+ iMeds.pl

Danazol jelfa 200 mgUlotka Danazol jelfa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DANAZOL JELFA, 200 mg, tabletki

Danazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Danazol Jelfa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Danazol Jelfa

3.    Jak stosować Danazol Jelfa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Danazol Jelfa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Danazol Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest danazol, substancja o działaniu przeciwgonadotropowym, słabym działaniu androgennym i anabolicznym. Danazol dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając po 2 godzinach maksymalne stężenie we krwi. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a wydalany w moczu, częściowo w stanie niezmienionym.

Okres półtrwania wynosi około 4,5 godziny.

Wskazania

Endometrioza.

Łagodna dysplazja piersi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Danazol Jelfa Kiedy nie stosować leku Danazol Jelfa

•    jeśli pacjent ma uczulenie na danazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    w trakcie ciąży i karmienia piersią,

•    w przypadku krwawień z dróg rodnych o nieznanej przyczynie,

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca,

•    w przypadku czynnej zakrzepicy lub zaburzeń zakrzepowo - zatorowych lub występowania tych chorób w przeszłości,

•    jeśli u pacjenta występuje nowotwór androgenozależny,

•    u pacjentów z porfirią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Danazol Jelfa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wystąpienia objawów wirylizacji (wystąpienia męskich cech płciowych u kobiety) leczenie danazolem powinno zostać przerwane. Objawy wirylizacji są na ogół odwracalne, ale kontynuacja leczenia danazolem po ich wystąpieniu zwiększa ryzyko utrwalenia tych objawów.

Lek Danazol Jelfa należy odstawić w razie wystąpienia jakichkolwiek klinicznie istotnych działań niepożądanych, szczególnie w razie stwierdzenia obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, bólu głowy, zaburzeń widzenia lub innych objawów podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, żółtaczki lub innych cech istotnych zaburzeń czynności wątroby, zakrzepicy lub zaburzeń zakrzepowo -zatorowych.

Cykl leczenia może wymagać powtórzenia. Ponieważ brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa powtarzanych cykli leczenia, dlatego należy zachować ostrożność. Podczas stosowania danazolu należy wziąć pod uwagę ryzyko wynikające ze stosowania 17-alkilowanych steroidów (w tym ryzyko łagodnych gruczolaków wątroby, plamicy wątrobowej i raka wątroby), ponieważ danazol jest chemicznie podobny do tych związków.

Stosowanie danazolu może zwiększać początkowe ryzyko wystąpienia raka jajnika u chorych leczonych z powodu endometriozy.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u osób z chorobą wątroby, nerek, nadciśnieniem lub inną chorobą układu krążenia i w każdym innym stanie, który może ulec pogorszeniu w przypadku zatrzymania płynów w organizmie; także u chorych z cukrzycą, policytemią (czerwienicą), padaczką, zaburzeniami gospodarki lipidowej i u tych pacjentek, u których podczas wcześniejszego leczenia hormonami płciowymi stwierdzono wyraźne lub utrwalone działanie androgenizujące.

Należy zachować ostrożność u chorujących na migrenę.

Do czasu uzyskania pełniejszych danych, zaleca się ostrożność przy stosowaniu danazolu u osób z rozpoznanym lub podejrzewanym nowotworem (patrz również pkt. Kiedy nie stosować leku Danazol Jelfa). Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz wykluczy nowotwór hormonozależny.

Podczas stosowania danazolu należy monitorować czynność wątroby, a także przeprowadzać okresowe badania czynności układu krwiotwórczego.

Podczas długotrwałego leczenia pacjentkom stosuj ącym antykoncepcj ę zaleca się niestosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych w okresie przyjmowania leku Danazol Jelfa. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania danazolu, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku.

Lek Danazol Jelfa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie danazolu powoduje wystąpienie interakcji z takimi lekami jak:

Leki przeciwdrgawkowe: danazol może wpływać na stężenie karbamazepiny w osoczu oraz prawdopodobnie na reakcję pacjenta na ten lek, jak również na fenytoinę. Istnieje prawdopodobieństwo, że podobne reakcje wystąpią również przy stosowaniu fenobarbitalu.

