+ iMeds.pl

Deca-durabolin 50 mg/mlUlotka Deca-durabolin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Deca-Durabolin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Nandroloni decanoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Deca-Durabolin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deca-Durabolin

3.    Jak stosować lek Deca-Durabolin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Deca-Durabolin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Deca-Durabolin i w jakim celu się go stosuje

Deca-Durabolin to klarowny, żółty, olejowy roztwór do wstrzykiwań zawierający 50 mg/ml dekanianu nandrolonu jako substancję czynną.

Substancja czynna leku, dekanian nandrolonu, należy do grupy leków nazywanych sterydami anabolicznymi.

Lek Deca-Durabolin jest stosowany:

-    w leczeniu osteoporozy (utrata tkanki kostnej)

-    wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym.

Uwaga: Terapia lekiem Deca-Durabolin nie zastępuje terapii innymi lekami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deca-Durabolin Kiedy nie stosować leku Deca-Durabolin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dekanian nandrolonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 „Co zawiera lek Deca-Durabolin”)

-    jeśli pacjent ma uczulenie na orzechy arachidowe (orzeszki ziemne) lub soję (patrz punkt 2 „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Deca-Durabolin”)

-    w czasie ciąży lub gdy ciąża jest podejrzewana (patrz punkt 2 „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)

-    u mężczyzn, u których w przeszłości lub obecnie rozpoznano nowotwór gruczołu krokowego lub piersi albo istnieje podejrzenie rozwoju tych nowotworów

-    u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli wystąpią oznaki maskulinizacji (na przykład obniżenie głosu lub porost włosów na twarzy), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie sterydów anabolicznych może spowodować powiększenie gruczołu krokowego, zwłaszcza u mężczyzn w podeszłym wieku. Dlatego lekarz będzie w regularnych odstępach czasu przeprowadzał badanie palpacyjne gruczołu krokowego przez odbytnicę i oznaczał stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi.

Ponadto w regularnych odstępach czasu przeprowadzane będą badania krwi mające na celu pomiar obecnej w czerwonych krwinkach substancji odpowiedzialnej za przenoszenie tlenu po organizmie (hemoglobiny). W bardzo nielicznych przypadkach liczba czerwonych krwinek rośnie tak bardzo, że powoduje to komplikacje.

Badania lekarskie mogą być również niezbędne w innych przypadkach. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli kiedykolwiek występowały, występują nadal następujące schorzenia lub istnieje podejrzenie ich występowania:

-    rak piersi dający przerzuty do kości;

-    rak nerki lub płuca;

-    choroby serca;

-    choroby nerek;

-    choroby wątroby (w tym żółtaczka);

-    podwyższone ciśnienie tętnicze krwi;

-    cukrzyca;

-    padaczka;

-    migrena, bóle głowy;

-    dolegliwości ze strony gruczołu krokowego, takie jak trudności w oddawaniu moczu.

Dzieci i młodzież

Nie określono w sposób wystarczający bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tego leku u dzieci i młodzieży.

Leczenie dzieci powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, ponieważ podawanie sterydów anabolicznych może powodować przedwczesne dojrzewanie płciowe i zahamowanie wzrostu (patrz punkt 4 „Dzieci i młodzież”). Deca-Durabolin zawiera alkohol benzylowy (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deca-Durabolin”).

Deca-Durabolin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków bez recepty.

Stosowanie innych leków może wpływać na skuteczność działania leku Deca-Durabolin i lek Deca-Durabolin może wpływać na skuteczność działania innych leków. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania:

•    insuliny i (lub) innych leków regulujących poziom cukru we krwi;

•    erytropoetyny (lek zmniejszający objawy anemii);

•    leków stosowanych w celu zmniejszenia krzepnięcia krwi (leki przeciwzakrzepowe).

Stosowanie sterydów anabolicznych takich jak Deca-Durabolin może wymagać zmniejszenia dawek tych leków.

Należy także poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania hormonów ACTH lub kortykosteroidów (stosowanych w leczeniu różnych schorzeń, takich jak choroby reumatyczne, zapalenie stawów, choroby alergiczne i astma). Stosowanie sterydów anabolicznych takich jak Deca-Durabolin może zwiększyć ryzyko zatrzymania wody w organizmie, zwłaszcza, gdy czynność serca lub wątroby jest nieprawidłowa.

