+ iMeds.pl

Dacepton 10 mg/mlUlotka Dacepton

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dacepton, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

Apomorphini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Pełna nazwa tego leku to Dacepton, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / infuzji - w treści ulotki będzie używana nazwa Dacepton.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dacepton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dacepton

3.    Jak stosować lek Dacepton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dacepton

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DACEPTON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Dacepton zawiera apomorfiny chlorowodorek. Lek jest podawany pod skórę (podskórnie). Substancją czynną leku Dacepton jest apomorfiny chlorowodorek półwodny. Każdy mililitr roztworu zawiera 10 mg apomorfiny chlorowodorku półwodnego.

Apomorfiny chlorowodorek należy do grupy leków znanych jako agoniści dopaminy, które stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Apomorfina pomaga skrócić czas pozostawania w stanie „off”, czyli znieruchomienia u osób, u których chorobę Parkinsona leczono wcześniej lewodopą (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona) i (lub) innymi agonistami dopaminy.

Lekarz prowadzący lub pielęgniarka pomogą pacjentowi rozpoznawać objawy wskazujące na konieczność zastosowania leku.

Mimo że lek ma nazwę apomorfina, nie zawiera morfiny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DACEPTON

Kiedy nie stosować leku Dacepton

-    W przypadku alergii (nadwrażliwości) na apomorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Dacepton (wykaz składników - patrz punkt 6). Reakcja alergiczna może obejmować wysypkę, świąd, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. Pacjent może znać te objawy z wcześniejszego doświadczenia.

-    Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

-    Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu.

-    Jeśli pacjent ma otępienie lub chorobę Alzheimera.

-    Jeśli pacjent ma chorobę psychiczną z objawami, takimi jak omamy, urojenia, zaburzenia myślenia, utrata kontaktu z rzeczywistością.

-    Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą.

-    Jeśli u pacjenta występują ciężkie dyskinezy (ruchy mimowolne) lub ciężka dystonia (niezdolność do wykonywania ruchów) pomimo stosowania lewodopy.

-    W przypadku alergii (nadwrażliwości) na apomorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Dacepton (wykaz składników - patrz punkt 6).

-    Jeśli wiadomo, że u pacjenta lub członka jego rodziny występują nieprawidłowości w obrazie EKG (zespół wydłużonego odstępu QT). Należy poinformować lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dacepton

Przed zastosowaniem leku Dacepton należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę:

-    Jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z płucami.

-    Jeśli pacjent ma problemy z sercem.

-    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi lub przy wstawaniu czuje się słabo i ma zawroty głowy.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze krwi.

-    Jeśli pacjent ma nudności lub wymioty.

-    Choroba Parkinsona wywołuje pewne problemy umysłowe, takie jak omamy i splątanie.

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub osłabiony.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent lub członkowie jego rodziny/opiekunowie zauważą u pacjenta występowanie określonych zachowań, które są nietypowe dla tego pacjenta, lub jeśli pacjent nie jest w stanie powstrzymać impulsu, popędu lub pokusy wykonywania określonych czynności, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjenta lub innych osób. Są to tzw. zaburzenia kontroli impulsów, mogące obejmować zachowania takie jak nałogowe uprawianie hazardu, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nienaturalnie wysoki popęd seksualny lub zwiększona częstotliwość myśli lub emocji o charakterze seksualnym. Lekarz prowadzący być może będzie musiał dostosować wielkość dawki lub zaprzestać dawkowania leku.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli:

pacjent stosuje leki, o których wiadomo, że wpływają na pracę serca. Należą do nich leki stosowane w przypadku zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna i amiodaron), depresji (w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina i imipramina) oraz zakażeń bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe, np. erytromycyna, azytromycyna i klarytromycyna) i domperydon.

Przyjmowanie innych leków

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki lek Dacepton może zmieniać działanie tych leków. Dotyczy to przede wszystkim:

-    Leków, takich jak klozapina, stosowanych w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych.

-    Leków zmniejszających ciśnienie krwi.

-    Innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczna jest zmiana dawki leku Dacepton lub innych stosowanych leków.

Jeśli pacjent przyjmuje lewodopę (inny lek stosowany w chorobie Parkinsona), a także lek Dacepton, lekarz powinien regularnie kontrolować wyniki badania krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Dacepton z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Dacepton.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Dacepton nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Przed zastosowaniem leku Dacepton należy poradzić się lekarza lub pielęgniarki, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę.

Nie wiadomo, czy Dacepton przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza

karmić piersią, należy porozmawiać z lekarzem. Lekarz poinformuje pacjentkę, czy należy kontynuować karmienie piersią, czy też je przerwać albo czy kontynuować przyjmowanie leku, czy też go odstawić.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dacepton może powodować senność i silną potrzebę snu. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn i nie pracować w warunkach niebezpiecznych, jeśli Dacepton w ten sposób wpływa na pacjenta.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dacepton

Dacepton zawierapirosiarczyn sodu, który w rzadkich przypadkach powoduje reakcje alergiczne z objawami, takimi jak wysypka lub swędzenie skóry, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, obrzęk lub zaczerwienienie języka. Jeśli takie działania niepożądane wystąpią, należy udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 10 ml leku, to znaczy lek uznaje się za zasadniczo „wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DACEPTON

Lek Dacepton należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Domperydon należy przyjmować przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dacepton, aby zapobiec nudnościom lub wymiotom.

Kiedy nie stosować leku Dacepton

-    Roztwór zmienił barwę na zieloną.

-    Roztwór jest mętny lub widać cząstki stałe.

Gdzie wstrzykiwać lek Dacepton

Lek Dacepton należy wstrzykiwać w obszar pod skórą (podskórnie), tak jak pokaże pacjentowi lekarz lub pielęgniarka.

Nie wstrzykiwać leku Dacepton do żyły Dawka leku

Ilość leku Dacepton, którą należy zastosować, oraz wymagana liczba zastrzyków w ciągu doby zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta. Lekarz omówi to z pacjentem i poinformuje, jaką dawkę leku należy wstrzykiwać i jak często.

Ilość optymalna dla pacjenta zostanie określona podczas wizyty w specjalistycznej klinice.

-    Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi od 3 do 30 mg.

-    Pacjent może potrzebować dawki nawet 100 mg na dobę.

-    Zazwyczaj koniecznych jest od 1 do 10 zastrzyków na dobę.

-    Jeden zastrzyk nie powinien zawierać więcej niż 10 mg leku w ciągu godziny.

Kontrola objawów może nie być wystarczająca w przypadku stosowania pojedynczych zastrzyków lub pacjent może wymagać ponad 10 zastrzyków na dobę. W takim wypadku konieczna może być infuzja ciągła apomorfiny. Lekarz lub pielęgniarka podejmą decyzję, czy będzie to konieczne.

W przypadku infuzji ciągłej:

-    Zwykle stosowana dawka wynosi od 1 do 4 mg na godzinę.

-    Dawkę podaje się zazwyczaj w stanie czuwania i przerywa podawanie przed pójściem spać.

-    Co 12 godzin należy zmieniać miejsce podania infuzji.

Lekarz podejmie decyzję dotyczącą wyboru stosowanej minipompy i (lub) pompy strzykawkowej.

Co jest potrzebne do wstrzykiwania leku Dacepton

Do wstrzyknięcia konieczne są:

-    Jedna strzykawka i igła.

-    Pojemnik na odpady ostre w celu bezpiecznego usunięcia zużytych igieł i opakowań szklanych. Pojemnik taki można otrzymać od lekarza lub farmaceuty. Można ewentualnie wykorzystać inny odpowiedni pojemnik, na przykład pusty słoik po kawie.

Jak otwierać lek Dacepton

Ampułki z jedną kropką (niebieski punkt przełamania):


-    Odnaleźć kropkę umieszczoną bezpośrednio nad krótką kreską na cienkiej części szyjki. Kreska stanowi miejsce przełamania ampułki.

-    Jedną ręką uchwycić dolną część ampułki.

-    Kciukiem i palcem wskazującym uchwycić szyjkę ampułki zakrywając kropkę (patrz rysunek).

-    Nacisnąć kciukiem zakrywającym kropkę szyjkę ampułki i odchylić do tyłu.

-    Ostrożnie wyrzucić odłamaną górną część ampułki do pojemnika na odpady ostre.

Lek Dacepton należy zużyć natychmiast po otwarciu.

Wstrzykiwanie leku Dacepton

Mocno założyć igłę na strzykawce.

-    Pobrać objętość roztworu zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki.

-    Może być konieczne rozcieńczenie leku Dacepton przed zastosowaniem. Lekarz lub pielęgniarka poinformują pacjenta, czy jest to konieczne i jak należy to zrobić.

-    Wstrzyknąć lek pod skórę (podskórnie) tak, jak pokazał lekarz lub pielęgniarka.

-    Zużyte strzykawki, igły i ampułki należy wyrzucić do pojemnika na odpady ostre (dostępnego u lekarza lub farmaceuty) lub innego odpowiedniego pojemnika, np. pustego słoika po kawie.