Leki przeciwcukrzycowe: danazol może wywoływać insulinooporność.

Doustne leki przeciwzakrzepowe: danazol może nasilać działanie acenokumarolu.

Leki przeciwnadciśnieniowe: prawdopodobnie poprzez wywoływanie zatrzymania płynów, danazol osłabia działanie leków przeciwnadciśnieniowych.

Cyklosporyna i takrolimus: danazol może zwiększać osoczowe stężenie cyklosporyny i takrolimusu, prowadząc do zwiększenia szkodliwego wpływu na nerki tych leków.

Jednocześnie przyjmowane steroidy: choć nie opisano takich przypadków, jest prawdopodobne, że pomiędzy danazolem, a hormonami płciowymi mogą występować interakcje.

Leki stosowane w leczeniu migreny: danazol może wywoływać migrenę i prawdopodobnie zmniejszać skuteczność leków stosowanych w profilaktyce migreny.

Alfakalcydol: danazol może nasilać jego działanie, w związku z czym może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki tego leku.

Badania laboratoryjne: leczenie danazolem może mieć wpływ na wyniki oznaczeń laboratoryjnych stężenia testosteronu i białek osocza (patrz także pkt. Możliwe działania niepożądane).

Statyny: jednoczesne stosowanie danazolu i statyn takich jak: symwastatyna, atorwastatyna czy lowastatyna zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy.

Danazol Jelfa z jedzeniem, piciem i alkoholem

Donoszono o subiektywnych objawach nietolerancji w postaci nudności i duszności po spożyciu alkoholu w trakcie leczenia tym lekiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Stosowanie leku Danazol Jelfa w ciąży jest przeciwwskazane.

Istnieją dowody epidemiologiczne i toksykologiczne na to, że stosowanie danazolu u ciężarnych kobiet stanowi zagrożenie. Danazol zwiększa ryzyko wirylizacji żeńskiego płodu, jeżeli jest podawany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Danazol Jelfa podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Danazol może potencjalnie wywoływać wirylizacj ę u niemowląt karmionych piersią i w związku z tym powinno się przerwać albo leczenie danazolem albo karmienie piersią.

Wpływ na płodność

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne w okresie przyjmowania leku. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, danazol powinien być natychmiast odstawiony.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Danazol Jelfa nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono jednak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Danazol Jelfa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

U kobiet w wieku rozrodczym podawanie danazolu należy rozpoczynać podczas krwawienia miesiączkowego, najlepiej pierwszego dnia, tak aby uniknąć narażenia ciąży na potencjalne działanie leku. W razie wątpliwości należy wykonać odpowiednie testy, aby wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować niehormonalne metody antykoncepcji podczas leczenia.

Dawki należy ustalać indywidualnie w zależności od ciężkości choroby i szybkości ustępowania objawów klinicznych.

Zalecana dawka to: od 200 mg do 800 mg na dobę.

Zazwyczaj czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Danazol Jelfa

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana należy zwrócić się natychmiast do lekarza. Pominięcie zastosowania leku Danazol Jelfa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Danazol Jelfa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 1000 osób):

•    Wysypka po ekspozycji skóry na słońce.

•    Przerost łechtaczki i zatrzymanie płynów.

•    Żółtaczka cholestatyczna oraz łagodne gruczolaki wątroby i zapalenie trzustki.

•    Krwiomocz przy długotrwałym stosowaniu u chorych z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż

1 na 10 000 osób):

•    Plamica wątrobowa oraz złośliwe nowotwory wątroby, przy długotrwałym stosowaniu.

•    Utrzymujący się brak miesiączki (pojedyncze doniesienia).

•    Zespół cieśni nadgarstka (pojedyncze doniesienia).

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych):

•    Objawy androgenizacji: zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, trądzik i łojotok. Może wystąpić hirsutyzm, wypadanie włosów, zmiana głosu w postaci chrypki, bólu gardła lub zmienności albo obniżenia barwy głosu.

