+ iMeds.pl

Daivonex 50 mcg/gUlotka Daivonex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DAIVONEX, 50 ^g/g, maść

(Calcipotriolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza .

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Daivonex maść i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Daivonex maść

3.    Jak stosować lek Daivonex maść

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Daivonex maść

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Daivonex maść i w jakim celu się go stosuje

Daivonex maść stosuje się w miejscowym leczeniu łuszczycy zwyczajnej (psoriasis vulgaris).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Daivonex maść

Kiedy nie stosować leku Daivonex maść:

-    w nadwrażliwości na kalcypotriol lub na którykolwiek ze składników leku,

-    w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w łuszczycy wysiękowej,

-    w łuszczycy krostkowej,

-    na powierzchni obejmującej więcej niż 30% skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie należy stosować leku Daivonex maść na twarz i owłosioną skórę głowy, gdyż może powodować podrażnienie. Po każdorazowym nałożeniu maśću należy dokładnie umyć ręce, aby uniknąć przypadkowego kontaktu maśću ze skórą twarzy. Po przekroczeniu maksymalnej dawki tygodniowej (100 g leku) może wystąpić hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia w osoczu). Stężenie wapnia w osoczu szybko powraca do normy po zaprzestaniu leczenia.

Jeśli występują zaburzenia nerek lub wątroby należy zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

W trakcie leczenia należy unikać silnej ekspozycji na światło słoneczne i (lub) sztuczną fototerapię.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Daivonex maść u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Kalcypotriol nie wywiera wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:.

Daivonex maść zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Inne leki i Daivonex maść:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Brak jest doniesień na temat interakcji leku Daivonex maść z innymi lekami przeciwłuszczycowymi.

3. Jak stosować lek Daivonex maść

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle cienką warstwę leku nanosi się na chorobowo zmienioną skórę dwa razy na dobę. Zazwyczaj przy rozpoczynaniu terapii stosuje się lek dwukrotnie w ciągu doby. Jeśli lekarz uzna za właściwe, można zmniejszyć liczbę aplikacji leku do jednej w ciągu doby.

Maksymalna dawka tygodniowa nie powinna przekraczać 100 g leku Daivonex maść. Jeżeli stosuje się jednocześnie Daivonex maść i Daivonex maść lub Daivonex płyn na skórę, całkowita dawka kalcypotriolu nie może być większa niż 5 mg na tydzień, co odpowiada 100 g leku Daivonex maść lub Daivonex maść na tydzień (w 1 ml leku Daivonex płyn znajduje się taka sama dawka kalcypotriolu jak w 1 g leków Daivonex maść lub Daivonex maść).

Leku Daivonex maść nie należy stosować na powierzchni większej niż 30% skóry (w przybliżeniu odpowiada to powierzchni ręki i nogi).

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Daivonex maść

Stosowanie preparatu w dawkach większych niż zalecane (dawka większa niż 100 g leku na tydzień) może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w osoczu, które po przerwaniu leczenia szybko powraca do normy.

Pominięcie zastosowania leku Daivonex maść

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Daivonex maść może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Te działania są zwykle łagodne.

Przyjęto następującą klasyfikację częstości występowania działań niepożądanych:

-    bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

-    często (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów),

-    niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 1000 pacjentów),

-    rzadko (występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów),

-    bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki).

Bardzo często:

miejscowe podrażnienie skóry.

Często:

wysypka, uczycie palenia i pieczenia, suchość skóry, świąd, rumień, zapalenie kontaktowe skóry. Bardzo rzadko:

reakcje alergiczne, hiperkalcemia (nadmierne stężenie wapnia we krwi), hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).

Nieznana częstość występowania:

przemijające zmiany zabarwienia skóry, przemijająca nadwrażliwość na światło, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk okołooczodołowy, zaostrzenie zmian łuszczycowych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Daivonex maść

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

-    substancją czynną leku jest kalcypotriol, 50 mikrogramów,

-    substancje pomocnicze to: disodu edetynian, disodu fosforan dwuwodny,a-tokoferol, parafina ciekła makrogolu eter stearylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona,wazelina biała.

Jak wygląda opakowanie leku Daivonex maść i co zawiera opakowanie Dostępne opakowania:

Tuba zawierająca 30 maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca:

LEO Laboratories Ltd.

Cashel Road Dublin 12 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PERFFARMA Sp. z o.o.

ul.02-954 Warszawa

ul. Królowej Marysieńki 13 lok.11A

Tel.0 22 550 60 34

Data ostatniej aktualizacji ulotki

3

Daivonex

Charakterystyka Daivonex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DAIVONEX, 50 pg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1g maści zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (Calcipotriolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych , patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie łuszczycy zwyczajnej (psoriasis vulgaris).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania miejscowego na skórę.

Niewielką ilość produktu leczniczego Daivonex w postaci maści należy dwa razy na dobę nakładać na miejsca zmienione chorobowo. Zazwyczaj podczas rozpoczynania terapii stosuje się produkt leczniczy dwukrotnie w ciągu doby. Można zmniejszyć liczbę aplikacji do jednej, stosownie do sytuacji klinicznej. Maksymalna dawka tygodniowa nie powinna przekraczać 100 g produktu leczniczego.

W przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daivonex w postaci maści, maści lub płynu na skórę, dawka całkowita kalcypotriolu nie powinna przekroczyć 5 mg na tydzień, co odpowiada 100 g produktu leczniczego w postaci maści/maści na tydzień (w 1 ml produktu Daivonex płyn znajduje się taka sama dawka kalcypotriolu jak w 1 g produktu Daivonex maść lub Daivonex maść).

