+ iMeds.pl

Defur 2 mgUlotka Defur

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Defur 1 mg, tabletki powlekane Defur 2 mg, tabletki powlekane

Tolterodini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Defur i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Defur

3.    Jak stosować lek Defur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Defur

6.    Zawartośc opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK DEFUR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Defur należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi.

Defur stosuje się w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego.

Zespół pęcherza nadreaktywnego może objawiać się następującymi dolegliwościami:

•    pacjent nie może kontrolować oddawania moczu,

•    pacjent odczuwa nagłe, niepohamowane parcie na mocz i (lub) często oddaje mocz.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEFUR

Kiedy nie stosować leku Defur

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tolterodynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Defur,

•    jeśli pacjent nie może oddać moczu (zatrzymanie moczu),

•    jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania, która nie jest odpowiednio leczona (podwyższone ciśnienie wewnątrz gałek ocznych z utratą widzenia),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (nadmierna męczliwość mięśni),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono wrzodziejące zapalenie jelita grubego (owrzodzenie oraz zapalenie jelita grubego),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli u pacjenta występują trudności w oddawaniu moczu i (lub) oddawanie niewielkich ilości moczu,

•    ,jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę układu pokarmowego powodującą zaburzenia przepływu pokarmu i (lub) trawienia,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek),

•    j eśli u pacj enta występuj e choroba wątroby,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerwów, wpływające na ciśnienie krwi, czynność jelit i czynności seksualne (każda neuropatia autonomicznego układu nerwowego),

•    jeśli u pacjenta występuje przepuklina rozworu przełykowego (przemieszczenie narządu jamy brzusznej do klatki piersiowej przez naturalny otwór w przeponie),

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło spowolnienie ruchów robaczkowych jelit lub ciężkie zaparcie (zmniejszona ruchliwość odcinka żołądkowo-jelitowego),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności serca, takie jak:

o    zaburzenia EKG,

o    spowolnienie akcji serca (bradykardia),

o    uprzednio istniejące choroby serca takie jak:

■    kardiomiopatia (osłabienie mięśnia sercowego),

■    niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszony dopływ krwi do serca),

■    arytmia (nieregularna akcja serca),

■    niewydolność serca,

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu (hipokaliemia), wapnia (hipokalcemia) lub magnezu (hipomagnezemia) we krwi.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Defur.

Inne leki i Defur

Defur może wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie zaleca się stosowania tolterodyny w skojarzeniu z:

•    niektórymi antybiotykami (zawierającymi np. erytromycynę, klarytromycynę),

•    produktami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (zawierającymi np. ketokonazol, itrakonazol),

•    lekami stosowanymi w leczeniu HIV.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tolterodyny w skojarzeniu z:

•    lekami wpływającymi na przemieszczanie się pokarmu (zawierającymi np. metoklopramid oraz cyzapryd),

•    produktami stosowanymi w leczeniu arytmii serca (zawierającymi np. amiodaron, sotalol, chinidynę, prokainamid),

•    innymi lekami o działaniu podobnym do tolterodyny (właściwości przeciwmuskarynowe) lub lekami o działaniu antagonistycznym do tolterodyny (właściwości cholinergiczne). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Defur z jedzeniem i piciem

Brak szczególnych zaleceń.

Lek może być przyjmowany przed, w trakcie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Nie należy stosować leku Defur podczas ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy tolterodyna wydzielana jest do mleka matki. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Defur.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Defur pacjent może odczuwać zawroty głowy, zmęczenie lub zaburzenia widzenia. Lek może zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DEFUR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka leku to jedna tabletka 2 mg stosowana dwa razy na dobę, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, bądź uciążliwymi działaniami niepożądanymi. Lekarz może zmniejszyć dawkę u tych pacjentów do jednej tabletki 1 mg stosowanej dwa razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Defur u dzieci.

Tabletki przeznaczone są do stosowania doustnego i należy je połykać w całości.