•    Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia cyklu miesiączkowego w postaci plamień, zaburzeń regularności cyklu i zatrzymania miesiączki. Okresowe krwawienia i owulacja na ogół pojawiają się ponownie po 60 - 90 dniach od zaprzestania leczenia danazolem. Odzwierciedleniem zmniejszonego stężenia estrogenów na skutek leczenia danazolem mogą być uderzenia gorąca, suchość pochwy, zaburzenia libido, podrażnienie i zmniejszenie wielkości piersi. U mężczyzn podczas leczenia może wystąpić średnio nasilone zahamowanie spermatogenezy

•    Zaburzenia metabolizmu: może dochodzić do zwiększenia insulinooporności, ale donoszono również o objawowej hiperglikemii u osób nie chorujących na cukrzycę, podobnie jak o zwiększonym stężeniu glukagonu w osoczu oraz o zwiększonym stężeniu insuliny w osoczu, zaburzeniach tolerancji glukozy. Zaburzenia metabolizmu i zwiększenie stężenia cholesterolu LDL, zmniejszenia stężenia cholesterolu HDL oraz zmniejszenie stężenia apolipoprotein AI i AII. Indukcja syntezy kwasu aminolewulinowego (ALA).

•    Zaburzenia układu nerwowego: zawroty i bóle głowy, łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego, danazol może nasilać padaczkę i wywoływać j ą u osób, które maj ą do niej predyspozycje. Danazol może również wywoływać migrenę.

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki (mogą być plamkowo - grudkowe, wybroczynowe lub mieć charakter plamicy albo przybierać postać pokrzywki), może im towarzyszyć obrzęk twarzy. Donoszono również o występującej równocześnie gorączce. Zaczerwienione grudki z odczynem zapalnym, zmiany w pigmentacji skóry, złuszczające zapalenie skóry i rumień wielopostaciowy były również obserwowane.

•    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból pleców i skurcze mięśni, które mogą być ciężkie, może również zwiększyć się aktywność kinazy kreatynowej. Obserwowano także drżenia mięśniowe, drżenie pęczkowe, bóle kończyn, bóle i obrzęki stawów.

•    Zaburzenia serca: nadciśnienie, kołatanie serca, tachykardia, pojedyncze przypadki zawału mięśnia sercowego.

•    Zaburzenia naczyniowe: zaburzenia zakrzepowe, zakrzepica zatoki strzałkowej i naczyń mózgowych, zakrzepica tętnic.

•    Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, takie jak zamazane widzenie, trudności z akomodacją, nietolerancja soczewek kontaktowych i zaburzenia refrakcji wymagające korekty.

•    Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększenie liczby krwinek czerwonych i płytek krwi, odwracalna policytemia, eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość i plamica śledzionowa.

•    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

•    Zaburzenia psychiczne: niestabilność emocjonalna, niepokój, nastrój depresyjny i nerwowość.

•    Zaburzenia endokrynologiczne: podczas leczenia jest możliwe zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej hormony tarczycy, T4, ze zwiększonym wychwytem T3, ale bez zaburzeń stężenia hormonu tyreotropowego i bez zmian wskaźnika wolnej tyroksyny.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, ból w nadbrzuszu.

•    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: znużenie.

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: przypadki śródmiąższowego zapalenia płuc, ból opłucnowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Danazol Jelfa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Danazol Jelfa

- Substancją czynną leku jest danazol. Każda tabletka zawiera 200 mg danazolu.

- Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, żelatyna, polisorbat 80, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Danazol Jelfa i co zawiera opakowanie

Danazol Jelfa to białe tabletki z kremowym lub żółtym odcieniem.

Opakowanie zawiera 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Valeant Sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Danazol Jelfa

Charakterystyka Danazol jelfa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DANAZOL JELFA, 200 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 200 mg danazolu (Danazolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Białe tabletki z kremowym lub żółtym odcieniem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Endometrioza.

Łagodna dysplazja piersi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

U kobiet w wieku rozrodczym podawanie danazolu należy rozpoczynać podczas krwawienia miesiączkowego, najlepiej pierwszego dnia, tak aby uniknąć narażenia ciąży na potencjalne działanie produktu leczniczego. W razie wątpliwości należy wykonać odpowiednie testy, aby wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować niehormonalne metody antykoncepcji podczas leczenia.