Sterydy anaboliczne mogą także wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. tarczycy). Z tego względu należy powiedzieć lekarzowi lub pracownikom laboratorium, o przyjmowaniu tego leku.

Deca-Durabolin z jedzeniem i piciem

Spożywanie posiłków nie ma wpływu na działanie tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek ten nie może być przyjmowany przez kobiety będące w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub w okresie karmienia piersią.

U mężczyzn stosowanie leku Deca-Durabolin może prowadzić do zaburzeń płodności w wyniku zmniej szenia wytwarzania nasienia.

U kobiet stosowanie leku Deca-Durabolin może prowadzić do wystąpienia nieregularnych miesiączek lub ich braku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

O ile wiadomo, ten lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Deca-Durabolin zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) i alkohol benzylowy

Olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) - pacjenci uczuleni na orzechy arachidowe lub soję, nie powinni stosować tego leku (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Deca-Durabolin”).

Alkohol benzylowy (100 mg/ml roztworu) - produktów zawierających alkohol benzylowy nie wolno podawać wcześniakom lub noworodkom. Alkohol benzylowy może powodować reakcje toksyczne i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat. Dodatkowe informacje patrz powyżej: Stosowanie u dzieci i młodzieży.

Stosowanie niezgodne ze wskazaniami

Pacjenci uczestniczący w zawodach nadzorowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA, ang. World Anti-Doping Agency) przed zastosowaniem tego leku powinni sprawdzić, czy nie figuruje on w kodeksie WADA, ponieważ Deca-Durabolin może wpłynąć na wyniki testów antydopingowych.

Niezgodne ze wskazaniami stosowanie tego leku, w celu zwiększenia wydolności organizmu w sporcie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i uważane jest za naganne.

Lek ten powinien być podawany wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę.


Lek wstrzykuje się głęboko domięśniowo (w pośladek, udo, ramię).

Roztwór powinien być użyty natychmiast, ponieważ raz otwartej ampułki nie można zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie jałowości jej zawartości.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Aby zapewnić prawidłowe działanie leku odbudowujące tkanki wyniszczone chorobą lub urazami bardzo ważne jest stosowanie właściwej diety zaleconej przez lekarza lub dietetyka.

Dawkowanie zależy od stanu zdrowia i reakcji organizmu na leczenie. Lekarz zastosuje właściwą dawkę leku.

Zalecana dawka to:

-    W leczeniu osteoporozy: 50 mg co 3 tygodnie.

-    Wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym: 25-50 mg, co 2 tygodnie.

Uwaga: Dla uzyskania optymalnego działania terapeutycznego niezbędne jest podawanie odpowiednich ilości witamin, soli mineralnych i białek w diecie wysokokalorycznej.

W przypadku wrażenia, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono w sposób wystarczający bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tego leku u dzieci i młodzieży. Leczenie dzieci przed okresem dojrzewania powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Deca-Durabolin”).

Deca-Durabolin zawiera alkohol benzylowy (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deca-Durabolin”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deca-Durabolin

Osobą uprawnioną do podania leku jest lekarz lub pielęgniarka. W przypadku wrażenia, że działanie tego leku jest za mocne, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Deca-Durabolin

Osobą uprawnioną do podania leku jest lekarz lub pielęgniarka. W przypadku pominięcia zaplanowanego wstrzyknięcia należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Deca-Durabolin

Działanie leku nie ustępuje od razu po jego odstawieniu, ale stopniowo słabnie.

Po przerwaniu leczenia dolegliwości, które występowały przed zastosowaniem leczenia, mogą pojawić się ponownie w ciągu kilku tygodni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W zależności od stosowanych dawek, częstości stosowania i całkowitego czasu stosowania leku Deca-Durabolin mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    maskulinizacja (pojawienie się u kobiet cech męskich)

•    zatrzymywanie płynów w tkankach (obrzęki)

•    trądzik

•    wysypka

•    zwiększenie popędu seksualnego

•    nudności

•    świąd

• zwiększenie stężenia hemoglobiny

• zwiększenie stężenia lipidów we krwi

•    zmniej szenie stężenia cholesterolu HDL

•    zaburzenia czynności wątroby

•    plamica wątrobowa (obecność w wątrobie licznych jamek z krwią)

•    chrypka, zmiana głosu

•    nadmierne owłosienie, owłosienie typu męskiego u kobiet

•    rzadkie miesiączkowanie (lub brak miesiączki)

•    powiększenie łechtaczki

•    powiększenie prącia

•    przerost prostaty z utrudnionym oddawaniem moczu

•    bolesne erekcje

•    zmniejszenie liczby plemników

•    zahamowanie wzrostu

•    nadciśnienie

•    reakcje w miejscu podania

Te działania niepożądane są łagodne. Należy powiadomić lekarza, jeżeli wystąpi zmiana głosu, zatrzymywanie płynów lub, jeśli działania niepożądane są ciężkie lub stają się bardziej uciążliwe.

Z uwagi na właściwości leku Deca-Durabolin, po odstawieniu leku działania niepożądane mogą nie ustąpić szybko.

Leki podawane we wstrzyknięciu mogą wywoływać reakcje w miejscu podania.

Dzieci i młodzież:

U dzieci stosujących sterydy anaboliczne przed okresem dojrzewania zgłaszano następujące działania niepożądane:

•    przedwczesne dojrzewanie płciowe

•    powiększenie prącia

•    wzrost częstości występowania erekcji

•    zahamowanie wzrostu (niższy wzrost)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub etykiecie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ampułkę z lekiem należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w temperaturze poniżej 30°C; nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Roztwór powinien być użyty natychmiast, ponieważ raz otwartej ampułki nie można zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie jałowości jej zawartości.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Deca-Durabolin

•    Substancją czynną leku jest: dekanian nandrolonu w dawce 50 mg w 1 ml roztworu.

•    Pozostałe składniki to: olej arachidowy i alkohol benzylowy (0,1 ml).

Jak wygląda lek Deca-Durabolin i co zawiera opakowanie

Deca-Durabolin roztwór do wstrzykiwań to klarowny, żółty roztwór olejowy.

1 ml ampułka ze szkła typu I w tekturowym pudełku.

W przypadku dodatkowych pytań lub konieczności zapoznania się z pełną informacją o leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia

Wytwórca: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Deca-Durabolin

Charakterystyka Deca-durabolin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Deca-Durabolin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna ampułka z 1 ml roztworu zawiera 50 mg/ml dekanianu nandrolonu (Nandroloni decanoas) jako substancję czynną oraz substancje pomocnicze, m.in. alkohol benzylowy (0,1 ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Klarowny, żółty roztwór olejowy

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie osteoporozy

•    Wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym.

Uwaga: Terapia produktem Deca-Durabolin nie zastępuje terapii innymi produktami leczniczymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

   W leczeniu osteoporozy: 50 mg co 3 tygodnie.

•    Wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym: 25-50 mg, co 2 tygodnie.

Uwaga: Dla uzyskania optymalnego działania terapeutycznego niezbędne jest podawanie odpowiednich ilości witamin, soli mineralnych i białek w diecie wysokokalorycznej.

Uwaga: Początek działania terapeutycznego może różnić się u każdego pacjenta. Jeśli w ciągu 3-6 miesięcy terapii nie nastąpi satysfakcjonująca poprawa, leczenie należy zakończyć.

Dzieci i młodzież

Nie zbadano wystarczająco bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Deca-Durabolin u dzieci przed okresem dojrzewania (patrz punkt 4.4). Deca-Durabolin zawiera alkohol benzylowy (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Deca-Durabolin należy podawać w głębokim, wolnym wstrzyknięciu domięśniowym.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na dekanian nandrolonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, w tym olej arachidowy. Produkt leczniczy Deca-Durabolin jest w związku z tym przeciwwskazany u pacjentów uczulonych na orzechy arachidowe (orzeszki ziemne) lub soję (patrz punkt 4.4).

•    Ciąża (patrz punkt 4.6).

•    Rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego (patrz punkt 4.4) lub raka piersi u mężczyzn.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Badanie lekarskie:

Ponieważ rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego Deca-Durabolin (patrz punkt 4.3) należy monitorować stan pacjentów przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia produktem Deca-Durabolin, wykonując w odstępach kwartalnych przez pierwszych 12 miesięcy terapii, a następnie raz w roku następujące badania:

•    Badanie palpacyjne przez odbytnicę gruczołu krokowego i oznaczanie swoistego antygenu sterczowego (PSA, ang. PSA-prostatę specific antygen), w celu wykluczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub subklinicznej postaci raka prostaty,

•    Oznaczanie hematokrytu, hemoglobiny, w celu wykluczenia czerwienicy.