Długość leczenia

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo powinno trwać leczenie z zastosowaniem leku Defur. Nie należy przerywać leczenia, jeśli pacjent nie obserwuje natychmiastowego efektu. Pęcherz moczowy wymaga pewnego czasu na adaptację. Należy przyjąć całą serię tabletek przepisaną przez lekarza. W przypadku braku widocznych efektów po jej zakończeniu, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy ponownie przeanalizować skuteczność leczenia po 2-3 miesiącach jego trwania.

Jeśli pacjent rozważa przerwanie leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Defur

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny zastosuje zbyt dużą liczbę tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania dawki leku Defur

Jeśli pacjent zapomni zastosować dawkę leku, należy ją jak najszybciej przyjąć, chyba że zbliża się czas zażycia kolejnej dawki. Nie należy wówczas przyjmować pominiętej dawki leku, lecz kontynuować leczenie według zaleceń.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Defur

Należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem leczenia.

Do tej pory nie stwierdzono negatywnych skutków nagłego przerwania leczenia lekiem Defur.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym szpitala w przypadku wystąpienia następujących objawów obrzęku naczynioruchowego:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    utrudnione połykanie

•    pokrzywka i utrudnione oddychanie.

Należy również szukać pomocy medycznej w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. świąd, wysypka, pokrzywka, utrudnione oddychanie). Objawy te występują niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów).

Należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym szpitala w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

•    Bóle w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie, szybkie męczenie się (nawet podczas odpoczynku), utrudnione oddychanie w porze nocnej, obrzęki nóg.

Powyższe objawy mogą świadczyć o niewydolności serca. Jest to działanie niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów).

Podczas stosowania leku Defur obserwowano następujące działania niepożądane, sklasyfikowane na podstawie poniższych częstości występowania:

Do najczęściej odnotowywanych działań niepożądanych (występujących u więcej niż 1 na 10 pacjentów) należały: suchość w jamie ustnej i ból głowy.

Często występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zapalenie oskrzeli

•    Zawroty głowy, senność, drętwienie i mrowienie palców rąk i nóg

•    Suchość oczu, zaburzenia widzenia

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    Kołatanie serca

•    Zaburzenia trawienia (dyspepsja), zaparcia, bóle brzucha, gromadzenie się nadmiernych ilości gazów w żołądku lub jelitach, wymioty

•    Suchość skóry

•    Bolesne i utrudnione oddawanie moczu, brak możliwości opróżnienia pęcherza

•    Zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, obrzęki (np. kostek)

•    Zwiększenie masa ciała

•    Biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczące mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Reakcje alergiczne

•    Nerwowość

•    Przyspieszenie akcji serca, niewydolność serca, nieregularna akcja serca

•    Refluks zołzdkowo-przełykowy (zgaga)

•    Zaburzenia pamięci.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    reakcje alergiczne, splątanie, omamy, obrzęk naczynioruchowy z zaczerwienieniem skóry oraz dezorientacja. Odnotowano również przypadki nasilenia objawów demencji u pacjentów z leczoną demencją.

Jeśli wystąpią jakiwkolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEFUR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Defur

Defur 1 mg, tabletki powlekane

Substancja czynna to 1 mg tolterodyny winianu (co odpowiada 0,68 mg tolterodyny)

Defur 2 mg, tabletki powlekane

Substancją czynna to 2 mg tolterodyny winianu (co odpowiada 1,37 mg tolterodyny).

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ B)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Magnezu stearynian

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 3350 Talk

Jak wygląda lek Defur i co zawiera opakowanie

Postać: tabletki powlekane.

Defur 1 mg, tabletki powlekane

Białe do prawie białego, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „93” z jednej strony oraz „10” z drugiej strony.

Defur 2 mg, tabletki powlekane

Białe do prawie białego, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznaczeniem „93” z jednej strony oraz „18” z drugiej strony.

