+ iMeds.pl

Dentocaine (40 mg + 0,01 mg)/mlUlotka Dentocaine

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dentocaine, (40 mg + 0,01 mg)/ lml, roztwór do wstrzykiwań (Articaini hydrochloridum + Adrenalinům)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dentocaine i w jakim celu się go stosuje.

2.    informacje ważne przed zastosowaniem leku Dentocaine.

3.    Jak stosować lek Dentocaine.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5    Jak przechowywać lek Dentocaine.

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST LEK DENTOCAINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

Lek Dentocaine jest środkiem znieczulającym miejscowo typu amidowego do miejscowego znieczulania podczas procedur dentystycznych i jest przeznaczony do stosowania szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych procedur wymagających przedłużonego działania znieczulenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DENTOCAINE. Kiedy nie stosować leku Dentocaine

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na artykainę, adrenalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Dentocaine.

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na środki znieczulające miejscowo typu amidowego.

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pirosiarczyn.

Jeśli pacjent ma ciężkie niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi).

Jeśli pacjent ma niedobór aktywności cholinosterazy (enzymu metabolizującego chlorowodorek artykainy).

Jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (skłonność do krwawienia).

Jeśli miejsce iniekcji jest objęte zapaleniem.

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trój cykliczne leki przeciwdepresyjne.

Jeśli pacjent ma astmę oskrzelową.

Jeśli u pacjenta występują choroby serca, takie jak:

-    Zmniejszone przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu, takich jak blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (blokada przedsionka lub komory serca) lub bradykardia (powolne bicie serca);

Ostra niewydolność serca;

-    Niestabilna dławica piersiowa (ucisk w klatce piersiowej);

-    Niedawny zawał serca;

-    Niedawna operacja wstawienia bypassów w tętnicy wieńcowej;

-    Arytmie (zmiany rytmu serca) oporne na leczenie oraz stałe arytmie (stałe zmiany rytmu serca) o wysokiej częstotliwości (bardzo częste);

Przedsionkowy częstoskurcz napadowy (zwiększona częstość akcji serca w czasie napadów);

Ciężkie, nieleczone lub niekontrolowane nadciśnienie krwi;

-    Nieleczona lub nie poddająca się leczeniu zastoinowa niewydolność serca.

Leku Dentocaine nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dentocaine

Jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność nerek.

Jeśli pacjent chorował lub choruje na padaczkę.

Jeśli pacjent choruje na:

-    Dławicę piersiową (ucisk w klatce piersiowej);

Miażdżycę (stwardnienie tętnic);

Znaczne pogorszenie krzepnięcia krwi;

Nadczynność tarczycy;

Jaskrę zamkniętego kąta przesączania (utrata wzroku na skutek degeneracji siatkówki);

-    Cukrzycę (chorobę metaboliczną, powodującą nadmiar glukozy we krwi);

Choroby płuc, zwłaszcza astmę alergiczną;

-    Guz chromochłonny (typ guza w rdzeniu nadnerczy);

Choroby wątroby;

-    Osłabienie czynności układu naczyniowego.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować dentystę o przyjmowaniu następujących leków, ponieważ mogą one wpływać na działanie leku Dentocaine:

Fenotiazyn (leki przeciwpsychotyczne);

-    Inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub    trój cyklicznych    leków

przeciwdepresyj ny ch;

Leki niekardioselektywne blokujące receptory beta-adrenergiczne (beta-blokery) (leki na nadciśnienie krwi);

-    Inhibitory krzepnięcia krwi (leki przećiwzakrzepowe, takie jak heparyna i kwas acetylosalicylowy);

Halotan (środek znieczulający do wdychania);

-    Leki przeciw arytmii (regulujące rytm serca).

Należy poinformować dentystę o przyjmowaniu doustnych leków przeciw cukrzycy, ponieważ adrenalina (jeden ze składników leku Dentocaine) może zmniejszać działanie tego rodzaju leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania tego leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować dentystę, ponieważ Dentocaine może być podawany w czasie ciąży tylko na wyraźne zalecenie dentysty.

Nie wiadomo, czy artykaina i jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Mimo to karmiące matki powinny wyrzucić pierwsze mleko wydzielone po znieczuleniu artykainą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Dentysta powinien w każdym przypadku indywidualnie ocenić możliwość zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta w czasie prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych. Pacjent nie powinien opuszczać gabinetu dentystycznego przez co najmniej 30 minut po zastrzyku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dentocaine

Lek ten zawiera pirosiarczyn i rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) i skurcz oskrzeli (nagłe uczucie duszności).

Ten produkt medyczny zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, tzn. lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Informacje dla sportowców

Istnieje możliwość pozytywnego wyniku testów dopingowych przeprowadzanych u sportowców.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DENTOCAINE.

Lek Dentocaine należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dentysta wybierze dawkę leku Dentocaine odpowiednią dla pacjenta. Dentysta zawsze zastosuje najmniejszą możliwą objętość roztworu zapewniającą skuteczne znieczulenie.

