+ iMeds.pl

Debdox 2 mg/mlUlotka Debdox

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DEBDOX, 2 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Doxorubicini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest DEBDOX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEBDOX

3.    Jak stosować DEBDOX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DEBDOX

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST DEBDOX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku jest chlorowodorek doksorubicyny. Doksorubicyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych (przeciwrakowych) znanych pod nazwą antracyklin. Doksorubicyna uszkadza komórki nowotworowe (rakowe) i sprawia, że nie mogą dłużej rosnąć.

Doksorubicyna stosowana jest w leczeniu:

-    raka piersi,

-    raka kości (kostniakomięsak,    mięsak Ewinga) - podawana przed jak i po leczeniu

chirurgicznym,

-    nowotworów tkanek miękkich (zaawansowane stadia mię saków tkanek miękkich u dorosłych),

-    raka płuc (drobnokomórkowy rak płuc),

-    raka układu chłonnego (ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze),

-    niektórych nowotworów krwi (ostra białaczka limfoblastyczna lub szpikowa),

-    raka szpiku kostnego (szpiczak mnogi),

-    raka endometrium (zaawansowanego lub wznowy raka błony śluzowej macicy),

-    raka tarczycy (zaawansowanego raka brodawczakowatego, pęcherzykowego    i

anaplastycznego),

-    niektórych postaci raka pęcherza moczowego (rak miejscowo zaawansowany lub z przerzutami). Lek stosowany jest również dopęcherzowo (do pęcherza moczowego) w leczeniu wczesnego (powierzchownego) raka pęcherza moczowego, aby zapobiec wznowie po leczeniu chirurgicznym;

-    wznowy raka jajnika,

-    pewnego nowotworu nerek wieku dziecięcego (guz Wilmsa),

-    nowotworu układu nerwowego wieku dziecięcego (zaawansowany nerwiak zarodkowy).

Doksorubicyna jest również stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Ponieważ DEBDOX jest lekiem przeciwnowotworowym, będzie on podawany pacjentowi na specjalnym oddziale, pod nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel oddziału wyjaśni, jakie środki ostrożności należy zachować w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Ulotka ta ułatwi zapamiętanie podanych informacji.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEBDOX

Kiedy nie stosować leku DEBDOX

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek doksorubicyny lub na którykolwiek inny składnik leku albo którykolwiek lek należący do tej samej grupy (tzw. antracyklin lub antracenedionów);

-    u pacjentek karmiących piersią.

Zależnie od drogi podawania leku, DEBDOX NIE ZOSTANIE podany pacjentowi w

następujących przypadkach:

Podanie dożylne:

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone wytwarzanie komórek krwi, zahamowana czynność szpiku kostnego (mielosupresja) lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej wywołane wcześniejszym leczeniem lekami przeciwnowotworowymi i (lub) napromienianiem;

-    pacjentom z chorobami zakaźnymi;

-    pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby;

-    pacjentom z zaburzeniami serca (ciężkie zaburzenia rytmu serca, zmniejszona czynność serca lub przebyty zawał serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego);

-    pacjentom, którzy wcześniej byli leczeni podobnymi lekami przeciwnowotworowymi (inne antracykliny) i otrzymali ich maksymalną dawkę.

Podanie do pęcherza moczowego:

-    w przypadku rozszerzenia nowotworu na ścianę pęcherza;

-    u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych;

-    u pacjentów z zakażeniem pęcherza moczowego;

-    u pacjentów, u których są trudności z oddawaniem moczu z zastosowaniem cewnika (przewód wprowadzony do pęcherza, aby zapewnić odpływ moczu);

-    u pacjentów, u których występuje krew w moczu (krwiomocz).

Lekarz zachowa szczególną ostrożność, podając lek DEBDOX pacjentom:

-    w podeszłym wieku;

-    z chorobą serca w wywiadzie;

-    z uszkodzeniem szpiku kostnego w wywiadzie;

-    po radioterapii w okolicy klatki piersiowej (śródpiersia);

-    leczonym wcześniej podobnymi lekami przeciwnowotworowymi (innymi antracyklinami).

Ważne informacje o leku DEBDOX:

-    Doksorubicyna może powodować niepłodność, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może ona być trwała.

-    Uczucie kłucia lub pieczenia w miejscu wstrzyknięcia doksorubicyny może oznaczać wyciek doksorubicyny poza żyłę. Jeśli ono wystąpi, należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi. Lek zostanie podany do innej żyły, a miejsce wynaczynienia będzie uważnie kontrolowane.

-    Kobiety, które były w przeszłości leczone doksorubicyną (nawet do 20 lat wcześniej) i zaszły w ciążę wymagaj ą monitorowania czynności serca, nawet jeśli nigdy wcześniej nie występowały u nich zaburzenia serca.

-    W trakcie przyjmowania leku DEBDOX mocz pacjenta może ulec zabarwieniu na czerwono.

-    W trakcie leczenia lekiem DEBDOX pacjenci mogą odczuwać silne objawy w postaci nudności, wymiotów oraz zapalenia błony śluzowej jamy ustnej lub nosa. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, który zaleci odpowiednie leczenie.

-    Nie zaleca się szczepienia pacjentów podczas stosowania leku Doksorubicin Teva. Należy także unikać kontaktu z osobami niedawno szczepionymi szczepionką przeciw polio.

Przed i w trakcie leczenia lekiem DEBDOX lekarz będzie:

-    kontrolował skład krwi pacjenta przed każdym kolejnym cyklem leczenia, ponieważ leczenie

doksorubicyną może uszkadzać szpik kostny, co prowadzi do zmniejszenia liczby białych krwinek i może zwiększać podatność na zakażenia i krwawienia. Jeśli wystąpi ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, lekarz może ograniczyć dawkę leku, przerwać lub opóźnić leczenie; badał płuca i klatkę piersiową, aby upewnić się, że płuca funkcjonują prawidłowo w trakcie leczenia,

zlecał badania elektrokardiograficzne (EKG), zapisujące czynność serca pacjenta przed rozpoczęciem leczenia doksorubicyną i w trakcie całego leczenia, ponieważ doksorubicyna może wywoływać zapalenie mięśnia sercowego (kardiomiopatię). Może ono wystąpić szczególnie u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie, u pacjentów w wieku powyżej 70 lat lub poniżej 15 lat, u pacjentów leczonych wcześniej doksorubicyną lub innymi lekami antracyklinowymi oraz u pacjentów po przebytej radioterapii w obszarze klatki piersiowej. Nie należy przekraczać łącznej (skumulowanej) dawki 450-550 mg/m2, ponieważ przy większych dawkach znacząco wzrasta ryzyko niewydolności serca, szczególnie u dzieci oraz u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie. W przypadku dzieci, zazwyczaj przyjmuje się, że maksymalna dawka skumulowana wynosi od 300 mg/m2 (dzieci w wieku poniżej 12 lat) do 450 mg/m2 (dzieci w wieku powyżej 12 lat).U niemowląt, maksymalna dawka skumulowana może być jeszcze mniejsza. Lekarz może zalecić również inne badania w celu monitorowania czynności serca; monitorował stężenia kwasu moczowego we krwi i kontrolował, czy pacjent przyjmuje wystarczającą ilość płynów, ponieważ doksorubicyna może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia),

regularnie monitorował stan jamy ustnej i gardła pacjenta, ponieważ doksorubicyna może powodować zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, monitorował czynność nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku; monitorował czynność wątroby (poprzez badania krwi). W przypadku zmniejszonej czynności wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki leku.

kontrolował ogólny stan zdrowia pacjenta, ponieważ doksorubicyna nie powinna być podawana pacjentom ze stanami zapalnymi, wrzodami lub biegunką. Wszelkie zakażenia muszą zostać wyleczone przed rozpoczęciem podawania leku DEBDOX.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz powinien zostać poinformowany, jeśli:

-    pacjent był leczony wcześniej innymi lekami antracyklinowymi lub innymi lekami, które mogą wpływać uszkadzająco na serce, takimi jak 5-fluorouracyl, cyklofosfamid, paklitaksel (lekami przeciwnowotworowymi) lub innymi lekami wpływającymi na czynność serca (jak np. leki blokuj ące kanały wapniowe);

-    pacjent był leczony lub ma być leczony trastuzumabem (lek przeciwnowotworowy) - lekarz będzie musiał monitorować czynność serca,

-    pacjent był leczony 6-merkaptopuryną (lek przeciwnowotworowy), ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych dotyczących wątroby.

-    pacjent przyjmował leki mające wpływ na czynność szpiku kostnego, takie jak leki cytostatyczne (np. cytarabinę, cisplatynę lub cyklofosfamid), sulfonamidy (stosowane w leczeniu zakażeń), chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), pochodne amidopiryny (o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym) lub leki przeciwretrowirusowe (stosowane w leczeniu AIDS). Stosowanie tych leków może prowadzić do uszkodzenia szpiku kostnego powoduj ącego obniżenie liczby białych krwinek;

-    pacjent przyjmuje cyklosporynę (w celu zahamowania naturalnej odporności) lub cymetydynę (w leczeniu wrzodów żołądka), ze względu na możliwe zwiększenie stężenia doksorubicyny we krwi. Lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki.

-    pacjent zażywa fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki) lub ryfampicynę (antybiotyk), ze względu na możliwe zmniejszenie stężenia doksorubicyny we krwi i w konsekwencji tego osłabienie działania leku DEBDOX;

-    pacjent jest lub był leczony radioterapią, ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych,

-    pacjent zażywał cyklofosfamid (lek przeciwnowotworowy), ze względu na zwiększone ryzyko

niepożądanych działań na pęcherz moczowy (krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zakażenie, które może niekiedy spowodować obecność krwi w moczu);

-    pacjenci, którzy są lub byli leczeni paklitakselem (lek przeciwnowotworowy), ze względu na możliwe zwiększenie działania lub nasilenie działań niepożądanych doksorubicyny;

-    pacjent przyjmuje leki obniżające stężenie kwasu moczowego. Konieczne może okazać się dostosowanie dawki tych leków, ponieważ doksorubicyna może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi;

-    pacjent przyjmuje digoksynę (w leczeniu chorób serca), ze względu na możliwe osłabienie działania digoksyny,

-    pacjent zażywa leki stosowane do zapobiegania napadom padaczki, takie jak fenytoina, karbamazepina, walproinian - działanie tych leków może ulec osłabieniu.

-    pacjent jest leczony heparyną (lek przeciwzakrzepowy) lub 5-fluorouracylem (lek przeciwnowotworowy). Jeśli doksorubicyna podawana jest w tym samym wlewie, może to powodować wiązanie się z lekiem i utratę skuteczności obu substancji.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia doksorubicyną oraz przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia.

Mężczyźni leczeni doksorubicyną powinni stosować odpowiednie środki zapobiegające zapłodnieniu partnerki w trakcie leczenia oraz w okresie sześciu miesięcy po jego zakończeniu. Pacjenci, którzy planuj ą poczęcie dziecka po zakończeniu leczenia powinni zasięgnąć porady dotyczącej możliwości zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia, gdyż doksorubicyna może powodować nieodwracalną niepłodność.

Lek DEBDOX nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży.

Na czas kuracji lekiem DEBDOX należy przerwać karmienie piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na częste występowanie nudności i wymiotów, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DEBDOX

Lek DEBDOX jest podawany przez lekarza. Lekarz może zalecić pacjentowi wykonanie badań, takich jak badanie krwi, EKG, itp. przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia doksorubicyną, aby określić dawkę leku DEBDOX, która będzie podana.

Lek DEBDOX jest podawany dożylnie - we wlewie lub do pęcherza moczowego.

Lek musi być przygotowywany i podawany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny w warunkach szpitalnych.

Dawka leku będzie zależała wieku (u dzieci i osób w wieku podeszłym dawka może być zmniejszona), masy ciała i ogólnego stanu pacjenta. Dawka będzie również zależeć od wcześniejszego leczenia, jakie pacjent otrzymywał w związku z chorobą nowotworową. Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2). Lek będzie podawany w odstępach trzytygodniowych przez okres 6 do 12 miesięcy. W przypadku podania do pęcherza moczowego dawka może być powtórzona w odstępach od jednego tygodnia do 1 miesiąca. Dokładny czas trwania leczenia będzie zależał od stanu pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub występują ciężkie zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zmniejszenie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DEBDOX

Ponieważ lek będzie podawany przez lekarza, przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Po podaniu pojedynczej zbyt dużej dawki doksorubicyny mogą wystąpić działania niepożądane ze strony żołądka i jelit (szczególnie zapalenie błon śluzowych) oraz serca - w ciągu 24 godzin. Ponadto, może wystąpić w ciągu 10 - 14 dni ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego (mielosupresja) z jednoczesnym wzrostem ryzyka krwawień i siniaków (małopłytkowości, czyli zbyt małej liczby płytek krwi) oraz zakażeń (leukopenia, czyli zbyt mała liczba białych krwinek). Leczenie będzie prowadzone w szpitalu i obejmować podawanie antybiotyków, transfuzję krwi (szczególnie białych krwinek i płytek krwi) oraz leczenie wszystkich niepożądanych objawów ze strony żołądka i jelit oraz serca. Pacjent może zostać umieszczony w sterylnym pomieszczeniu. W przypadku wystąpienia niepożądanych działań na serce, pacjenta powinien zbadać kardiolog (specjalista chorób serca).

Niezamierzone podanie leku poza żyłę (wynaczynienie) może powodować ciężkie lokalne działania niepożądane, w tym martwicę tkanek oraz zapalenie żyły z powstawaniem zakrzepów (zakrzepowe zapalenie żył). Uczucie pieczenia i palenia w miejscu podawania wlewu może być objawem wynaczynienia. Jeżeli podejrzewa się, że nastąpiło wynaczynienie, należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek DEBDOX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią następujące objawy, należy natychmiast powiadomić lekarza:

-    reakcja alergiczna powoduj ąca obrzęk warg, twarzy lub szyi prowadząca do ciężkich trudności w oddychaniu; wystąpienie wysypki lub pokrzywki na skórze (obrzęk naczynioruchowy) lub wstrząsu anafilaktycznego (ostry spadek ciśnienia krwi, bladość, pobudzenie, słaby puls, zaburzenia świadomości).

-    ciężkie nudności, wymioty oraz objawy zapalenia błon śluzowych jamy ustnej i nosa.

Są to bardzo poważne, choć rzadkie działania niepożądane. Pacjent może wymagać natychmiastowej opieki medycznej.

Niektóre działania niepożądane mogą być bardzo ciężkie i mogą wymagać ścisłej obserwacji pacjenta. Wpływ na występowanie niektórych działań niepożądanych ma szybkość podawania i dawkowanie leku. Uszkodzenie szpiku kostnego jest przykładem takich działań i choć może być bardzo ciężkie, zazwyczaj jest przemijające. Do częstych objawów uszkodzenia szpiku kostnego należą gorączka, zakażenia, zakażenie krwi (sepsa, czyli obecność bakterii we krwi ze względu na zahamowanie układu odpornościowego), wstrząs (silny spadek ciśnienia krwi, bladość, niepokój, słabe, szybkie tętno, wilgotna skóra, ograniczona świadomość) jako wynik zakażenia krwi (wstrząs septyczny), krwawienie, brak tlenu w tkankach (hipoksja tkankowa) i martwica tkanek.

Niezamierzone podanie leku poza naczynie (wynaczynienie) może powodować ciężkie zapalenia tkanki podskórnej (cellulitis), powstawanie pęcherzy, zapalenie żył z powstawaniem zakrzepów (zakrzepowe zapalenie żył), zapalenie naczyń chłonnych charakteryzuj ące się bolesnym, liniowym zaczerwienieniem pod powierzchnią skóry oraz miejscowe zmiany martwicze tkanek mogące wymagać zabiegów chirurgicznych (w tym przeszczepów skóry).

Następuj ące działania niepożądane zostały zaobserwowane podczas stosowania leku z podaną poniżej przybliżoną częstością:

Bardzo często (u więcej niż jednej na 10 osób)

Często (u mniej niż jednej na 10 osób, ale więcej niż jednej na 100 osób)

Niezbyt często (u mniej niż jednej na 100 osób, ale więcej niż jednej na 1000 osób)

Rzadkie (u mniej niż jednej na 1000 osób, ale więcej niż jednej na 10 000 osób)

Bardzo rzadko (u mniej niż jednej na 10 000 osób)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo często

-    Nudności (mdłości), wymioty, ból brzucha, zaburzenia układu pokarmowego, biegunka

-    Wypadanie włosów (przemijające)

-    Czerwone zabarwienie moczu

-    Zahamowanie czynności szpiku kostnego, w tym zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi, zwiększające podatność na zakażenia oraz ryzyko krwawień lub siniaków

-    Niedokrwistość(zmniejszenie liczby czerwonych krwinek wywołujące bladość skóry, osłabienie lub trudności w oddychaniu)

-    Uszkodzenie mięśnia sercowego (kardiotoksyczność). Ryzyko wzrasta, gdy pacjent jest poddawany napromienianiu lub otrzymuje inne leki o toksycznym działaniu na serce, u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 60 lat) lub gdy pacjent ma wysokie ciśnienie krwi. Skutki te mogą wystąpić wkrótce po leczeniu lub nawet kilka lat po zakończeniu leczenia.

-    Zapalenie błon śluzowych nosa, jamy ustnej lub pochwy

-    Zapalenie lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, nosa lub gardła (zapalenie przełyku) np. afty, opryszczka

-    Nadwrażliwość skóry na światło sztuczne i słoneczne, uderzenia gorąca (zaczerwienie skóry)

-    Gorączka.

Często

-    Zaburzenia rytmu serca (nieregularne, przyspieszone lub spowolnione bicie serca), dodatkowe skurcze komór serca, zmniejszona ilość krwi pompowanej przez serce do organizmu, pogorszenie czynności mięśnia sercowego (kardiomiopatia), które może zagrażać życiu

-    Krwawienia (krwotoki)

-    Utrata apetytu (anoreksja)

-    Reakcje alergiczne w miejscach uprzednio napromienianych (tzw. nawrót objawów popromiennych)

-    Świąd.

Po podaniu dopęcherzowym mogą być obserwowane następujące, częste działania niepożądane:

-    Trudność, ból lub uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu

-    Zmniejszona obj ętość oddawanego moczu

-    Zwiększenie częstości oddawania moczu

-    Skurcze pęcherza

-    Zakażenie pęcherza, niekiedy powodujące obecność krwi w moczu

-    Miejscowe działania niepożądane związane z podaniem leku do pęcherza, np. zapalenie pęcherza moczowego (chemiczne).

Niezbyt często

-    Doksorubicyna w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi może powodować powstawanie pewnych postaci nowotworów krwi (białaczka). Te postacie nowotworów ujawniają się w ciągu 1-7 lat

-    Zakażenie krwi (sepsa/drobnoustroje we krwi)

-    Krwawienia z przewodu pokarmowego, bóle brzucha, owrzodzenie i martwica tkanek z krwawieniem i zakażeniami, szczególnie jelita grubego. Mogą one wystąpić, gdy doksorubicyna jest stosowana jednocześnie z cytarabiną (lek przeciwnowotworowy)

-    Utrata wody (odwodnienie).

Rzadko

-    Wysypka na skórze (wykwity), pokrzywka

-    Przebarwienia (pigmentacja) skóry i paznokci; oddzielanie płytek paznokci od podłoża (onycholiza)

-    Dreszcze, zawroty głowy

-    Reakcje w miejscu podawania leku, w tym świąd, wysypka i ból, zapalenie żył z tworzeniem się zakrzepów, zwiększenie grubości lub stwardnienia ścian żył

-    Ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcje anafilaktyczne).

Bardzo rzadko

-    Zaburzenia rytmu serca (nieswoiste zmiany w zapisie EKG)

-    Odosobnione przypadki zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca (arytmia), niewydolność lewej komory serca, zapalenie worka osierdziowego otaczającego serce, powodujące ból w klatce piersiowej i nagromadzenie płynów wokół serca (zapalenie osierdzia), zapalenie mięśnia sercowego i otaczaj ącego je worka osierdziowego (zespół pericarditis-myocarditis); zablokowanie przewodzenia impulsu elektrycznego w sercu (blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa)

-    Niedrożność naczynia krwionośnego z powodu powstania zakrzepu

-    Owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka lub jelit; przebarwienie (pigmentacja) błony śluzowej jamy ustnej

-    Obrzęk i drętwienie dłoni i stóp (rumień obwodowy), zmiany pęcherzowe

-    Uszkodzenie tkanki, szczególnie dłoni i stóp prowadzące do zaczerwienienia, obrzęku, powstawania pęcherzy, uczucia mrowienia lub pieczenia spowodowane przedostaniem się leku do tkanek (rumień dłoni i podeszew stóp z zaburzeniami czucia)

-    Zaburzenia czynności nerek (ostra niewydolność nerek)

-    Podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), które może powodować dnę moczanową, kamienie nerkowe lub uszkodzenia nerek, w wyniku szybkiego rozpadu guza nowotworowego

-    Zatrzymanie miesiączkowania

-    Zaburzenia płodności u mężczyzn (zmniej szenie ilości lub brak aktywnych plemników)

-    Uderzenia gorąca.