Przezroczyste blistry PVC/PVDC/Al oraz pudełko tekturowe.

Lek Defur 1 mg, oraz 2 mg tabletki powlekane, dostępny jest w opakowaniach: 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych w blistrach.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552,

2003 RN Haarlem Holandia

TEVA Sante SA Rue Bellocier,

89107 Sens Francja

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Tolterodin ratiopharm 1 mg Filmtabletten, Tolterodin ratiopharm 2 mg Filmtabletten

Niemcy

Tolterodin-ratiopharm 1 mg Filmtabletten, Tolterodin-ratiopharm 2 mg Filmtabletten

Grecja

Tolterodine Teva 1mg, Emrakuppeva ps ksrao upevio SroKia, Tolterodine Teva 2 mg Emrakuppeva ps ksrao upevio SioKia

Luksemburg

Tolterodin-ratiopharm 1mg Filmtabletten, Tolterodin-ratiopharm 2mg Filmtabletten

Holandia

Tolterodinetartraat 1 mg PCH filmomhulde tabletten, Tolterodinetartraat 2 mg PCH, filmomhulde tabletten

Polska

Defur

Szwecja

Tolterodin Teva, filmdragerade tabletter

Wielka Brytania

Tolterodine, Film-coated Tablets

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Defur

Charakterystyka Defur

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Defur, 1 mg, tabletki powlekane Defur, 2 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Defur, 1 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 1 mg tolterodyny winianu (co odpowiada 0,68 mg tolterodyny). Defur, 2 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka zawiera 2 mg tolterodyny winianu (co odpowiada 1,37 mg tolterodyny). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Defur, 1 mg, tabletki powlekane

Okrągłe tabletki powlekane w kolorze białym do prawie białego, z wytłoczonym oznaczeniem “93” z jednej strony oraz oznaczeniem “10” z drugiej strony.

Defur, 2 mg, tabletki powlekane

Okrągłe tabletki powlekane w kolorze białym do prawie białego, z wytłoczonym oznaczeniem “93” z jednej strony oraz oznaczeniem “18” z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe nietrzymania moczu z nagłym parciem i (lub) częstomoczu i parć naglących jakie mogą występować u osób z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zalecana dawka wynosi 2 mg dwa razy na dobę, za wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min), dla których zalecana dawka wynosi 1 mg dwa razy na dobę.

W przypadku wystąpienia uciążliwych działań niepożądanych, dawka może zostać zmniejszona z 2 mg do 1 mg dwa razy na dobę.

Rezultaty leczenia powinny być poddawane ocenie raz na 2-3 miesiące (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci nie została ustalona (patrz punkt 5.1).

W związku z tym, stosowanie tolterodyny u dzieci nie jest wskazane.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

•    zatrzymanie moczu,

•    oporna na leczenie jaskra z wąskim kątem przesączania,

•    miastenia,

•    ciężka postać wrzodziej ącego zapalenia j elita grubego,

•    toksyczne rozszerzenie    okrężnicy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów z następującymi dolegliwościami:

•    istotne klinicznie zablokowanie odpływu z pęcherza moczowego zagrażające zatrzymaniem moczu,

•    choroby układu pokarmowego przebiegające ze zwężeniem światła (np. zwężenie odźwiernika),

•    zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.2),

•    choroby wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2),

•    neuropatia autonomiczna,

•    przepuklina rozworu przełykowego,

•    spowolniona perystaltyka układu pokarmowego.

Wykazano, że wielokrotne lub całkowite dobowe dawki tolterodyny o natychmiastowym uwalnianiu wynoszące 4 mg (dawka terapeutyczna) oraz 8 mg (dawka większa od terapeutycznej) powodują wydłużenie odstępu QTc (patrz punkt 5.1). Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało wyjaśnione i jest uzależnione od indywidualnych czynników ryzyka i podatności pacjenta.

Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, z uwzględnieniem:

•    wrodzonego lub udokumentowanego nabytego wydłużenia odstępu QT,

•    zaburzeń elektrolitowych, takich jak hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia

•    bradykardii,

•    istotnych, nabytych wcześniej chorób serca (tj. kardiomiopatia, choroba niedokrwienna serca, arytmia, zastoinowa niewydolność serca),

•    jednoczesnego podawania leków, które powodują wydłużenie odstępu QT, z uwzględnieniem leków z grupy IA (np. chinidyna, prokainamid) oraz leków antyarytmicznych z grupy III (np. amiodaron, sotalol).

Jest to szczególnie istotne w przypadku przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 5.1). Należy unikać jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Podobnie jak w przypadku każdego innego leczenia objawów parć naglących i nietrzymania moczu z towarzyszącym parciem, przed podjęciem leczenia należy rozważyć organiczne przyczyny parcia i częstomoczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne leczenie ogólne przy użyciu silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna i klarytromycyna), leków przeciwgrzybiczych (np. ketokonazol oraz itrakonazol) i antyproteaz nie jest wskazane, ze względu na podwyższone stężenie tolterodyny w surowicy u osób o wolnym typie metabolizmu przy udziale CYP2D6 i później sze ryzyko przedawkowania (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie innych leków o właściwościach antymuskarynowych może powodować nasilenie działań terapeutycznych oraz działań niepożądanych. Z drugiej strony, działanie lecznicze tolterodyny może ulec osłabieniu wskutek jednoczesnego podawania leków z klasy agonistów cholinergicznych receptorów muskarynowych.

Tolterodyna może obniżać skuteczność leków prokinetycznych, takich jak metoklopramid oraz cyzapryd.

Jednoczesne stosowanie fluoksetyny (silnego inhibitora cytochromu CYP2D6) nie powoduje istotnej klinicznie interakcji, ponieważ tolterodyna i jej metabolit zależny od cytochromu CYP2D6, 5-hydroksymetylowa pochodna tolterodyny, są równie silne.

W badaniach interakcji leków nie stwierdzono interakcji z warfaryną lub złożonymi, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi (etynyloestradiol/lewonorgestrel).

Badania kliniczne wykazały, że tolterodyna nie jest inhibitorem metabolicznym CYP2D6, 2C19, 3A4 lub 1A2. Dlatego też, nie należy spodziewać się wzrostu stężenia w osoczu leków metabolizowanych przez układy tych izoenzymów, podczas stosowania jednocześnie z tolterodyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych na temat stosowania tolterodyny przez kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

W związku z tym, stosowanie tolterodyny w czasie ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących wydzielania tolterodyny do mleka matki. Należy unikać stosowania tolterodyny w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi. Nie wykazano wpływu tolterodyny na płodność u zwierząt (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, ze względu na możliwe zaburzenia akomodacji i negatywny wpływ na czas reakcji.

4.8    Działania niepożądane

Ze względu na właściwości farmakologiczne tolterodyny, produkt leczniczy może powodować łagodne do umiarkowanych działania antymuskarynowe, takie jak suchość w jamie ustnej, niestrawność i suchość oczu.

Poniższa tabela zawiera dane zebrane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku na rynek. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym była suchość w jamie ustnej, odnotowana u 35% pacjentów przyjmujących tolterodynę w tabletkach oraz u 10% pacjentów przyjmujących placebo.

Innym bardzo częstym działaniem niepożądanym były bóle głowy, występujące u 10,1% pacjentów przyjmujących tolterodynę w tabletkach oraz u 7,4% pacjentów przyjmujących placebo.