Dorośli

Do rutynowego usuwania zębów, zwykle stosowana dawka wynosi 1,8 ml leku Dentocaine na jeden ząb. Do usuwania dolnych zębów przedtrzonowych może być konieczne wykonanie drugiego wstrzyknięcia w dawce 1-1,8 ml.

Do rozcięć lub szycia podniebienia dentysta użyje 0,1 ml na rozcięcie lub wkłucie igłą.

Do leczenia ubytków zębowych lub zakładania koronek dentysta zwykle użyje między 0,5 i 1,8 ml leku Dentocaine.


W zabiegach chirurgicznych dawka może się różnić i będzie zależeć od rodzaju zabiegu, czasu jego trwania i stanu pacjenta.

Maksymalna dawka to 0,175 ml leku Dentocaine na 1 kg masy ciała.

Dzieci

W przypadku dzieci o masie ciała od 20 do 30 kg dentysta zwykle użyje od 0,25 do 1 ml leku Dentocaine.

W przypadku dzieci o masie ciała od 30 do 45 kg dentysta zwykle użyje od 0,5 do 2 ml leku Dentocaine.

Maksymalna dawka to 0,175 ml leku Dentocaine na 1 kg masy ciała.

Leku Dentocaine nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, ogólnie słabszym stanem zdrowia, dławica piersiowa lub miażdżyca Dentysta zastosuje mniejszą dawkę leku Dentocaine.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dentocaine

Przedawkowanie leku Dentocaine może spowodować następujące objawy:

•    objawy wywołane przez artykainę (jeden ze składników):

Objawy łagodne: metaliczny posmak, szum w uszach, zawroty głowy, nudności, wymioty, niepokój, lęk, ziewanie, dreszcze, zniecierpliwienie, nerwowość, oczopląs, słowotok, ból głowy, początkowe zwiększenie częstości oddechu. Parestezje (utrata czucia, pieczenie, swędzenie) wargi, języka lub obu części ciała.

Ostrzejsze objawy: senność, dezorientacja, drżenie, skurcze mięśni, drgawki toniczno-kloniczne, śpiączka poważne trudności w oddychaniu.

Objawy związane z sercem: zmniejszone ciśnienie krwi, zaburzenia przewodzenia bodźców w sercu (zmiany przewodnictwa), zmniejszona częstość czynności serca (rytm serca) oraz zatrzymanie serca.

•    objawy wywołane przez adrenalinę (jeden ze składników):

Objawy łagodne: uczucie gorąca , rumień, pocenie i migrenowy ból głowy.

Objawy związane z sercem: zwiększone ciśnienie krwi, zwiększona częstość akcji serca (rytm serca), ból w klatce piersiowej i zatrzymanie serca.

W przypadku zaobserwowania jednego z tych objawów natychmiast lub krótko po podaniu leku Dentocaine należy natychmiast poinformować dentystę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.

Jak każdy lek, Dentocaine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe:

Rzadko: (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów,)

Zmniejszona częstość akcji serca (rytm serca), spadek ciśnienia krwi, zaburzenia przewodzenia uderzeń serca (zmiany przewodzenia), asystolia (nieregularne bicie serca), bradykardia (zmniejszona częstość akcji serca), zatrzymanie pracy układu sercowo-naczyniowego.

Uczucie gorąca, pocenie, szybszy puls, migrenowy ból głowy, zwiększone ciśnienie krwi, dławica piersiowa (ucisk w klatce piersiowej), przyspieszona częstość akcji serca (rytm serca), obrzęk gruczołów tarczycy.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Metaliczny posmak w ustach, szum (dzwonienie) w uszach, zawroty głowy, nudności, wymioty, niepokój, lęk, ziewanie, drżenie, nerwowość, zniecierpliwienie, oczopląs, słowotok, ból głowy, szybszy oddech, parestezje (uczucie mrowienia i utrata czucia, pieczenie, swędzenie) ust, języka lub obu organów, paraliż twarzy (mięśni twarzy).

Senność, dezorientacja, dreszcze, skurcze mięśni, ataki toniczno-kloniczne, śpiączka i zatrzymanie oddychania.

W przypadku zaobserwowania jednego z wymienionych objawów należy powiadomić dentystę w celu zapobiegnięcia pogorszeniu.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Stała hipestezja (zmniejszone czucie) i utrata smaku po znieczuleniu w czasie zabiegu dentystycznego dotyczącego zębów żuchwy.

Zaburzenia oddychania:

Rzadko: (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Przyspieszony, a następnie płytszy oddech, mogący prowadzić do zatrzymania oddychania. Reakcje alergiczne:

Bardzo rzadko: (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Wysypka (kłująca), świąd, swędzący obrzęk, rumień, a także nudności, wymioty, biegunka, ciężki oddech, ostry atak astmy, utrata przytomności lub szok anafilaktyczny (bardzo ostra reakcja alergiczna).

W przypadku alergii na prylokainę lek Dentocaine również może wywołać reakcję alergiczną.