Częstość nieznana:

-    Duszność spowodowana skurczami mięśni dróg oddechowych (skurcze oskrzeli)

-    Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    Ciężkie uszkodzenie wątroby, które może niekiedy doprowadzić do nieodwracalnych zmian w normalnej tkance wątrobowej (marskość)

-    Zapalenie powierzchni powiek, spojówek lub rogówki, nadmierne łzawienie

-    Silny ból i obrzęk stawów

-    W trakcie leczenia doksorubicyną możliwe jest odnowienie goj ących się już uszkodzeń popromiennych (skóry, płuc, gardła, przełyku, błony śluzowej żołądka i jelit, serca)

-    Łuszczące się wykwity i zgrubienia na skórze (rogowacenie słoneczne).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakichkolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEBDOX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku DEBDOX po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i etykiecie po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Warunki przechowywania przed otwarciem:

Brak szczególnych środków ostrożności.

Warunki przechowywania po rekonstytucji:

Produkt po rekonstytucji należy natychmiast rozcieńczyć.

Produkt rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu

Chemiczna i fizyczna stabilność roztworu gotowego do użycia po rozcieńczeniu w zakresie stężeń od 0,05 mg/ml do 0,5 mg/ml została wykazana przez 24 godziny, w przypadku przechowywania roztworu w temperaturze pokojowej (15-25°C). Przygotowany roztwór do infuzji w 0.9% chlorku sodu nie powinien być przechowywany w lodówce (2-8°C). Z mikrobiologicznego punktu widzenia uzyskany roztwór do infuzji powinien być zużyty natychmiast po jego przygotowaniu.

Produkt rozcieńczony 5% roztworem glukozy

Chemiczna i fizyczna stabilność roztworu gotowego do użycia po rozcieńczeniu w zakresie stężeń od 0,05 mg/ml do 0,5 mg/ml została wykazana przez 72 godziny, w przypadku przechowywania roztworu w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór powinien zostać wykorzystany niezwłocznie. Jeśli roztwór nie zostanie natychmiast wykorzystany, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu gotowego do użycia ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien zasadniczo przekroczyć 24 godzin w temperaturze 2 do 8 °C, o ile rozcieńczenie nie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leku DEBDOX nie należy stosować w przypadku zauważenia jakichkolwiek widocznych oznak pogorszenia się produktu lub fiolki, na przykład odmiennego koloru proszku, uszkodzenia fiolki, korka lub pokrywki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek DEBDOX:

Substancją czynną leku jest chlorowodorek doksorubicyny.

Każda fiolka zawiera 50 mg chlorowodorku doksorubicyny (do rekonstytucji w 25 ml).

Po rekonstytucji każdy 1 ml zawiera 2 mg chlorowodorku doksorubicyny.

Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną.

Jak wygląda lek DEBDOX i co zawiera opakowanie

Lek DEBDOX proszek do sporządzania koncentratu do roztworu do infuzji to czerwono-pomarańczowy liofilizowany proszek w fiolce z bezbarwnego szkła zamkniętej korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenowym dyskiem.

Lek DEBDOX proszek do sporządzania koncentratu do roztworu do infuzji jest dostępny w tekturowym pudełku zawierającym 1 fiolkę 50 mg chlorowodorku doksorubicyny.

Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

Wytwórca

Pharmachemie B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem, Holandia

Data zatwierdzenia ulotki: 31.08.2011r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Niezgodności farmaceutyczne

Doksorubicyna wykazuje niezgodność z heparyną, aminofiliną, cefalotyną, deksametazonem, fluorouracylem i hydrokortyzonem.

Dawkowanie i sposób podawania

Należy zachować ostrożność w kontakcie z lekiem DEBDOX, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji lub przygotowanym roztworem doksorubicyny. Należy unikać wszelkiego kontaktu z proszkiem lub roztworem. Podczas przygotowywania roztworu stosować techniki ściśle aseptyczne. Niezbędne są zabezpieczenia w postaci rękawic, maski na twarz, okularów ochronnych i odzieży ochronnej. Zaleca się stosowanie nawiewu laminarnego z pionowym kierunkiem przepływu. Personel medyczny powinien zostać przeszkolony w zakresie właściwego postępowania z lekami cytotoksycznymi. Kobiety ciężarne nie powinny pracować z tym lekiem.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu roztworu ze skórą, błonami śluzowymi lub oczami, należy natychmiast przepłukać skażone miejsce dużą ilością wody z mydłem. Gdyby substancja miała kontakt z oczami, oczy należy natychmiast przepłukać wodą lub jałowym roztworem soli fizjologicznej, a następnie skonsultować się z lekarzem okulistą.

Po użyciu, fiolki i materiały do wstrzyknięcia, w tym rękawiczki, należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi cytostatyków.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku rozlania lub wycieku leku, inaktywację należy przeprowadzić przy użyciu 1% roztworu podchlorynu sodu lub, najprościej, buforu fosforanowego (pH>8) aż do odbarwienia roztworu. Wszystkie materiały stosowane podczas czyszczenia należy usunąć jak wyżej.

Przed przekłuciem fiolki igłą, fiolka powinna mieć temperaturę pokojową.

Leczenie doksorubicyną powinien rozpocząć lekarz z dużym doświadczeniem w stosowaniu leków cytostatycznych lub po konsultacji z lekarzem z dużym doświadczeniem w stosowaniu leków cytostatycznych.

DEBDOX, 2 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu do roztworu do infuzji należy rozcieńczać 25 ml roztworu chlorku sodu do infuzji o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub wodą do wstrzykiwań, do uzyskania stężenia 2 mg/ml.

Po rekonstytucji, doksorubicyna może być podawana w postaci wlewu dożylnego po rozcieńczeniu do stężenia od 0,05 mg/ml do 0,5 mg/ml w roztworze chlorku sodu do infuzji o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub w roztworze glukozy do wlewów dożylnych o stężeniu 50 mg/ml (5%), przy użyciu worków infuzyjnych z tworzywa nie zawierającego PCV.

Przygotowany roztwór podaje się dożylnie przy pomocy zestawu swobodnie przebiegających rurek do przetaczania, w czasie od 2 do 15 minut. W ten sposób minimalizuje się ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył lub wynaczynienia, które mogą prowadzić do poważnego zapalenia tkanki łącznej lub reakcji pęcherzowych.

Podawanie dożylne:

Dawka doksorubicyny zależy od schematu leczenia, stanu ogólnego pacjenta i wcześniejszego leczenia.

Istnieje wiele schematów dawkowania:

Zalecana dawka wynosi 60-75 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie, jako dawka jednorazowa lub w dawkach podzielonych w ciągu 2-3 kolejnych dni, podawanych dożylnie, w odstępach 21-dniowych. Pacjenci z zahamowaną czynnością szpiku kostnego powinni otrzymywać zmniejszone dawki leku.

W przypadku stosowania leku DEBDOX w skojarzeniu z innymi cytostatykami, należy zmniejszyć dawkę leku do 30-60 mg/m2.

W przypadku pacjentów, którzy nie mogą otrzymywać pełnej dawki leku (np. wskutek immunosupresji, podeszłego wieku), należy zastosować dawkę 15-20 mg/m2 powierzchni ciała na tydzień.

W celu uniknięcia chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatii), zalecana całkowita dawka skumulowana (na całe życie) doksorubicyny (łącznie z pochodnymi lekami, takimi jak daunorubicyna) nie powinna przekraczać 450-550 mg/m2 powierzchni ciała. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy skumulowana dawka 400 mg/m2 zostanie przekroczona u pacjentów poddawanych wcześniej napromieniowaniu śródpiersia, albo wcześniejszemu lub jednoczesnemu leczeniu lekami potencjalnie kardiotoksycznymi (patrz punkt 4.4).

W przypadku pogorszonej czynności wątroby, należy zmniejszyć dawkę leku zgodnie z poniższym:

Stężenie bilirubiny w surowicy    Zalecana dawka

20-50 pmol/l    / dawki standardowej

> 85 pmol/l    Wstrzymać leczenie

Doksorubicyny nie należy podawać domięśniowo, podskórnie, doustnie ani dooponowo.

Nie wolno stosować leku DEBDOX zamiennie z chlorowodorkiem doksorubicyny w postaci liposomalnej.

Dawkowanie u dzieci: może być konieczne zmniejszenie dawki. Należy postępować zgodnie z aktualnie obowiązującym protokołami leczenia oraz fachowym piśmiennictwem.

Podawanie do pęcherza moczowego:

W leczeniu powierzchownego raka pęcherza oraz zapobieganiu wystąpienia nawrotu po resekcji przezcewkowej chlorowodorek doksorubicyny może być podany we wlewce dopęcherzowej. W leczeniu powierzchownego raka pęcherza dawka zalecana do podawania do pęcherza moczowego wynosi 30-50 mg w 25-50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu (soli fizjologicznej) na jedną wlewkę. Optymalne stężenie leku wynosi około 1 mg/ml. Roztwór powinien pozostać w pęcherzu przez 1-2 godzin. W tym czasie pacjent powinien być obracany wokół własnej osi o 90° co 15 minut.

Należy poinformować pacjenta o konieczności zaprzestania przyjmowania płynów przez okres 12 godzin przed podaniem wlewki (wskutek tego wytwarzanie moczu powinno ulec zmniejszeniu do ok. 50 ml/godz.) w celu uniknięcia niepożądanego rozcieńczenia leku moczem. Wlewka może być powtórzona w odstępie od 1 tygodnia do 1 miesiąca, w zależności od tego, czy lek jest stosowany terapeutycznie, czy profilaktycznie.

Monitorowanie leczenia

Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się przeprowadzenie oceny czynności wątroby poprzez wykonanie standardowych badań, takich jak pomiar aktywności AspAT, AlAT, ALP i stężenia bilirubiny, a także badań czynności nerek.

