+ iMeds.pl

Decapeptyl 0,1 mg 0,1 mg/mlUlotka Decapeptyl 0,1 mg

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DECAPEPTYL 0,1 mg, 0,1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Triptorelinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Decapeptyl 0,1 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Decapeptyl 0,1 mg

3.    Jak stosować Decapeptyl 0,1 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Decapeptyl 0,1 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Decapeptyl 0,1 mg i w jakim celu się go stosuje

Decapeptyl 0,1 mg zawiera tryptorelinę (w postaci octanu tryptoreliny). Jednym z jej działań jest zmniejszanie wytwarzania przez organizm hormonów płciowych.

Decapeptyl 0,1 mg stosowany jest:

U mężczyzn:

•    do leczenia hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami. U kobiet:

•    do leczenia endometriozy (tworzenie się tkanki macicznej poza macicą).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Decapeptyl 0,1 mg Kiedy nie stosować leku Decapeptyl 0,1 mg

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tryptorelinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) lub jakikolwiek inny analog GnRH.

U kobiet:

•    jeśli pacjentka jest w ciąży,

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U mężczyzn i kobiet

Istnieją doniesienia o występowaniu depresji u pacjentów przyjmujących lek Decapeptyl 0,1 mg, w tym przypadków ciężkiej depresji. Jeśli w trakcie przyjmowania leku Decapeptyl 0,1 mg wystąpią nastroje depresyjne, należy poinformować o tym lekarza.

U mężczyzn

Należy zachować ostrożność:

•    jeśli u pacjenta występują trudności w oddawaniu moczu, bóle kostne, bóle mięśniowe, obrzęki limfatyczne kończyn dolnych,

•    jeśli u pacjenta występują guzy przerzutowe w kręgosłupie lub drogach moczowych,

•    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia), lub stosuje on leki do leczenia tych zaburzeń; ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca może być zwiększone podczas stosowania leku Decapeptyl 0,1 mg.

Należy powiadomić lekarza, jeśli pogorszy się którykolwiek z objawów choroby.

U kobiet

Należy zachować ostrożność:

•    jeśli w czasie leczenia występuje krwawienie w okresach między miesiączkami (z wyjątkiem pierwszego miesiąca),

•    jeśli u pacjentki występuje zwiększone ryzyko zmniejszenia gęstości kości.

Leczenie lekiem Decapeptyl 0,1 mg przez kilka miesięcy może prowadzić do zmniejszenia masy kostnej. Z tego powodu czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Po przerwaniu leczenia masa kostna ulega zwykle odbudowaniu w ciągu 6 do 9 miesięcy. Szczególną uwagę należy zachować u pacjentek z dodatkowymi czynnikami ryzyka osteoporozy.

Przez cały okres leczenia należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji.

Podczas leczenia lekiem Decapeptyl 0,1 mg ustają krwawienia miesiączkowe. Jeśli w czasie leczenia utrzymują się regularne miesiączki, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Decapeptyl 0,1 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Decapeptyl 0,1 mg może kolidować z niektórymi lekami stosowanymi do leczenia zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca gdy stosowany jest równocześnie z niektórymi innymi lekami [np. metadon (stosowany do zmniejszania bólu i jako element detoksykacji narkotykowej), moksyfloksacyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne stosowane do leczenia ciężkich zaburzeń psychicznych].

Należy zachować ostrożność, gdy tryptorelina jest podawana równocześnie z lekami wpływającymi na wydzielanie gonadotropin przez przysadkę mózgową.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Decapeptyl 0,1 mg nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne, niehormonalne metody antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma żadnego znanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Decapeptyl 0,1 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Decapeptyl 0,1 mg przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych.

Zwykle stosuje się dawkę początkową 0,5 mg jeden raz na dobę przez 7 dni, a następnie dawkę podtrzymującą 0,1 mg jeden raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Decapeptyl 0,1 mg

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Decapeptyl 0,1 mg należy poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Decapeptyl 0,1 mg

W przypadku pominięcia zastosowania leku Decapeptyl 0,1 mg należy poinformować o tym lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U mężczyzn

Następujące, bardzo częste działania niepożądane występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

■    zmniejszony popęd płciowy

■    uderzenia gorąca

■    ból kości

■    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Następujące, częste działania niepożądane występują u 1 do 10 na 100 pacjentów:

■    reakcje alergiczne (swędzenie, wysypka skórna, gorączka)

■    zaburzenia nastroju (długotrwałe stosowanie)

■    depresja (długotrwałe stosowanie)

■    zaburzenia snu

■    ból głowy

■    nudności

■    nadmierne pocenie się

■    ból mięśni

■    ból stawów

■    powiększenie piersi

■    ogólne osłabienie

■    drażliwość

■    reakcja w miejscu wstrzyknięcia

■    ból w miejscu wstrzyknięcia

Następujące, niezbyt częste działania niepożądane występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów:

■    zmniejszony apetyt

■    zaburzenia nastroju (krótkotrwałe stosowanie)

■    depresja (krótkotrwałe stosowanie)

■    zatorowość (tworzenie się zatorów w naczyniach krwionośnych)

■    zwiększone ciśnienie krwi

■    astma

■    suchość w ustach

■    ból w nadbrzuszu

■    zmniejszone owłosienie ciała

■    łysienie

■    zanik jąder

■    zwiększona aktywność niektórych enzymów wątrobowych

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

■    ból kości w miejscu przerzutów

■    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia

■    zawroty głowy

■    drżenie

■    zakrzepowe zapalenie żył

■    ból pleców

■    zmniejszona gęstość kości prowadząca do osłabienia kości

■    zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT)

■    zaburzenia wzwodu

■    zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia

■    odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia

U kobiet

Następujące, bardzo częste działania niepożądane występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów:

■    zmieniony nastrój

■    uderzenia gorąca

■    nadmierne pocenie się

■    ból kości

■    zmniejszony popęd płciowy

■    krwawienie z pochwy

■    suchość pochwy i sromu

■    bolesne stosunki płciowe

Następujące, częste działania niepożądane występują u 1 do 10 na 100 pacjentów:

■    zaburzenia nastroju (długotrwałe stosowanie)

■    depresja (długotrwałe stosowanie)

■    zaburzenia snu

■    nudności

■    ból mięśni

■    ból stawów

■    uczucie zmęczenia

■    drażliwość

■    reakcja w miejscu wstrzyknięcia

■    ból w miejscu wstrzyknięcia

Następujące, niezbyt częste działania niepożądane występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów:

■    reakcje alergiczne (swędzenie, wysypka skórna, gorączka)

■    zaburzenia nastroju (krótkotrwałe stosowanie)

■    depresja (krótkotrwałe stosowanie)

■    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia

■    zaburzone widzenie

■    ból pleców

■    zwiększona aktywność niektórych enzymów wątrobowych

■    zwiększone stężenie cholesterolu we krwi

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

■    zawroty głowy

■    drżenie

■    ból głowy

■    zmniejszona gęstość kości prowadząca do osłabienia kości

■    zmniej szona masa ciała

■    zwiększona masa ciała

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Decapeptyl 0,1 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przez okres jednego miesiąca można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Decapeptyl 0,1 mg

-    Substancją czynną leku jest tryptorelina. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg tryptoreliny.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy lodowaty, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Decapeptyl 0,1 mg i co zawiera opakowanie

Lek Decapeptyl 0,1 mg, to przezroczysty, bezbarwny roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawkach o pojemności 1 ml.

W kartonowym pudełku znajduje się 7 lub 28 ampułkostrzykawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa

Tel.: +48 22 246 06 80

Fax: +48 22 246 06 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 6 z 6

Decapeptyl 0,1 mg

Charakterystyka Decapeptyl 0,1 mg

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DECAPEPTYL 0,1 mg; 0,1 mg/ml; roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ampułkostrzykawka zawiera 100 pg octanu tryptoreliny (Triptorelini acetas), co odpowiada 95,6 pg tryptoreliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Mężczyźni:    Leczenie hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z

przerzutami

Kobiety:    Leczenie potwierdzonej badaniem laparoskopowym endometriozy w przypadku, gdy nie ma

wskazań do leczenia chirurgicznego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle stosuje się dawkę początkową 0,5 mg jeden raz na dobę przez 7 dni, a następnie dawkę podtrzymującą 0,1 mg jeden raz na dobę.

Sposób podawania

Lek Decapeptyl 0,1 mg przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych.

4.3.    Przeciwwskazania

Ogólne:

   nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    nadwrażliwość na hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) lub jakikolwiek inny analog GnRH.