W przypadku alergii (nadwrażliwości na chlorowodorek artykainy lub inne środki znieczulające miejscowo typu amidowego, należy poinformować o tym dentystę przed rozpoczęciem leczenia, aby mógł wybrać inny środek znieczulenia miejscowego.

Podawanie dużych dawek artykainy może wywoływać methemoglobinemię (zaburzenie krwi) u pacjentów z podklinicznąmethemoglobinemią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DENTOCAINE.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dentocaine po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i wkładzie po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Wkłady przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Dentocaine w przypadku widocznych oznak zepsucia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE.

Co zawiera lek Dentocaine

Aktywnymi substancjami sąartykaina (chlorowodorek) i adrenalina (winian)

Inne składniki leku to sodu pirosiarczan , sodu chlorek, kwas solny (regulator pH), roztwór sodu wodorotlenku (regulator pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dentocaine i co zawiera opakowanie

Lek Dentocaine jest bezbarwnym i przezroczystym roztworem do wstrzykiwania.

Opakowania zawierają 50 i 100 wkładów po 1,8 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

OPTIMAL REGULATORY SOLUTIONS, S.L.

Via Augusta, 59, office 104 08006 Barcelona Hiszpania

Wytwórca

Laboratorios INIBSA, S.A.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5 08185 Llięa de Valí (Barcelona)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Dentocaine 40/0.01mg/ml solution injectable

Bułgaria

Dentocaine 40/0.01mg/ml HHHCeKimOHeH pa3TBop

Cypr

Dentocaine 40/0.0lmg/ml Evéoipo ÓidLupa

Dania

Dentocaine 40/0.01mg/ml Injeksjonsvæske, opplosning

Estonia

Dentocaine 40/0.01mg/ml

Finlandia

Dentocaine 40/0.0lmg/ml Injektioneste, liuos

Grecja

Anespharma

Łotwa

Dentocaine 40/0.0lmg/ml śkidums injekcijai

Litwa

Dentocaine 40/0.01mg/ml Injekcinis tirpalas

Luksemburg

Dentocaine 40/0.01mg/ml solution injectable

Holandia

Loncarti 40/0.0lmg/ml

Norwegia

Loncarti

Polska

Dentocaine

Rumunia

Artidental 40/0.01mg/ml solufie injectabilâ

Data zatwierdzenia ulotki

O

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznych i pracowników służby zdrowia:

Do wstrzykiwania/ podanie na śluzówkę jamy ustnej WYŁĄCZNIE DO ZNIECZULENIA DENTYSTYCZNEGO Instrukcje stosowania:

1.    Otworzyć opakowanie (płytka z 10 wkładami).

2.    Wyjąć wkład i umieścić go w cylindrze strzykawki.

3.    Ustawić tłok strzykawki na gumowej końcówce wkładu.

4.    Ostrożnie wprowadzić krótszy koniec dwustronnej igły w końcówkę dla igły i przekręcić.

5.    Usunąć osłonę dłuższego końca igły i wykonać iniekcję.

Aby uniknąć wstrzykiwania dożylnego, należy zawsze przeprowadzać dokładną kontrolę aspiracyjną w dwóch płaszczyznach (obrót igły o 180°), chociaż ujemny wynik aspiracji nie zawsze wyklucza przypadkowe lub niezauważone wstrzyknięcie dożylne.

Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 0,5 ml na 15 sekund, tj. 1 wkład na minutę.

Poważniejszych reakcji ogólnoustrojowych, będących wynikiem przypadkowego wstrzyknięcia dożylnego, można w większości przypadków uniknąć przez zastosowanie techniki wstrzykiwania - po aspiracji powolne wstrzykiwanie 0,1 - 0,2 ml i powolne wstrzyknięcie reszty - nie wcześniej niż po 20 - 30 sekundach.

Należy dokładnie obejrzeć produkt i sprawdzić przed podaniem, czy nie zawiera cząstek stałych, czy nie ma odbarwień lub czy pojemnik nie jest uszkodzony. Jeśli zauważy się takie wady, nie należy używać produktu.

Produkt nadaje się wyłącznie do jednorazowego użytku. Niezużytego produktu nie wolno stosować u innych pacjentów, lecz należy go wyrzucić natychmiast po użyciu.

Dentocaine

Charakterystyka Dentocaine

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dentocaine, (40 mg + 0,01 mg)/1 ml, roztwór do wstrzykiwań Artykainy chlorowodorek + adrenalina.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:

Artykainy chlorowodorek

40,00

mg

Adrenalina

0,01

mg

(w postaci adrenaliny winianu)

0,018

mg

Substancje pomocnicze:

Sodu chlorek

1,00

mg

Sodu pirosiarczan

0,50

mg

Jeden wkład (1,8 ml) zawiera 72 mg artykainy chlorowodorku oraz 0,018 mg adrenaliny (w postaci winianu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Roztwór jest przezroczystym, nieopalizującym, bezbarwnym płynem o odczynie pH 3,0-4,3. Osmolalność roztworu wynosi około 267 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Znieczulenie miejscowe (znieczulenie nasiękowe i blokujące nerwy) w dentystyce.