Monitorowanie czynności lewej komory serca

Należy przeprowadzić analizę frakcji wyrzutowej lewej komory serca w oparciu o badanie USG lub scyntygrafię serca, aby zoptymalizować stan serca pacjenta. Badanie to należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia oraz po każdym kolejnym przekroczeniu dawki skumulowanej o około 100 mg/m2.

Przed otwarciem:

Brak szczególnych środków ostrożności.

Produkt rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu

Chemiczna i fizyczna stabilność roztworu gotowego do użycia po rozcieńczeniu w zakresie stężeń od 0,05 mg/ml do 0,5 mg/ml została wykazana przez 24 godziny, w przypadku przechowywania roztworu w temperaturze pokojowej (15-25°C). Przygotowany roztwór do infuzji nie powinien być przechowywany w lodówce (2-8°C). Z mikrobiologicznego punktu widzenia uzyskany roztwór do infuzji powinien być zużyty natychmiast po jego przygotowaniu.

Produkt rozcieńczony 5% roztworu glukozy

Chemiczna i fizyczna stabilność roztworu gotowego do użycia po rozcieńczeniu w zakresie stężeń od 0,05 mg/ml do 0,5 mg/ml została wykazana przez 72 godziny, w przypadku przechowywania roztworu w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór powinien zostać wykorzystany niezwłocznie. Jeśli roztwór nie zostanie natychmiast wykorzystany, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu gotowego do użycia ponosi użytkownik. Czas ten nie powinien zasadniczo przekroczyć 24 godzin w temperaturze 2 do 8 °C, o ile rozcieńczenie nie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Środki ostrożności przy usuwaniu _pozostałości _produktu

Fiolka jest przeznaczona do jednorazowego użycia i wszelkie pozostałości należy wyrzucić.

Procedury usuwania odpadów powinny brać pod uwagę cytotoksyczny charakter leku.

11

Debdox

Charakterystyka Debdox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DEBDOX, 2 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml fiolka zawiera 50 mg chlorowodorku doksorubicyny (do rekonstytucji z 25 ml). Po rekonstytucji każdy ml roztworu zawiera 2 mg chlorowodorku doksorubicyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Czerwono-pomarańczowy, sterylny proszek

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Rak piersi

-    Neoadj uwantowa i adj uwantowa terapia kostniakomięsaka

-    Zaawansowany mięsak tkanki miękkiej u dorosłych

-    Drobnokomórkowy rak płuca (ang. small cell lung cancer - SCLC)

-    Ziarnica złośliwa

-    Chłoniaki nieziarnicze o wysokim stopniu złośliwości

-    Indukcja i terapia konsolidująca ostrej białaczki limfoblastycznej

-    Ostra białaczka szpikowa

-    Zaawansowany szpiczak mnogi

-    Zaawansowany lub nawrotowy    rak endometrium

-    Zaawansowany lub nawrotowy    rak brodawczakowaty/ pęcherzykowy tarczycy

-    Anaplastyczny rak tarczycy

-    Leczenie układowe raka pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami

-    Dopęcherzowa profilaktyka nawrotów powierzchownego raka pęcherza moczowego po przezcewkowej resekcji guza

-    Nawrotowy rak jajnika

-    Guz Wilmsa (w stadium II zaawansowania - odmiana o wysokim stopniu złośliwości, stadia zaawansowane (III do IV)

-    Zaawansowany nerwiak zarodkowy

-    Mięsak Ewinga

Doksorubicyna jest często stosowana w schematach chemioterapii skojarzonej z innymi lekami cytotoksycznymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy DEBDOX należy podawać wyłącznie pod    ścisłym nadzorem lekarza specjalisty z

doświadczeniem w stosowaniu leków cytotoksycznych. Pacjenci muszą być także ostrożnie i często monitorowani w czasie trwania terapii.

Z powodu ryzyka kardiomiopatii, często prowadzącej do zgonu, przed każdym podaniem należy ocenić ryzyko i korzyści dla danego pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się przeprowadzenie oceny czynności wątroby poprzez wykonanie standardowych badań, takich jak pomiar aktywności AspAT, AlAT, ALP i stężenia bilirubiny, a także badania czynności nerek (patrz punkt 4.4).

W celu oceny stanu serca pacjenta należy przeprowadzić badanie frakcji wyrzutowej lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction - LVEF) z zastosowaniem ultrasonografii lub scyntygrafii serca. Tego rodzaju badanie kontrolne należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia i po każdej kumulacji dawki ok. 100 mg/m2 (patrz punkt 4.4).

DEBDOX, 2 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy rozpuścić w 25 ml roztworu chlorku sodu do infuzji o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub wody do wstrzykiwań, do stężenia 2 mg/ml. Więcej informacji dotyczących rekonstytucji i rozcieńczania, patrz punkt 6.6.

Podczas dożylnego podawania doksorubicyny należy zachować ostrożność. Zaleca się podawanie leku za pośrednictwem zestawu rurek do przetaczania, przez który przepływa sól fizjologiczna lub 5% glukoza, w ciągu od 3 do 5 minut. Metoda ta minimalizuje ryzyko zakrzepicy lub wynaczynienia leku wokół żyły, które prowadzą do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej, reakcji pęcherzowych oraz martwicy tkanki. Doksorubicynę można podawać dożylnie w postaci bolusa trwającego kilka minut, krótkiego wlewu trwaj ącego do jednej godziny lub wlewu ciągłego trwaj ącego do 24 godzin. Bezpośrednie wstrzyknięcie leku do żyły nie jest zalecane, ze względu na ryzyko wynaczynienia, które może nastąpić nawet pomimo prawidłowego umieszczenia igły w żyle potwierdzonego obecnością krwi podczas aspiracji.

Produktu leczniczego DEBDOX nie należy podawać domięśniowo, podskórnie, doustnie ani dooponowo.

Podawanie dożylne:

Dawkę leku oblicza się zazwyczaj na podstawie powierzchni ciała (mg/m2). Schemat dawkowania doksorubicyny może różnić się w zależności od wskazania do stosowania (guzy lite lub ostra białaczka) oraz w zależności od wykorzystania w specjalnym planie leczenia (monoterapia, leczenie skojarzone z innymi środkami cytotoksycznymi lub jako część postępowania multidyscyplinarnego obejmuj ącego chemioterapię, leczenie chirurgiczne, radioterapię i leczenie hormonalne).

Monoterapia:

Zalecana dawka wynosi 60-75 mg/m2 powierzchni ciała dożylnie, jako jednorazowa dawka lub w dawkach podzielonych w ciągu 2-3 kolejnych dni podawanych dożylnie w odstępach 21-dniowych. Schematy leczenia i dawkowania mogą być dostosowywane zgodnie z protokołem. Szczegółowych informacji dotyczących dawkowania należy szukać w aktualnych protokołach.

Terapia skojarzona:

W przypadku stosowania chlorowodorku doksorubicyny w skojarzeniu z innymi cytostatykami, należy zmniejszyć dawkę leku do 30-60 mg/m2 co 3 do 4 tygodni.

Maksymalna dawka skumulowana:

Zaleca się, by całkowita skumulowana dawka doksorubicyny (łącznie z pochodnymi lekami, takimi jak daunorubicyna) nie przekraczała 450-550 mg/m2 powierzchni ciała.

Pacjentom z jednoczesną chorobą serca poddawanym napromienianiu śródpiersia i (lub) serca, pacjentom uprzednio leczonym środkami alkilującymi i pacjentom wysokiego ryzyka (np. pacjentom z nadciśnieniem tętniczym przez okres dłuższy niż 5 lat, pacjentom, u których wystąpiło wcześniej uszkodzenie serca z powodu choroby wieńcowej, wady zastawek lub choroby mięśnia sercowego albo chorym w wieku powyżej 70 lat) nie należy podawać dawki większej niż 400 mg/m2 powierzchni ciała, a czynność serca u tych pacjentów należy monitorować (patrz punkt 4.4).

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z immunosupresją:

W przypadku stosowania immunosupresji należy zmniejszyć dawkę; dawka alternatywna wynosi 1520 mg/m2 powierzchni ciała na tydzień.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby:

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, należy zmniejszyć dawkę zgodnie z poniższą tabelą:

Stężenie bilirubiny w surowicy

Zalecana dawka

20-50 gmol/l

/ normalnej dawki

> 50-85 pmol/l

% normalnej dawki

Doksorubicyna jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Pacjentom z niewydolnością nerek (GFR mniejsza niż 10 ml/min), należy podawać 75% planowanej dawki.

Pacjenci z ryzykiem zaburzeń czynności serca:

U pacjentów narażonych na zwiększone ryzyko toksycznego oddziaływania na serce należy rozważyć podanie raczej jednej dawki leku w ciągłym wlewie trwaj ącym 24 godziny niż wstrzyknięcia. W ten sposób można zmniejszyć częstość toksycznego działania na serce, bez zmniejszenia skuteczności terapeutycznej. U tych pacjentów należy przeprowadzać badanie frakcji wyrzutowej lewej komory serca przed każdym cyklem.

Pacjenci z ograniczoną rezerwą szpiku kostnego:

Dawki leku mogą być zmniejszone u pacjentów leczonych środkami mielosupresyjnymi w wywiadzie ze względu na niewystarczaj ącą rezerwę szpikową.

Pacjenci otyli:

U pacjentów otyłych należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej lub wydłużenie odstępu między dawkami (patrz punkt 4.4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku można zmniejszyć dawki.

Dzieci:

Ze względu na znaczące ryzyko działania kardiotoksycznego wywołanego przez doksorubicynę u dzieci, należy przestrzegać ustalonych maksymalnych dawek skumulowanych uzależnionych od wieku pacjenta. U dzieci (w wieku poniżej 12 lat) za maksymalną dawkę skumulowaną przyjmuje się zazwyczaj 300 mg/m2, podczas gdy u młodzieży (w wieku powyżej 12 lat) maksymalna dawka skumulowana to 450 mg/m2. Nie ustalono dotychczas maksymalnych dawek skumulowanych dla niemowląt, należy zakładać jeszcze niższą tolerancję.

Dawki u dzieci powinny być zmniejszone, ze względu na zwiększone ryzyko działania kardiotoksycznego, szczególnie późnej. Należy spodziewać się toksycznego oddziaływania na szpik kostny, z nadirem w 10 do 14 dni po rozpoczęciu leczenia. Należy postępować zgodnie z aktualnie obowiązuj ącymi protokołami leczenia oraz fachowym piśmiennictwem.