Dzieci:

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na kalcypotriol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w łuszczycy wysiękowej,

-    w łuszczycy krostkowej,

-    na powierzchni obejmującej więcej niż 30% skóry.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie należy stosować na twarz i owłosioną skórę głowy, gdyż może powodować miejscowe podrażnienie. Po każdym nałożeniu maści należy dokładnie umyć ręce, aby uniknąć przypadkowego kontaktu maścimaści z twarzą.

Ryzyko wystąpienia hiperkalcemii i hiperkalciurii jest minimalne, gdy przestrzegane są zalecenia dotyczące dawkowania. Po przekroczeniu maksymalnej dawki tygodniowej (100 g produktu) może wystąpić hiperkalcemia. Po przerwaniu leczenia produktem, stężenie wapnia w osoczu szybko powraca do wartości prawidłowych.

W trakcie leczenia produktem Daivonex w maśćie lekarz prowadzący powinien zalecić pacjentowi unikanie silnej ekspozycji na światło słoneczne i (lub) sztuczną fototerapię. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w połączeniu z naświetlaniami promieniami UV może mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że potencjalne korzyści takiego leczenia przewyższą potencjalne ryzyko (patrz punkt 5.3).

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zbadano dotychczas bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, mimo że badania na zwierzętach doświadczalnych nie wykazały działania powodującego wady rozwojowe u płodu. Produktu nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie laktacji, jeśli nie jest to zdecydowanie konieczne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kalcypotriol nie wywiera wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8 Działania niepożądane

Częstość i uporządkowanie grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA

bardzo częste >1/10 częste    >1/100 i 1/10

niezbyt częste >1/1000 i 1/100 rzadkie    >1/10 000 i 1/1000

bardzo rzadkie >1/10 000

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą różne reakcje skórne, przede wszystkim podrażnienie samej zmiany chorobowej lub jej okolicy. Ogólnoustrojowe objawy (hiperkalcemia i hiperkalciuria) występują bardzo rzadko w trakcie leczenia miejscowego kalcypotriolem, przede wszystkim w przypadku przekroczenia zalecanej dawki całkowitej. Reakcje alergiczne również zgłaszano bardzo rzadko.

Na podstawie danych klinicznych można przewidywać, że u 25% pacjentów leczonych produktem Daivonex maść mogą wystąpić działania niepożądane. Są one zwykle łagodne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadkie: reakcje alergiczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadkie: hiperkalcemia, hiperkalciuria .

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo częste: podrażnienie skóry.

Częste: wysypka*, uczucie palenia i pieczenia, suchość skóry, świąd, rumień, kontaktowe zapalenie skóry.

Niezbyt częste: nasilenie zmian łuszczycowych.

Nieznana częstość: przemijające zmiany w pigmentacji skóry, przemijająca nadwrażliwość na światło, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy oraz okołooczodołowy.

* Różne rodzaje wysypki były zgłoszone: łuskowata, rumieniowa, plamkowo-grudkowa, krostkowa, pęcherzowa.

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie dawek większych niż zalecane (dawka większa niż 100 g na tydzień) może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w osoczu, które szybko zmniejsza się po przerwaniu leczenia.

Patrz punkt 4.2 oraz 4.4.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwłuszczycowe do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D 05 AX 02

Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Badania in vitro sugerują, że kalcypotriol indukuje różnicowanie i hamuje proliferację keratynocytów. Kalcypotriol jest silnym inhibitorem indukowanej interleukiną 1 (IL-1) aktywacji ludzkich limfocytów T.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu kalcypotriolu w maśćie, tylko niewielka ilość kalcypotriolu wchłania się przez skórę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wpływ kalcypotriolu na metabolizm wapnia jest około 100 razy mniejszy niż wpływ hormonalnie czynnej postaci witaminy D3.

W badaniu na myszach nie wykazano zwiększonego ryzyka działania rakotwórczego kalcypotriolu w obrębie skóry. Roztwór kalcypotriolu był stosowany do 24 miesięcy w dawkach 3,10 i 30 pg/kg mc./dobę (co odpowiada 9, 30 i 90 pg/m2 pc./dobę). Górna dawka jest maksymalną tolerowaną dawką podczas stosowania miejscowego kalcypotriolu u myszy. Przeżywalność zmniejszyła się po dawce 10 i 30 pg/kg mc./dobę, przede wszystkim u samców. Zmniejszona przeżywalność była związana ze wzrostem przypadków niedrożności dróg moczowych, najprawdopodobniej na skutek terapii kalcypotriolem. Jest to działanie niepożądane, którego należy spodziewać się w trakcie terapii dużymi dawkami kalcypotriolu lub też innymi analogami witaminy D. Nie wystąpiły objawy działania rakotwórczego w obrębie skóry ani organizmu.

W badaniu bezwłosych myszy albinosów poddawanych wielokrotnej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i miejscowe podawanie kalcypotriolu przez 40 tygodni (w tych samych dawkach co w badaniu działania rakotwórczego na skórę) zaobserwowano skrócenie czasu naświetlania promieniami UV powodującego tworzenie się nowotworów skóry (statystycznie znamiennie tylko u samców). Dane te sugerują, że kalcypotriol może zwiększać działanie promieniowania UV powodującego powstawanie guzów skóry. Kliniczne znaczenie ww. wyników badań jest nieznane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, disodu fosforan dwuwodny, a-tokoferol, parafina ciekła makrogolu eter cetostearylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona, wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe powlekane od wewnątrz epoksyfenolem, zamknięte membraną zabezpieczającą i zakrętką PE, zawierające 30 g lub 100 g maści, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

6996

9. DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23 lipca 2002/21 listopada 2006/13 grudnia 2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Daivonex