+ iMeds.pl

Daivonex 50 mcg/mlUlotka Daivonex

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

S Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

S Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

S Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


DAIVONEX

(Calcipotriolum)

50 ąg/ml, płyn na skórę

Skład:

1 ml płynu na skórę zawiera:

•    substancję czynną: 50 mikrogramów kalcypotriolu,

•    substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, alkohol izopropylowy, lewomentol, glikol propylenowy, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania:

Butelka zawierająca 30 lub 60 ml płynu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

LEO PharmaA/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca:

LEO PharmaA/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Daivonex płyn i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Daivonex płyn

3.    Jak stosować lek Daivonex płyn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Daivonex płyn

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Daivonex płyn

1. Co to jest lek Daivonex płyn i w jakim celu się go stosuje

Lek Daivonex w postaci płynu zawiera substancję czynną kalcypotriol, która jest pochodną witaminy D. Kalcypotriol hamuje rozrost komórek skóry - keratynocytów i normalizuje końcowe ich różnicowanie.

Wskazania:

Daivonex płyn stosuje się w miejscowym leczeniu łuszczyca owłosionej skóry głowy.

2.    Zanim zastosuje się lek Daivonex płyn Nie należy stosować leku Daivonex płyn:

-    w nadwrażliwości na kalcypotriol lub na którykolwiek ze składników leku,

-    w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w łuszczycy wysiękowej,

-    w łuszczycy krostkowej,

-    doustnie.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Daivonex płyn:

Nie należy stosować leku Daivonex płyn na skórę twarzy, gdyż może wywołać podrażnienie. Po każdorazowym zastosowaniu płynu na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce, aby uniknąć przypadkowego kontaktu ze skórą twarzy. Po przekroczeniu maksymalnej dawki tygodniowej (60 ml leku) może wystąpić hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia w osoczu). Stężenie wapnia w osoczu szybko powraca do normy po zaprzestaniu leczenia.

W przypadku niewydolności nerek lub zaburzeń wątroby należy poinformować swojego lekarza. Jeśli występują zaburzenia nerek lub wątroby należy zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

W trakcie leczenia należy unikać silnej ekspozycji na światło słoneczne i (lub) sztucznej fototerapii.

Stosowanie leku Daivonex płyn u dzieci:

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Daivonex płyn u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Kalcypotriol nie wywiera wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Daivonex płyn zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry. Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Brak doniesień na temat interakcji leku Daivonex płyn z innymi lekami.

3.    Jak stosować lek Daivonex płyn

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na owłosioną skórę głowy.

Zwykle nanosi się niewielką ilość płynu na chorobowo zmienioną owłosioną skórę głowy dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Maksymalna dawka tygodniowa nie powinna przekraczać 60 ml leku Daivonex płyn.

Jeżeli stosuje się jednocześnie Daivonex płyn i Daivonex maść lub Daivonex krem, całkowita dawka kalcypotriolu nie może być większa niż 5 mg na tydzień, co odpowiada 100 g leku

Daivonex maść lub Daivonex krem na tydzień (w 1 ml leku Dainonex płyn znajduje się taka sama dawka kalcypotriolu jak w 1 g leków Daivonex maść lub Daivonex krem).

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku

Stosowanie leku w dawkach większych niż zalecane (dawka większa niż 60 ml leku na tydzień) może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w osoczu, które po przerwaniu leczenia szybko powraca do normy.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Daivonex płyn może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania mają zwykle łagodny charakter.

Przyjęto następującą klasyfikację częstości występowania działań niepożądanych:

-    bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

-    częste (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów),

-    niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 1000 pacjentów),

-    rzadkie (występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów),

-    bardzo rzadkie (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki).

Bardzo często:

miejscowe podrażnienie skóry.

Często:

wysypka, uczycie palenia i pieczenia, suchość skóry, świąd, rumień, zapalenie kontaktowe skóry.

Bardzo rzadko:

reakcje alergiczne, hiperkalcemia (nadmierne stężenie wapnia we krwi), hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).

Nieznana częstość występowania:

przemijające zmiany zabarwienia skóry, przemijająca wrażliwość na światło, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk okołooczodołowy, zaostrzenie zmian łuszczycowych.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Daivonex płyn

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać z daleka od ognia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

PERFFARMA Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 13 lok. 11 A 02-954 Warszawa tel.: 0 22 550 60 34

Data opracowania ulotki

4

Daivonex

Charakterystyka Daivonex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO DAIVONEX ®

50 mcg/ml , płyn do stosowania na skórę głowy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml płynu zawiera 50 mcg/ml kalcypotriolu (calcipotriolum).

Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łuszczyca owłosionej skóry głowy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na owłosioną skórę głowy.

Zmienioną chorobowo powierzchnię owłosionej skóry głowy należy smarować niewielką ilość produktu leczniczego Daivonex w postaci płynu dwa razy w ciągu doby - rano i wieczorem.

Maksymalna dawka tygodniowa nie powinna przekraczać 60 ml produktu leczniczego. W przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Daivonex w postaci kremu, maści lub płynu na skórę, całkowita dawka kalcypotriolu nie powinna przekroczyć 5 mg na tydzień, co odpowiada 100 g produktu leczniczego w postaci maści /kremu na tydzień (w 1 ml preparatu Daivonex płyn znajduje się taka sama dawka kalcypotriolu jak w 1 g preparatów Daivonex maść lub Daivonex krem).

Dzieci:

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na kalcypotriol lub na którykolwiek ze składników produktu,

-    w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,

-    w łuszczycy wysiękowej,

-    w łuszczycy krostkowej,

-    doustnie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie należy stosować na skórę twarzy, gdyż może wywołać miejscowe podrażnienie. Po każdorazowym naniesieniu płynu na owłosioną skórę głowy należy dokładnie umyć ręce, aby uniknąć przypadkowego kontaktu płynu ze skórą twarzy.