Stany wymagające nadzoru:

Należy monitorować stan pacjentów, a zwłaszcza osób w podeszłym wieku, z następującymi schorzeniami:

•    Nowotwory - rak gruczołu piersiowego, nadnerczak, rak oskrzeli oraz przerzuty nowotworowe w układzie kostnym. U tych pacjentów może samoistnie wystąpić hiperkalcemia, także podczas terapii sterydami anabolicznymi. W tym ostatnim przypadku może to świadczyć o pozytywnej reakcji guza na hormonoterapię. Mimo to, należy najpierw zastosować odpowiednie leczenie hiperkalcemii, a po przywróceniu prawidłowego poziomu wapnia można wznowić terapię hormonalną.

•    Zaburzenia stwierdzone wcześniej - u pacjentów z wcześniej stwierdzoną niewydolnością / stwierdzonymi chorobami serca, nerek lub wątroby terapia substytucyjna sterydami anabolicznymi może powodować komplikacje w postaci obrzęków z lub bez zastoinowej niewydolności serca. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Pacjentów po zawale mięśnia sercowego, z niewydolnością serca, wątroby lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym, padaczką lub migreną należy monitorować ze względu na ryzyko pogorszenia stanu klinicznego lub nawrotu choroby. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie.

•    Cukrzyca - Deca-Durabolin może poprawiać tolerancję glukozy u pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.5).

•    Leczenie przeciwzakrzepowe - Deca-Durabolin może nasilać przeciwzakrzepowe działanie pochodnych kumaryny (patrz punkt 4.5).

Działania niepożądane:

Jeżeli wystąpią działania niepożądane związane za stosowaniem sterydów anabolicznych (patrz punkt 4.8), należy przerwać podawanie produktu Deca-Durabolin i po ustąpieniu dolegliwości rozpocząć ponownie leczenie, stosując mniejsze dawki produktu.

Wirylizacja:

Pacjentów należy poinformować o możliwości pojawienia się objawów wirylizacji. Zwłaszcza piosenkarzy i kobiety pracujące w zawodach wymagających używania głosu należy poinformować

0    ryzyku obniżenia głosu.

Jeżeli wystąpią objawy wirylizacji, należy ponownie ocenić stosunek ryzyka do korzyści u danego pacjenta.

(Niezgodne ze wskazaniami) stosowanie przez sportowców:

Pacjenci uczestniczący w zawodach nadzorowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA, ang. World Anti-Doping Agency) przed zastosowaniem tego produktu powinni sprawdzić, czy nie figuruje on w kodeksie WADA, ponieważ Deca-Durabolin może wpłynąć na wyniki testów antydopingowych. Niezgodne ze wskazaniami stosowanie sterydów anabolicznych w celu zwiększenia wydolności organizmu w sporcie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i jest uważane za naganne.

Substancje pomocnicze:

Deca-Durabolin zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) i nie powinien być stosowany przez pacjentów ze stwierdzonym uczuleniem na orzechy arachidowe. Ze względu na możliwy związek między uczuleniem na orzechy arachidowe, a uczuleniem na soję, pacjenci uczuleni na soję także powinni unikać stosowania produktu leczniczego Deca-Durabolin (patrz punkt 4.3).

Deca-Durabolin zawiera 100 mg alkoholu benzylowego w 1 ml roztworu i nie wolno go podawać przedwcześnie urodzonym niemowlętom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może wywoływać reakcje toksyczne i anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Dzieci i młodzież:

U dzieci przed okresem dojrzewania należy monitorować wzrost i dojrzewanie płciowe, gdyż sterydy anaboliczne ogólnie oraz Deca-Durabolin w dużych dawkach mogą przyspieszać kostnienie chrząstek nasadowych i dojrzewanie płciowe. Dodatkowe informacje - patrz powyżej (Substancje pomocnicze).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Czynniki indukujące enzymy mogą zmniejszać, a leki hamujące enzymy mogą zwiększać stężenie dekanianu nandrolonu. Wymagane jest wtedy dostosowanie dawki produktu Deca-Durabolin.

Insulina i inne leki przeciwcukrzycowe:

Sterydy anaboliczne mogą poprawiać tolerancję glukozy i zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę

1    inne leki przeciwcukrzycowe u osób chorych na cukrzycę (patrz punkt 4.4). Z tego względu należy monitorować pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza na początku lub na zakończenie leczenia, a także okresowo w trakcie leczenia produktem Deca-Durabolin.