-    Należy zachować ostrożność, aby roztworu nie wylać na siebie lub dywan (wykładzinę), ponieważ może powodować zielone plamy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dacepton

-    Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

-    Może wystąpić wolne bicie serca, zwiększone nudności, nadmierna senność i (lub) trudności w oddychaniu. Wskutek niskiego ciśnienia krwi mogą także wystąpić omdlenia lub zawroty głowy, szczególnie przy wstawaniu. Pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Dacepton

Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dacepton

Nie należy zaprzestawać stosowania leku Dacepton bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Dacepton może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania leku Dacepton i natychmiast zwrócić się do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.

Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować:

-    wysypkę,

-    trudności w oddychaniu lub zawroty głowy,

-    obrzęk powiek, twarzy, warg, języka lub gardła.

Dacepton może niekiedy powodować następujące działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10):

-    Guzki pod skórą w miejscu wstrzyknięcia, które są bolesne, uciążliwe oraz mogą być zaczerwienione i swędzące. Aby uniknąć wystąpienia tych guzków, zaleca się za każdym razem, gdy wkłuwa się igłę zmieniać miejsce wstrzyknięcia.

Często (występują 1 do 10 pacjentów na 100):

-    Nudności lub wymioty, szczególnie na początku stosowania apomorfiny. Jeśli pacjent przyjmuje domperydon i nadal odczuwa nudności lub jeśli nie stosuje domperydonu i odczuwa nudności, należy jak najszybciej poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

-    Uczucie zmęczenia lub silnej senności.

-    Splątanie lub omamy.

-    Ziewanie.

-    Zawroty głowy lub oszołomienie przy wstawaniu.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

-    Nasilone mimowolne ruchy lub zwiększone drżenie w okresach stanu „on”.

-    Nieprawidłowy rozpad czerwonych ciałek krwi w naczyniach krwionośnych lub w innych miejscach organizmu (niedokrwistość hemolityczna). Jest to niezbyt częste działanie niepożądane, które może wystąpić u pacjentów, którzy stosują także lewodopę.

-    Wysypka.

-    Trudności w oddychaniu.

-    Owrzodzenie w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie liczby czerwonych ciałek krwi, wskutek czego skóra może przebarwić się na bladożółto i może wystąpić osłabienie lub zadyszka.

-    Zmniejszenie liczby płytek krwi, wskutek czego zwiększa się ryzyko krwawienia lub siniaczenia.

Rzadko (występują 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    Reakcja alergiczna (wywołana przez pirosiarczyn sodu).

-    Eozynofilia - nieprawidłowo duża liczba białych krwinek w krwi lub innych tkankach organizmu.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    Zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków, zaburzenia przewodzenia serca)

Działania niepożądane występujące u nieznanej liczby użytkowników:

-    Opuchnięcie nóg, stóp lub palców u rąk.

-    Niemożność powstrzymania impulsu, popędu lub pokusy określonych zachowań, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, np.:

- Patologiczny hazard (niemożność powstrzymania chęci uprawiania hazardu mimo poważnych konsekwencji osobistych lub rodzinnych).

-    Zmiany zainteresowań i zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, na przykład nasilony popęd płciowy.

-    Niekontrolowane wydawanie pieniędzy.

-    Niekontrolowane obżarstwo (pochłanianie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie)

lub jedzenie kompulsywne (pochłanianie większej ilości jedzenia niż zwykle i większej, niż potrzeba do zaspokojenia głodu).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent doświadcza któregokolwiek z tych zachowań. Lekarz pomoże jak postępować lub jak zmniejszyć objawy.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C , PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DACEPTON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać ampułki w w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Trwałość chemiczną i fizyczną po otwarciu potwierdzono dla okresu do 24 godzin w temperaturze 15-25°C po rozcieńczeniu produktu w roztworze chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9 %).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania gotowego roztworu przed użyciem ponosi użytkownik; w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8°C okres przechowywania zazwyczaj nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, chyba że otwarcie i rozcieńczenie odbyło się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować leku Dacepton po upływie terminu ważności umieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie po literach EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Po otwarciu ampułki należy natychmiast zużyć jej zawartość.

Nie stosować leku Dacepton, jeśli roztwór zmienił barwę na zieloną lub opakowanie jest uszkodzone. Lek można stosować jedynie, jeśli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny do żółtawego i nie zawiera cząstek stałych.

Zużyte strzykawki, igły i ampułki należy wyrzucić do pojemnika na odpady ostre lub innego odpowiedniego pojemnika, np. pustego słoika po kawie. Po zapełnieniu pojemnika na odpady ostre należy przekazać go lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie w celu bezpiecznego usunięcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dacepton

Substancją czynną jest apomorfiny chlorowodorek.