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie oskrzeli

Zaburzenia układu immunologicznego

Bliżej nieokreślona nadwrażliwość

Reakcje

anafilaktoidalne

Zaburzenia

psychiczne

Nerwowość

Splątanie, omamy, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, senność, parestezje

Zaburzenia pamięci

Zaburzenia oka

Suchość oczu, zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia akomodacji

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia serca

Palpitacje

Tachykardia, niewydolność serca, arytmia

Zaburzenia

naczyniowe

Zaczerwienienie

skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Niestrawność, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, wymioty, biegunka

Refluks żołądkowo-przełykowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Suchość skóry

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bezmocz, zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe

Badania

diagnostyczne

Zwiększona masa ciała

U pacjentów z demencją przyjmujących inhibitory cholinoesterazy odnotowano przypadki nasilenia objawów demencji (np. splątanie, dezorientacja, omamy) po rozpoczęciu leczenia tolterodyną.

Dzieci i młodzież

W dwóch, trwających 12 tygodni, randomizowanych badaniach klinicznych fazy III, kontrolowanych przez placebo, z podwójną ślepą próbą, wzięło udział 710 pacjentów pediatrycznych. Odsetek pacjentów z zakażeniami układu moczowego, biegunką i zaburzeniami zachowania był większy w grupie przyjmującej tolterodynę, w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo (zakażenia układu moczowego: tolterodyna 6,8%, placebo 3,6%; biegunka: tolterodyna 3,3%, placebo 0,9%; zaburzenia zachowania: tolterodyna 1,6%, placebo 0,4%) (patrz punkt 5.1).

4.9 Przedawkowanie

Największa dawka tolterodyny L-winianu podana jednorazowo ochotnikom wyniosła 12,8 mg. Do najcięższych działań niepożądanych jakie zostały zaobserwowane należały zaburzenia akomodacji oraz trudności w oddawaniu moczu.

W przypadku przedawkowania tolterodyny można zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

Należy również zastosować leczenie następujących objawów w przypadku ich wystąpienia:

•    ciężkie, odśrodkowe działania antycholinergiczne (halucynacje, silne pobudzenie): leczenie przy użyciu fizostygminy,

•    drgawki lub wyraźne pobudzenie: leczenie przy użyciu benzodiazepin,

•    niewydolność oddechowa: leczenie poprzez sztuczne oddychanie,

•    tachykardia: leczenie przy użyciu leków beta-adrenolitycznych,

•    zatrzymanie moczu: leczenie poprzez cewnikowanie,

•    rozszerzenie źrenic: leczenie pilokarpiną w kroplach do oczu i (lub) umieszczenie pacjenta w ciemnym pokoju.

Wydłużenie odstępu QT zaobserwowano przy łącznej dobowej dawce 8 mg tolterodyny o natychmiastowym uwalnianiu (dwukrotność zalecanej dawki dobowej) podawanej przez cztery dni. W przypadku przedawkowania tolterodyny, zaleca się wdrożenie standardowych działań medycznych wskazanych dla pacjentów z wydłużeniem odstępu QT.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Spazmolityczne leki urologiczne Kod ATC: G04B D07

Tolterodyna jest specyficznym, kompetycyjnym antagonistą receptorów muskarynowych, selektywnie wpływającym in vivo na receptory znajdujące się w gruczole moczowym oraz gruczołach ślinowych. Jeden z metabolitów tolterodyny (pochodna 5-hydroksymetylo), wykazuje identyczny profil farmakologiczny do cząsteczki wyjściowej. U pacjentów z dobrym metabolizmem, ten metabolit przyczynia się w znacznym stopniu do efektu terapeutycznego (patrz punkt 5.2).

Efektów leczenia można się spodziewać w ciągu 4 tygodni.

Efekt leczniczy tolterodyny przyjmowanej w dawce 2 mg, dwa razy na dobę odpowiednio po 4 oraz 12 tygodniach, w porównaniu z placebo (dane sumaryczne). Zmiana bezwarunkowa oraz zmiana procentowa odpowiadają linii początkowej.