Kobiety:

   ciąża,

■    okres karmienia piersią.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólnie:

Stosowanie agonistów GnRH może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. U ludzi, z wstępnych danych wynika, że stosowanie bisfosfonianów w połączeniu z agonistami GnRH może zmniejszać demineralizację kości.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy, takimi jak przewlekłe nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, długotrwałe leczenie lekami

zmniejszającymi gęstość mineralną kości (np. leki przeciwpadaczkowe lub kortykoidy), występowanie osteoporozy w rodzinie, niedożywienie.

Rzadko, leczenie agonistami może ujawnić obecność nieczynnego klinicznie gruczolaka przysadki typu gonadotropinoma. U pacjentów tych może dojść do udaru przysadki objawiającego się nagłym bólem głowy, wymiotami, zaburzeniem widzenia i porażeniem mięśni oka.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia epizodu depresyjnego (z możliwymi przypadkami ciężkiej depresji) u pacjentów będących w trakcie leczenia agonistami hormonu uwalniającego gonadotropinę, takimi jak tryptorelina. Pacjentów należy odpowiednio poinformować i leczyć w zależności od występujących objawów.

U pacjentów z zaburzeniami nerek lub wątroby średni okres półtrwania tryptoreliny wynosi od 7 do 8 godzin w porównaniu z 3 do 5 godzinami u zdrowych osób.

Mężczyźni:

Podobnie jak inni agoniści GnRH, tryptorelina powoduje na początku przejściowe zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy krwi. W konsekwencji, w pierwszych tygodniach leczenia mogą wystąpić pojedyncze przypadki przejściowego zaostrzenia objawów raka gruczołu krokowego. W początkowej fazie leczenia należy rozważyć zastosowanie dodatkowo odpowiedniego przeciwandrogenu, aby przeciwdziałać początkowemu zwiększeniu stężenia testosteronu w surowicy krwi i zaostrzeniu objawów klinicznych.

U małej liczby pacjentów może wystąpić okresowe zaostrzenie objawów raka gruczołu krokowego (ang. tumour flare) i przejściowe nasilenie bólu w miejscu przerzutów, który może wymagać leczenia objawowego.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów GnRH, obserwowano pojedyncze przypadki ucisku na rdzeń kręgowy i niedrożności cewki moczowej. W przypadku wystąpienia ucisku na rdzeń kręgowy lub niewydolności nerek należy wdrożyć standardowe leczenie tych powikłań, a w skrajnych przypadkach należy rozważyć natychmiastowe usunięcie jąder (kastracja chirurgiczna). W pierwszych tygodniach leczenia wskazane jest ścisłe monitorowanie, zwłaszcza u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa i zagrożonych uciskiem na rdzeń kręgowy oraz u pacjentów z niedrożnością dróg moczowych.

Po kastracji chirurgicznej tryptorelina nie powoduje dalszego zmniejszenia stężenia testosteronu w surowicy krwi.

Długotrwała blokada androgenowa w następstwie obustronnego usunięcia jąder albo podawania analogów GnRH wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zmniejszenia gęstości kości i może prowadzić do osteoporozy i zwiększać ryzyko złamania kości.

Blokada androgenowa może powodować wydłużenie odstępu QT.

U pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie lub występujące aktualnie czynniki ryzyka dotyczące wydłużenia odstępu QT, oraz u pacjentów otrzymujących równocześnie produkty lecznicze, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5), konieczne jest oszacowanie stosunku korzyści do ryzyka, w tym możliwości wystąpienia częstoskurczu typu Torsade de pointes przed rozpoczęciem leczenia produktem Decapeptyl 0,1 mg.

Z danych epidemiologicznych wynika dodatkowo, że podczas stosowania blokady androgenowej u pacjentów może dochodzić do zmian metabolicznych (np. nietolerancja glukozy) lub zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jednakże dane z badań prospektywnych nie potwierdziły powiązania pomiędzy leczeniem analogami GnRH i zwiększeniem śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pacjenci obarczeni dużym ryzykiem chorób metabolicznych lub sercowo-naczyniowych powinni być uważnie oceniani przed rozpoczęciem leczenia i odpowiednio kontrolowani w czasie stosowania blokady androgenowej.

Podawanie tryptoreliny w dawkach leczniczych powoduje blokadę osi przysadka-gonady. Normalna czynność powraca zwykle po przerwaniu leczenia. Testy diagnozujące czynność osi przysadka-gonady przeprowadzane w trakcie leczenia i po przerwaniu leczenia analogami GnRH mogą dawać mylące wyniki.

Kobiety:

Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać potwierdzenie, że pacjentka nie jest w ciąży.