1 ml leku Dacepton zawiera 10 mg apomorfiny chlorowodorku.

Każda ampułka leku Dacepton o pojemności 5 ml zawiera 50 mg apomorfiny chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera:

-    Sodu pirosiarczyn (E 223)

-    Kwas solny 1N

-    Sodu wodorotlenek 1N

-    Woda do wstrzykiwań

Informacje dotyczące leku Dacepton odnoszące się do pirosiarczynu sodu podano w punkcie 2.

Jak wygląda lek Dacepton

Dacepton jest przezroczystym, bezbarwnym do żółtawego roztworem do wstrzykiwań.

Zawartość opakowania

Każde opakowanie leku Dacepton zawiera 5 lub 10 ampułek o pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła typu I, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria

Wytwórca

EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Czechy:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Grecja:

Niemcy:

Hiszpania:

Holandia:

Irlandia:

Litwa:

Łotwa:

Norwegia:


Dacepton® 10mg/ml Injektions-/Infusionsl6sung Dacepton® 10 mg/ml oplossing voor injectie/infusie Dacepton® 10mg/ml HH^e^uoHeH/uH$y3HOHeH pa3TBop Dacepton® 10mg/ml Injekcm/infuzm roztok Dacepton® 10 mg/ml injektionsv$ske/infusionsv$ske Dacepton® 10 mg/ml

Dacepton® 10 mg/ml injektioneste/infuusioneste Dopaceptin® 10 mg/ml solution injectable/pour perfusion Dopaceptin® 10 mg/ml Evéorpo Srákupa/Arákupa yra sy^uap Dacepton® 10mg/ml Injektions-/Infusionslosung Dacepton® 10mg/ml Solución inyectable y para perfusión Dacepton® 10 mg/ml oplossing voor injectie / infusie Dacepton® 10 mg/ml solution for injection / infusion Dacepton® 10mg/ml Injekcinis / infuzinis tirpalas Dacepton® 10mg/ml skidums injekcijam / infuzijam Dacepton® 10 mg/ml injeksjonsv^ske / infusjonsv^ske

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:

Szwecja:

Węgry:

Dacepton®

Dacepton® 10mg/ml Soluęao injectável ou para perfusao Dacepton® 10mg/ml Solutie injectabilá/perfuzabilá Dacepton® 10mg/ml Injekčný a infúzny roztok Dacepton® 10 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje Dacepton® 10 mg/ml injektionsvátska/infusionsvátska Dacepton® 10 mg/ml oldatos injekció / infúzió

Wielka Brytania: Dacepton® 10 mg/ml solution for injection / infUsion Włochy:    Dacepton®

Data zatwierdzenia ulotki

Dacepton

Charakterystyka Dacepton

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DACEPTON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 10 mg apomorfiny chlorowodorku półwodnego.

5 ml zawiera 50 mg apomorfiny chlowodorku półwodnego.

Substancja pomocnicza:

Pirosiarczyn sodu (E223) 1 mg na ml.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny do żółtawego; praktycznie bez widocznych cząstek stałych pH 3,0 - 4,0.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie obniżających sprawność fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off’) u pacjentów z chorobą Parkinsona, które utrzymują się pomimo indywidualnie dobranego leczenia lewodopą (z działającym obwodowo inhibitorem dekarboksylazy) i (lub) innymi agonistami dopaminy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Wybór pacjentów, kwalifikujących się do leczenia za pomocą wstrzyknięć produktu Dacepton: Pacjenci, zakwalifikowani do leczenia za pomocą produktu Dacepton, powinni potrafić rozpoznawać u siebie początek objawów stanu „off’ oraz wykonywać sobie wstrzyknięcia bądź mieć odpowiedzialnego opiekuna, który w razie potrzeby potrafiłby wykonywać im wstrzyknięcia.

Niezbędne jest ustalone podawanie pacjentowi domperydonu, zazwyczaj 20 mg trzy razy na dobę przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Produkt Dacepton należy wprowadzać w kontrolowanym otoczeniu specjalistycznej kliniki. Pacjent powinien być kontrolowany przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu choroby Parkinsona (np. neurolog). Leczenie pacjenta lewodopą, z agonistami receptorów dopaminowych lub bez nich, należy zoptymalizować przed rozpoczęciem podawania produktu Dacepton.

Dorośli

Sposób podawania

Dacepton jest przeznaczony do wstrzyknięcia podskórnego. Dacepton można także podawać w postaci ciągłej infuzji podskórnej za pomocą minipompy i (lub) pompy strzykawkowej (patrz punkt 6.6).

Apomorfiny nie wolno podawać drogą dożylną.