Uwaga: Dawkowanie doksorubicyny w postaci liposomalnej oraz doksorubicyny konwencjonalnej różni się. Tych dwóch postaci farmaceutycznych nie można stosować zamiennie.

Podawanie do pęcherza moczowego:

W leczeniu powierzchownego raka pęcherza oraz zapobieganiu wystąpienia nawrotu po resekcji przezcewkowej chlorowodorek doksorubicyny może być podany we wlewce dopęcherzowej.

W leczeniu powierzchownego raka pęcherza dawka zalecana do podawania do pęcherza moczowego wynosi 30-50 mg w 25-50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu (soli fizjologicznej) na jedną wlewkę. Optymalne stężenie leku wynosi około 1 mg/ml. Roztwór powinien pozostać w pęcherzu przez 12 godzin. W tym czasie pacjent powinien być obracany wokół własnej osi o 90° co 15 minut. Należy poinformować pacjenta o konieczności zaprzestania przyjmowania płynów przez okres 12 godzin przed podaniem wlewki (wskutek tego wytwarzanie moczu powinno ulec zmniejszeniu do ok.

50 ml/godz.) w celu uniknięcia niepożądanego rozcieńczenia leku moczem. Wlewka może być powtórzona w odstępie od 1 tygodnia do 1 miesiąca, w zależności od tego, czy lek stosowany jest terapeutycznie, czy profilaktycznie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na doksorubicynę, inne antracykliny lub antracenediony lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

Przeciwwskazania dotyczące podawania dożylnego:

-    wyraźna utrzymująca się mielosupresja i (lub) ciężkie zapalenie jamy ustnej wywołane przez uprzednie leczenie cytotoksyczne i (lub) napromienianie (w tym pacjenci z dużym ryzykiem wystąpienia krwotoku)

-    ostre zakażenie uogólnione

-    ciężkie zaburzenie czynności wątroby

-    ciężkie zaburzenia rytmu serca, zaburzona czynność serca, ostry zawał mięśnia sercowego, przebyty zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie mięśnia sercowego

-    uprzednio stosowane leczenie antracyklinami w maksymalnych dawkach skumulowanych

-    karmienie piersią

Przeciwwskazania dotyczące podawania do pęcherza moczowego

-    inwazyjne guzy penetrujące pęcherz moczowy (powyżej stopnia zaawansowania T1)

-    zakażenia układu moczowego

-    zapalenie pęcherza moczowego

-    utrudnione cewnikowanie

-    krwiomocz

-    karmienie piersią

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia ogólne

Doksorubicyna powinna być podawana wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leczenia cytostatycznego. Pacjenci muszą być także ostrożnie i często monitorowani w czasie trwania leczenia.

Należy prowadzić staranną kontrolę możliwych powikłań klinicznych, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobami serca w wywiadzie lub zahamowaniem czynności szpiku kostnego, pacjentów leczonych wcześniej antracyklinami oraz pacjentów poddanych napromienianiu klatki piersiowej.

Przed lub w czasie leczenia doksorubicyną zaleca się wykonanie następuj ących badań kontrolnych (częstość wykonywania badań uzależniona będzie od stanu ogólnego pacjenta, dawki leku oraz innych leków przyjmowanych równocześnie):

-    badanie RTG płuc i klatki piersiowej, EKG

-    regularne monitorowanie czynności serca (ocena LVEF np. z badaniem metodą EKG, USG i angiografii izotopowej wielobramkowej [ang. multiple gated acquisition scan - MUGA])

-    codzienne badanie jamy ustnej i gardła czy nie występują zmiany w błonie śluzowej

-    badania krwi: hematokryt, liczba płytek krwi, wzór odsetkowy leukocytów, AlAT, AspAT, LDH, bilirubina, kwas moczowy.

Doksorubicyny nie należy podawać domięśniowo, podskórnie, doustnie ani dooponowo.

Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia czerwonego zabarwienia moczu po podaniu leku.

Nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych często są bardzo ciężkie i powinny być odpowiednio leczone.

Kardiotoksyczność:

Po przekroczeniu maksymalnej dawki skumulowanej (dorośli 550 mg/m2 powierzchni ciała, a w przypadku wcześniejszego napromieniania śródpiersia lub podczas jednoczesnego podawania leków alkilujących 400 mg/m2 powierzchni ciała), wskaźnik występowania kardiomiopatii wywołanej przez antracykliny szybko rośnie, nawet u pacjentów, u których nie stwierdzono wcześniej czynników ryzyka. W pojedynczych przypadkach, działanie kardiotoksyczne obserwowano przy dużo mniejszych całkowitych dawkach skumulowanych. Po całkowitej dawce skumulowanej 550 mg/m2 powierzchni ciała, pacjenci narażeni są, przykładowo, na około 5% ryzyko wystąpienia ciężkiej niewydolności serca.

Dawkę skumulowaną należy brać pod uwagę szczególnie wtedy, gdy produkt leczniczy podawany jest dzieciom, które na ogół toleruj ą mniejszą całkowitą dawkę w okresie całego życia i u których dodatkowa radioterapia, młody wiek na początku terapii oraz agresywne terapie stosowane w tym samym czasie skutkuj ą szczególnie wysokim ryzykiem późnego, zagrażaj ącego życiu, toksycznego wpływu na serce z dysfunkcją komorową, niewydolnością serca oraz (lub) zaburzeniami rytmu. Ponadto, w porównaniu z chłopcami, dziewczęta leczone doksorubicyną wydaj ą się być szczególnie predysponowane do wystąpienia u nich późnego działania kardiotoksycznego po leczeniu doksorubicyną.

Szczególna ostrożność wskazana jest w przypadku dzieci w wieku poniżej 2 lat i u pacjentów uprzednio leczonych z powodu chorób serca (choroba wieńcowa, niewydolność serca) jak również w chronologicznym stosunku do terapii hipertermicznej.

Przed, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii doksorubicyną należy monitorować czynność serca pacjenta na podstawie badań EKG, ECHO i MUGA (angiografii izotopowej wielobramkowej).

Supresja szpiku kostnego:

W przypadku wystąpienia ciężkiej supresji szpiku kostnego nie należy stosować doksorubicyny. Konieczne jest następnie zmniejszenie dawki leku lub opóźnienie jego podawania.

Należy zapewnić możliwość szybkiego i skutecznego leczenia ewentualnych ciężkich zakażeń i (lub) krwawień. Istniejące zakażenia należy wyleczyć przed rozpoczęciem podawania doksorubicyny.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaleca się profilaktyczne stosowanie leków przeciwwymiotnych.

Uwaga: Nie należy stosować doksorubicyny u pacjentów ze stanami zapalnymi, owrzodzeniem lub biegunką.

Kontrola morfologii krwi:

Przed każdym cyklem leczenia należy ocenić liczbę i wzór odsetkowy leukocytów oraz liczbę erytrocytów i trombocytów. Zahamowanie czynności szpiku kostnego wywołane przez zastosowanie chlorowodorku doksorubicyny i dotyczące przede wszystkim wytwarzania leukocytów, wymaga ścisłej kontroli hematologicznej, ponieważ ciężka mielosupresja może prowadzić do nadkażeń i krwawień. Ciężka leukopenia może wystąpić w przypadku stosowania dawek zalecanych w leczeniu guzów litych (podczas leczenia pełną dawką chlorowodorku doksorubicyny spodziewana jest liczba leukocytów 1000/mm3 lub mniejsza). Największe nasilenie leukopenii przypada na 10-14 dni po podaniu leku, w większości przypadków liczba leukocytów powraca do prawidłowych wartości w 21. dniu leczenia. Nie można rozpoczynać ani kontynuować leczenia, jeżeli liczba granulocytów wielojądrzastych jest mniejsza niż 2000/mm3. W przypadku leczenia ostrych białaczek wartość tę można obniżyć, zależnie od uwarunkowań. Wymagane jest również regularne przeprowadzanie badań hematologicznych z powodu ryzyka wtórnej białaczki po leczeniu środkami przeciwnowotworowymi. W przypadku zdiagnozowania ostrej białaczki we wczesnym stadium i leczenia z zastosowaniem odpowiednich schematów chemioterapii możliwa jest remisja ostrej białaczki.

Kontrola czynności serca:

Istnieje ryzyko rozwinięcia się kardiomiopatii wywołanej przez antracykliny zależnie od dawki skumulowanej. Z tego powodu nie należy przekraczać dawki skumulowanej leku wynoszącej 450550 mg/m2. W przypadku stosowania większych dawek znacząco zwiększa się ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Kardiotoksyczność wywoływana przez doksorubicynę zazwyczaj objawiała się w trakcie lub w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu leczenia, ale odnotowano przypadki wystąpienia późniejszych powikłań (od kilku miesięcy do lat po zakończeniu leczenia). Przed rozpoczęciem podawania leku należy, zatem, ocenić czynność serca i dokładnie kontrolować j ą w ciągu całego leczenia. Przed i po każdym cyklu leczenia zaleca się wykonanie badania elektrokardiograficznego. Zmiany w EKG, takie jak spłaszczenie lub odwrócenie załamka T, obniżenie odcinka ST bądź występowanie arytmii, są zwykle objawami ostrego, ale przemijaj ącego (odwracalnego) działania toksycznego leku i nie stanowią wskazań do wstrzymania leczenia doksorubicyną. Tym niemniej, zmniejszenie amplitudy zespołu QRS oraz wydłużenie czasu przerwy skurczowej (ang. systolic time interval - STI) uważane są za bardziej charakterystyczne objawy toksycznego działania antracyklin na serce.