Dentocaine jest przeznaczony szczególnie do skomplikowanych zabiegów wymagających dłuższego znieczulenia.

Dentocaine jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Obowiązują następujące instrukcje dawkowania:

Należy stosować najmniejszą możliwą objętość roztworu, która prowadzi do skutecznego znieczulenia.

Do usuwania zębów szczękowych 1,8 ml Dentocaine na ząb w większości przypadków jest wystarczającą dawką; można zatem uniknąć bolesnych iniekcji w podniebienie. W przypadku seryjnego usuwania sąsiadujących zębów, często możliwe jest zmniejszenie objętości iniekcji.

Jeśli wymagane jest rozcięcie lub zszycie podniebienia, wskazane jest wstrzyknięcie w podniebienie około 0,1 ml na wkłucie.

W celu łagodnego usuwania zębów przedtrzonowych żuchwy, znieczulenie nasiękowe 1,8 ml Dentocaine na ząb jest najczęściej wystarczające; w pojedynczych przypadkach wymagana jest dodatkowa iniekcja w policzek od 1 do 1,8 ml. W rzadkich przypadkach może być wskazana iniekcja w otwór żuchwowy.

Iniekcje przedsionkowe 0,5 - 1,8 ml Dentocaine na ząb umożliwiają leczenie ubytków i zakładanie koronek.

Przy leczeniu zębów trzonowych żuchwy należy stosować znieczulenie blokujące nerwy.

Podczas zabiegów chirurgicznych należy dawkować Dentocaine indywidualnie, w zależności od rozległości i czasu trwania operacji oraz czynników związanych z pacjentem.

Zazwyczaj, dla dzieci o masie ciała około 20 - 30 kg wystarczające są dawki 0,25 - 1 ml; dla dzieci o masie ciała 30 - 45 kg, 0,5 - 2 ml.

Dentocaine nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

U pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić zwiększenie stężenia w osoczu Dentocaine spowodowane zmniejszeniem procesów metabolicznych i mniejszą objętością dystrybucji. Ryzyko kumulacji Dentocaine wzrasta szczególnie po ponownym podaniu (np. powtórnym wstrzyknięciu). Podobny skutek może spowodować słabszy ogólny stan pacjenta oraz ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek (patrz również punkt 4,4),

Dlatego w takich przypadkach zaleca się stosowanie mniejszego zakresu dawkowania (minimalna dawka do wystarczająco głębokiego znieczulenia).

Dawkę należy również podobnie zmniejszyć w przypadku pacjentów z niektórymi wcześniej istniejącymi chorobami (dławica piersiowa, miażdżyca) (patrz również punkt 4.4).

Maksymalna zalecana dawka:

Dorośli:

Dla zdrowych osób dorosłych maksymalna dawka to 7 mg artykainy na 1 kg masy ciała (500 mg dla pacjenta o masie ciała 70 kg), co jest równoważne 12,5 ml Dentocaine.

Maksymalna dawka odpowiada 0,175 ml roztworu na 1 kg.

Dzieci:

Ilość do wstrzyknięcia należy określić na podstawie wieku i masy ciała dziecka oraz wielkości operacji. Nie należy przekraczać dawki równoważnej 7 mg artykainy na 1 kg (wstrzyknięcie 0,175 ml Dentocaine na 1 kg) masy ciała.

Dostępny jest również roztwór do wstrzykiwań Dentocaine i może być bardziej odpowiedni może być bardziej odpowiedni do krótkich procedur i (lub) w przypadkach niewymagających kontroli krwawienia w polu operacji (więcej informacji na temat czasu trwania znieczulenia, patrz punkt 5.1).

Sposób podania

Do wstrzykiwania/ podanie na śluzówkę jamy ustnej.

WYŁĄCZNIE DO ZNIECZULENIA DENTYSTYCZNEGO

Aby uniknąć wstrzykiwania dożylnego, należy zawsze przeprowadzać dokładną kontrolę aspiracyjną w dwóch płaszczyznach (obrót igły o 180°), chociaż ujemny wynik aspiracji nie zawsze wyklucza przypadkowe lub niezauważone wstrzyknięcie dożylne.

Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 0,5 ml na 15 sekund, tj. 1 wkład na minutę.

Poważniejszych reakcji ogólnoustrojowych, będących wynikiem przypadkowego wstrzyknięcia dożylnego, można w większości przypadków uniknąć przez zastosowanie techniki wstrzykiwania -po aspiracji powolne wstrzykiwanie 0,1 - 0,2 ml i powolne wstrzyknięcie reszty - nie wcześniej niż po 20 - 30 sekundach.

Otwartych wkładów nie wolno stosować u innych pacjentów. Niewykorzystane resztki należy wyrzucić.