Ryzyko wystąpienia hiperkalcemii jest minimalne, gdy zachowane są zalecenia, co do dawkowania. Po przekroczeniu maksymalnej dawki tygodniowej ( 60 ml) może wystąpić hiperkalcemia. Po przerwaniu leczenia produktem, stężenie wapnia w osoczu szybko powraca do wartości prawidłowych.

W trakcie leczenia produktem leczniczym Daivonex płyn lekarz prowadzący powinien zalecić pacjentowi unikanie silnej ekspozycji na światło słoneczne i (lub) sztuczną fototerapię. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w połączeniu z naświetlaniami promieniami UV powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że potencjalne korzyści takiego leczenia przewyższają potencjalne ryzyko (patrz pkt.5.3).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6. Ciąża i laktacja

Przeprowadzone na zwierzętach badania nie wykazały teratogennego działania produktu, jakkolwiek bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży dotychczas nie zostało potwierdzone. Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie laktacji, bez wyraźnej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Kalcypotriol nie wywiera wpływu, lub ten wpływ jest nieistotny, na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

bardzo częste >1/10

częste

niezbyt częste rzadkie


>1/100 i 1/10 >1/1000 i 1/100 >1/10 000 i 1/1000

bardzo rzadkie >1/10 000

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą różne reakcje skórne, przede wszystkim podrażnienie samej zmiany chorobowej lub jej okolicy. Ogólnoustrojowe objawy (hiperkalcemia i hiperkalciuria) występują bardzo rzadko w trakcie miejscowego leczenia kalcypotriolem, przede wszystkim w przypadku przekroczenia zalecanej dawki całkowitej. Reakcje alergiczne również zgłaszano bardzo rzadko.

Na podstawie danych klinicznych można przewidywać, że u 25% pacjentów leczonych produktem leczniczym Daivonex płyn mogą wystąpić działania niepożądane. Są one zwykle łagodne.

Zaburzenia układu odpornościowego

Bardzo rzadkie: reakcje alergiczne Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadkie: hiperkalcemia, hiperkalciuria

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo częste: podrażnienie skóry

Częste: wysypka*, uczucie palenia i pieczenia, suchość skóry, świąd, rumień, kontaktowe zapalenie skóry Niezbyt częste: nasilenie zmian łuszczycowych

Nieznana częstotliwość: przemijające zmiany w pigmentacji skóry, przemijająca wrażliwość na światło, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy oraz okołooczodołowy.

* Różne typy wysypki były zgłoszone: łuskowata, rumieniowa, plamkowo-grudkowa, krostkowa, pęcherzowa.

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie dawek większych niż zalecane (dawka większa niż 60 ml/tydzień) może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi, które szybko zmniej sza się po przerwaniu leczenia.

Patrz punkt 4.2.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwłuszczycowe do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D05A X02

Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Badania in vitro sugerują, że kalcypotriol indukuje różnicowanie i hamuje proliferację keratynocytów

Kalcypotriol jest silnym inhibitorem indukowanej interleukiną 1 (IL-I) aktywacji ludzkich limfocyrtów T.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miej scowym zastosowaniu w płynie tylko niewielka ilość kalcypotriolu wchłania się przez skórę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania leku

Wpływ kalcypotriolu na metabolizm wapnia jest około 100 razy mniejszy niż wpływ czynnej postacie witaminy D3.

W badaniu na myszach nie wykazano zwiększonego ryzyka działania rakotwórczego kalcypotriolu w obrębie skóry. Roztwór kalcypotriolu był stosowany do 24 miesięcy w dawkach 3,10 i 30 ^g/kg/dobę, (co odpowiada 9, 30 i 90 p,g/m2/dzień). Górna dawka została jest maksymalną tolerowaną dawkę podczas stosowania miejscowego kalcypotriolu u myszy. Przeżywalność zmniejszyła się po dawce 10 i 30 ^g/kg/dobę, przede wszystkim u samców. Zmniejszona przeżywalność była związana ze wzrostem przypadków niedrożności dróg moczowych , najprawdopodobniej wywołanymi zmianami w moczu powstałymi na skutek terapii kalcypotriolem. Jest to działanie niepożądane, którego należy spodziewać się w trakcie terapii wysokimi dawkami kalcypotriolu lub też innymi analogami witaminy D. Nie wystąpiły objawy działania rakotwórczego w obrębie skóry ani organizmu.

W badaniu bezwłosych myszy albinosów poddawanych wielokrotnej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i miejscowe podawanie kalcypotriolu przez 40 tygodni (w tych samych dawkach co w badaniu działania rakotwórczego na skórę) zaobserwowano skrócenie czasu naświetlania promieniami UV powodującego tworzenia się nowotworów skóry (statystycznie znamiennie tylko u samców). Dane te sugerują , że kalcypotriol może zwiększać efekt promieniowania UV powodującego powstawanie guzów skóry. Kliniczne znaczenie w/w wyników badań jest nieznane.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksypropyloceluloza, alkohol izopropylowy, lewomentol, sodu cytrynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona

6.2    Niezgodności

Dotychczas nie są znane.

6.3    Okres trwałości

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać z daleka od ognia.

6.5    Rodzaj i zawartość pojemnika

Butelki z polietylenu z dyszą PE, zamykane wieczkiem zawierające 30 i 60 ml płynu, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcje dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości.

Nie ma szczególnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9482

9.    DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU

23 lipca 2002/21 listopada 2006/13 grudnia 2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Daivonex