W czasie leczenia należy stosować antykoncepcję niehormonalną, aż do czasu powrotu krwawień miesiączkowych.

W czasie leczenia ustają krwawienia miesiączkowe. Krwawienie z macicy zdarzające się w trakcie leczenia nie jest zjawiskiem normalnym (z wyjątkiem pierwszego miesiąca) i w takim przypadku należy skontrolować stężenie estrogenu w osoczu. Jeśli stężenie jest mniejsze niż 50 pg/ml, należy poszukiwać możliwych towarzyszących zmian organicznych. Po przerwaniu leczenia jajniki wznawiają czynność i krwawienia miesiączkowe powracają po 7-12 tygodniach od ostatniego wstrzyknięcia.

Ponieważ w czasie leczenia produktem Decapeptyl 0,1 mg powinny ustać krwawienia miesiączkowe, pacjentkę należy poinstruować, aby poinformowała lekarza, jeśli utrzymują się regularne miesiączki.

Zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Stosowanie agonistów GnRH prawdopodobnie powoduje zmniejszenie gęstości mineralnej kości zwykle o 1% miesięcznie w czasie sześciomiesięcznego okresu leczenia. Każde 10% zmniejszenia gęstości mineralnej kości wiąże się ze zwiększeniem ryzyka złamania o około dwa do trzech razy.

Z aktualnie dostępnych danych wynika, że po zaprzestaniu leczenia u większości kobiet dochodzi do odzyskania prawidłowej gęstości kości.

Brak dokładnych danych dotyczących pacjentek z czynną osteoporozą lub czynnikami ryzyka osteoporozy, takimi jak przewlekłe nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, długotrwałe leczenie lekami zmniejszającymi gęstość mineralną kości (np. leki przeciwpadaczkowe lub kortykoidy), rodzinne występowanie osteoporozy, niedożywienie (np. jadłowstręt psychiczny). Ponieważ zmniejszenie gęstości mineralnej kości może być bardziej szkodliwe w tej grupie pacjentek, leczenie tryptoreliną należy rozpatrywać indywidualnie i rozpoczynać tylko wtedy, gdy bardzo staranna ocena wskazuje, że korzyści z leczenia są większe niż ryzyko. W celu przeciwdziałania zmniejszeniu gęstości mineralnej kości należy rozważyć zastosowania dodatkowych środków kontrolnych.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi w tych wskazaniach. Nie można wykluczyć możliwości interakcji z powszechnie stosowanymi lekami, w tym także z lekami uwalniającymi histaminę.

Jeśli tryptorelina podawana jest równocześnie z lekami mającymi wpływ na wydzielanie gonadotropin przez przysadkę mózgową, należy zachować ostrożność i zaleca się kontrolowanie stanu hormonalnego pacjentki. Ponieważ w wyniku blokady androgenowej może następować wydłużenie odstępu QT, podczas leczenia produktem Decapeptyl 0,1 mg należy ostrożnie dobierać produkty lecznicze do jednoczesnego stosowania, np. wydłużające odstęp QT lub mogące wywoływać częstoskurcz typu Torsade depointes, takie jak leki antyarytmiczne z grupy IA (np. chinidyna, dizopiramid) lub z grupy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne itp. (patrz punkt 4.4).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Tryptoreliny nie należy stosować w czasie ciąży, ponieważ stosowanie w tym czasie agonistów GnRH wiąże się z teoretycznym ryzykiem wystąpienia poronienia lub nieprawidłowości u płodu. Kobiety w wieku

rozrodczym powinny być przed rozpoczęciem leczenia dokładnie zbadane w celu wykluczenia ciąży.

Podczas leczenia należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji, aż do czasu powrotu krwawień miesiączkowych.

Karmienie piersią

Tryptoreliny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak wydaje się, że z uwagi na profil farmakologiczny tryptorelina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Informacje o bezpieczeństwie przedstawione są oddzielnie dla różnych grup pacjentów, zgodnie ze wskazaniami do stosowania. Z uwagi na ograniczone dane z badań klinicznych i monitorowania farmakoterapii u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego i kobiet z endometriozą, informacje o bezpieczeństwie uwzględniają doświadczenie wynikające ze stosowania produktu Decapeptyl Depot 3,75 mg w tych dwóch grupach pacjentów.