Dawkowanie

Dawki należy ustalać indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania choroby i szybkości ustępowania jej objawów klinicznych.

Zalecane dawki wynoszą od 200 mg do 800 mg na dobę.

Zazwyczaj czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciąża.

•    Karmienie piersią.

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca.

•    Porfiria.

•    Czynna zakrzepica lub zaburzenia zakrzepowo - zatorowe lub występowanie tych chorób w przeszłości.

•    Nowotwór androgenozależny.

•    Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia objawów wirylizacji leczenie danazolem powinno zostać przerwane. Objawy wirylizacji są na ogół odwracalne, ale kontynuacja leczenia danazolem po ich wystąpieniu zwiększa ryzyko utrwalenia tych objawów.

Danazol Jelfa należy odstawić w razie wystąpienia jakichkolwiek klinicznie istotnych działań niepożądanych, szczególnie w razie stwierdzenia obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, bólu głowy, zaburzeń widzenia lub innych objawów podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, żółtaczki lub innych cech istotnych zaburzeń czynności wątroby, zakrzepicy lub zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Cykl leczenia może wymagać powtórzenia. Ponieważ brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa powtarzanych cykli leczenia, dlatego należy zachować ostrożność. Podczas stosowania danazolu należy wziąć pod uwagę ryzyko wynikające ze stosowania 17-alkilowanych steroidów (w tym ryzyko wystąpienia łagodnych gruczolaków wątroby, plamicy wątrobowej i raka wątroby), ponieważ danazol jest chemicznie podobny do tych związków.

Stosowanie danazolu może zwiększać początkowe ryzyko wystąpienia raka jajnika u chorych leczonych z powodu endometriozy.

Z punktu widzenia farmakologii danazolu, znanych interakcji i działań niepożądanych, należy zachować szczególną ostrożność stosując produkt leczniczy u osób z chorobą wątroby, nerek, nadciśnieniem lub inną chorobą układu krążenia i w każdym innym stanie, który może ulec pogorszeniu w przypadku zatrzymania płynów w organizmie także u chorych z cukrzycą, policytemią, padaczką, zaburzeniami gospodarki lipidowej i u tych pacjentek, u których podczas wcześniejszego leczenia hormonami płciowymi stwierdzono wyraźne lub utrwalone działanie androgenizujące.

Należy zachować ostrożność u chorujących na migrenę.

Do czasu uzyskania pełniejszych danych, zaleca się ostrożność przy stosowaniu danazolu u osób z rozpoznanym lub podejrzewanym nowotworem (patrz również: pkt. 4.3 Przeciwwskazania).

Przed rozpoczęciem leczenia, należy wykluczyć nowotwór hormonozależny.

Podczas stosowania danazolu należy monitorować czynność wątroby, a także przeprowadzać okresowe badania czynności układu krwiotwórczego.

Podczas długotrwałego leczenia pacjentkom stosuj ącym antykoncepcj ę zaleca się niestosowanie hormonalnych antykoncepcyjnych produktów leczniczych w okresie przyjmowania produktu leczniczego Danazol Jelfa. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania danazolu, powinna natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze przeciwdrgawkowe: danazol może wpływać na stężenie karbamazepiny w osoczu oraz, prawdopodobnie, na reakcję pacjenta na ten produkt leczniczy, jak również na fenytoinę. Istnieje prawdopodobieństwo, że podobne reakcje wystąpią również przy stosowaniu fenobarbitalu.

Produkty lecznicze przeciwcukrzycowe: danazol może wywoływać insulinooporność.

Doustne produkty lecznicze przeciwzakrzepowe: danazol może nasilać działanie acenokumarolu.

Produkty lecznicze przeciwnadciśnieniowe: prawdopodobnie poprzez wywoływanie zatrzymania płynów danazol osłabia działanie tych produktów leczniczych.

