego (zmniejszenie tworzenia się wszystkich komórek krwi w szpiku kostnym)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób)

•    objawy grypopodobne, takie jak zmęczenie, dreszcze, gorączka i ból mięśni. Ich występowanie jest bardziej prawdopodobne w ciągu pierwszych kilku dni każdego cyklu leczenia.

•    nieprawidłowa czynność nerek lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wykazywane w badaniach)

•    uszkodzenie wątroby (hepatotoksyczność)

•    zablokowanie żyły w wątrobie (nazywane również zespołem Budda-Chiariego)

• uszkodzenie tkanek wątrobowych (martwica) spowodowane zablokowaniem żyły w wątrobie. Objawy to gorączka, ból brzucha, żółte oczy i skóra (żółtaczka). Lekarz będzie mógł również zauważyć powiększenie wątroby i wystąpią zmiany w liczbie komórek krwi. Jest to najbardziej prawdopodobne podczas drugiego cyklu.

•    ciemne plamy na skórze (hiperpigmentacja)

•    zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne (fotowrażliwość)

•    wypadanie włosów (łysienie)

•    uczucie splątania

•    zaczerwieniona twarz

•    przemijająca wysypka

•    niewyraźne widzenie

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osóbj

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak podrażnienie żyły

•    zaczerwienienie skóry (rumień), wysypka z plamkami i pęcherzami (wysypka plamkowo-grudkowa) lub pokrzywka

•    reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia leku

• obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej i gardła z trudnościami z oddychaniem (reakcja anafilaktyczna)

•    uczucie senności, zaburzenia widzenia

•    ból głowy

•    drgawki (napady padaczkowe)

•    uczucie mrowienia twarzy

•    biegunka. Jeśli jakaś osoba pomaga w sprzątaniu wydalin pacjenta, musi nosić rękawice. Przyczyną tego jest fakt, że pewna ilość leku mogłaby przedostać się na skórę.

• problemy z krwią. Zależą one od tego, jak silna jest dawka i ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne po 3-4 tygodniach. Pacjent może czuć się zmęczony, wyglądać blado, może mieć większą niż zwykle skłonność do powstawania siniaków lub może u niego występować więcej infekcji niż zwykle. Są one wykazywane w badaniach krwi:

-    pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi)

-    agranulocytoza (znaczne zmniej szenie j ednego rodzaj u białych krwinek nazywanych „granulocytami”)

W przypadku niezamierzonego wstrzyknięcia leku do tkanek wokół żyły, będzie to bolesne i wystąpi uszkodzenie tkanek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Dacarbazin Lipomed

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po {Termin ważności (EXP)} i fiolce po {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przyjmować dakarbazyny, jeśli roztwór jest mętny i zawiera pływające cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności zrekonstytuowanego roztworu

Przygotowany do użycia roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 1 godzinę w temperaturze 25°C i przez 24 godziny w temperaturze 4°C, jeśli jest chroniony przed światłem.

Okres ważności rozcieńczonego roztworu do infuzji

Przygotowany do użycia roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 30 minut w temperaturze 25°C i przez 8 godzin w temperaturze 4°C, jeśli jest chroniony przed światłem.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Dacarbazin Lipomed

•    Substancj ą czynną leku jest dakarbazyna (200 mg na fiolkę).

•    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny i mannitol (E421).

Jak wygląda Dacarbazin Lipomed i co zawiera opakowanie

Dakarbazyna jest białym proszkiem, z którego sporządzany jest przejrzysty płyn do wstrzykiwań lub infuzji. Jest zapakowana w pudełka zawierające po 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil am Rhein

Niemcy

Numer telefonu: +49-7621-1693-472 Numer faksu: +49-7621-1693-474 E-mail: lipomed@lipomed.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Dacarbazin Lipomed 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Niemcy: Dacarbazin Lipomed 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung

Hiszpania: Dacarbazina Lipomed 200 mg polvo para solución inyectable o para perfusión EFG

Francja: Dacarbazine Lipomed 200 mg poudre pour solution injectable ou perfusion

Włochy: Dacarbazina Lipomed 200 mg polvere per soluzione iniettabile o per soluzione per infusione