Najbardziej swoistym objawem umożliwiającym rozpoznanie kardiomiopatii jest zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF), określone z zastosowaniem ultrasonografii lub scyntygrafii serca. Badanie frakcji wyrzutowej lewej komory należy przeprowadzić przed rozpoczęciem leczenia i powtórzyć po podaniu dawki skumulowanej ok. 100 mg/m2 oraz w przypadku wystąpienia klinicznych objawów niewydolności serca. Objawem zaburzenia czynności serca jest, z reguły, bezwzględne zmniejszenie LVEF o >10% lub zmniejszenie do poniżej 50% u pacjentów z prawidłowymi wartościami początkowymi. W takich przypadkach decyzja o kontynuacji leczenia doksorubicyną musi być dokładnie rozważona. Ryzyko wystąpienia działania toksycznego na serce może być zwiększone u pacjentów poddawanych uprzednio radioterapii części śródpiersiowej osierdzia, u osób leczonych uprzednio innymi antracyklinami i (lub) antracenedionami, u pacjentów w wieku powyżej 70 lub poniżej 15 lat albo u osób z chorobami serca w wywiadzie. Podczas ustalania całkowitej dawki leku dla danego pacjenta należy również wziąć pod uwagę uprzednio lub jednocześnie stosowane leczenie innymi środkami potencjalnie kardiotoksycznymi, takimi jak duże dawki dożylne cyklofosfamidu, napromienianie śródpiersia lub pochodne antracyklin, takie jak daunorubicyna. Podczas podawania doksorubicyny lub w ciągu kilku godzin po podaniu leku odnotowano występowanie ostrej ciężkiej arytmii serca.

Objawy ze strony serca mogą wystąpić także podczas ciąży u kobiet leczonych doksorubicyną w przeszłości (do 20 lat), nawet jeśli uprzednio nie odnotowywano działań niepożądanych związanych z czynnością serca. Stwierdzono przypadki występowania zastoinowej niewydolności serca oraz obrzęku płuc. Kobiety ciężarne, u których stosowano doksorubicynę w przeszłości, powinny być monitorowane w zakresie działań niepożądanych ze strony serca. Patrz również punkt 4.8.

Kontrola czynności wątroby:

Doksorubicyna jest wydalana głównie za pośrednictwem wątroby i dróg żółciowych. Jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub niedrożność przewodów żółciowych, może doj ść do przedłużenia wydalania leku skutkuj ącego nasileniem ogólnej toksyczności. Ponieważ może być konieczna modyfikacja dawki, przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie zaleca się kontrolowanie czynności wątroby za pomocą standardowych badań, takich jak pomiar aktywności AspAT, AlAT, ALP i stężenia bilirubiny (patrz punkt 4.2). Przed podaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, należy przeprowadzić ocenę korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem doksorubicyny. U pacjentów poddawanych uprzednio radioterapii śródpiersia odnotowywano ciężką hepatotoksyczność, w niektórych przypadkach prowadzącą do zgonu.

Wtórna białaczka:

Obserwowano przypadki wtórnej białaczki (czasami) z lub bez wstępnej fazy u pacjentów, którzy byli leczeni antracyklinami (w tym doksorubicyną). Wtórna białaczka występuje częściej, jeśli lek jest stosowany w skojarzeniu z lekami cytostatycznymi zmieniającymi DNA (np. substancje alkilujące, pochodne platyny) lub radioterapią, jeśli pacjenci poddani byli intensywnemu leczeniu przed zastosowaniem leków cytotoksycznych, lub jeżeli dawka antracykliny została zwiększona.

Takie przypadki mogą mieć krótki okres utajenia, 1-3 lat.

Kontrola stężenia kwasu moczowego w surowicy:

Podczas leczenia może zwiększyć się stężenie kwasu moczowego w surowicy. W przypadku wystąpienia hiperurykemii, należy rozpocząć leczenie obniżające stężenie kwasu moczowego.

Należy monitorować stężenia kwasu moczowego we krwi. Należy również zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta (dzienne minimum wynosi 3 l/m2). W razie konieczności można podać inhibitor oksydazy ksantynowej (allopurynol).

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenia dawki (patrz punkt 4.2).

Podanie do pęcherza moczowego:

Podanie doksorubicyny do pęcherza moczowego może spowodować objawy chemicznego zapalenia pęcherza moczowego (np. trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, oddawanie moczu w nocy, moczenie bolesne, krwiomocz, martwica ściany pęcherza).

Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku problemów z cewnikiem (np. niedrożność cewki moczowej spowodowana przez inwazj ę guza pęcherza moczowego).

Podanie do pęcherza moczowego jest przeciwwskazane w przypadku guzów, które naciekły pęcherz (poza T1).

Nie należy rozpoczynać podawania drogą do pęcherza moczowego u pacjentów z guzami inwazyjnymi, które naciekły ściany pęcherza moczowego, z zakażeniem dróg moczowych albo u których występują stany zapalne pęcherza moczowego.

Radioterapia:

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, którzy byli poddawani radioterapii w przeszłości lub którzy jednocześnie poddawani są radioterapii albo u których jest planowana radioterapia. Pacjenci ci są szczególnie zagrożeni ryzykiem występowania reakcji miejscowych w polu promieniowania (zjawisko nawrotu objawów popromiennych, ang. recall phenomenon), jeżeli jest używany produkt leczniczy DEBDOX. W związku z tym odnotowano hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby) o charakterze ciężkim, a czasami śmiertelnym. Wcześniejsze napromieniowanie śródpiersia zwiększa działanie kardiotoksyczne doksorubicyny. Szczególnie w tym przypadku nie wolno przekroczyć dawki skumulowanej 400 mg/m2.

Leczenie skojarzone z innymi chemioterapeutykami przeciwnowotworowymi:

Chlorowodorek doksorubicyny może nasilać toksyczność innych chemioterapeutyków przeciwnowotworowych (patrz punkt 4.5). Doksorubicyna zwiększa toksyczność napromieniania w stosunku do mięśnia sercowego, błon śluzowych, skóry i wątroby.

Działanie kancerogenne, mutagenne i wpływ na płodność

Doksorubicyna wykazywała działanie genotoksyczne i mutagenne w testach in vitro i in vivo.

U kobiet, doksorubicyna może powodować niepłodność w okresie podawania leku. Doksorubicyna może również wywołać zatrzymanie miesiączki. Po zakończeniu leczenia, obserwuje się przywrócenie owulacji i miesiączkowania, chociaż możliwe jest wystąpienie przedwczesnej menopauzy. Doksorubicyna wykazuje działanie mutagenne i może wywoływać uszkodzenie chromosomu w plemnikach. Zmniejszenie liczby plemników w nasieniu lub brak plemników w nasieniu może być trwałe, jednak w kilku przypadkach odnotowano powrót do normalnego poziomu liczebności plemników w nasieniu. Takie przypadki miały miejsce nawet do kilku lat po zakończeniu terapii. Mężczyźni leczeni doksorubicyną muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Należy rozważyć możliwość zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia ze względu na potencjalne ryzyko nieodwracalnej bezpłodności wskutek leczenia doksorubicyną. Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w czasie leczenia oraz w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia.

Wynaczynienie:

Pieczenie i palenie w miejscu podania może być objawem wynaczynienia niewielkiego stopnia. Wynaczynienie prowadzi do ciężkiej i postępującej martwicy tkanek. Jeżeli podejrzewa się wynaczynienie lub ono wystąpi, należy przerwać wlew i ponowić go w innym naczyniu krwionośnym. Dyskomfort w miejscu wynaczynienia może zmniejszyć jego ochładzanie przez 24 godziny. Pacjent powinien być poddany obserwacji przez okres kilku tygodni. Konieczne może być przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

Szczepionki:

Nie zaleca się poddawania szczepionek (patrz punkt 4.5). W trakcie leczenia produktem leczniczym DEBDOX pacjenci powinni unikać kontaktu z osobami szczepionymi niedawno przeciwko polio.

Inne:

Klirens układowy doksorubicyny jest zmniejszony u pacjentów otyłych (tj. > 130% idealnej masy ciała) (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działanie kardiotoksyczne doksorubicyny zwiększa się pod wpływem uprzednio lub jednocześnie stosowanych innych antracyklin oraz innych produktów leczniczych o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym (np. 5-fluorouracyl, cyklofosfamid lub paklitaksel) bądź produktów leczniczych wpływających na czynność serca (np. antagoniści receptora wapniowego). W razie jednoczesnego stosowania doksorubicyny z wyżej wymienionymi produktami leczniczymi konieczne jest ścisłe monitorowanie czynności serca.

Stosowanie trastuzumabu w leczeniu skojarzonym z antracyklinami (takimi jak doksorubicyna) wiąże się z wysokim ryzykiem działania kardiotoksycznego.

Jeśli to możliwe, lekarze powinni unikać leczenia opartego na antracyklinach do 24 tygodni po zakończeniu leczenia trastuzumabem. Należy ściśle monitorować czynność serca pacjenta, jeśli są stosowane antracykliny. Jednoczesne stosowanie antracyklin i trastuzumabu należy ograniczyć do badań klinicznych z odpowiednią grupą kontrolną, z monitorowaniem czynności serca. Ryzyko działania kardiotoksycznego w przypadku leczenia trastuzumabem występuje również u pacjentów uprzednio otrzymuj ących antracykliny, chociaż jest ono mniejsze niż podczas jednoczesnego stosowania trastuzumabu i antracyklin.

Leczenie (wcześniejsze leczenie) z zastosowaniem produktów leczniczych wpływaj ących na czynność szpiku kostnego (np. cytostatyki, sulfonamidy, chloramfenikol, fenytoina, pochodne amidopiryny, leki przeciwretrowirusowe) może prowadzić do ciężkich zaburzeń hematopoezy. W razie konieczności dawka doksorubicyny musi być zmieniona. Toksyczne wpływy terapii doksorubicyną mogą być zwiększone w skojarzeniu z innymi cytostatykami (np. cytarabina, cisplatyna, cyklofosfamid).

Działanie hepatotoksyczne doksorubicyny może być nasilone przez inne hepatotoksyczne produkty lecznicze (np. 6-merkaptopuryna).

Stosowanie chlorowodorku doksorubicyny w skojarzeniu z cyklosporyną może wymagać dostosowania dawki. Klirens doksorubicyny jest zmniejszony o ok. 50% przy jednoczesnym stosowaniu z cyklosporyną. Pole pod krzywą (AUC) doksorubicyny jest zwiększone o 55%, a AUC doksorubicynolu o 350%. W przypadku stosowania leków w tym skojarzeniu zaleca się zmniejszenie dawki doksorubicyny o 40%. Cyklosporyna, podobnie jak werapamil, hamuje zarówno CYP3A4, jak i glikoproteinę P, co może wyjaśniać interakcj ę i wynikaj ące z niej nasilenie działań niepożądanych.