Nie stosować, jeśli roztwór zmienił barwę na zieloną. Przed zastosowaniem należy sprawdzić roztwór wzrokowo. Można stosować jedynie roztwory przezroczyste i bezbarwne do żółtawych, bez cząstek stałych.

Wyznaczenie dawki progowej

Dawka odpowiednia dla każdego pacjenta jest ustalana w schematach zwiększającego się dawkowania. Zaleca się następujący schemat:

1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml), czyli około 15-20 mg/kg mc., można wstrzykiwać podskórnie w fazie hipokinetycznej lub okresie „off" i przez 30 minut obserwuje się czy występuje odpowiedź ruchowa pacjenta.

Jeśli odpowiedzi brak lub jest niewystarczająca, wstrzykuje się podskórnie drugą dawkę 2 mg chlorowodorku apomorfiny (0,2 ml) i przez kolejnych 30 minut obserwuje się pacjenta, czy wystąpiła odpowiednia odpowiedź.

Dawkowanie można zwiększyć stosując zwiększające się dawki w odstępach co najmniej 40 minut między kolejnymi wstrzyknięciami, aż do uzyskania zadowalającej odpowiedzi ruchowej.

Ustalenie leczenia

Po ustaleniu odpowiedniej dawki można podać pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dolną część brzucha lub zewnętrzną część uda przy pierwszych objawach epizodu „off’. Nie można wykluczyć u danego pacjenta różnic we wchłanianiu w zależności od miejsca wstrzyknięcia. W związku z tym należy obserwować pacjenta przez kolejną godzinę, aby ocenić jakość jego odpowiedzi na leczenie. Zmian w dawkowaniu można dokonywać w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Optymalne dawkowanie chlorowodorku apomorfiny różni się u poszczególnych pacjentów, lecz po ustaleniu pozostaje ono względnie stałe u danego pacjenta.

Środki ostrożności przy kontynuowaniu leczenia

Dawka dobowa produktu Dacepton różni się w szerokim zakresie u poszczególnych pacjentów, zazwyczaj w zakresie 3 do 30 mg, podawana w 1 do 10 wstrzyknięciach, niekiedy w 12 oddzielnych iniekcjach na dobę.

Zaleca się, aby całkowita dawka dobowa chlorowodorku apomorfiny nie przekraczała 100 mg, zaś pojedynczy bolus nie przekraczał dawki10 mg na godzinę.

W badaniach klinicznych możliwe było pewne zmniejszenie dawki lewodopy; efekt ten różni się znacznie u poszczególnych pacjentów i musi być uważnie kontrolowany przez doświadczonego lekarza.

Po ustaleniu leczenia u niektórych pacjentów można stopniowo zmniejszyć dawkowanie domperydonu, jednak u niewielu jedynie udało się go skutecznie odstawić bez wymiotów lub niedociśnienia.

Ciągła infuzja

W przypadku pacjentów, u których odpowiedź w okresie „on" podczas etapu rozpoczynania dawkowania jest dobra, lecz u których podczas leczenia za pomocą przerywanych iniekcji ogólny stopień opanowania objawów pozostawał niewystarczający lub wymagających wielu i częstych iniekcji (ponad 10 na dobę) można rozpocząć lub przejść na ciągłą infuzję podskórną za pomocą minipompy i (lub) pompy strzykawkowej (patrz punkt 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania) w następujący sposób:

Infuzję ciągłą rozpoczyna się z szybkością 1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml) na godzinę, a następnie zwiększa zależnie od odpowiedzi pacjenta. Zwiększenie szybkości infuzji nie powinno przekraczać 0,5 mg na godzinę w odstępach nie mniejszych niż 4 godziny. Dawka podawana w infuzji w ciągu godziny może wynosić w zakresie od 1 mg do 4 mg (0,1 ml do 0,4 ml), czyli 0,015 - 0,06 mg/ kg mc./h. Infuzję należy podawać wyłącznie w czasie czuwania. Jeśli pacjent nie odczuwa silnych dolegliwości w nocy, nie zaleca się infuzji 24-godzinnych. Wydaje się, że tolerancja na leczenie nie występuje, jeśli okres bez leczenia w nocy wynosi co najmniej 4 godziny. W każdym razie, miejsce infuzji należy zmieniać co 12 godzin.

Pacjenci mogą uzupełniać infuzję ciągłą przerywanymi bolusami podawanymi przez zestaw pompy infuzyjnej, jeśli konieczne i jak zalecił lekarz.

Podczas ciągłej infuzji można rozważyć zmniejszenie dawkowania innych agonistów dopaminy.

