+ iMeds.pl

Deflegmin 75 mgUlotka Deflegmin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Deflegmin

75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Ambroxoli hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nic należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy' niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

3.    Jak stosować lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jest Ickiem mukolitycznym zawierającym ambroksolu chlorowodorek. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Deflegmin stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Kiedy nie stosować leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, niewydolność nerek lub wątroby;

-    jeśli odruch kaszlowy jest osłabiony lub występują zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli (istnieje wówczas ryzyko zalegania wydzieliny w drogach oddechowych);

gdy występuje astma oskrzelowa (Deflegmin może wówczas na początku leczenia nasilać kaszel);

-    jeśli wystąpią reakcje skórne (mogą być spowodowane przez Deflegmin).

Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

Stosowanie leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu z innymi Ickami

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, ccfuroksymcm, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków w miąższu płucnym.

Nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odaich kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Nic wykazano istnienia istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji (wzajemnych oddziaływań) ambroksolu z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu z jedzeniem i piciem

Lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować po posiłkach i popijać niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią z przepisu lekarza i z zachowaniem ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Deflegmin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Deflegmin 75 mg zawierają sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera również indygotynę - może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. .

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu:

- u dorosłych:

doustnie, 1 kapsułkę na dobę rano lub wieczorem pojedzeniu, popijając niewielką ilością płynu;

u dzieci:

leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci (można zastosować Deflegmin krople doustne lub syrop).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Jeżeli jednak wystąpią takie objawy, jak nudności, nadmierne zmęczenie czy nadmierne wydzielanie śluzu, to należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

W przypadku niezastosowania kolejnej daw'ki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nic należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Przerwanie stosowania leku Deflegmin nie wywołuje niekorzystnych skutków, poza możliwością nasilenia objaw'ów choroby, z powodu której jest stosowany..

W razie wątpliwości związanych zc stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Deflegmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nic może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, uczucie suchości w ustach, ślinotok. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: uczucie suchości w drogach oddechowych, wodnisty wyciek z nosa.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia w oddawaniu moczu.

Zaburzenia układu immunologicznego: odczyny alergiczne - obrzęk twarzy, wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, trudności w oddychaniu, wstrząs anafilaktyczny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEFLEGMIN W POSTACI KAPSUŁEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic stosować leku Deflegmin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.

Inne składniki leku to: sacharoza, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk;

skład otoczki: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

Jak wygląda lek Deflegmin w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i co zawiera opakowanie

Blistry z folii A1./PVC/PVDC w tekturowym pudelku.

10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (1 blister zawierający 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Deflegmin

Charakterystyka Deflegmin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Deflegmin 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY 1 ILOŚCIOWY

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: sacharoza 160,5 mg, indygotyna 0,139 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekle choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli:

doustnie, 1 kapsułkę na dobę rano lub wieczorem pojedzeniu, popijając niewielką ilością płynu. Dzieci:

produktu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci (można zastosować Deflegmin krople doustne lub syrop).

Osoby w wieku podeszłym:

Brak konieczności modyfikacji dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Deflegmin może powodować ciężkie reakcje skórne.

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy oraz niewydolnością nerek lub wątroby.

Deflegmin należy ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.

U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może na początku leczenia nasilać kaszel.

Produktu nie należy stosow ać bezpośrednio przed snem.

Produkt Deflegmin 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt zawńera również indygotynę - może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nic należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlow y i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Jednoczesne stosowanie ambroksolu z antybiotykami (amoksycyliną, ccfuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków w miąższu płucnym.

Nic wykazano istnienia istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji ambroksolu z innymi Ickami.

4.6    Ciąża i laktacja

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nic wynika szkodliwe działanie ambroksolu na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/ noworodka. Do chwili obecnej brak jest innych istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nic jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Ambroksol przenika do mleka kobiecego. W okresie karmienia piersią produkt należy stosować ostrożnie.

4.7    Wpływ' na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Deflegmin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych nic jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i iclit: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, uczucie suchości w ustach, ślinotok. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: uczucie suchości w drogach oddechowych, wodnisty wyciek z nosa.

Zaburzenia nerek i dróg moczow ych: zaburzenia w oddawaniu moczu.

Zaburzenia układu immunologicznego: odczyny alergiczne - obrzęk twarzy, wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, trudności w oddychaniu, wstrząs anafilaktyczny.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Jeżeli jednak wystąpią takie objawy, jak nudności, nadmierne zmęczenie czy nadmierne wydzielanie śluzu, to należy wdrożyć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakotcrapcutyczna: leki mukolityczne, ambroksol; kod ATC: R05CB06.

Ambroksol jest metabolitem bromoheksyny, wykazującym działanie mukolityczne. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, pobudza wytwarzanie surfaktantu płucnego oraz czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. Dzięki temu zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych i poprawca jego transport (klirens śluzowo-rzęskowy). Zwiększając wydzielanie płynów do drzewa oskrzelowego i poprawiając klirens śluzowe-rzęskowy, ułatw ia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Ambroksol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Dostępność biologiczna po podaniu tą drogą wynosi około 70% do 80%. Po podaniu doustnym 1 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu zawierającej 75 mg ambroksolu maksymalne stężenie we krwi wynosi około 53 ng/ml i występuje około 6 godzin od chwili podania. Lek wiąże się z białkami osocza w około 90%.

Metabolizm i eliminacja

Ambroksol metabolizowany jest w wątrobie, a eliminowany przez nerki (głów nie w postaci metabolitów i tylko w 5% do 6% w postaci niezmienionej). Klirens nerkowy leku wynosi około 53 ml/min. Eliminacja ambroksolu przebiega dwufazowo. Okres póltrwania leku w fazie a wynosi

1.3    godziny, zaś w fazie p 8,8 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ambroksolu jest niewielka. W sześciomiesięcznych badaniach na zwierzętach nie obserwowano objawów niepożądanych po wielokrotnym podaniu ambroksolu w dawkach 150 mg/kg mc. (u myszy). 50 mg/kg mc. (u szczurów i psów) oraz 40 mg/kg mc. (u królików).

Ambroksol nic wykazuje działania toksycznego na żaden organ.

Po podaniu doustnym ambroksolu szczurom w dawkach do 3000 mg/kg i królikom do 200 mg/kg, nie stwierdzono embriotoksycznego ani teratogennego działania leku.

Podawanie ambroksolu w dawce 500 mg/kg mc. nic miało wpływu na płodność szczurów obojga pici. Podawanie ambroksolu w dawce 50 mg/kg mc. nie powodowało działań niepożądanych u potomstwa w okresie rozwoju okołoporodowego ani po urodzeniu.

Stwierdzono, że stosowanie ambroksolu w dawce 500 mg/kg mc. powoduje wystąpienie działania toksycznego w stosunku zarówno do matki, jak i potomstwa (wolniejszy przyrost masy ciała, mniejsza masa pourodzeniowa).

Zarówno w teście Amcsa, jak i w teście aktywności gcnotoksycznej nie zaobserwowano działania mutagennego ambroksolu.W badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach nie wykazano również, by ambroksol działał rakotwórczo.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Skrobia kukurydziana

Szelak

Powidon

Talk.

Skład otoczki:

Erytrozyna(E 127)

Tytanu dwaitlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

Żelatyna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii A1/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (1 blister zawierający 10 kapsułek).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2,

35-959 Rzeszów, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3692.

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.09.2000 r.

21.07.2006 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Deflegmin