Inhibitory cytochromu P-450 (np. cymetydyna) również zmniejszają klirens osoczowy i zwiększają AUC doksorubicyny, prawdopodobnie za pośrednictwem podobnego mechanizmu, jak sugerowany w przypadku cyklosporyny, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych. Z kolei induktory cytochromu P-450 (np. fenobarbital, ryfampicyna) zmniejszają stężenie osoczowe doksorubicyny i mogą w ten sposób prowadzić do zmniejszenia skuteczności leku.

Doksorubicyna jest silnym środkiem zwiększającym wrażliwość na radioterapię (ang. radiosensitizer), a powodowana przez nią nadwrażliwość skóry napromienionej w przeszłości (ang. recall phenomena) może zagrażać życiu. Radioterapia stosowana przed, w czasie lub po stosowaniu leku może powodować nasilenie kardiotoksyczności lub hepatotoksyczności doksorubicyny. Dotyczy to również jednoczesnego przyjmowania produktów leczniczych o działaniu kardiotoksycznym lub hepatotoksycznym. Jeżeli terapia doksorubicyną następuje po leczeniu cyklofosfamidem, może to nie tylko nasilać działanie kardiotoksyczne, ale również zaostrzać krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego.

Podanie paklitakselu przed doksorubicyną może skutkować zwiększeniem stężenia doksorubicyny i (lub) jej metabolitów w osoczu. Dostępne są dane wskazujące, że działanie to jest mniejsze, jeśli antracyklina podawana jest przed paklitakselem.

Leczenie doksorubicyną może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego w surowicy. Konieczna może być modyfikacja dawek leków zmniejszających stężenie kwasu moczowego.

Doksorubicyna może zmniejszać biodostępność digoksyny stosowanej doustnie.

Wchłanianie leków przeciwpadaczkowych (np. karbamazepiny, fenytoiny, walproinianu) jest zmniejszone podczas jednoczesnego stosowania chlorowodorku doksorubicyny.

Podczas leczenia chlorowodorkiem doksorubicyny pacjenci nie powinni być poddawani aktywnej immunizacji szczepionkami i powinni także unikać kontaktu z osobami szczepionymi niedawno przeciwko polio (poliomyelitis).

Doksorubicyna wiąże się z heparyną i 5-fluorouracylem. Może to powodować precypitację i utratę skuteczności obu substancji. Szczegółowe informacje, patrz punkt 6.2.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować doksorubicyny podczas ciąży. Na ogół dopuszcza się stosowanie cytostatyków w czasie ciąży jedynie ze ścisłych wskazań, w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie doksorubicyny (patrz punkt 5.3).

Mężczyźni i kobiety powinni stosować skuteczną antykoncepcję w okresie leczenia i do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

Opisywano, iż doksorubicyna jest wydzielana do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla dzieci karmionych piersią. W związku z tym, że stosowane doksorubicyny jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią, należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia doksorubicyną (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże z powodu często występuj ących nudności i wymiotów pacjenci powinni być przestrzegani przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Leczenie doksorubicyną często powoduje działania niepożądane. Niektóre spośród nich są na tyle poważne, że wymagają ścisłego monitorowania pacjenta. Szybkość podawania leku i jego dawkowanie wpływają na częstość występowania i rodzaj działań niepożądanych. Supresja szpiku kostnego jest ostrym działaniem niepożądanym ograniczaj ącym dawkę, jednak zazwyczaj jest przemijająca. Klinicznymi skutkami działania toksycznego doksorubicyny na szpik kostny i toksyczności hematologicznej mogą być gorączka, zakażenia, posocznica, wstrząs septyczny, krwotok, niedotlenienie tkanek lub zgon. U prawie wszystkich pacjentów obserwowane są nudności i wymioty oraz łysienie.

Lek podawany dopęcherzowo może powodować następuj ące działania niepożądane: krwiomocz, podrażnienie pęcherza i cewki moczowej, moczenie bolesne i częstomocz. Objawy te charakteryzuj ą się zwykle umiarkowanym nasileniem i krótkim czasem trwania.

Stosowanie doksorubicyny do pęcherza moczowego może być niekiedy przyczyną wystąpienia krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego, co może powodować zmniejszenie pojemności pęcherza.

Wynaczynienie może prowadzić do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej, powstawania pęcherzy, zakrzepowego zapalenia żył, zapalenia naczyń chłonnych oraz miej scowych zmian martwiczych tkanek, mogących wymagać zabiegów chirurgicznych (włączaj ąc przeszczepy skóry).

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów oraz częstością występowania (wszystkie zgłoszone działania). Częstość występowania ustalono następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość nie znana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicz e

Posocznica /drobnoustro je we krwi

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Ostra

białaczka

limfocytarna

Ostra

białaczka

szpikowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zahamow

anie

czynności

szpiku

kostnego,

w tym

leukopeni

a,

neutropen

ia,

małopłytk

owość,

niedokrwi

stość*

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

Reakcje

anafilaktycz

ne

Zaburzenia

endokrynolo

giczne

Zatrzymanie

miesiączko

wania

Uderzenia

gorąca

Oligospermi

a

Azoospermi

a

Zaburzenia

metabolizm

Hiperuryke

mia

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość nie znana

u i

odżywiania

Zaburzenia

oka

Zapalenie

spojówek/

rogówki,

zwiększone

łzawienie

Zaburzenia

serca

Kardiotok

syczność

Zagrażająca

życiu

kardiomiopa

tia

zastoinowa

(rozstrzenio

wa) (po

przekroczeni

u dawki

skumulowan

ej 550

mg/m2).

Częstoskurc

z zatokowy,

częstoskurcz

komorowy,

tachyarytmi

a,

dodatkowe skurcze komorowe i nadkomoro

we,

bradykardia,

arytmia.

Bezobjawo

we

zmniejszeni e frakcji wyrzutowej lewej komory.

Niespecyfic zne zmiany w zapisie EKG (zmiany odcinka ST, obniżenie woltażu, wydłużone odstępy QT) Pojedyncze przypadki zagrażaj ącyc h życiu zaburzeń rytmu serca, ostra

niewydolnoś

ć lewej

komory

serca,

zapalenie

osierdzia,

zespół

pericarditis-

myocarditis

zakończony

zgonem.

Blok

przedsionko

wo-

komorowy, bloki odnóg pęczka Hisa.

Zaburzenia

naczyniowe

Krwotoki

Powikłania

zatorowo-

zakrzepowe

Zaburzenia układu oddechoweg o, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz

oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit.

Biegunka. Nudności i

Jadłowstręt.

Krwotok z przewodu pokarmowe g°-

Ból brzucha.

Nadżerki/ wrzody żołądka. Owrzodzeni e błon

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość nie znana

wymioty.

Zapalenie

błon

śluzowyc h, jamy ustnej lub przełyku.

Martwica jelita grubego z

intensywny

mi

krwotokami

oraz

ciężkimi

zakażeniami

śluzowych

(jamy

ustnej,

gardła,

przełyku,

przewodu

pokarmowe

go).

Przebarwien ia błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Hepatotoksy

czność

(niekiedy

prowadząca

do

marskości

wątroby).

Przemijające

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowyc

h.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (zależne od dawki i

w większ ości

przypadk

ów

przemijaj

ące).

Zaczerwi

enienie

skóry.

Nadwrażl

iwość na

światło.

Miejscowe

reakcje

nadwrażliw

ości

w okolicach

uprzednio

napromienia

nych

(reakcja

pamięci

promieniow

ania).

Świąd.

Pokrzywka. Wykwity. Przebarwien ia skóry i paznokci. Oddzielanie się płytki paznokciow ej.

Wynaczynie

nie (może

powodować

ciężkie

zapalenie

tkanki

łącznej

podskórnej,

powstawani

e pęcherzy,

zakrzepowe

zapalenie

żył,

zapalenie

naczyń

chłonnych

oraz

miejscowe

zmiany

martwicze

tkanek).

Rumień powierzcho wny. Pęcherze Rumień dłoni i podeszew stóp z

bolesnością

(ang.

palmar

plantar

erythrodysae

sthesia).

Rogowaceni e słoneczne.

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość nie znana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle

stawów.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Czerwone zabarwien ie moczu.

Dyzuria.

Chemiczne

zapalenie

pęcherza po

dopęcherzo

wym

podawaniu

leku

(objawiające

się

podrażnieni

em pęcherza

i cewki

moczowej,

dyzurią,

strangurią

[bolesne

oddawanie

moczu] i

pollakisurią

[częste

oddawanie

moczu],

krwiomocze

m,

skurczami pęcherza i krwotoczny m

zapaleniem

pęcherza).

Ostra

niewydolnoś ć nerek (odosobnion

e

przypadki).

Hiperuryke-

mia

prowadząca do nefropatii dnowej w wyniku intensywnego rozpadu guza

nowotworo

wego.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Gorączka

Odwodnieni

e

Dreszcze.

Zawroty

głowy.

Reakcje

w miejscu

wstrzyknięci

a

(miejscowe reakcje rumieniowe wzdłuż żyły, do której podany został lek, ból,

zapalenie

żyły,

stwardnienie

żyły).

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość nie znana

Procedury medyczne i chirurgiczne

Odnowienie gojących się już

uszkodzeń popromienn ych (skóry, płuc, przełyku, błony śluzowej żołądka i jelit , serca) po podaniu doksorubicy ny.

* Mielosupresja jest jednym z działań niepożądanych ograniczających dawkę i może być poważna. Objawia się głównie zmniejszeniem liczby leukocytów. Leukopenię zaobserwowano u prawie 75% pacjentów z odpowiednią rezerwą szpikową, którzy byli leczeni dawką 60 mg/m2 pc. co 21 dni. Zgłaszano także, chociaż mniej często, trombocytopenię, neutropenię i niedokrwistość. Nadkażenia (bardzo częste) i krwotoki były także zgłaszane w związku z wystąpieniem zahamowania czynności szpiku kostnego. Największe nasilenie mielosupresji występuje 10-14 dni po podaniu doksorubicyny i w większości przypadków ustępuje między 21. i 28. dniem. Trombocytopenia lub niedokrwistość może wystąpić w tym samym czasie, ale ma zazwyczaj lżejszy przebieg (patrz punkt 4.4).

** Doksorubicyna jest kardiotoksyczna. Ryzyko wystąpienia niepożądanych działań na serce jest podwyższone u pacjentów po lub w trakcie radioterapii okolic śródpiersia, leczonych wcześniej lekami o potencjalnie kardiotoksycznym działaniu (np. antracykliny, cyklofosfamid), u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 60 lat) oraz pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 4.4).