Należy dokładnie obejrzeć produkt i sprawdzić przed podaniem, czy nie zawiera cząstek stałych, czy nie ma odbarwień lub, czy pojemnik nie jest uszkodzony. Jeśli zauważy się takie wady, nie należy używać produktu.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu u dzieci w wieku poniżej 4 lat jest przeciwwskazane.

Stosowanie Dentocaine jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne, pirosiarczyn sodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Z powodu zawartości artvkainyt bedacei składnikiem znieczulenia miejscowego. produkt Dentocaine jest niedozwolony do stosowania w przypadku

-    stwierdzonej alergii lub nadwrażliwości na środki znieczulenia miejscowego typu amidowego;

-    ciężkiego zaburzenia układu powstawania bodźców i przewodzenia serca (np. blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, znaczna bradykardia);

-    ostrej, niewyrównanej niewydolności serca;

-    ciężkiego niedociśnienia;

-    pacjentów ze stwierdzonym zmniejszeniem aktywności cholinesterazy osocza;

-    skazy krwotocznej - zwłaszcza przy znieczuleniu blokującym nerwy;

-    wstrzykiwania w obszar zapalenia.

Z powodu zawartości adrenaliny jako środka obkurczaiacezo naczynia krwionośne produkt Dentocaine jest niedozwolony do stosowania w przypadku

Chorób serca, takich jak:

-    niestabilnej dławicy piersiowej;

-    niedawnego zawału serca;

-    niedawnej operacji porno sto wania aortal no-wieńcowego (bypass);

-    arytmii opornych na leczenie i częstoskurczu napadowego lub stałej arytmii o wysokiej częstotliwości;

-    nieleczonego lub nie poddającego się leczeniu ciężkiego nadciśnienia;

-    nieleczonej lub nie poddającej się leczeniu zastoinowej niewydolności serca.

Równoczesnego leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trój cyklicznymi lekami

Z powodu zawartości yirosiarczynu jako substancji pomocniczej. produkt Dentocaine iest niedozwolony do stosowania w przypadku

-    alergii lub nadwrażliwości na siarczyn;

-    ciężkiej astmy oskrzelowej.

Dentocaine może wywołać ostre reakcje alergiczne z objawami anafilaksji (np. skurcz oskrzeli).

4,4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dentocaine należy stosować ze szczególną ostrożnością w przypadku

-    ciężkiego zaburzenia czynności nerek;

-    dławicy piersiowej (patrz punkty 4.2 i 4.3);

-    miażdżycy;

-    znacznego zaburzenia krzepnięcia krwi (patrz punkt 4.5);

-    nadczynności tarczycy;

-    jaskry zamkniętego kąta przesączania;

-    cukrzycy;

-    chorób płuc - zwłaszcza astmy alergicznej;

-    guza chromochłonnego.

Przypadkowe wstrzyknięcie może wywołać drgawki, a następnie zatrzymanie czynności ośrodkowego układu nerwowego lub układu oddechowego i serca. Sprzęt resuscytacyjny, tlen i inne leki resuscytacyjne powinny być przygotowane do natychmiastowego użycia.

Ponieważ środki do znieczulenia miejscowego typu amidowego są także metabolizowane przez wątrobę, produkt Dentocaine należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami wątroby. U pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego stężenia w osoczu.

Produkt należy podawać ostrożnie pacjentom z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, ponieważ mogą mieć oni mniejszą zdolność wyrównywania zmian czynnościowych, związanych z przedłużeniem przewodzenia przedsionkowo-komorowego, wywołanym przez te leki.

Produkt należy podawać ostrożnie pacjentom z padaczką w wywiadzie.

W przypadkach znieczulenia żuchwy blokującego nerwy zgłaszano bardzo rzadkie przypadki przedłużonego lub nieodwracalnego uszkodzenia nerwów (utrata czucia i możliwości ruchu).

Istnieje możliwość pozytywnego wyniku testów dopingowych przeprowadzanych u sportowców.

Należy wziąć pod uwagę, że w trakcie leczenia inhibitorami krzepnięcia krwi (np. heparyną lub kwasem acetylosalicylowym) nieumyślne przekłucie naczynia podczas podawania znieczulenia miejscowego może prowadzić do ciężkiego krwawienia, oraz że zazwyczaj skłonność do krwawień jest zwiększona (patrz punkt 4.5).

Należy unikać nieumyślnego podania leku dożylnie (patrz punkt 4.2).

Mniejszy przepływ krwi w tkance miazgi zęba wywołany adrenaliną powoduje ryzyko przeoczenia otwartej miazgi i należy o tym pamiętać w trakcie leczenia ubytków i zakładania koronek.

Należy unikać wstrzykiwania tego produktu medycznego w obszar objęty infekcją (patrz punkt 4.3).