Leczenie przeciwzakrzepowe:

Duże dawki produktu leczniczego Deca-Durabolin mogą zwiększać działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (takich jak warfaryna, acenokumarol i fenprokumon) (patrz punkt 4.4). Dlatego podczas leczenia należy ściśle kontrolować czas protrombinowy i w razie potrzeby należy zmniejszyć dawki leków przeciwzakrzepowych.

ACTH lub kortykosteroidy:

Podawanie sterydów anabolicznych jednocześnie z ACTH lub kortykosteroidami może sprzyjać powstawaniu obrzęków; dlatego należy zachować ostrożność, podając te substancje czynne, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca lub wątroby, albo u osób ze skłonnością do obrzęków (patrz punkt 4.4).

Interakcje w badaniach laboratoryjnych:

Sterydy anaboliczne mogą spowodować obniżenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, a wskutek tego obniżenie stężenia tyroksyny całkowitej (T4) w surowicy krwi oraz zwiększenie wychwytu T3 i T4 na żywicy. Stężenie frakcji wolnej hormonu tarczycy pozostaje jednak niezmienione i nie występują żadne kliniczne oznaki wskazujące na zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

Rekombinowana Ludzka Erytropoetyna:

Podawanie produktu Deca-Durabolin (50-100 mg/tydzień) w skojarzeniu z rhEPO (rekombinowana ludzka erytropoetyna), zwłaszcza u kobiet, umożliwia zmniej szenie dawki erytropoetyny, aby zmniejszyć objawy anemii.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Deca-Durabolin jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Deca-Durabolin u kobiet w ciąży. Produkt Deca-Durabolin jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży ze względu na możliwość maskulinizacji płodu. W razie zajścia w ciążę produkt należy odstawić.

Karmienie piersią

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Deca-Durabolin w czasie karmienia piersią. W związku z tym produktu Deca-Durabolin nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Płodność

U mężczyzn stosowanie produktu leczniczego Deca-Durabolin może prowadzić do zaburzeń płodności w wyniku zmniejszenia wytwarzania nasienia. U kobiet stosowanie produktu leczniczego Deca-Durabolin może prowadzić do wystąpienia rzadkich cyklów miesiączkowych lub zahamowania cyklu (patrz punkt 4.8).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Deca-Durabolin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Z uwagi na właściwości produktu leczniczego Deca-Durabolin działania niepożądane mogą nie ustąpić szybko po odstawieniu produktu. Produkty lecznicze podawane we wstrzyknięciu mogą z reguły wywoływać reakcje w miejscu podania.

W zależności od stosowanych dawek, częstości stosowania i całkowitego czasu stosowania produktu Deca-Durabolin mogą wystąpić następujące działania niepożądane (patrz również punkt 4.4):

Klasyfikacja układów i narządów

Konwencja MedDRA*

Zaburzenia endokrynologiczne

Wirylizacja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemia

Zaburzenia psychiczne

Zwiększone libido

Klasyfikacja układów i narządów

Konwencja MedDRA*

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Dysfonia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby Plamica wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Wysypka

Świąd

Hirsutyzm

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Utrudnione oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Łagodny rozrost prostaty Priapizm

Powiększenie prącia Powiększenie łechtaczki Rzadkie miesiączkowanie Brak miesiączki Zmniejszenie liczby plemników

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

Reakcje w miejscu podania

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL Zwiększenie stężenia hemoglobiny

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Celowe niewłaściwe zastosowanie (patrz punkt 4.4)

*MedDRA wersja 15.0.

Powyższa terminologia wykorzystana do opisu działań niepożądanych ma również uwzględniać synonimy i terminy pokrewne.

Dzieci i młodzież

Następujące działania niepożądane występowały u dzieci stosujących androgeny przed okresem dojrzewania (patrz punkt 4.4): przedwczesne dojrzewanie płciowe, wzrost częstości występowania erekcji, powiększenie prącia, przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ostra toksyczność dekanianu nandrolonu u zwierząt jest bardzo niska. Nie ma doniesień opisujących ostre przedawkowanie produktu Deca-Durabolin u ludzi.