Dzieci i młodzież

Produkt Dacepton jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3). Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są dobrze reprezentowani w populacji pacjentów z chorobą Parkinsona; stanowią znaczny odsetek pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych apomorfiny. Postępowanie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku leczonych apomorfiną nie różni się od pacjentów młodszych.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można zastosować schemat dawkowania podobny do zalecanego u dorosłych i pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Dacepton jest przeciwwskazany u pacjentów z depresją oddechową, otępieniem, chorobami psychicznymi lub niewydolnością wątroby.

Chlorowodorku apomorfiny nie wolno podawać pacjentom, u których występuje odpowiedź „on” na lewodopę zakłócona ciężkimi dyskinezami lub dystonią.

Produktu Dacepton nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na apomorfinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Produkt Dacepton jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Dacepton należy podawać ostrożnie pacjentom z chorobami nerek, płuc lub układu krążenia oraz osobom z skłonnością do nudności i wymiotów.

Dodatkową ostrożność zaleca się podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) osłabionych.

Ponieważ apomorfina może powodować niedociśnienie, nawet w przypadku wcześniejszego podawania domperydonu, należy zachować ostrożność u pacjentów ze współistniejącą chorobą serca lub przyjmujących produkty lecznicze wazoaktywne, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, szczególnie u pacjentów ze współistniejącą hipotonią ortostatyczną.

Ponieważ apomorfina, szczególnie w dużych dawkach, może wydłużać odstęp QT, należy zachować

ostrożność w przypadku leczenia pacjentów z ryzykiem niemiarowości typu torsade de pointes.

Stosowanie apomorfiny związane jest z miejscowymi działaniami podskórnymi. Można je niekiedy zmniejszyć zmieniając miejsca wstrzyknięcia lub ewentualnie stosując w miejscach występowania guzków i stwardnienia ultrasonoterapię (jeśli jest to możliwe).

U pacjentów leczonych apomorfiną donoszono o przypadkach niedokrwistości hemolitycznej i trombocytopenii. Jeśli jednocześnie z apomorfiną podaje się lewodopę, należy w regularnych odstępach czasu wykonywać badania hematologiczne.

Zaleca się ostrożność w podawaniu skojarzonym apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie tymi z wąskim zakresem terapeutycznym (patrz punkt 4.5).

U wielu pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona współwystępują dolegliwości neuropsychiczne. Istnieją dowody na to, że u niektórych pacjentów apomorfina może zaostrzyć zaburzenia neuropsychiczne. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli tym pacjentom podaje się apomorfinę.

Stosowanie apomorfiny wiązało się z sennością, a innych agonistów receptorów dopaminowych może być związane z epizodami nagłego zaśnięcia, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjenci muszą być o tym poinformowni i należy zalecić ostrożność w trakcie przyjmowania apomorfiny podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjentom, u których występuje senność, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Ponadto można rozważyć zmniejszenie dawkowania lub zakończenie leczenia.

Pacjentów należy regularnie monitorować pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Pacjentów i ich opiekunów należy poinformować, że u pacjentów leczonych agonistami receptorów dopaminowych, w tym apomorfiną, mogą wystąpić zaburzenia kontroli impulsów w tym patologiczny hazard, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne sprzedawanie lub kupowanie, niekontrolowane obżarstwo lub kompulsywne jedzenie.

Produkt Dacepton zawiera pirosiarczyn sodu, który może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Ten produkt leczniczy zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) w 10 ml roztworu, czyli jest zasadniczo wolny od sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia chlorowodorkiem apomorfiny prawie na pewno przyjmują też inne leki na chorobę Parkinsona. W początkowym etapie podawania chlorowodorku apomorfiny należy obserwować pacjenta, czy nie występują nietypowe działania niepożądane lub objawy nasilenia działania.

Produkty lecznicze z grupy neuroleptyków mogą mieć działanie antagonistyczne, jeśli stosuje się je z apomorfiną. Istnieje możliwość interakcji między klozapiną a apomorfiną, jednak klozapinę można także stosować w celu złagodzenia objawów powikłań neuropsychicznych.

Jeśli u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych agonistami receptorów dopaminowych wystąpi konieczność stosowania leków neuroleptycznych, można rozważyć stopniowe zmniejszenie dawki apomorfiny, jeśli dawkowanie następuje za pomocą minipompy lub pompy strzykawkowej (w przypadku nagłego odstawienia leków dopaminergicznych rzadko opisywano objawy przypominające złośliwy zespół neuroleptyczny).

Nie badano wpływu apomorfiny na stężenie w osoczu innych produktów leczniczych. Dlatego zaleca

się ostrożność w podawaniu skojarzonym apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie tymi z wąskim zakresem terapeutycznym.