Ten produkt medyczny zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 1 ml, tzn. lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Środki ostrożności podczas stosowania:

Przy każdym podaniu znieczulenia miejscowego powinny być dostępne następujące leki/środki leczenia:

Leki przeciwdrgawkowe (benzodiapzepiny lub barbituraty), leki zwiotczające mięśnie, atropina i środki obkurczające naczynia krwionośne lub adrenalina na wypadek ciężkich reakcji alergicznych lub anafilaktycznych;

Sprzęt resuscytacyjny (zwłaszcza źródło tlenu) umożliwiający sztuczne podtrzymywanie oddychania w razie konieczności;

Uważne i stałe monitorowanie sercowo-naczyniowych i oddechowych (odpowiednia wentylacja) parametrów życiowych, a także po każdym znieczuleniu miejscowym należy monitorować stan świadomości pacjenta. Nerwowość, niepokój, szum w uszach, zawroty głowy, nieostre widzenie, dreszcze, depresja lub senność mogą być wczesnymi oznakami toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.9).

Pacjenci przyjmujący fenotiazyny

Fenotiazyny mogą zmniejszać lub odwracać efekt obkurczania powodowany przez adrenalinę. Zazwyczaj należy unikać jednoczesnego podawania tych środków. W sytuacjach , gdy jednoczesne leczenie tymi środkami jest konieczne, niezbędne jest uważne monitorowanie stanu pacjenta.

Pacjenci przyjmujący nieselektywne środki blokujące receptory beta-adrenergiczne (beta -blokery)

Jednoczesne podawanie niekardioselektywnych środków blokujących receptory beta-adrenergiczne może prowadzić do zwiększenia ciśnienia krwi wywołanego przez adrenalinę (patrz punkt 4,5).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Sympatomim etyczne działanie adrenaliny może zostać zwiększone przez jednoczesne przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)lub    trój cyklicznych    leków

przeciwdepresyjnych (patrz punkt 4.3).

Adrenalina może hamować wydzielanie insuliny z trzustki i w ten sposób zmniejszać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Fenotiazyny mogą zmniejszać obkurczające działanie adrenaliny (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podanie leków przeciwarytmicznych (np. chinidyny) może zwiększyć możliwe działanie znieczulenia miejscowego na serce.

Jednoczesne podawanie nie selektywnych środków blokujących receptory beta-adrenergiczne (beta -blokery) może prowadzić do zwiększenia ciśnienia krwi wywołanego zawartą w produkcie Dentocaine adrenaliną.

Niektóre wziewne środki znieczulające, np. halotan, mogą uwrażliwić serce na katecholaminy i przez to wywołać arytmie po podaniu Dentocaine.

Podczas leczenia inhibitorami krzepnięcia krwi występuje zwiększona skłonność do krwawień

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania artykainy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3).

Brak jednoznacznych danych epidemiologicznych na temat stosowania adrenaliny u kobiet w ciąży, jednak nie ma dowodów zwiększonego ryzyka deformacji płodu u ludzi po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3).

Dlatego produktu Dentocaine nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Nie ma informacji, czy artykaina i adrenalina są wydzielane do mleka ludzkiego. Jednakże, nie przewiduje się oddziaływania produktu Dentocaine w dawkach leczniczych na karmione dziecko. Produkt Dentocaine może być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Mimo, że u pacjentów nie stwierdzono zaburzeń normalnych reakcji podczas prowadzenia pojazdów, dentysta musi w każdym przypadku ocenić możliwe zmniejszenie bezpieczeństwa w przypadku prowadzenia pojazdu silnikowego lub obsługi urządzeń mechanicznych. Pacjent nie powinien opuszczać gabinetu dentystycznego wcześniej niż przed upływem co najmniej 30 minut po iniekcji.

4.8    Działania niepożądane

Artykaina zawarta w środku znieczulenia miejscowego może wywołać następujące działania niepożądane

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Rzadko (>\/\0 000, <1/1000)

Zmniejszenie częstości czynności serca, niedociśnienie, zaburzenia przewodzenia bodźców w sercu, bradykardia, asystolia, zatrzymanie czynności układu krążenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Metaliczny posmak, szum w uszach, zawroty głowy, nudności, wymioty, niepokój, lęk, ziewanie, dreszcze, zniecierpliwienie, nerwowość, oczopląs, słowotok, ból głowy, zwiększenie częstości oddechu. Parestezje (utrata czucia, pieczenie, swędzenie) wargi, języka lub obu części ciała.

Objawy te wymagają podjęcia natychmiastowych środków przeciwdziałających w celu zapobiegania możliwości pogorszenia.

Senność, dezorientacja, drżenie, skurcze mięśni, drgawki toniczno-kloniczne, śpiączka i porażenie układu oddechowego.

Zaburzenia układu oddechowego

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Tachypnea, następnie bradypnea, która może prowadzić do bezdechu.

Reakcje alergiczne

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Można zaobserwować objawy nadwrażliwości na artykainę, takie jak wysypka, swędzący obrzęk,

świąd oraz rumień, a także nudności, wymioty, biegunka, świszczący oddech lub anafilaksja. Reaktywność krzyżową na artykainę zgłoszono u pacjenta z opóźnioną nadwrażliwością na prylokainę.

