Imeds.pl

Defur 4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Defur, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tolterodini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Defur i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Defur

3.    Jak stosować lek Defur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Defur

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Defur i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Defur jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi.

Lek Defur stosowany stosuje się w leczeniu objawów zespołu pęcherza moczowego nadreaktywnego, takich jak:

•    nietrzymanie moczu z parcia naglącego

•    nagłe i (lub) częste oddawanie moczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Defur Kiedy nie stosować leku Defur:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tolterodynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma zmniejszoną zdolność do opróżniania pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu)

-    jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana jaskra z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie wewnątrz gałek ocznych z utratą widzenia, niepoddające się leczeniu)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (nadmierne osłabienie siły mięśni)

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (owrzodzenie oraz zapalenie jelita grubego).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy). Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeśli u pacjenta występują trudności w oddawaniu moczu i (lub) oddawanie niewielkich ilości moczu.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę układu pokarmowego powodującą zaburzenia przepływu pokarmu i (lub) trawienia.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek).

•    Jeśli u pacj enta występuj e choroba wątroby.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia neurologiczne, wpływające na ciśnienie krwi, czynność jelit i sprawność seksualną (każda neuropatia autonomicznego układu nerwowego).

•    Jeśli u pacjenta występuje przepuklina rozworu przełykowego (przemieszczenie narządu jamy brzusznej).

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło spowolnienie ruchów robaczkowych jelit lub ciężkie zaparcie (zmniejszona ruchliwość odcinka żołądkowo-jelitowego).

•    jeśli u pacjent stwierdzono zaburzenia czynności serca, takie jak:

•    nieprawidłowy zapis EKG

•    spowolnienie rytmu serca (bradykardia)

•    istotne, uprzednio istniejące choroby serca, takie jak: kardiomiopatia (osłabienie mięśnia sercowego), niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszony dopływ krwi do serca), zaburzenia rytmu serca (nieregularna akcja serca) i niewydolność serca

•    Jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu (hipokaliemia), wapnia (hipokalcemia) lub magnezu (hipomagnezemia) we krwi.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Defur należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli któryś z wymienionych przypadków może dotyczyć pacjenta.

Inne leki i Defur

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Tolterodyna, substancja czynna leku Defur, może wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie zaleca się stosowania tolterodyny w skojarzeniu z:

•    niektórymi antybiotykami (zawierające, m.in., erytromycynę, klarytromycynę)

•    lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (zawierającymi, m.in. ketokonazol, itrakonazol)

•    lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem HIV.

Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania leku Defur z poniższymi lekami:

•    leki wpływające na przemieszczanie się treści pokarmowej (zawierające m.in. metoklopramid i cyzapryd)

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (zawierające np. amiodaron, sotalol, chinidynę, prokainamid)

•    inne leki o działaniu podobnym do leku Defur (właściwości przeciwmuskarynowe) lub leki o działaniu przeciwnym do leku Defur (właściwości cholinergiczne). Spowolnienie ruchów przewodu pokarmowego spowodowane lekami przeciwmuskarynowymi może wpływać na wchłanianie innych leków.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy powyższa informacja go dotyczy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Defur z jedzeniem i piciem

Defur można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku Defur nie należy stosować w okresie ciąży.Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Karmienie piersią

Niewiadomo, czy tolterodyna, substancja czynna leku Defur, przenika do mleka ludzkiego. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Defur.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Defur może powodować zawroty głowy, zmęczenie lub zaburzenia widzenia. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów nie należy prowadzić pojazdu lub obsługiwać maszyn.

Lek Defur zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Defur Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde są przeznaczone do podawania doustnego i należy je połykać w całości.

Kapsułek nie należy żuć.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda 4 mg na dobę. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lekarz może zmniejszyć dawkę do 2 mg leku Defur na dobę.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Defur u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Defur

W razie przyjęcia większej niż zalecana ilości kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy w przypadku przedawkowania to: omamy, pobudzenie, przyspieszona czynność serca, rozszerzenie źrenic i trudności w oddawaniu moczu i oddychaniu.