Rak gruczołu krokowego

Mężczyźni

U większości pacjentów można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych będących wynikiem zmniejszonego stężenia testosteronu, takich jak uderzenia gorąca zgłaszane przez 30% pacjentów. Zaburzeń wzwodu i zmniejszonego popędu płciowego należy oczekiwać u 30-40% pacjentów.

W związku z tym, że w pierwszym tygodniu leczenia zazwyczaj zwiększa się stężenie testosteronu, może wystąpić zaostrzenie objawów, takich jak niedrożność dróg moczowych, ból kości w miejscu przerzutów, ucisk na rdzeń kręgowy, męczliwość mięśni i obrzęki limfatyczne kończyn dolnych. W niektórych przypadkach niedrożność dróg moczowych może zaburzać czynność nerek. Obserwowano wywołane uciskiem zaburzenia neurologiczne z ogólnym osłabieniem, parestezjami i osłabieniem siły mięśniowej kończyn dolnych.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Częstość nieznana

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Ból kości w

miejscu

przerzutów

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (świąd, wysypka skórna, gorączka)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Zmniejszony popęd płciowy

Zaburzenia nastroju (*), depresja (*), zaburzenia snu

Zaburzenia nastroju (**), depresja (**)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Parestezje, zawroty głowy, drżenie

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia

gorąca

Zatorowość, nadciśnienie

Zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma

Zaburzenia żołądka i jeHt

Nudności

Suchość w ustach, ból w nadbrzuszu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się

Zmniejszone owłosienie ciała, łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból kości

Ból mięśni, ból stawów

Ból pleców, zaburzenia kości (***)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zanik jąder

Zaburzenia

wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ogólne osłabienie, drażliwość, reakcja w miejscu

wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia

Rumień w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia,

Badania diagnostyczne

Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej, gammaglutamylotransferazy, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, zmiany masy ciała

Wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4 i 4.5)

(*) Długotrwałe stosowanie (**) Krótkotrwałe stosowanie

(***) Może wystąpić niewielkie zmniejszenie gęstości kości. Jest to zazwyczaj odwracalne w ciągu 6 do 9 miesięcy po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

U niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy i drżenie.

W czasie stosowania produktu Decapeptyl 0,1 mg mogą wystąpić zaburzenia snu i zakrzepowe zapalenie żył.

Endometrioza

Kobiety

W wyniku zmniejszonego stężenia estrogenów u większości pacjentek można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych, takich jak uderzenia gorąca zgłaszane przez 75 do 100% pacjentek. Poza tym, u więcej niż 10% pacjentek można spodziewać się wystąpienia takich działań niepożądanych jak: krwawienie lub plamienie z pochwy, intensywne pocenie się, suchość pochwy, bolesne stosunki płciowe, zmniejszony popęd płciowy i zmiany nastroju.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (świąd, wysypka skórna, gorączka)

Zaburzenia psychiczne

Zmieniony

nastrój

Zaburzenia nastroju (*), depresja (*), zaburzenia snu

Zaburzenia nastroju (**), depresja (**)

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezje

Zawroty głowy, drżenie, ból głowy

Zaburzenia oka

Zaburzone widzenie

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia

gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból kości

Ból mięśni, ból stawów

Ból pleców

Zaburzenia kości (***)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zmniejszony popęd płciowy, krwawienie z pochwy, suchość pochwy i sromu, bolesne stosunki płciowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia, drażliwość, reakcja w miejscu

wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia

Badania diagnostyczne

Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej, gammaglutamylotransferazy, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, zwiększone stężenie cholesterolu

Zwiększona masa ciała, zmniejszona masa ciała

(*) Długotrwałe stosowanie (**) Krótkotrwałe stosowanie

(***) Może wystąpić niewielkie zmniejszenie gęstości kości. Jest to zazwyczaj odwracalne w ciągu 6 do 9 miesięcy po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

W czasie stosowania produktu Decapeptyl 0,1 mg zgłaszano zmiany masy ciała.

U niektórych pacjentek mogą wystąpić zawroty głowy, drżenie i ból głowy.

Na początku leczenia może wystąpić krwawienie z odstawienia. Zazwyczaj krwawienia miesiączkowe powracają mniej więcej po 3 miesiącach od ostatniego wstrzyknięcia, ale w indywidualnych przypadkach mogą pojawić się później.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie u ludzi może powodować przedłużenie czasu działania. W razie przedawkowania należy (okresowo) przerwać leczenie produktem Decapeptyl 0,1 mg.