Zazwyczaj pacjenci wykazujący nadwrażliwość na artykainę lub inne amidy powinni otrzymywać znieczulenie miejscowe środkami znieczulającymi z grupy estrów w czasie kolejnych zabiegów. Podawanie dużych dawek artykainy może wywoływać methemoglobinemię u pacjentów z podkliniczną methemoglobinemią.

Wskutek zawartości adrenaliny jako dodatku obkurczającego naczynia, mosa wystąpić następujące działania niepożądane Zaburzenia sercowo-naczyniowe Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Uczucie gorąca, pocenie, szybkie bicie serca, migrenowy ból głowy, zwiększenie ciśnienia krwi, zaburzenia w postaci dławicy piersiowej, tachykardie, tachyarytmie i zatrzymanie czynności układu krążenia, a także nie można wykluczyć ostrego obrzęku tarczycy.

Wskutek zawartości oirosiarczynu, bardzo rzadko mosa wystanie następujące działania niepożądane:

Reakcje alergiczne lub nadwrażliwość, zwłaszcza w przypadku astmy oskrzelowej, objawiające się wymiotami, biegunką, świszczącym oddechem, ostrym napadem astmy, zaburzeniami świadomości lub wstrząsem.

Wskutek zawartości artykainy i adrenaliny. mogą wystąpić następujące działania niepożądane Zaburzenia układu nerwowego

Opisano opóźnione o 2 tygodnie porażenie nerwu twarzy po podaniu artykainy + adrenaliny, które utrzymywało się jeszcze po upływie 6 miesięcy.

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Stała hipestezia (niedoczulica) oraz utrata smaku no zablokowaniu nerwu żuchwy lub nerwu zebodołowego dolnego.

Interferencje w obrazie klinicznym mogą być wynikiem jednoczesnego wystąpienia różnych powikłań i skutków ubocznych.

4.9 Przedawkowanie

Działania niepożądane (wskazujące na nieprawidłowo wysokie stężenie środka znieczulającego miejscowo we krwi) mogą wystąpić natychmiast - z powodu wstrzyknięcia dożylnego lub w warunkach nieprawidłowej absorpcji, np. w przypadku zapalenia tkanki lub dużego ukrwienia tkanki - lub z opóźnieniem - przez rzeczywiste przedawkowanie po wstrzyknięciu zbyt dużej dawki roztworu znieczulającego - i powodować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i (lub) naczyniowe.

Objawy spowodowane zawartością składnika znieczułania miejscowego artykainy:

Łagodne objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego obejmują metaliczny posmak, szum w uszach, zawroty głowy, nudności, wymioty, niepokój, lęk, ziewanie, drżenia mięśniowe, nerwowość, oczopląs, słowotok, ból głowy, początkowe zwiększenie częstości oddechu. Parestezje (utrata czucia, pieczenie, swędzenie) wargi, języka lub obu części ciała.

Cięższe objawy to senność, dezorientacja, drżenie, skurcze mięśni, drgawki toniczno-kloniczne, śpiączka i porażenie układu oddechowego.

Ciężkie epizody sercowo-naczyniowe objawiają się spadkiem ciśnienia krwi, zaburzeniami przewodzenia bodźców w sercu, bradykardią, zatrzymanie czynności układu krążenia.

Objawy spowodowane zastosowaniem adrenaliny, jako środka obkurczającego naczynia:

Objawy związane z układem sercowo-naczyniowym, takie jak uczucie gorąca, pocenie, szybkie bicie serca, migrenowy ból głowy, zwiększenie ciśnienia krwi, zaburzenia w postaci dławicy piersiowej, tachykardie, tachyarytmie i zatrzymanie czynności układu krążenia.

Interferencje w obrazie klinicznym mogą być wynikiem jednoczesnego wystąpienia różnych powikłań i skutków ubocznych.

Leczenie

Ogólne działania podstawowe:

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać podawanie znieczulenia miejscowego.

Diagnostyka (oddychanie, krążenie, świadomość), zachowanie/przywrócenie czynności życiowych oddychania i krążenia, podawanie tlenu, wkłucie dożylne.

Działania specjalne:

Nadciśnienie:    Podniesienie górnej części ciała, jeśli to konieczne, podjęzykowe podanie

nifedypiny.

Drgawki:


Niedociśnienie:


Bradykardia:


Ochrona pacjenta przed obrażeniami, jeśli to konieczne, podanie benzodiazepin (np. diazepamu dożylnie).

Pozycja horyzontalna, podniesione nogi, jeśli to konieczne, dożylne podanie pełnego roztworu elektrolitów, środków obkurczających naczynia (np. etylefryny dożylnie).

Atropina dożylnie.

Wstrząs anafilaktyczny: Wezwanie pogotowia ratunkowego, w międzyczasie ułożenie pacjenta w

odpowiedniej we wstrząsie pozycji, duża dawka dożylna pełnego roztworu elektrolitów, jeśli to konieczne, adrenalina dożylnie, kortyzon dożylnie.