Zmienna

Bac

ania 4 tygodniowe

Badania 12 tygodniowe

2 mg

tolterodyny 2 razy na dobę

Placebo

Statystyczne znaczenie vs. placebo

2 mg

tolterodyny 2 razy na dobę

Placebo

Statystyczne znaczenie vs. placebo

Ilość mikcji w ciągu 24 godzin

-1,6

(-14%)

n=392

-0,9

(-8%)

n=189

*

-2,3

(-20%)

n=354

-1,4

(-12%)

n=176

**

Ilość zdarzeń nietrzymania moczu w ciągu 24 godzin

-1,3

(-38%)

n=288

-1,0

(-26%)

n=151

n.s.

-1,6

(-47%)

n=299

-1,1

(-32%)

n=145

*

Średnia ilość oddanego moczu podczas mikcji (ml)

+25

(+17%)

n=385

+12

(+8%)

n=185

***

+35

(+22%)

n=354

+10

(+6%)

n=176

***

Ilość pacjentów po terapii, bez lub z niewielkimi problemami z pęcherzem moczowym (%)

16%

n=394

7%

n=190

**

19%

n=356

15%

n=177

n.s.

n.s.=brak znaczenia; *=p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001; n=ilość pacjentów

Działanie tolterodyny oceniano u pacjentów poddanych badaniu urodynamicznemu przed rozpoczęciem leczenia, a następnie przydzielonych na podstawie wyników badań do grupy urodynamicznie pozytywnej (postać ruchowa parcia na mocz) lub urodynamicznie negatywnej (postać czuciowa parcia na mocz). Pacjenci byli podzieleni losowo w obrębie każdej grupy, otrzymując tolterodynę lub placebo. Badanie nie dostarczyło przekonujących dowodów dotyczących nasilonego działania tolterodyny w porównaniu z placebo u pacjentów z nadwrażliwością sensoryczną.

Wpływ tolterodyny na długość odstępu QT oceniano w badaniu EKG przeprowadzonym u ponad 600 pacjentów, w tym pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z uprzednio istniejącą chorobą układu krążenia. Nie stwierdzono znaczących różnic w długości odstępu QT u pacjentów przyjmujących placebo lub tolterodynę. W kolejnym badaniu oceniano wpływ tolterodyny na wydłużenie odstępu QT u 48 zdrowych ochotników (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-55 lat.

Stosowano tolterodynę w postaci produktu o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach 2 mg 2 razy na dobę i 4 mg 2 razy na dobę. Wyniki badań (korekcja wg formuły Fridericia) wykazały zwiększenie średniej długości odstępu QTc o 5,0 i 11,8 msek. po zastosowaniu tolterodyny w dawkach, odpowiednio, 2 mg 2 razy na dobę i 4 mg 2 razy na dobę, przy maksymalnym stężeniu tolterodyny (po 1 godz.). Wykazano także wydłużenie odstępu QTc o 19,8 msek. po zastosowaniu moksyfloksacyny (w dawce 400 mg), stanowiącej aktywną kontrolę wewnętrzną. Na podstawie modelu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego ustalono, iż długość odstępu QTc ulegała zwiększeniu w porównywalnym stopniu u pacjentów słabo metabolizujących lek (pozbawionych aktywności enzymu CYP2D6), przyjmujących tolterodynę w dawce 2 mg 2 razy na dobę oraz u osób dobrze metabolizujących lek, przyjmujących tolterodynę w dawce 4 mg 2 razy na dobę. U żadnego pacjenta z obu grup, niezależnie od profilu metabolicznego, nie stwierdzono wystąpienia bezwzględnej długości odstępu QTcF przekraczającej 500 msek. ani zmiany tej długości przekraczającej 60 msek. w stosunku do długości wyjściowej. Powyższe wartości rozpatrywano jako progowe dla tego badania.