Nie zgłaszano działań niepożądanych jako konsekwencji przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), kod ATC: L 02 AE 04

Tryptorelina (D-Trp LHRH), substancja czynna produktu Decapeptyl 0,1 mg, jest syntetycznym dekapeptydem, analogiem gonadoreliny (gonadoliberyny). Cząsteczka tryptoreliny różni się od cząsteczki gonadoreliny aminokwasem w pozycji 6. naturalnego łańcucha peptydowego. L-glicynę zastąpiono D-tryptofanem, uzyskując tryptorelinę, która ma silniejsze działanie agonistyczne i dłuższy okres półtrwania.

Podanie produktu Decapeptyl 0,1 mg w pierwszej fazie stymuluje przysadkowe wydzielanie hormonów LH i FSH, a następnie zwiększa próg wrażliwości przysadki i zmniejsza wydzielanie gonadotropin. W rezultacie następuje zmniejszenie stężeń hormonów płciowych w surowicy krwi do wartości występuj ących po okresie wygaśnięcia aktywności gonad. Efekty te są przemijające.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Badania dotyczące przebiegu eliminacji z osocza i okresu półtrwania tryptoreliny przeprowadzono u zdrowych mężczyzn. Tryptorelinę i gonadorelinę podawano w ciągłym, trwaj ącym 60 minut wlewie dożylnym. Okres półtrwania tryptoreliny różni się znacznie od okresu półtrwania gonadoreliny. Przebieg eliminacji gonadoreliny i jej analogu z osocza ma charakterystykę dwuwykładniczą. Szczegółowe wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

Peptyd

Okres półtrwania w minutach

Składnik szybki

Składnik wolny

Oczyszczony składnik szybki

GnRH

7,8 ± 1,2

13,0 ± 1,4

3,8

D-Trp6-GnRH

19,9 ± 1,8

50,0 ± 2,1

5,3

Badania Barrona wykazały, że klirens metaboliczny tryptoreliny, wynoszący 503,4 +/- 196,4 ml/min, jest znacząco mniejszy od klirensu metabolicznego gonadoreliny, wynoszącego 1766 +/- 404 ml/min. Produkt Decapeptyl 0,1 mg jest więc eliminowany z osocza około 3 razy wolniej niż gonadorelina.

W celu oceny eliminacji tryptoreliny przez nerki pobierano próbki moczu na końcu każdego testu. W badanych próbkach stwierdzano od 3 do 14 % podanej we wlewie tryptoreliny.

Po dokonaniu pomiarów standaryzowanych wartości AUC u pacjentów płci męskiej po podaniu dożylnym lub podskórnym leku Decapeptyl 0,1 mg w dawce 0,25 mg, stwierdzono, że wartość matematyczna biodostępności wynosi 1, co oznacza, że podany lek nie pozostaje w miejscu wstrzyknięcia.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra:

Toksyczność ostra tryptoreliny jest bardzo mała. Po dootrzewnowym podaniu szczurom LD50 tryptoreliny wynosiła od 90 do 100 mg/kg masy ciała, a po podaniu myszom - od 160 do 200 mg/kg masy ciała.

Dawka lecznicza tryptoreliny u ludzi wynosi 0,00125 mg/kg masy ciała/dobę i w porównaniu do powyższych wartości należy ją uznać za nietoksyczną.

Toksyczność przewlekła:

Produkt Decapeptyl 0,1 mg podawano codziennie małpom we wstrzyknięciu podskórnym w dawkach 2 pg, 20 pg i 200 pg przez okres 6 miesięcy. U badanych zwierząt wystąpiły zmiany w wewnątrzwydzielniczych narządach docelowych, polegające na zatrzymaniu spermatogenezy, zaniku jąder i przeroście tkanki śródmiąższowej, które ustąpiły w okresie 2 miesięcy od zaprzestania leczenia, za wyjątkiem niewielkiego przerostu tkanki śródmiąższowej jąder. Innych zmian patologicznych u badanych zwierząt nie obserwowano.

Działanie mutagenne:

Nie stwierdzono mutagennego działania tryptoreliny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas octowy lodowaty Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przez okres jednego miesiąca można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Szklana ampułkostrzykawka zawierająca 1 ml roztworu do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku.

Produkt Decapeptyl 0,1 mg dostarczany jest w następujących opakowaniach:

■    7 ampułkostrzykawek

■    28 ampułkostrzykawek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9459

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 lipca 2002 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13 grudnia 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 10 z 10

Decapeptyl 0,1 mg