Wielka Brytania: Dacarbazine 200 mg powder for solution for injection or infusion

Cypr: Dacarbazine Lipomed 200 mg kôviç yra evéorpo Srákupa ń Srákupa npoç śy%uap

Dania: Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injektions- eller infusionsvæske, oplosning

Finlandia: Dakarbatsiinia Lipomed 200 mg injektio- tai infuusiokuiva-aine liuosta varten

Irlandia: Dacarbazine Lipomed 200 mg powder for solution for injection or infusion

Norwegia: Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, opplosning

Polska: Dacarbazin Lipomed

Rumunia: Dacarbazina Lipomed 200 mg pulbere pentru solutie injectabilà sau perfuzabilà

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i (lub) personelu medycznego

Zalecane jest sprawdzenie drożności żyły poprzez wstrzyknięcie 5-10 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu do infuzji lub 5% glukozy. Ten sam roztwór będzie użyty do wypłukania pozostałości leku z drenu do infuzji.

Podawanie wstrzyknięcia/infuzji

Po rekonstytucji (przygotowaniu roztworu) wodą do wstrzykiwań i bez dalszego rozcieńczania izotonicznym roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą, preparaty Dacarbazin Lipomed, 200 mg, są hipoosmolarne (ok. 100 mOsmol/kg), co oznacza, że roztwory zawierają mniejsze stężenie rozpuszczonych substancji niż krew, i z tego powodu należy podawać je w postaci wolnego wstrzyknięcia dożylnego, np. przez 1 minutę, a nie w postaci wstrzyknięcia dożylnego w bolusie (szybkiego wstrzyknięcia) przez kilka sekund.

Dakarbazyna jest wrażliwa na światło. Z tego powodu rekonstytuowane roztwory należy chronić przed światłem, także w czasie infuzji (nieprzepuszczający światła zestaw do infuzji).

Roztwór należy podawać z zachowaniem ostrożności w celu uniknięcia wynaczynienia (wstrzyknięcia roztworu do tkanek wokół żyły), ponieważ może to powodować miej scowy ból i uszkodzenie tkanek.

W przypadku wynaczynienia należy niezwłocznie przerwać wstrzyknięcie i podać pozostałą dawkę do innej żyły.

Uwagi dotyczące bezpiecznego postępowania

Dakarbazyna jest lekiem przeciwnowotworowym (hamuje rozwój komórek rakowych). Przed przygotowaniem roztworu należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytotoksycznych (dotyczącymi uszkadzania komórek) oraz odnośnie postępowania z lekami cytotoksycznymi. Dakarbazynę powinien otwierać tylko wyszkolony personel. Jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu uniknięcia narażenia personelu. Należy zasadniczo unikać przygotowywania leków cytotoksycznych w okresie ciąży. Przygotowanie roztworu do podania powinno odbywać się w przeznaczonym do tego celu obszarze, pracuj ąc nad zmywalną tacką lub jednorazowym papierem absorbuj ącym z warstwą spodnią pokrytą plastikiem. Zalecane jest noszenie odpowiedniej ochrony oczu, rękawic jednorazowych, maski na twarz i jednorazowego fartucha. Należy zachować ostrożność podczas montażu strzykawek i zestawów do infuzji w celu uniknięcia nieszczelności (zalecane jest stosowanie łączników typu Luer lock). Po zakończeniu należy dokładnie oczyścić narażoną powierzchnię i umyć ręce i twarz.

W przypadku rozlania operatorzy powinni założyć rękawice, maski na twarz, ochronę oczu i jednorazowy fartuch oraz zetrzeć rozlany materiał za pomocą absorbującego materiału wyłożonego w tym celu w obszarze. Następnie należy wyczyścić obszar i przenieść wszystkie skażone materiały do worka lub pojemnika przeznaczonego na rozlane środki cytotoksyczne lub zamknąć do spalenia.