Zatrzymanie układu krążenia: Natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wezwanie

pogotowia ratunkowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki znieczulające, miejscowe, amidy ATC kod NO IB B58

Dentocaine zawiera artykainę, która jest środkiem znieczulającym miejscowo typu amidowego do celów dentystycznych i powoduje odwracalne zahamowanie wegetatywnych, czuciowych i motorycznych włókien nerwowych. Docelowym działaniem artykainy jest zablokowanie kanałów napięciowych Na+ membrany włókna nerwowego.

Charakterystyczny jest szybki początek znieczulenia - opóźnienie od 1 do 3 minut - skuteczne działanie z silnym działaniem znieczulającym i dobra miejscowa tolerancja. Czas trwania działania Dentocaine w znieczulaniu miazgi wynosi co najmniej 45 minut, a w znieczulaniu tkanki miękkiej

od 120 do 240 minut

Adrenalina powoduje miejscowe obkurczenie naczyń, przez co absorpcja artykainy jest spowolniona. Powoduje to wyższe stężenie środka znieczulającego miejscowo w miejscu podania przez dłuższy okres czasu oraz zmniejsza występowanie ogólnoustrojowych działań ubocznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dentocaine jest szybko i prawie całkowicie absorbowany.

Maksymalne stężenie artykainy w osoczu po wstrzyknięciu wewnątrz jamy ustnej jest osiągane w przybliżeniu po 10-15 minutach. Objętość dystrybucji to 1,671/kg, okres półtrwania wynosi 20 minut, natomiast wartość Cm3X wynosi od 400 do 21 OOpig/1.

Artykaina jest do 95% wiązana w surowicy przez białka osocza.

Artykaina podlega szybkiej hydrolizie przez cholinesterazy osocza do głównego metabolitu - kwasu artykainowego, który metabolizowany jest następnie do glukuronidu kwasu artykainowego. Artykaina i jej metabolity są wydalane głównie z moczem.

Adrenalina jest szybko katabolizowana w wątrobie i innych tkankach. Metabolity są wydalane przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Objawy toksyczności artykainy nie zależały od sposobu podania (dożylnie, domięśniowo, podskórnie i doustnie) oraz od gatunku zwierząt i obejmowały drżenie, zawroty głowy i drgawki toniczne i kloniczne. Czas trwania i intensywność tych objawów zależały od dawki; przy dużych dawkach (pojedyncza dawka ok. 50-100 mg/kg) drgawki prowadziły do śmierci, natomiast przy małych dawkach wszystkie objawy ustępowały w ciągu 5-10 minut. Śmiertelne dawki artykainy powodowały obrzęk płuc u myszy (podanie dożylne i domięśniowe) oraz u szczurów (podanie dożylne, domięśniowe, podskórne i doustne).

W przypadku szczurów artykaina nie powodowała zmian w rozwoju zarodka lub płodu w macicy oraz nie powodowała występowania anomalii szkieletu lub narządów. Młode szczurów karmione przez samice otrzymujące duże dawki artykainy (80 mg/kg na dobę) powodujące toksyczność mleka matki wykazywały opóźnione otwieranie oczu oraz większe prawdopodobieństwo niepowodzenia w teście biernego unikania. Wpływ na rozwój zarodka i płodu zaobserwowano u królików, u których duże dawki powodowały zmiany szkieletowe.

Adrenalina była potencjalnie teratogenna u szczurów, chociaż w dawkach 25 razy większych niż dawka lecznicza dla ludzi.

Po podaniu dożylnym obecność adrenaliny 1:100 000 zwiększała toksyczność artykainy u szczurów i u myszy.

W badaniach miejscowej tolerancji roztworu 4% artykainy i adrenaliny w stosunku 1:100 000 wykazano podrażnienie tkanki podskórnej u szczurów. Badania szczurów wykazały brak powiązania między stężeniem leku i intensywnością reakcji zapalnej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu pirosiarczan

Kwas solny (do regulacji pH)

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

2 powodu braku badań zgodności nie należy podawać tego produktu medycznego wraz z innymi produktami medycznymi.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wkład z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem oraz tłokiem z gumy bromobutylowej.

50 wkładów po 1,8 ml roztworu.

100 wkładów po 1,8 ml roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia. Niezużyty produkt należy wyrzucić natychmiast po użyciu.

Instrukcje stosowania:

1.    Otworzyć opakowanie (płytka z 10 wkładami).

2.    Wyjąć wkład i umieścić go w cylindrze strzykawki.

3.    Ustawić tłok strzykawki na gumowej końcówce wkładu.

4.    Ostrożnie wprowadzić krótszy koniec dwustronnej igły w końcówkę dla igły i przekręcić.

5.    Usunąć osłonę dłuższego końca igły i wykonać iniekcję.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

OPTIMAL REGULATORY SOLUTIONS, S.L.

Via Augusta, 59, desp. 104 08006 Barcelona Hiszpania

8.


NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

TEKSTU


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dentocaine