Kardiotoksyczne działanie doksorubicyny objawia się dwoma rodzajami zdarzeń:

Zdarzenia ostre

Działania niepożądane o charakterze ostrym występuj ą najczęściej w ciągu pierwszych 24 do 48 godzin po rozpoczęciu leczenia, nie są zależne od dawki i charakteryzuj ą się następuj ącymi objawami: przemijaj ące zaburzenia rytmu serca (często), szczególnie w postaci przyspieszenia zatokowego (często) oraz dodatkowych pobudzeń nadkomorowych i komorowych. (W bardzo rzadkich przypadkach) charakteryzuj ą się one nieswoistymi zmianami w elektrokardiogramie (zmiany odcinka ST, niski woltaż QRS, wydłużony odstęp QT). Zmiany te są zazwyczaj przemijające, a ich wystąpienie nie jest przeciwwskazaniem do ponownego stosowania doksorubicyny. Mogą wystąpić jednak również zaburzenia rytmu serca zagrażaj ące życiu, podczas podawania lub kilka godzin po podaniu doksorubicyny. Donoszono także o pojedynczych przypadkach ostrej niewydolności lewej komory serca, zapalenia osierdzia lub prowadzącego do zgonu zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego.

Zdarzenia późne

Działania niepożądane o charakterze późnym są objawami zależnej od dawki skumulowanej toksyczności narządowej, która jest zazwyczaj nieodwracalna i często zagraża życiu pacjenta. Działania te często występuj ą jako kardiomiopatia zastoinowa (rozstrzeniowa) z objawami niewydolności lewej komory serca, w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu leczenia. Jednakże skutki oddziaływania kardiotoksycznego mogą również ujawnić się po raz pierwszy nawet kilka lat po zakończeniu leczenia. Częstość występowania kardiotoksyczności wzrasta wraz z całkowitą dawką skumulowaną leku (patrz punkt 4.4).

Doksorubicyna ma silne działanie wymiotne. W pierwszym dniu leczenia, a czasami również później, u około 80% pacjentów występują stosunkowo silne nudności i wymioty (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane specyficzne antidotum przeciw doksorubicynie.

Ostre działania toksyczne mogą wystąpić w ciągu 24 godzin, np. jako niewydolność serca z bólem w klatce piersiowej, dławica piersiowa i zawał mięśnia sercowego. W takich przypadkach wymagana jest konsultacja kardiologiczna. Inne objawy przedawkowania to ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, które występuje zazwyczaj 10 do 14 dni po rozpoczęciu leczenia, a także ciężkie zapalenie błon śluzowych. Ciężka mielosupresja wymaga leczenia szpitalnego. Zależnie od okoliczności, leczenie może obejmować substytucję brakujących składników oraz antybiotykoterapię. Może wystąpić konieczność umieszczenia pacjenta w pomieszczeniu jałowym. Jeśli wystąpią objawy przedawkowania, należy niezwłocznie przerwać podawanie doksorubicyny. Do objawów przewlekłego zatrucia należą przede wszystkim wspomniane powyżej objawy działania kardiotoksycznego. W przypadku wystąpienia niewydolności serca, konieczna jest konsultacja z kardiologiem.

Hemodializa jest prawdopodobnie nieskuteczna w leczeniu przedawkowania doksorubicyny, ponieważ doksorubicyna ma bardzo dużą objętość dystrybucji, a tylko 5% dawki leku wydalane jest przez nerki.

Wynaczynienie

Wynaczynienie leku podczas podawania dożylnego może powodować miejscową martwicę oraz zakrzepowe zapalenie żyły. Uczucie palenia w okolicy igły, którą podawany jest lek wskazuje, że doszło do wynaczynienia.

Jeżeli nastąpi wynaczynienie, należy niezwłocznie przerwać wlew lub wstrzykiwanie leku. Igłę należy pozostawić na krótki czas, a następnie po lekkiej aspiracji usunąć.

W przypadku wynaczynienia leku należy zastosować wlew dożylny deksrazoksanu, nie później niż 6 godzin po wynaczynieniu (schemat dawkowania i inne szczegółowe informacje, patrz ChPL deksrazoksanu). W przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania do podania deksrazoksanu, zaleca się miejscowe zastosowanie 99% dimetylosulfotlenku (DMSO) na powierzchni dwukrotnie większej od powierzchni wynaczynienia (4 krople na 10 cm2 powierzchni skóry) oraz powtarzanie tego zabiegu trzy razy na dobę przez okres nie krótszy niż 14 dni. W razie potrzeby można rozważyć chirurgiczne oczyszczenie rany. Ze względu na mechanizm antagonistyczny, obszar należy ochłodzić po zastosowaniu DMSO (zwężenie vs. rozszerzenie naczyń) w celu złagodzenia bólu.

Nie należy stosować DMSO u pacjentów otrzymujących deksrazoksan w związku z wynaczynieniem leku antracyklinowego.

W literaturze opisuje się zastosowanie innych, kontrowersyjnych środków, które nie mają potwierdzonej wartości.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antracykliny i substancje pochodne, kod ATC: L01D B01.

Doksorubicyna należy do grupy antracyklin i jest cytotoksycznym antybiotykiem wyizolowanym z kultur Streptomycespeucetius var. caesius. Obecnie jest przygotowywany półsyntetycznie z daunorubicyny. Doksorubicyna jest środkiem silnie drażniącym tkankę.

Aktywność biologiczna doksorubicyny związana jest ze zdolnością wiązania DNA, co skutkuje zahamowaniem układu enzymatycznego niezbędnego podczas procesów replikacji i transkrypcji DNA. Jak się wydaje, blokowanie cyklu komórkowego jest maksymalnie nasilone podczas fazy S i mitozy. Jednakże, zahamowanie obserwowano również podczas innych faz cyklu komórkowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Eliminacja doksorubicyny z osocza po podaniu dożylnym charakteryzuje się trójfazowym przebiegiem z okresem półtrwania fazy końcowej wynoszącym ok. 30 godzin. Objętość dystrybucji wynosi ok.

25 l/kg. Lek wiąże się z białkami osocza w ok. 70%.

Lek osiąga największe stężenia w płucach, wątrobie, śledzionie, nerkach, sercu, jelicie cienkim oraz szpiku kostnym. Doksorubicyna nie przenika bariery krew-mózg.

Doksorubicyna jest szybko metabolizowana, a główny produkt jej przemiany stanowi mniej aktywna 13-dihydropochodna: doksorubicynol. W ciągu 5 dni około 5% wydalane jest z moczem, podczas gdy 40-50% wydalanych jest z żółcią w ciągu 7 dni. Zmniejszenie czynności wątroby skutkuje wolniejszą eliminacj ą substancj i.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane z piśmiennictwa, dotyczące badań na zwierzętach, wskazuj ą na wpływ doksorubicyny na płodność, jej działanie fetotoksyczne i embriotoksyczne oraz teratogenne. Inne dane wykazują, że doksorubicyna ma działanie mutagenne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Laktoza jednowodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Doksorubicyny nie wolno mieszać z heparyną, ponieważ może to powodować precypitację. Nie mieszać produktu leczniczego DEBDOX z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Stwierdzono niezgodności z następującymi środkami: aminofilina, cefalotyna, deksametazon, fluorouracyl, hydrokortyzon.

6.3    Okres ważności

Okres ważności przed otwarciem:

3 lata

Po rekonstytucji:

Produkt po rekonstytucji należy natychmiast rozcieńczyć.

Produkt rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu:

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność gotowego do użycia leku po rozcieńczeniu do stężenia 0,05 mg/ml i 0,5 mg/ml w czasie 24 godzin przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej (15-25°C). Po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu otrzymany roztwór do infuzji nie należy przechowywać w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy użyć natychmiast.

Produkt rozcieńczony w 5% roztworze glukozy:

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność gotowego do użycia leku po rozcieńczeniu do stężenia 0,05 mg/ml i 0,5 mg/ml w czasie 72 godzin przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy użyć natychmiast. Jeżeli to nie nastąpi, za czas i warunki przechowywania gotowego roztworu odpowiedzialny jest użytkownik. Zwykle lek nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że roztwór został przygotowany w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji/rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

DEBDOX, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dostępny jest w fiolkach zawierających czerwono-pomarańczowy, sterylny, liofilizowany proszek.

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I (Ph. Eur.), zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenowym dyskiem.

Produkt leczniczy DEBDOX jest dostępny w tekturowym pudełku zawierającym 1 fiolkę z 50 mg chlorowodorku doksorubicyny.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy DEBDOX 2 mg/ml proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji

zaleca się rozcieńczać 25 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do infuzji lub wodą do wstrzykiwań, do uzyskania stężenia chlorowodorku doksorubicyny 2 mg/ml.

Po rekonstytucji, doksorubicyna może być podawana w postaci wlewu dożylnego po rozcieńczeniu do stężenia od 0,05 mg/ml do 0,5 mg/ml w 9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do infuzji lub w 50 mg/ml (5%) roztworze glukozy do wlewów dożylnych, przy użyciu worków infuzyjnych z tworzywa nie zawierającego PCV.

Personel medyczny powinien zostać przeszkolony w zakresie właściwego postępowania z lekami cytotoksycznymi. Kobiety ciężarne nie powinny pracować z lekiem. Osoby pracujące z lekiem, podobnie jak w przypadku innych cytostatyków, powinny założyć ubranie ochronne: okulary, fartuch, jednorazowe rękawice i maskę.

Jeżeli nastąpi kontakt doksorubicyny ze skórą lub błonami śluzowymi, narażone miejsce należy dokładnie przemyć mydłem i wodą. W przypadku dostania się substancji do oczu, należy przemyć je wodą lub jałowym roztworem soli fizjologicznej, a następnie skonsultować się z lekarzem okulistą.

Butelki i materiały stosowane do wstrzyknięć, włączaj ąc rękawiczki, powinny po użyciu zostać usunięte zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania cytostatyków.

Fiolka jest przeznaczona do jednorazowego użycia i wszelkie pozostałości należy wyrzucić.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

W przypadku rozlania lub wycieku leku, inaktywację należy przeprowadzić 1% roztworem podchlorynu sodu lub, najprościej, buforem fosforanowym (pH>8) aż do odbarwienia roztworu. Wszystkie materiały stosowane podczas czyszczenia należy usunąć jak wyżej.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18657

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.08.2011r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

31.08.2011r.

18

Debdox