Przygotowanie roztworu do dożylnego podania dawki (podania do żyły)

Roztwory Dacarbazin Lipomed należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. Dakarbazyna jest wrażliwa na światło. Podczas leczenia pojemnik infuzyjny i zestaw do infuzji muszą być chronione przed światłem, na przykład poprzez użycie nieprzepuszczającego światła zestawu do infuzji wykonanego z PCV. Inne zestawy do infuzji należy na przykład owinąć nieprzepuszczającą światła folią aluminiową.

Przygotowanie i podawanie roztworu do wstrzykiwań/ infuzji

Dacarbazin Lipomed, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji będzie rekonstytuowany 19,7 ml wody do wstrzykiwań, tzn. proszek będzie całkowicie rozpuszczony. Powstały roztwór zawiera 10 mg/ ml dakarbazyny. Roztwór będzie podany w postaci wolnego wstrzyknięcia - będzie wstrzykiwany powoli do żyły. W większych dawkach zrekonstytuowany roztwór będzie rozcieńczony 200 ml roztworu 5% glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu i będzie podawany w infuzji przez czas od 15 do 30 minut (podawany powoli do żyły).

Produkt Dacarbazin Lipomed jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

Roztwór dakarbazyny wykazuje niezgodność chemiczną z produktami leczniczymi: heparyną, hydrokortyzonem, L-cysteiną i wodorowęglanem sodu; tzn. roztworu dakarbazyny nie wolno mieszać z lekami zawierającymi te substancje. Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem wymienionych powyżej.

Okres ważności zrekonstytuowanego roztworu

Przygotowany zrekonstytuowany roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 1 godzinę w temperaturze 25°C i przez 24 godziny w temperaturze 4°C, jeśli jest chroniony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia zrekonstytuowany roztwór należy natychmiast użyć.

Jeśli zrekonstytuowany roztwór nie zostanie natychmiast użyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Zrekonstytuowanego roztworu nie należy przechowywać przez okres dłuższy niż 24 godziny w lodówce (2 do 8°C) i chronić przed światłem, o ile rekonstytucja odbyła się w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Okres ważności rozcieńczonego roztworu do infuzji

Przygotowany rozcieńczony roztwór do infuzji zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 30 minut w temperaturze 25°C i przez 8 godzin w temperaturze 4°C, jeśli jest chroniony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór należy natychmiast użyć.

Jeśli rozcieńczony roztwór do infuzji nie zostanie natychmiast użyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Rozcieńczonego roztworu do infuzji nie należy przechowywać przez okres dłuższy niż 8 godzin w lodówce (2 do 8°C) i chronić przed światłem, chyba że rekonstytucja odbyła się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

8

Dacarbazin Lipomed

Charakterystyka Dacarbazin lipomed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dacarbazin Lipomed, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 200 mg dakarbazyny (10 mg/ml) (w postaci cytrynianu dakarbazyny, otrzymywanego in situ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Biały proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Dacarbazin Lipomed jest wskazany w leczeniu pacjentów z przerzutowym czerniakiem złośliwym.

Innymi wskazaniami do stosowania dakarbazyny jako części chemioterapii skojarzonej są:

•    zaawansowana choroba Hodgkina.

•    zaawansowane mięsaki tkanek miękkich u osób dorosłych (z wyjątkiem międzybłoniaka i mięsaków Kaposiego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie produktu Dacarbazin Lipomed powinno być ograniczone do stosowania przez lekarzy posiadających doświadczenie odpowiednio w onkologii lub hematologii.

Dakarbazyna jest wrażliwa na ekspozycję na światło. Wszystkie rekonstytuowane roztwory należy odpowiednio chronić przed światłem również podczas podawania leku (nieprzepuszczający światła zestaw do infuzji).

Należy zachować ostrożność podczas podawania wstrzyknięcia w celu uniknięcia wynaczynienia do tkanek, ponieważ wynaczynienie spowoduje miejscowy ból i uszkodzenie tkanek. W przypadku wynaczynienia należy niezwłocznie przerwać wstrzyknięcie i pozostałą część dawki należy podać do innej żyły.

Należy unikać spożywania posiłków przed podaniem dakarbazyny w celu zmniejszenia nasilenia nudności i wymiotów. Z wydalinami i wymiocinami należy postępować z zachowaniem ostrożności.