Cyklosporyna i takrolimus: danazol może zwiększać osoczowe stężenie cyklosporyny i takrolimusu, prowadząc do zwiększenia nefrotoksyczności tych produktów leczniczych.

Jednocześnie przyjmowane steroidy: choć nie opisano takich przypadków, jest prawdopodobne, że pomiędzy danazolem, a hormonami płciowymi mogą występować interakcje.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu migreny: danazol może wywoływać migrenę i prawdopodobnie zmniejszać skuteczność produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce migreny.

Alkohol etylowy: donoszono o subiektywnych objawach nietolerancji w postaci nudności i duszności.

Alfakalcydol: danazol może nasilać jego działanie, w związku z czym może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki tego produktu leczniczego.

Statyny: jednoczesne stosowanie danazolu i statyn metabolizowanych przez CYP 3A4 takich jak: symwastatyna, atorwastatyna czy lowastatyna zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Danazol Jelfa w ciąży jest przeciwwskazane.

Istnieją dowody epidemiologiczne i toksykologiczne na to, że stosowanie danazolu u ciężarnych kobiet stanowi zagrożenie. Danazol zwiększa ryzyko wirylizacji żeńskiego płodu, jeżeli jest podawany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie podczas laktacji jest przeciwwskazane.

Danazol może potencjalnie wywoływać wirylizację u niemowląt karmionych piersią i w związku z tym powinno się przerwać albo leczenie danazolem albo karmienie piersią.

Płodność

Pacjentkom w wieku rozrodczym należy zalecić stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcyjnej w okresie przyjmowania produktu leczniczego Danazol Jelfa. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, danazol powinien być natychmiast odstawiony.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Danazol Jelfa nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono jednak badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została uszeregowana według klasyfikacji układów i narządów MedDRA, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (> 1/100,

< 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Objawy androgenizacji:

Rzadko: przerost łechtaczki i zatrzymanie płynów

Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, trądzik i łojotok, może wystąpić hirsutyzm, wypadanie włosów, zmiana głosu w postaci chrypki, bólu gardła lub zmienności albo obniżenia barwy głosu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: utrzymujący się brak miesiączki (pojedyncze doniesienia)

Częstość nieznana: zaburzenia cyklu miesiączkowego w postaci plamień, zaburzeń regularności cyklu i zatrzymania miesiączki. Okresowe krwawienia i owulacja na ogół pojawiają się ponownie po 60 - 90 dniach od zaprzestania leczenia danazolem. Odzwierciedleniem zmniejszonego stężenia estrogenów na skutek leczenia danazolem mogą być uderzenia gorąca, suchość pochwy, zaburzenia libido, podrażnienie i zmniejszenie wielkości piersi. U mężczyzn podczas leczenia może wystąpić średnio nasilone zahamowanie spermatogenezy.

Zaburzenia metabolizmu:

Częstość nieznana: może dochodzić do zwiększenia insulinooporności, ale donoszono również o objawowej hiperglikemii u osób niechoruj ących na cukrzycę, podobnie jak o zwiększonym stężeniu glukagonu w osoczu oraz o zwiększonym stężeniu insuliny w osoczu, zaburzeniach tolerancji glukozy. Zaburzenia metabolizmu i zwiększenie stężenia cholesterolu LDL, zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL oraz zmniejszenie stężenia apolipoprotein AI i AII. Indukcja syntezy kwasu aminolewulinowego (ALA).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: zespół cieśni nadgarstka (pojedyncze doniesienia)

Częstość nieznana: zawroty i bóle głowy, łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego, danazol może nasilać padaczkę i wywoływać ją u osób, które mają do niej predyspozycje. Danazol może również wywoływać migrenę.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wysypka po ekspozycji skóry na słońce.

Częstość nieznana: wysypki (mogą być plamkowo - grudkowe, wybroczynowe lub mieć charakter plamicy albo przybierać postać pokrzywki), może im towarzyszyć obrzęk twarzy. Donoszono również o występującej równocześnie gorączce. Zaczerwienione grudki z odczynem zapalnym, zmiany w pigmentacji skóry, złuszczające zapalenie skóry i rumień wielopostaciowy były również obserwowane.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częstość nieznana: ból pleców i skurcze mięśni, które mogą być ciężkie, może również zwiększyć się aktywność kinazy kreatynowej. Obserwowano także drżenia mięśniowe, drżenie pęczkowe, bóle kończyn, bóle i obrzęki stawów.

Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: nadciśnienie, kołatanie serca, tachykardia, pojedyncze przypadki zawału mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe:

Częstość nieznana: zaburzenia zakrzepowe, zakrzepica zatoki strzałkowej i naczyń mózgowych, zakrzepica tętnic.

Zaburzenia oka:

Częstość nieznana: zaburzenia widzenia, takie jak zamazane widzenie, trudności z akomodacją, nietolerancja soczewek kontaktowych i zaburzenia refrakcji wymagające korekty.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Częstość nieznana: zwiększenie liczby krwinek czerwonych i płytek krwi, odwracalna policytemia, eozynofilia, leukopenia, małopłytkowość i plamica śledzionowa.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: żółtaczka cholestatyczna oraz gruczolaki wątroby i zapalenie trzustki.

Bardzo rzadko: plamica wątrobowa oraz złośliwe nowotwory wątroby przy długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego.

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: niestabilność emocjonalna, niepokój, nastrój depresyjny i nerwowość.

Zaburzenia endokrynologiczne:

Częstość nieznana: podczas leczenia jest możliwe zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej hormony tarczycy, T4, ze zwiększonym wychwytem T3, ale bez zaburzeń stężenia hormonu tyreotropowego i bez zmian wskaźnika wolnej tyroksyny.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częstość nieznana: nudności, ból w nadbrzuszu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Częstość nieznana: znużenie.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: przypadki krwiomoczu przy długotrwałym stosowaniu u chorych z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana: przypadki śródmiąższowego zapalenia płuc, ból opłucnowy.

Badania laboratoryjne: leczenie danazolem może mieć wpływ na wyniki oznaczeń laboratoryjnych stężenia testosteronu i białek osocza (patrz także pkt. 4.8 Działania niepożądane).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania danazolu występują rzadko.

W razie ostrego przedawkowania, należy rozważyć możliwość zmniej szenia wchłaniania produktu leczniczego za pomocą węgla aktywowanego. Pacjent powinien być obserwowany ze względu na możliwość wystąpienia ewentualnych opóźnionych działań niepożądanych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony płciowe i modulatory układu płciowego; antygonadotropiny i leki o podobnym działaniu, kod ATC: G 03 XA 01

Mechanizm działania

Danazol jest syntetycznym steroidem, pochodną 17a-acetylotestosteronu. Wykazuje stosunkowo wyraźne powinowactwo do receptorów androgenowych, słabiej wyrażone powinowactwo do receptorów progestagenowych i najmniejsze powinowactwo do receptorów estrogenowych.

Hamuje syntezę i uwalnianie hormonu luteinizuj ącego (LH) i folikulotropowego (FSH) z przysadki oraz syntezę hormonów jajnika. Wiąże się z receptorami dla hormonów płciowych w narządach docelowych.

Supresyjne działanie danazolu na oś podwzgórze-przysadka-gonady jest odwracalne.

Cykliczna czynność tego układu na ogół powraca po 60 - 90 dniach od zakończenia leczenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Danazol dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągaj ąc po 2 godzinach maksymalne stężenie w krwi.

Metabolizm

Metabolizowany jest w wątrobie.

Eliminacja.

Wydalany jest z moczem, częściowo w stanie niezmienionym. Okres półtrwania wynosi około 4,5 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych przedklinicznych, które uzupełniałyby informacje zawarte w innych rozdziałach ChPL.

Nie wykazano działania mutagennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana

Krzemionka koloidalna bezwodna

Żelatyna

Polisorbat 80

Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Plastikowy pojemnik zawierający 100 tabletek zaopatrzony w wieczko wciskowe i pierścień gwarancyjny, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr R/2825

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.02.1991 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02.05.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Danazol Jelfa