Pominięcie zastosowania leku Defur

Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę o zwykłej porze, powinien przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takiej sytuacji należy pominąć zapomnianą dawkę i postępować zgodnie z ustalonym schematem leczenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Czas trwania leczenia

Lekarz poinformuje pacjenta o długości leczenia lekiem Defur. Nie należy przerywać leczenia jeśli pacjent nie zauważy natychmiastowej poprawy. Pęcherz przez pewien czas będzie się przystosował. Należy zakończyć cykl leczenia kapsułkami o przedłużonym uwalnianiu, zalecony przez lekarza. Jeśli po tym czasie, pacjent nie zauważy żadnej poprawy, powinien skontaktować się z lekarzem.

Po 2 lub 3 miesiącach należy ponownie ocenić skuteczność leczenia. Przed przerwaniem leczenia należy zawsze kontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak:

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła

•    trudności w przełykaniu

•    wysypka i trudności w oddychaniu.

Należy również zwrócić się o pomoc lekarską w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (na przykład, świąd, wysypka, pokrzywka, trudności w oddychaniu). Reakcje te występują niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów).

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów należy skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala:

•    ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub szybkie męczenie się (nawet w czasie odpoczynku), trudności w oddychaniu w nocy, obrzęk nóg.

Mogą być to objawy niewydolności serca, które występują niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów).

Niżej wymienione działania niepożądane były obserwowane podczas stosowania leku Defur z następującą częstością:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    suchość w jamie ustnej

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zapalenie zatok

-    senność

-    suchość spojówek

-    zawroty głowy

-    bóle głowy

-    niewyraźne widzenie

-    niestrawność (dyspepsja)

-    bóle brzucha

-    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

-    nadmiar wody w organizmie powodujący obrzęki (np. kostek)

-    zaparcia

-    gromadzenie się nadmiernych ilości gazów w żołądku lub jelitach

-    biegunka

-    zmęczenie

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    reakcje alergiczne

-    nerwowość

-    kołatanie serca

-    zatrzymanie moczu

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

-    niewydolność serca

-    zaburzenia rytmu serca

-    ból w klatce piersiowej

-    uczucie mrowienia w palcach rąk i stóp

-    zaburzenia pamięci

Ponadto, zgłaszano następujące działania niepożądane: ciężkie reakcje alergiczne, splątanie, omamy, przyspieszona czynność serca, nagłe zaczerwienie skóry, zgaga, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, suchość skóry i dezorientacja. Odnotowano również przypadki nasilenia objawów demencji u pacjentów leczonych na demencję.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Defur

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Defur

Substancją czynną leku Defur, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest 4 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 2,74 mg tolterodyny.

Pozostałe składniki to:

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylowy octan, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, sodu dokuzynian, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza.

Skład kapsułki: indygokarmin (E132), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna

Otoczka tabletki wewnętrznej: etyloceluloza, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu

akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Defur i co zawiera opakowanie

Lek Defur ma postać kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twardej, przeznaczonej do stosowania raz na dobę z jasno niebieskim nieprzezroczystym wieczkiem i jasno niebieskim nieprzezroczystym korpusem.

Lek Defur jest dostępny w następujących wielkościach opakowania:

Blistry zawierające 14, 28 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Tel: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attiki, Grecja

Pharmathen International S.A., Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grecja

Portfarma ehf, Borgartuni 26, 105 Reykjavik, Islandia

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta Pharmacare Premium Ltd, HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000, Malta TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen Węgry TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia Merckle GmbH, Ludwig-Merckle StraBe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Tolterodine Teva Retard 4 mg capsules met verlengde afgifte, hard Dania: Tolterodintartrat Teva Finlandia: Tolterodine ratiopharm

Grecja: Tolterodine Teva 4 mg KayaKia napaxsxapśvnę anoSśapsoanę, oKk^pa Hiszpania: Tolterodina Teva 4 mg capsulas duras de liberación prolongada EFG Holandia: Tolterodinetartraat retard 4 mg Teva, capsules met verlengde afgifte Irlandia: Trusitev 4 mg Prolonged-release Capsules, hard Luksemburg: Tolterodin-ratiopharm 4 mg Retardkapseln Niemcy: Tolterodin-ratiopharm 4 mg Retardkapseln Norwegia: Tolterodine Teva Polska: Defur

Słowacja: Tolterodin Teva 4 mg

Słowenia: Tolterodin Teva 4 mg trde kapsule s podaljsanim sproscanjem Szwecja: Tolterodine Teva

Wielka Brytania: SASPRED 4 mg Prolonged-release Capsules, hard

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6