Można stosować następujące schematy leczenia. Dalsze szczegóły patrz aktualne piśmiennictwo naukowe.

Czerniak złośliwy

Dakarbazynę można stosować w monoterapii w dawkach od 200 do 250 mg/m2 powierzchni ciała/dobę w postaci wstrzyknięcia dożylnego przez 5 dni co 3 tygodnie. Alternatywnie do dożylnego wstrzyknięcia w bolusie, dakarbazynę można podać w postaci krótkotrwałej infuzji (przez 1530 minut).

Możliwe jest również podanie 850 mg/m2 powierzchni ciała w dniu 1, a następnie raz co 3 tygodnie w postaci infuzji dożylnej.

Choroba Hodgkina

Dakarbazyna jest podawana w dawce dobowej 375 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie co 15 dni w skojarzeniu z doksorubicyną, bleomycyną i winblastyną (schemat ABVD).

Mięsak tkanek miękkich

W mięsaku tkanek miękkich u osób dorosłych dakarbazynę podaje się w dawkach dobowych 250 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie (dni 1-5) w skojarzeniu z doksorubicyną co 3 tygodnie (schemat ADIC).

Podczas leczenia dakarbazyną należy często monitorować morfologię krwi, jak również czynność wątroby i nerek. Ze względu na częste występowanie ciężkich reakcji żołądkowo-jelitowych zalecane jest zastosowanie leków przeciwwymiotnych i środków wspomagaj ących.

Ponieważ mogą wystąpić ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe i hematologiczne, przed każdym cyklem leczenia produktem Dacarbazin Lipomed, musi być przeprowadzona bardzo dokładna analiza korzyści i ryzyka terapii.

Czas trwania leczenia

Lekarz prowadzący powinien indywidualnie zadecydować o czasie trwania leczenia pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zaawansowania choroby podstawowej, zastosowaną terapię skojarzoną oraz odpowiedź na dakarbazynę i działania niepożądane dakarbazyny.

W zaawansowanej chorobie Hodgkina zwykle zalecane jest podawanie 6 cykli terapii skojarzonej ABVD.

W przerzutowym czerniaku złośliwym i w zaawansowanym mięsaku tkanek miękkich czas trwania leczenia zależy od skuteczności i tolerancji u poszczególnego pacjenta.

Szybkość podawania wstrzyknięcia/infuzji

Dawki do 200 mg/m2 powierzchni ciała można podawać w postaci wolnego wstrzyknięcia dożylnego przez około 1 minutę. Większe dawki (w zakresie od 200 do 850 mg/m2 powierzchni ciała) należy podawać w postaci infuzji dożylnej przez 15 do 30 minut.

Zalecane jest sprawdzenie najpierw drożności żyły poprzez wstrzyknięcie 5-10 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu do infuzji lub 5% roztworu glukozy. Te same roztwory należy użyć po infuzji do wypłukania pozostałości leku z drenów.

Po rekonstytucji wodą do wstrzykiwań i bez dalszego rozcieńczania izotonicznym roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, preparaty Dacarbazin Lipomed, 200 mg, są hipoosmolarne (ok.

100 mOsmol/kg) i z tego powodu należy podawać je w postaci powolnego wstrzyknięcia dożylnego, np. przez 1 minutę, a nie w postaci wstrzyknięcia dożylnego w bolusie przez kilka sekund.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby: W przypadku tylko łagodnej do umiarkowanej niewydolności nerek lub wątroby zazwyczaj nie jest wymagane zmniejszenie dawki. U pacjentów z jednoczesnymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby wydłuża się czas eliminacji dakarbazyny. Jednak nie można obecnie podać zatwierdzonych zaleceń dotyczących zmniejszenia dawek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ doświadczenie u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone, nie można podać specjalnych instrukcji dotyczących stosowania dakarbazyny u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie można podać specjalnych zaleceń dotyczących stosowania dakarbazyny w grupie wiekowej dzieci i młodzieży dopóki nie będą dostępne dalsze dane.

Instrukcja dotycząca przygotowania i rekonstytucji, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Dacarbazin Lipomed jest przeciwwskazany w następuj ących przypadkach:

- nadwrażliwość na dakarbazynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- kobiety w ciąży lub karmiące piersią,

-    leukopenia i (lub) trombocytopenia,

- ciężka choroba wątroby lub nerek,

-    w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zalecane jest podawanie dakarbazyny tylko pod nadzorem lekarza specjalizującego się w onkologii, dysponuj ącego sprzętem do regularnego monitorowania efektów klinicznych, biochemicznych i hematologicznych w czasie i po leczeniu.

Jeśli zaobserwowano zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub objawy reakcji nadwrażliwości, konieczne jest niezwłoczne przerwanie leczenia.

Jeśli wystąpi choroba zarostowo-zakrzepowa żył wątrobowych, przeciwwskazane jest dalsze leczenie dakarbazyną.

Uwaga: Lekarz prowadzący musi być świadomy w czasie terapii możliwości wystąpienia rzadkiego, ciężkiego powikłania w postaci martwicy wątroby, występującej wskutek zatoru żył wątrobowych. Szczególne znaczenie ma regularne monitorowanie rozmiaru i czynności wątroby oraz liczby krwinek (zwłaszcza eozynofilów). W pojedynczych przypadkach z podejrzeniem choroby wenookluzyjnej skuteczne było wczesne leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów (na przykład hydrokortyzonem 300 mg/ dobę) z substancjami fibrynolitycznymi, takimi jak heparyna lub tkankowy aktywator plazminogenu (patrz również punkt 4.8) lub bez substancji fibrynolitycznych.

Leczenie długotrwałe może powodować skumulowane działanie toksyczne na szpik kostny.

Możliwość supresji szpiku kostnego wymaga dokładnego monitorowania liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi. Działanie toksyczne na układ krwiotwórczy może być przyczyną zawieszenia lub przerwania leczenia.

Wynaczynienie może prowadzić do uszkodzenia tkanek i silnego bólu.

Należy unikać jednoczesnego stosowania fenytoiny, ponieważ istnieje ryzyko zaostrzenia drgawek w wyniku zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5).

Działanie immunosupresyjne/ zwiększona podatność na zakażenia

Dakarbazyna jest umiarkowanym lekiem immunosupresyjnym. Podawanie żywych szczepionek (żywych atenuowanych) u pacjentów z odpornością obniżoną przez leki chemioterapeutyczne, w tym dakarbazynę, może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych zakażeń. Należy unikać szczepienia żywymi szczepionkami u pacjentów otrzymujących dakarbazynę. Można stosować szczepionki inaktywowane, jeśli istniej ą.

Podczas chemioterapii przeciwwskazane są leki działające toksycznie na wątrobę oraz alkohol. Antykoncepcja

Mężczyznom zaleca się stosowanie antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po przerwaniu leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie można podać specjalnych zaleceń dotyczących stosowania dakarbazyny w grupie wiekowej dzieci i młodzieży dopóki nie będą dostępne dalsze dane.

Przygotowanie dakarbazyny do stosowania

Dakarbazynę należy przygotowywać do stosowania zgodnie ze standardowymi procedurami dla leków cytostatycznych o działaniu mutagennym, rakotwórczym i teratogennym.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze jest przeciwwskazane z powodu ryzyka śmiertelnej choroby układowej (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zwiększenie ryzyka zakrzepicy w przypadku chorób nowotworowych częste jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. Duże zróżnicowanie wewnątrzosobnicze krzepliwości w czasie chorób oraz ewentualność interakcji między doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi a chemioterapią przeciwnowotworową, wymagaj ą zwiększenia częstości monitorowania INR w przypadku decyzji o leczeniu pacjenta doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Należy unikać jednoczesnego stosowania fenytoiny, ponieważ istnieje ryzyko zaostrzenia drgawek w wyniku zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Należy unikać jednoczesnego stosowania żywych atenuowanych szczepionek, ponieważ istnieje ryzyko potencjalnie śmiertelnej choroby układowej. Ryzyko takie jest zwiększone u osób, u których odporność jest już obniżona przez chorobę podstawową. Zalecane jest stosowanie szczepionki inaktywowanej, jeśli taka istnieje (poliomyelitis) (patrz również punkt 4.4).

Należy dokładnie rozważyć jednoczesne stosowanie cyklosporyny (oraz przez ekstrapolacj ę takrolimusa), ponieważ stosowanie tych leków powoduje nadmierną immunosupresję z ryzykiem limfoproliferacj i.

Jednoczesne stosowanie fotemustyny może powodować ostrą toksyczność płucną (zespół zaburzeń oddechowych dorosłych). Nie należy stosować jednocześnie fotemustyny i dakarbazyny.

Dakarbazyny nie należy podawać przez tydzień po podaniu fotemustyny.

W przypadku wcześniejszego lub jednoczesnego leczenia mającego działania niepożądane na szpik kostny (zwłaszcza leki cytostatyczne, radioterapia), możliwe są interakcje mielotoksyczne.

Nie przeprowadzono badań możliwego metabolizmu fenotypowego. Wykryto hydroksylację związku macierzystego do metabolitów z aktywnością przeciwnowotworową.

Dakarbazyna jest metabolizowana przez cytochrom P450 (CYP1A1, CYP1A2 i CYP2E1). Musi się wziąć to pod uwagę, jeśli jednocześnie z dakarbazyną podawane są inne produkty lecznicze, metabolizowane przez te same enzymy wątrobowe.

Dakarbazyna może nasilać działanie metoksypsoralenu z powodu fotowrażliwości.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wykazano, że dakarbazyna jest mutagenna, teratogenna i rakotwórcza u zwierząt. Z tego powodu należy przyjąć, że istnieje zwiększone ryzyko działania teratogennego u ludzi. Dlatego nie wolno stosować dakarbazyny w okresie ciąży i podczas karmienia piersią (patrz również punkty 4.3 i 4.4). Nie wiadomo, czy dakarbazyna przenika przez łożysko lub do mleka ludzkiego.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Mężczyźni leczeni dakarbazyną

Mężczyznom zaleca się stosowanie antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po przerwaniu leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dakarbazyna może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn z powodu działania na ośrodkowy układ nerwowy oraz z powodu nudności i wymiotów.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia,

supresja szpiku kostnego

Rzadko

pancytopenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

anafilaksja, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

ból głowy, apatia, napady drgawkowe, parestezja twarzy

Zaburzenia oka

Niezbyt często niewyraźne widzenie Rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

nagłe zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

jadłowstręt, nudności, wymioty

Rzadko

biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT), fosfatazy zasadowej, dehydrogenazy mleczanowej (LDH). Hepatotoksyczność, zakrzepica żył wątrobowych, martwica wątroby, zespół Budda-Chiariego, potencjalnie kończący się zgonem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

łysienie, hiperpigmentacja, fotouczulenie

przemij aj ąca wysypka

Rzadko

rumień, wysypka plamkowo-grudkowa,

pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

zaburzenia czynności nerek ze zwiększeniem stężenia kreatyniny i mocznika we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

objawy grypopodobne, złe samopoczucie Rzadko

podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

Zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak jadłowstręt, nudności i wymioty, są częste i ciężkie.

W rzadkich przypadkach obserwowano biegunkę.

Często obserwowane zmiany morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia) są zależne od dawki i opóźnione, z nadirem występującym często dopiero po 3-4 tygodniach. W rzadkich przypadkach opisywano pancytopenię i agranulocytozę.

Objawy grypopodobne z wyczerpaniem, dreszczami, gorączką i bólem mięśni są sporadycznie obserwowane w trakcie lub często dopiero po kilku dniach po podaniu dakarbazyny. Zaburzenia te mogą nawrócić podczas następnej infuzji.

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (np. aminotransferaz (AspAT, AlAT), fosfatazy zasadowej, dehydrogenazy mleczanowej (LDH)) obserwowano niezbyt często.

Niezbyt często obserwowano martwicę wątroby z powodu zatkania żył wątrobowych (choroba wenookluzyjna) po podaniu dakarbazyny w monoterapii lub w chemioterapii skojarzonej. Zazwyczaj zespół ten występował w czasie drugiego cyklu terapii. Objawy obejmowały gorączkę, eozynofilię, ból brzucha, powiększoną wątrobę, żółtaczkę i wstrząs, które pogarszały się szybko w ciągu kilku godzin lub dni. Ponieważ opisywano zgony, częste monitorowanie rozmiaru wątroby, czynności wątroby i liczby krwinek (zwłaszcza eozynofilów) jest szczególnie ważne w czasie leczenia.