Leki przeciwnadciśnieniowe i wpływające na pracę serca

Nawet podczas jednoczesnego stosowania domperydonu apomorfina może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (patrz punkt 4.4).

Zaleca się unikanie podawania apomorfiny z innymi lekami, o znanych właściwościach wydłużających odstęp QT.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma doświadczenia ze stosowaniem apomorfiny u kobiet w ciąży.

Badania reprodukcji u zwierząt nie wskazują na działanie teratogenne, jednak podawane szczurom dawki toksyczne dla matek mogą prowadzić do niewydolności oddechowej noworodków. Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Patrz punkt 5.3.

Nie należy stosować produktu Dacepton u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Nie wiadomo, czy apomorfina przenika do mleka kobiecego. Decyzję, czy kontynuować lub przerwać karmienie piersią bądź kontynuować lub odstawić produkt Dacepton, należy podjąć uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z podawania produktu Dacepton dla kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci leczeni apomorfiną, u których występuje senność i (lub) nagłe epizody snu, muszą zostać poinformowani, aby powstrzymali się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności (np. obsługiwanie maszyn), w przypadku których zmniejszona czujność może narazić pacjenta lub inne osoby na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci do chwili ustąpienia takich nawracających epizodów i senności (patrz także punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

W celu oceny działań niepożądanych stosuje się następujące określenia ich częstości:

Bardzo często: (> 1/10)_

Często:_(> 1/100 do < 1/10)_

Niezbyt często: (> 1/1 000 do < 1/100)_

Rzadko:    (> 1/10 000 do < 1/1 000)_

Bardzo rzadko: (< 1/10 000)_

Nie znana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia krwi i układu

Niezbyt często:

chłonnego

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano

niedokrwistość hemolityczną i trombocytopenię.

Rzadko:

Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny rzadko

występowała eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Wskutek zawartości pirosiarczynu sodu mogą występować reakcje alergiczne (w tym anafilaksja i skurcz oskrzeli).

Zaburzenia psychiczne

Często:

U pacjentów z parkinsonizmem często występują zaburzenia neuropsychiczne. U tych pacjentów apomorfinę należy stosować ostrożnie. Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny występowały zaburzenia neuropsychiczne (w tym przemijające łagodne stany splątania i omamy wzrokowe). Częstość nieznana:

U pacjentów leczonych agonistami receptorów dopaminowych, w tym apomorfiną stwierdzano zaburzenia kontroli impulsów w tym:

patologiczny hazard, nasilone libido, hiperseksualność, kompulsywne sprzedawanie lub kupowanie, niekontrolowane obżarstwo lub kompulsywne jedzenie (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Na początku leczenia może wystąpić przemijająca sedacja po podaniu dawki chlorowodorku apomorfiny, ustępująca zazwyczaj po kilku pierwszych tygodniach. Apomorfina powoduje senność.

Stwierdzano także zawroty głowy i oszołomienie. Niezbyt często:

Apomorfina może wywoływać dyskinezy w okresach „on”, które w niektórych przypadkach mogą być ciężkie, a u niektórych pacjentów mogą prowadzić do przerwania leczenia.

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często:

Niezbyt często występuje hipotonia ortostatyczna, zazwyczaj przemijająca (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia układu oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Podczas leczenia apomorfiną donoszono często o ziewaniu.

Niezbyt często:

Donoszono o trudnościach w oddychaniu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności i wymioty, szczególnie po pierwszym podaniu apomorfiny, zazwyczaj w wyniku niezastosowania domperydonu (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

Donoszono o przypadkach pacjentów, u których wystąpiło migotanie przedsionków (przemijające lub nawracające) po podskórnym podaniu apomorfiny. Apomorfina może powodować zaburzenia przewodzenia serca, np. wydłużenie odstępu QT/QTc. (Patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Stwierdzano wysypkę miejscową i uogólnioną.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

U większości pacjentów występują reakcje w miejscu podania, szczególnie w przypadku stosowania ciągłego. Mogą obejmować guzki podskórne, stwardnienie, rumień, tkliwość uciskową i zapalenie tkanki podskórnej. Mogą także wystąpić różne reakcje miejscowe (np. podrażnienie, świąd, siniaczenie i ból). Niezbyt często:

Stwierdzano martwicę i owrzodzenie w miejscu podania.

Częstość nieznana:

Donoszono o obrzęku obwodowym.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:

U pacjentów otrzymujących apomorfinę i lewodopę stwierdzano dodatni wynik testu Coombsa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C , PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne z przedawkowaniem apomorfiny w przypadku tej drogi podania jest niewielkie. Objawy przedawkowania można leczyć empirycznie zgodnie z następującymi zaleceniami:

Silne wymioty można leczyć domperydonem.