Dzieci i młodzież

Nie wykazano skuteczności produktu leczniczego w populacji dzieci i młodzieży. Stosowanie tolterodyny w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu oceniano w dwóch randomizowanych, kontrolowanych placebo, trwających 12 tygodni badaniach klinicznych fazy III z podwójną ślepą próbą. W badaniach wzięło udział 710 pacjentów (486 przyjmujących tolterodynę i 224 placebo) w wieku 5-10 lat z częstomoczem i nietrzymaniem moczu z nagłym parciem. Nie stwierdzono znaczących różnic, dotyczących zmiany w całkowitej liczbie epizodów nietrzymania moczu/tydzień w obu grupach pacjentów (patrz punkt 4.8).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Tolterodyna jest szybko wchłaniana. Maksymalne stężenia w surowicy, zarówno dla tolterodyny jak i jej metabolitu, 5-hydroksymetylowej pochodnej tolterodyny, są osiągane w ciągu 1-3 godzin od przyjęcia dawki. Okres półtrwania tolterodyny wynosi 2-3 godziny u osób z dobrym profilem metabolizmu oraz około 10 godzin u osób ze słabym metabolizmem produktu leczniczego (brak CYP2D6). Stężenia w stanie stacjonarnym są osiągane w ciągu 2 dni od podania tabletek.

Pokarm nie ma wpływu na ekspozycję na niezwiązaną tolterodynę i jej aktywny 5-hydroksymetylowy metabolit u osób z dobrym metabolizmem, chociaż stężenie tolterodyny wzrasta, gdy jest ona przyjmowana wraz z pokarmem. Analogicznie, nie przewiduje się wystąpienia istotnych klinicznie zmian u osób ze słabym metabolizmem.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym, tolterodyna zostaje poddana metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie, który jest katalizowany przez enzym CYP2D6. W jego wyniku, powstaje 5-hydroksymetylowa pochodna, główny metabolit tolterodyny o równoważnym działaniu farmakologicznym.

Absolutna biodostępność tolterodyny wynosi 17% u osób z dobrym metabolizmem produktu leczniczego (większość pacjentów) oraz 65% u osób ze słabym metabolizmem (brak CYP2D6).

Dystrybucja:

Tolterodyna i jej 5-hydroksymetylowy metabolit wiążą się głównie z orosomukoidem. Niezwiązane frakcje wynoszą odpowiednio 3,7% i 36%. Objętość dystrybucji tolterodyny wynosi 113 l.

Eliminacja:

Tolterodyna jest intensywnie metabolizowana przez wątrobę po podaniu doustnym. Główna droga metabolizmu, w której pośredniczy polimorficzny enzym CYP2D6, prowadzi do powstania 5-hydroksymetylowego metabolitu. W toku dalszych przemian metabolicznych powstają metabolity kwasu 5-karboksylowego i N-dealkilowanego kwasu 5-karboksylowego, które stanowią odpowiednio 51% i 29% metabolitów odzyskiwanych w moczu. Istnieje podgrupa populacji ogólnej (około 7%) pozbawiona aktywności enzymu CYP2D6. Dla tych osób (o słabym profilu metabolizmu) zidentyfikowaną drogą metabolizmu jest dealkilacja przy udziale CYP3A4 do N-dealkilowanej tolterodyny, która nie przyczynia się do efektu klinicznego. Pozostałą część populacji określa się jako osoby o dobrym profilu metabolizmu. Klirens ogólny tolterodyny u osób z prawidłowym metabolizmem wynosi około 30 L/h. U pacjentów ze słabym metabolizmem produktu leczniczego, obniżony klirens powoduje, iż obserwowane są znacznie wyższe stężenia tolterodyny w surowicy (około 7-krotnie) oraz minimalne stężenia metabolitu 5-hydroksymetylowego.