W pojedynczych przypadkach podejrzenia choroby wenookluzyjnej skuteczne było wczesne leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów (na przykład hydrokortyzonem 300 mg/ dobę) z lekami fibrynolitycznymi, takimi jak heparyna lub tkankowy aktywator plazminogenu (patrz również punkty 4.2 i 4.4) lub bez leków fibrynolitycznych.

Zaburzenia lokalne w miejscu podania, takie jak podrażnienie żył i niektóre układowe działania niepożądane, są uważane za spowodowane powstawaniem produktów rozkładu pod wpływem światła. Po niezamierzonym wynaczynieniu spodziewany jest miejscowy ból i martwica.

Zaburzenia czynności nerek ze zwiększeniem stężenia we krwi substancji, które maj ą być wydalone w moczu, są niezbyt częste.

Mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle głowy, zaburzenia widzenia, splątanie, apatia i napady drgawkowe. Parestezja twarzy i nagłe zaczerwienienie twarzy mogą wystąpić niedługo po wstrzyknięciu.

Reakcje alergiczne skóry w postaci rumienia, wysypki plamkowo-grudkowej lub pokrzywki są rzadko obserwowane. Niezbyt często może wystąpić łysienie, hiperpigmentacja i fotouczulenie W rzadkich przypadkach opisywano reakcje anafilaktyczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Jako konsekwencje przedawkowania spodziewane jest ciężkie działanie toksyczne na szpik kostny, a nawet aplazja szpiku kostnego, która może wystąpić z opóźnieniem do 2 tygodni. Czas wystąpienia nadirów leukocytów i trombocytów może przypadać po 4 tygodniach. Nawet tylko przy podejrzeniu przedawkowania konieczne jest długotrwałe, dokładne monitorowanie hematologiczne.

Brak jest znanego dostępnego antidotum i z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność podczas każdego podawania w celu uniknięcia przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki alkilujące, kod ATC: L01AX04

Dakarbazyna jest lekiem cytostatycznym. Działanie przeciwnowotworowe wynika z zahamowania wzrostu komórek, niezależnego od cyklu komórkowego, oraz z zahamowania syntezy DNA. Wykazano również działanie alkilujące i dakarbazyna może mieć również wpływ na inne mechanizmy cytostatyczne.

Uważa się, że sama dakarbazyna nie wykazuje działania przeciwnowotworowego. Jednak w wyniku mikrosomalnej N-demetylacji jest szybko przekształcana do 5-amino-imidazolo-4-karboksamidu i kationu metylowego, który jest odpowiedzialny za działanie alkilujące.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym dakarbazyna ulega szybkiej dystrybucji z przestrzeni wewnątrznaczyniowej do tkanek. Wiązanie z białkami osocza wynosi 5%. Kinetyka dakarbazyny w osoczu jest dwufazowa; okres półtrwania w fazie początkowej (dystrybucja) wynosi tylko 20 minut, okres półtrwania w fazie końcowej wynosi od 0,5 do 3,5 godziny.

Dakarbazyna przenika barierę krew-mózg w ograniczonym zakresie; zgłaszano stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym wynoszące około 14% stężenia w osoczu.

Dakarbazyna jest nieaktywna dopóki nie jest metabolizowana w wątrobie przez cytochrom P450 do utworzenia reaktywnego N-demetylowanego HMMTIC i MTIC. Jest on katalizowany przez CYP1A1, CYP1A2 i CYP2E1. MTIC jest dalej metabolizowany do 5-aminoimidazolo-4-karboksamidu (AIC).