Depresję oddechową można leczyć naloksonem.

Hipotonia: należy zastosować odpowiednie postępowanie, np. unieść część łóżka, na której leżą kończyny dolne.

Bradykardię można leczyć atropiną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie Parkinsona; leki dopaminergiczne Kod ATC: N04B C07

Apomorfina bezpośrednio pobudza receptory dopaminowe; jakkolwiek ma właściwości agonistyczne wobec receptorów D1 i D2, nie podziela z lewodopą szlaków transportu ani metabolicznych.

Chociaż podawanie apomorfiny u zdrowych zwierząt doświadczalnych zmniejsza szybkość uwalnianian impulsów z komórek nigrostriatalnych, a w przypadku małej dawki stwierdzono, że zmniejsza aktywność lokomotoryczną (uważa się, że oznacza to presynaptyczne hamowanie endogennego uwalniania dopaminy), jej działanie w przypadku utraty zdolności ruchowych w parkinsonizmie może wynikać z działania na receptory postsynaptyczne. Takie działanie

dwufazowe stwierdza się także u ludzi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zachowanie apomorfiny po podaniu podskórnym można opisać za pomocą modelu dwukompartmentowego, z okresem półtrwania dystrybucji 5 (±1,1) minut i okresem półtrwania eliminacji 33 (±3,9) minut. Odpowiedź kliniczna jest dobrze skorelowana ze stężeniem apomorfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym; dystrybucję substancji czynnej najlepiej opisuje model dwukompartmentowy. Apomorfina jest szybko i całkowicie wchłaniana z tkanki podskórnej, co pozostaje skorelowane z szybkim zapoczątkowaniem działania klinicznego (4-12 minut), a szybki klirens wyjaśnia krótki czas działania klinicznego substancji czynnej (około 1 godzina). Apomorfina jest metabolizowana przez glukuronidację i sulfonowanie co najmniej 10% całkowitej ilości; innych szlaków nie opisano.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań toksyczności po wielokrotnym podaniu podskórnym nie wskazują na szczególne zagrożenia dla ludzi wykraczające poza informacje podane w innych punktach ChPL.

Badania genotoksyczności in vitro wykazują działanie mutagenne i klastogenne, najprawdopodobniej poprzez produkty utleniania apomorfiny. W przeprowadzonych badaniach in vitro sama apomorfina nie była jednak genotoksyczna.

Wpływ apomorfiny na rozród badano u szczurów. U tego gatunku apomorfina nie była teratogenna, stwierdzono jednak, że dawki toksyczne dla matki mogły powodować utratę opieki ze strony matki i niewydolność oddechową u noworodków.

Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Kwas solny 1N (do uzyskania właściwego pH)

Sodu wodorotlenek 1 N (do uzyskania właściwego pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 30 miesięcy

Okres ważności po pierwszym otwarciu: zużyć bezpośrednio Okres ważności po rozcieńczeniu (jeśli dotyczy):

Trwałość chemiczną i fizyczną in use potwierdzono dla okresu do 24 godzin w temperaturze 15-25°C po rozcieńczeniu produktu w 0,9 % roztworze chlorku sodu.

Ze względów mikrobiologicznych produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania gotowego roztworu przed użyciem

ponosi użytkownik; w przypadku przechowywania w temperaturze 2-8°C okres przechowywania nie powinien zwykle przekraczać 24 godzin, chyba że otwarcie i rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać ampułkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła typu I poj. 5 ml roztworu do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku, w opakowaniach po 1, 5 lub 10 ampułek.

Opakowania zbiorcze: 5 x lampułka, 10 x 1 ampułka, 2 x 5 ampułek, 5 x 5 ampułek, 10 x 5 ampułek, 3 x 10 ampułek i 10 x 10 ampułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie stosować, jeśli roztwór zmienił barwę na zieloną.

Przed zastosowaniem należy sprawdzić roztwór wzrokowo. Można stosować jedynie roztwory przezroczyste i bezbarwne do żółtawych, bez cząstek stałych, w nieuszkodzonych opakowaniach.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Infuzja ciągła i stosowanie minipompy lub pompy strzykawkowej

Wybór minipompy i (lub) pompy strzykawkowej oraz warunków dawkowania określi lekarz zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Produkt Dacepton 10 mg/ml jest zgodny z roztworem chlorku sodu o stężeniu 0,9 % (9 mg/ml).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EVER Neuro Pharma GmbH Oberburgau 3 4866 Unterach Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19889

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 20-03-2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dacepton