+ iMeds.pl

Davercin 25 mg/mlUlotka Davercin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DAVERCIN, 25 mg/ml, roztwór na skórę

Erythromycini cyclocarbonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Davercin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Davercin

3.    Jak stosować Davercin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Davercin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

I.    Co to jest Davercin i w jakim celu się go stosuje

Lek Davercin w postaci roztworu do stosowania na skórę zawiera jako substancję czynną cykliczny

II, 12-węglan erytromycyny, który należy do antybiotyków makrolidowych.

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Davercin

Kiedy nie stosować leku Davercin

- jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Davercin w postaci roztworu przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę.

•    Leku Davercin nie należy stosować na błony śluzowe i zranioną skórę. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć letnią wodą.

•    Jeśli w miejscach aplikacji leku wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, czy lek należy odstawić.

•    Leku nie należy stosować na uszkodzoną skórę (skaleczenia, otwarte, sączące rany).

•    Jeśli pojawią się nowe zakażenia należy powiedzieć o tym lekarzowi. Podczas leczenia może wystąpić nadmierne namnażanie bakterii opornych na erytromycynę. Lekarz zdecyduje o zastosowaniu odpowiedniego leczenia przeciwbakteryjnego.

•    Może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami makrolidowymi.

Inne leki i Davercin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania innych leków, zwłaszcza złuszczających i ścierających. W przypadku jednoczesnego miejscowego stosowania innych leków, częściej może wystąpić podrażnienie i suchość skóry.

Jeśli jest konieczne zastosowanie skojarzonego miejscowego leczenia, inny lek stosowany na skórę należy zastosować w odstępie kilku godzin.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży

Należy unikać stosowania leku Davercin w okresie ciąży, chyba, że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne.

Jeśli pacjentka karmi piersią

O stosowaniu roztworu Davercin u kobiet karmiących piersią powinien zdecydować lekarz. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Davercin

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Zmienione chorobowo miejsca na skórze zwykle smaruje się 2 razy na dobę (rano i wieczorem) wacikiem nasączonym roztworem leku Davercin.

Lek należy stosować na oczyszczoną, suchą skórę.

Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Davercin

Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego spożycia leku.

Davercin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie do stosowania doustnego. W razie przypadkowego połknięcia leku lekarz może zalecić zastosowanie odpowiedniej metody opróżnienia żołądka. Należy zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zastosowany.

W przypadku pominięcia dawki leku Davercin

W przypadku pominięcia zastosowania leku o stałej, określonej porze, lek należy zastosować jak najszybciej, a następnie kontynuować regularne stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Davercin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas długotrwałego lub powtórnego leczenia erytromycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek bakterii.

Opisywano podrażnienie oczu podczas stosowania leku na skórę twarzy.

W miejscu nałożenia produktu może wystąpić pieczenie, wysuszenie naskórka, swędzenie, łuszczenie, rumień, przetłuszczenie skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Davercin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Davercin

Substancją czynną leku jest cykliczny 11,12-węglan erytromycyny A.

1 ml roztworu zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-węglanu erytromycyny A.

Inne składniki leku to: etanol 96%, izopropylu mirystynian.

Jak wygląda Davercin i co zawiera opakowanie

Bezbarwny lub lekko słomkowy roztwór.

Opakowanie: 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa Nr telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Rerej_18062012 / 26032013

3

Davercin

Charakterystyka Davercin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DAVERCIN, 25 mg/ml, roztwór na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-węglanu erytromycyny A (Erythromycini cyclocarbonas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ ŚRODKA FARMACEUTYCZNEGO

Roztwór na skórę

Bezbarwny lub lekko słomkowy roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe trądziku pospolitego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zmienione chorobowo miejsca na skórze smarować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) wacikiem nasączonym roztworem produktu Davercin.

Roztwór należy nakładać na oczyszczoną, suchą skórę.

Po nałożeniu roztworu należy dokładnie umyć ręce.

Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 tygodni.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na erytromycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

W razie przypadkowego kontaktu roztworu Davercin z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć letnią wodą.

Jeśli w miejscach aplikacji roztworu wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zaprzestać jego stosowanie.

Roztworu nie należy stosować na uszkodzoną skórę (skaleczenia, otwarte, sączące rany).

Jeśli podczas stosowania roztworu wystąpi nadmierne rozmnażanie opornych na erytromycynę bakterii, należy przerwać leczenie i zastosować odpowiednią kurację przeciwbakteryjną.

Może wystąpić oporność krzyżowa z innymi antybiotykami makrolidowymi.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego miejscowego stosowania innych produktów przeciwtrądzikowych, zwłaszcza złuszczających i ścierających. W przypadku jednoczesnego miejscowego stosowania innych produktów, częściej może wystąpić podrażnienie i suchość skóry.

Jeśli jest konieczne zastosowanie skojarzonego miejscowego leczenia, inny produkt na skórę należy zastosować w odstępie kilku godzin.

Nie opisano interakcji z produktami o działaniu ogólnoustrojowym, ze względu na małą ilość substancji czynnej, która przenika do skóry właściwej i krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pojawiające się po zastosowaniu produktu leczniczego można sklasyfikować jako występujące:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zagrożenia pasożytnicze

częstość nieznana: podczas długotrwałego lub powtórnego leczenia erytromycyną, może dojść do rozwoju niewrażliwych na lek bakterii.

Zaburzenia oka

częstość nieznana: podrażnienie oczu podczas stosowania roztworu na skórę twarzy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

częstość nieznana: w miejscu nałożenia produktu może wystąpić pieczenie, wysuszenie naskórka, swędzenie, łuszczenie, rumień, przetłuszczenie skóry.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu podczas stosowania miejscowego, zgodnie ze wskazaniami (punkt 4.2).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne stosowane w miejscowym leczeniu trądziku.

Kod ATC: D 10 AF 02

Produkt Davercin zawiera jako substancję czynną cykliczny 11,12-węglan erytromycyny, który należy do grupy antybiotyków makrolidowych. Działanie przeciwbakteryjne cyklicznego węglanu erytromycyny polega na hamowaniu syntezy białka w komórce bakterii, poprzez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomów bakteryjnych.

Cykliczny 11,12-węglan erytromycyny działa na niektóre bakterie Gram-ujemne i wiele bakterii Gram-dodatnich, w tym na Propionibacterium acnes, beztlenową pałeczkę Gram-dodatnią, która jest czynnikiem patogennym w trądziku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Davercin w postaci roztworu na skórę stosowany na nieuszkodzoną skórę działa miejscowo i praktycznie nie wchłania się do organizmu.

5.3    Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

Brak informacji o przeprowadzeniu badań na zwierzętach, dotyczących mutagennych, kancerogennych oraz teratogennych właściwości węglanu erytromycyny przy stosowaniu miejscowym.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%

Izopropylu mirystynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka LB-%, ze szkła brunatnego, zamykana kroplomierzem z polietylenu i zabezpieczona polipropylenową nakrętką z gwintem w tekturowym pudełku.

1 butelka 30 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych zaleceń.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2712

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.05.1988 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.04.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rerej 15062012 / 26032013

4

Davercin