Dakarbazyna jest metabolizowana głównie w wątrobie przez hydroksylację i demetylację, ok. 20% do 50% jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki poprzez wydzielanie kanalikami nerkowymi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z powodu swoich właściwości farmakodynamicznych dakarbazyna wykazuje działanie mutagenne, rakotwórcze i teratogenne, które są wykrywalne w eksperymentalnych systemach testowych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny Mannitol (E 421)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Należy zauważyć, że roztwór dakarbazyny wykazuje niezgodność chemiczną z heparyną, hydrokortyzonem, L-cysteiną i wodorowęglanem sodu.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności zrekonstytuowanego roztworu

Chroniony przed światłem zrekonstytuowany roztwór, zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 1 godzinę w temperaturze 25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 4°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia zrekonstytuowany roztwór należy natychmiast zużyć.

Jeśli zrekonstytuowany roztwór nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Zrekonstytuowanego roztworu nie należy przechowywać przez okres dłuższy niż 24 godziny w lodówce (2 do 8°C) i chronić przed światłem, chyba że rekonstytucja odbyła się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Okres ważności rozcieńczonego roztworu do infuzji

Chroniony przed światłem rozcieńczony roztwór do infuzji, zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 30 minut w temperaturze 25°C oraz przez 8 godzin w temperaturze 4°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć. Jeśli rozcieńczony roztwór do infuzji nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Rozcieńczony roztwor do infuzji należy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 8 godzin w lodówce (2 do 8°C) i chronić przed światłem, chyba że rekonstytucja odbyła sie w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o poj. 10 ml ze szkla (typ I) koloru brunatnego zamknięta szarym korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu „flip-off’ w kolorze czerwonym, pakowane po 10 fiolek, całość w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

Dakarbazyna jest lekiem przeciwnowotworowym. Przed przygotowaniem roztworu należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytotoksycznych odnośnie postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Dakarbazynę powinien otwierać tylko wyszkolony personel. Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu uniknięcia narażenia personelu. Należy zasadniczo unikać przygotowywania leków cytotoksycznych w okresie ciąży. Przygotowanie roztworu do podania powinno odbywać się w przeznaczonym do tego celu obszarze, pracuj ąc nad zmywalną tacką lub jednorazowym papierem absorbuj ącym z warstwą spodnią pokrytą plastikiem. Zalecane jest noszenie odpowiedniej ochrony oczu, rękawic jednorazowych, maski na twarz i jednorazowego fartucha. Należy zachować ostrożność podczas montażu strzykawek i zestawów infuzyjnych w celu uniknięcia nieszczelności (zalecane jest stosowanie łączników typu luer lock).

Po zakończeniu należy dokładnie oczyścić narażone powierzchnie i umyć ręce i twarz.

W przypadku rozlania operatorzy powinni założyć rękawice, maski na twarz, ochronę oczu i jednorazowy fartuch oraz zetrzeć rozlany materiał za pomocą absorbującego materiału wyłożonego w tym celu w obszarze. Następnie należy wyczyścić obszar i przenieść wszystkie skażone materiały do worka przeznaczonego na rozlane środki cytotoksyczne lub zamknąć do spalenia.

Przygotowanie i podawanie roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Produkt Dacarbazin Lipomed, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji należy rekonstytuować 19,7 ml wody do wstrzykiwań. Powstały roztwór zawiera 10 mg/ ml dakarbazyny i ma pH od 3,0 do 4,0.

W celu przygotowania roztworów do infuzji, zrekonstytuowany roztwór należy rozcieńczyć 200 ml roztworu glukozy 5% lub roztworu chlorku sodu 0,9%. Powstały roztwór zawiera 1,0 mg/ ml.

Roztwory przygotowane poprzez rekonstytucj ę lub poprzez rekonstytucj ę i rozcieńczenie muszą być przezroczyste i nie zawierać widocznych cząstek.

Wszystkie przygotowane roztwory należy chronić przed światłem; podanie powinno również odbywać się bez ekspozycji na światło dzienne.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Tylko do jednorazowego użycia.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lipomed GmbH Hegenheimer Strasse 2 D-79576 Weil am Rhein Niemcy

Numer telefonu: +49-7621-1693-472 Numer faksu: +49-7621-1693-474 E-mail: lipomed@lipomed.com

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20646

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.10.2012 / 01.02.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/2014

10

Dacarbazin Lipomed