Przewlekłe przedawkowanie dla poprawy wydolności w sporcie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia osoby nadużywającej ten produkt leczniczy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Sterydy anaboliczne, kod ATC: A14A B01

Deca-Durabolin zawiera ester dekanianowy nandrolonu. Ester dekanianowy wydłuża działanie produktu do około trzech tygodni od jego podania. W krążeniu ester dekanianowy jest hydrolizowany do nandrolonu.

Nandrolon ma budowę chemiczną zbliżoną do męskiego hormonu, testosteronu. W porównaniu z testosteronem ma silniejsze działanie anaboliczne, a słabsze działanie androgenne. Zostało to potwierdzone w badaniach na zwierzętach i może zostać wyjaśnione tym, że jest on metabolizowany do 5a-dihydronandrolonu, który ma mniejszą zdolność wiązania z receptorem androgenowym, w przeciwieństwie do 5a-dihydrotestosteronu, który wykazuje zwiększenie wiązania z receptorem. Słabe działanie androgenne nandrolonu potwierdzono w warunkach klinicznych. Ryzyko wirylizacji wzrasta wraz ze zwiększeniem dawek oraz częstością stosowania i długością okresu leczenia.

Potwierdzono, że Deca-Durabolin wywiera korzystny wpływ na metabolizm wapnia, co prowadzi do zwiększenia masy kostnej w osteoporozie. Dodatkowo, Deca-Durabolin ma działanie oszczędzające azot. Wpływ produktu Deca-Durabolin na metabolizm białek udowodniono w badaniach metabolicznych i jest on terapeutycznie stosowany w schorzeniach, w których występuje niedobór białek, takich jak przewlekłe choroby wyniszczające i po dużych zabiegach chirurgicznych, oparzeniach i ciężkich urazach. W tych przypadkach produkt Deca-Durabolin stosowany jest, jako terapia uzupełniająca leczenie swoiste i dietę, a także jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego.

Przy stosowaniu produktu w zalecanych dawkach działanie androgenne (np. wirylizacja) występuje niezmiernie rzadko. Nandrolon nie posiada grupy alfa-alkilowej przy C17, która odpowiada za występowanie zaburzeń czynności wątroby i zastój żółci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po głębokim podaniu domięśniowym produktu Deca-Durabolin, powstaje forma depot i dekanian nandrolonu uwalnia się wolno z miejsca wstrzyknięcia do krwi. Jego okres półtrwania wynosi 5-15 dni.

Dystrybucja

We krwi ester jest szybko hydrolizowany do nandrolonu z okresem półtrwania wynoszącym jedną godzinę lub krócej. Średni okres półtrwania złożonego procesu hydrolizy dystrybucji i eliminacji nandrolonu wynosi około 4 godziny.

Metabolizm i eliminacja.

Nandrolon jest metabolizowany w wątrobie. Główne metabolity wydalane z moczem to 19-norandrosteron i 19-noretiocholanolon. Nie wiadomo, czy te metabolity wykazują działanie farmakologiczne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań toksyczności po podaniu wielokrotnym u zwierząt nie wskazują na istnienie zagrożenia bezpieczeństwa u człowieka. Nie przeprowadzono oficjalnych badań dotyczących oceny toksycznego wpływu na rozród, genotoksyczności ani działania rakotwórczego. Sterydy anaboliczne, jako klasa terapeutyczna, uważane są za potencjalnie rakotwórcze dla ludzi (grupa 2A wg klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem [ang. IARC]).

Androgeny stosowane u różnych gatunków zwierząt powodowały wirylizację zewnętrznych narządów płciowych płodów płci żeńskiej. W niektórych publikacjach istnieją doniesienia o genotoksycznym

działaniu nandrolonu w teście mikrojądrowym in vitro, w teście mikrojądrowym u myszy, ale nie u szczurów, oraz w testach wykonywanych metodą elektroforezy pojedynczych komórek (ang. comet assay) u myszy i szczurów. Znaczenie tych danych w odniesieniu do zastosowania u ludzi nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej arachidowy, alkohol benzylowy 0,1 ml

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Roztwór powinien być użyty natychmiast, ponieważ raz otwartej ampułki nie można zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie jałowości jej zawartości.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ampułkę z lekiem należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w temperaturze poniżej 30°C; nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Deca-Durabolin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań: 1 ml w 1 ml ampułce ze szkła typu I w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Patrz także „Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania” oraz „Dawkowanie i sposób podawania”.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0405

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 maja 1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 grudnia 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Deca-Durabolin