Metabolit 5-hydroksymetylowy jest farmakologicznie aktywny i równoważny z tolterodyną. Ze względu na różnice we właściwościach wiązania białek pomiędzy tolterodyną, a jej 5-hydroksymetylowym metabolitem, ekspozycja (pole pod krzywą AUC) niezwiązanej tolterodyny u osób ze słabym metabolizmem jest zbliżona do łącznej ekspozycji niezwiązanej tolterodyny oraz metabolitu 5-hydroksymetylowego u pacjentów z aktywnym enzymem CYP2D6 przy takim samym schemacie dawkowania. Bezpieczeństwo, tolerancja i odpowiedź kliniczna są podobne bez względu na fenotyp.

Radioaktywność po podaniu [14C]-tolterodyny wydalana jest w około 77% w moczu i 17% w kale. Mniej niż 1% odzyskiwane jest w postaci niezmienionego produktu leczniczego, a około 4% w postaci 5-hydroksymetylowego metabolitu. Metabolit karboksylowany i korespondujący z nim metabolit dealkilowany stanowią odpowiednio 51% i 29% dawki odzyskanej w moczu.

W terapeutycznym zakresie dawkowania, farmakokinetyka tolterodyny ma charakter liniowy.

Szczególne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z marskością wątroby obserwuje się około dwukrotnie wyższą ekspozycję na niezwiązaną tolterodynę i jej 5-hydroksymetylowy metabolit (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności nerek: średnia ekspozycja na niezwiązaną tolterodynę i jej 5-hydroksymetylowy metabolit podwaja się u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens inuliny GFR □ 30 ml/min). U pacjentów tych, poziom innych metabolitów w osoczu był istotnie podwyższony (maksymalnie 12-krotnie). Kliniczne znaczenie zwiększonej ekspozycji na te metabolity nie jest

znane. Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu łagodnym i umiarkowanym (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Dzieci i młodzież

Ekspozycja na substancję czynną produktu leczniczego na mg dawki jest podobna u dorosłych pacjentów oraz u młodzieży. Średnia ekspozycja na substancję czynną na mg dawki jest około dwukrotnie większa u dzieci w wieku 5-10 lat, w porównaniu z dorosłymi pacjentami (patrz punkty

4.2    i 5.1).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności, rakotwórczości i bezpieczeństwa, nie zaobserwowano klinicznie istotnych działań, za wyjątkiem działania farmakologicznego produktu leczniczego.

Badanie reprodukcyjne prowadzono na myszach i królikach.

U myszy nie stwierdzono wpływu tolterodyny na płodność oraz funkcje reprodukcyjne. Tolterodyna powodowała śmierć embrionów oraz wady wrodzone przy ekspozycji w osoczu (Cmax lub AUC) dwudziestokrotnie lub siedmiokrotnie wyższej niż obserwowana u ludzi leczonych tym produktem leczniczym.

U królików nie stwierdzono działania powodującego wady wrodzone, a badania prowadzone były przy ekspozycji w osoczu (Cmax lub AUC) dwudziestokrotnie lub trzykrotnie wyższej od zakładanej u pacjentów otrzymujących lek.

Tolterodyna, a także jej aktywne metabolity u ludzi, wydłużają czas trwania potencjału czynnościowego (90% repolaryzacja) w układzie włókien Purkinjego u psów (poziom przekraczający 14 do 75 razy poziom terapeutyczny) oraz blokują kanał potasowy kodowany przez gen hERG (human Ether-a-go-go-Related Gene) (na poziomie 0,5-26,1 razy wyższym od poziomu terapeutycznego). U psów, wydłużenie odstępu QT zostało zaobserwowane po podaniu tolterodyny i jej metabolitów powstających u człowieka (3,1-61,0 razy poziom terapeutyczny). Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ B) Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Magnezu stearynian

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Przezroczyste blistry PVC/PVDC/Al.

Wielkości opakowań: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 i 100 tabletek powlekanych Defur 1 mg, tabletki powlekane

Opakowania szpitalne: 50, 60, 250, 280, 500 i 560 tabletek

Defur 2 mg, tabletki powlekane Opakowanie szpitalne: 50, 280 i 560 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15791

15790

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.07.2009    r.

30.07.2009    r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Defur