+ iMeds.pl

Denagard 16,22% inj.; 162,2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń 162,2 mg/mlCharakterystyka Denagard 16,22% inj.; 162,2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Denagard 16,22% In).; 162,2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Tiamulina 162,2 mg/ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Świnia.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

♦    Leczenie dyzenterii świń wywołanej przez Dracbyspira byodysenkriae i wikłanej przez bakterie Bacteroides spp i X'usobacteiium spp

♦    Leczenie enzootycznej bronchopneumonii (PRDC) wywołanej przez Mycoplasma hyopneumoniae i komplikowanej wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi

♦    Leczenie zapalenia stawów wywołanego przez Mycoplasma hyosynoviac, aby zredukować kulawiznę i poprawić stan zdrowotny zwierzęcia

♦    Leczenie plcuropncumonii wywołanej przez Actinobacilluspleimpneumomae

4.3. Przeciwwskazania

Podczas leczenia produktem Denagard 16,22% Inj. oraz na 7 dni przed i 7 dni po jego stosowaniu, leczone zwierzęta nie powinny otrzymywać produktów zawierających monenzynę, narazynę lub salinomycynę. Nic przestrzeganie tej zasady może powodować poważne upośledzenie wzrostu leczonych zwierząt, a nawet ich śmierć.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Aby uniknąć u świń interakcji pomiędzy jonoforowym promotorem wzrostu - salinomycyną a tiamuliną, lekarz weterynarii i właściciel świń powinni sprawdzić na etykiecie zamieszczonej na paszy, czy nie zawiera ona salinomycyny.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Produkt Denagard 16,22% Inj. zawiera olej sezamowy jako nośnik. W związku z tym strzykawka powinna być zupełnie sucha. Domieszka oleju z wodą może powodować przylgnięcie tłoka strzykawki.

Wytrzeć gumowy korek fiolki przed pobraniem każdej dawki. Używać suchej i sterylnej igły i strzykawki.

W przypadku kontaktu skóry z produktem, należy natychmiast umyć pod bieżącą wodą aby zminimalizować absorpcję przez skórę. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Podczas stosowania tiamuliny u świń w rzadkich przypadkach może wystąpić rumień i nieznaczny obrzęk skóry. Należy wówczas natychmiast zaprzestać podawania leku i rozpocząć stosowne leczenie objawowe.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Silny antagonizm z antybiotykami jonoforowymi.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Podawać domięśniowo.

•    Leczenie dyzenterii u świń: dawka wynosi 8.0 mg tiamuliny/kg masy ciała. Podawać 1 ml/ 20 kg masy ciała domięśniowo raz dziennie przez okres 1-2 dni.

•    Leczenie enzootycznej bronchopncumonii (PRDC) wywołanej przez Mycoplasma byopneumomae i komplikowanej wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi. Dawka wynosi 12.3 mg tiamuliny/kg masy ciała dziennie. Podawać domięśniowo 1.5 ml/20 kg masy ciała raz dziennie przez okres 3 kolejnych dni.

•    Leczenie zapalenia stawów wywołanego przez Mycoplasma hyosynoviae. Dawka wynosi 12.3 mg tiamuliny/ kg masy ciała dziennie. Podawać domięśniowo w ilości 1.5 ml/20 kg masy ciała raz dziennie przez 3 kolejne dni.

•    Leczenie pleuropneumonii wywołanej przez Actinobacillus pkuwpncttmomae. Dawka wynosi

12.3 mg tiamuliny/ kg masy ciała dziennie. Podawać lek domięśniowo w ilości 1.5 ml/20 kg masy ciała raz dziennic przez kolejne 2-3 dni.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nawet przy trzykrotnym przekroczeniu zalecanej dawki nie obserwowano innych objawów niż

opisane w punkcie „Działania niepożądane”.

4.11.    Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 8 dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapcutyczna: Leki przeciwbakteryjnc do stosowania wewnętrznego Kod ATCvet:OJ01XQ01

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Tiamulina wykazuje szerokie spektrum działania in-vitro przeciw takim bakteriom jak: Brachyspira hyody senteriae, Leptospira spp., Mycoplasma , Streptococcus spp. Staphylococcus spp., Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Erisipelothrix spp., Corynebacterium pyogenes, Pasteurella spp, Klebsiella pneumoniaeActinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter coll, Lawsonia intracellularis. Tiamulina nie wykazuje aktywności przeciwko Enterobacteriaceae takim jak Salmonella czy Escherichia coli.

Gatunki

MIC zakres (pg/ml)

MIC*, (m>/ml)

MIC*, (p-g/ml)

B. hjodjsenteriae

0.01 - 5.0

0.3

0.6

Bacteroides vulgalus

0.25-1.0

-

SA

F. tiecropbonwi

0.5

-

«

A.pleuropneumoniae

0.8-12.0

3.0

6.0

P. multocida

1.56-25

3.1

13.0

M. byopncumoniae

<0.03 - 0.06

<0.03

0.06

Tiamulina wykazuje aktywność na poziomie rybosomów. W pierwszej kolejności działa na poziomie podjednostki 50S, a następnie prawdopodobnie także w trakcie łączenia się podjednostek 50S i 30S. To powoduje zahamowanie produkcji białek bakteryjnych poprzez wytworzenie biochemicznie nieaktywnego kompleksu inicjującego, który uniemożliwia wydłużanie łańcucha polipeptydowego.

Działanie bakteriobójcze może być osiągnięte dopiero przy 50-100 razy większym stężeniu niż baktcriostatyczne.

5.2 Właściwości farmakokinctyczne

Absorpcja i dystrybucja: Tiamulina jest bardzo dobrze absorbowana do krwioobiegu i dobrze dystrybuowana i kumulowana w tkankach płuc po podaniu domięśniowym. Po podaniu domięśniowym tiamulin odpowiednio w dawce 10 mg i 15 mg/kg m.c. osiągnięto pik stężenia w osoczu w ciągu dwóch godzin. Po jednokrotnym podaniu damuliny i.m. w dawce 15 mg/kg m.c. osiągnięto w osoczu Cmax i tmax 0.77 pg/ml w ciągu 2 godzin. Stężenia w tkance płucnej, nabłonku oskrzeli osiągnęły odpowiednio: Cmax 15,6, 6,0 pg/mli były znacznie wyższe niż we krwi po 2 godzinach po podaniu. Po podaniu damuliny i.m. w dawce 13,6 mg/kg m.c. raz dziennie przez 4 kolejne dni stężenia w tkankach płuc, śluzówce okrężnicy oraz w jej zawartości wyniosły odpowiednio: 26,9, 2,58 i 3,09 pg/g (stężenia określano metodą mikrobiologiczną). Biotransformacja i eliminacja: Ponad 95% podanej damuliny ulega wydaleniu a okres półtrwania jest mniejszy niż 1 dzień. Około 60% dawki jest wydalanej z żółcią. Reszta jest wydalana z moczem (około 29%).

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Etanol bezwodny

Olej sezamowy oczyszczony

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Antagonizm z antybiotykami jonoforowymi.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczcniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 4 lata

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nic zamrażać.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelka ze szkła bezbarwnego (Typ III) o pojemności 100 ml, zamykana korkiem z gumy

bromobutylowcj i aluminiowym pierścieniem uszczelniającym.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Animal Health d.o.o.

Verovskova 57 1000 Ljubljana

Słowenia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

922/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15.10.1999

15.12.2004

02.11.2005

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.

Denagard 16,22% inj.; 162,2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń