+ iMeds.pl

Debelizyna 654,5 mg/gUlotka Debelizyna

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DEBELIZYNA

3,27g/5g, pasta doustna

Dolichosi biflorum seminis extractum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Debelizyna ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Debelizyna i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Debelizyna

3.    Jak stosować lek Debelizyna

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Debelizyna

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DEBELIZYNA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Debelizyna jest tradycyjnym lekiem roślinnym o działaniu moczopędnym, w postaci pasty doustnej zawierającej zagęszczony wyciąg z nasion fasoli indyjskiej.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny lek roślinny stosowany u dorosłych:

-    w profilaktyce kamicy dróg moczowych,

-    jako lek wspomagający w leczeniu kamicy dróg moczowych (drobne złogi).

Wymienione wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEBELIZYNA

Kiedy nie stosować leku Debelizyna

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Debelizyna

-    U dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku. Z uwagi na brak danych na temat stosowania leku u tych pacjentów przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

-    Jeśli objawy nie ustąpią, nasilą się lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy stosować leku przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego lek może być stosowany wyłącznie po zasięgnięciu opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wykazuje wpływu na zdolność kierowania pojazdami lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Debelizyna

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK DEBELIZYNA

Pastę przyjmuje się doustnie po rozcieńczeniu wodą.

Dorośli: Przeciętnie 3 razy na dobę po 1 łyżeczce pasty (co odpowiada 5 g) rozpuszczonej w 54 szklanki (ok. 100 ml - 120 ml) przegotowanej wody.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na brak dostępnych danych.

Zalecenia dodatkowe dotyczące stosowania:

- w zależności od zaleceń lekarza, należy przestrzegać zaleconej diety oraz przyjmowania odpowiedniej ilości płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Debelizyna

W przypadku zastosowania zbyt wysokiej dawki może wystąpić biegunka.

Pominięcie zastosowania leku Debelizyna

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Debelizyna

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Debelizyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEBELIZYNA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Debelizyna

Substancją czynną leku jest wyciąg z nasion fasoli indyjskiej (Dolichosi biflorum seminis extractum) (1:3; woda) - 65,45g/100g

Dawka jednorazowa (5 g pasty) zawiera 3,27 g substancji czynnej.

Ponadto lek zawiera glicerynę, wodę oczyszczoną, skrobię pszeniczną, agar, parahydroksybenzoesan metylu (nipagina M), olejek pomarańczowy, parahydroksybenzoesan propylu (nipagina P), kwas cytrynowy.

Jak wygląda lek Debelizyna i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 100 g ± 4 g preparatu. Opakowaniem zewnętrznym jest kartonowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54

05-800 Pruszków

Polska

tel.: (22) 738 13 00

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

Debelizyna

Charakterystyka Debelizyna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DEBELIZYNA, 3,27g/5g, pasta doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

2.1.    Opis ogólny

Pasta zawierająca zagęszczony wyciąg z nasion fasoli indyjskiej.

2.2.    Skład jakościowy i ilościowy

100 g produktu zawiera:

Substancja czynna: Dolichosi biflorum seminis extractum (1:3; woda) - 65,45 g Dawka jednorazowa (5 g pasty) zawiera 3,27 g substancji czynnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikaj ących wyłącznie z długiego okresu stosowania.

4.1.    Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek moczopędny, wspomagaj ący leczenie kamicy dróg moczowych (drobne złogi) i w profilaktyce kamicy dróg moczowych. Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: Przeciętnie 3 razy na dobę po 1 łyżeczce pasty (co odpowiada 5 g) rozpuszczonej w A szklanki (ok. 100 ml - 120 ml) przegotowanej wody.

Dzieci i młodzież Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie doustne

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Uczulenie na którykolwiek składnik pasty, w tym na nipaginy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak jest danych na temat stosowania produktu u dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku.

Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub towarzyszyć im będzie gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

4.9.    Przedawkowanie

Przy przekroczeniu zalecanych dawek może wystąpić biegunka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Wymienione wskazania opierają się na długim okresie stosowania.

Uważa się, że wyciąg z nasion fasoli indyjskiej wykazuje działanie diuretyczne.

Podczas stosowania produktu u ludzi nie zaobserwowano zmian stężenia wapnia i fosforu nieorganicznego w surowicy krwi. Wyciągom wodnym z nasion fasoli indyjskiej przypisuje się też pozytywny wpływ na wydalanie rozkruszonych złogów (np. po zabiegu ESWL).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak wyników badań farmakokinetycznych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych farmakologicznych i toksykologicznych na zwierzętach dla produktu. Preparat jest stosowany od kilkudziesięciu lat u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Gliceryna, Woda oczyszczona, Skrobia pszeniczna, Agar, Parahydroksybenzoesan metylu (Nipagina M), Olejek pomarańczowy, Parahydroksybenzoesan propylu (Nipagina P), Kwas cytrynowy.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności

3 lata od daty produkcji.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 100 g ±4 g preparatu. Opakowaniem zewnętrznym jest kartonowe pudełko.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Herbapol Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków

Polska

tel.: (22) 738 13 00

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

R/0092

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Zezwolenie MZiOS nr 1560 z dnia 29 lipca 1987 Świadectwo Rejestracji nr R/0092 z 8 stycznia 1999 Decyzja Ministra Zdrowia nr RR/150/0092/04 z 11 marca 2004 Decyzja Ministra Zdrowia nr RR/0618/05 z 28 kwietnia 2005 Decyzja Ministra Zdrowia nr RRH/0616/08 z 21 maja 2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Debelizyna