+ iMeds.pl

Depo-provera 150 mg/mlUlotka Depo-provera

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEPO-PROVERA, 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań Medroxyprogesteroni acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek DEPO-PROVERA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPO-PROVERA

3.    Jak stosować lek DEPO-PROVERA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DEPO-PROVERA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek DEPO-PROVERA i w jakim celu się go stosuje

Lek DEPO-PROVERA stosuje się jako:

•    hormonalny lek antykoncepcyjny

Medroksyprogesteronu octan, substancja czynna leku, jest progestagenem i związkiem chemicznym, podobnym do naturalnego hormonu - progesteronu.

Lek DEPO-PROVERA:

•    hamuje wydzielanie gonadotropin, a tym samym kontroluje czynność jajników,

•    uniemożliwia dojrzewanie pęcherzyków Graafa i pełny rozwój komórek jajowych, zapobiegając ich uwalnianiu z jajników (owulacja, jajeczkowanie) w czasie cyklu miesiączkowego,

•    prowadzi również do zmniejszenia grubości błony śluzowej macicy. Komórka jajowa, która nie zostanie uwolniona z jajników nie może ulec zapłodnieniu przez plemniki i w związku z tym nie może dojść do ciąży.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPO-PROVERA Kiedy nie stosować leku DEPO-PROVERA

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na medroksyprogesteronu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    u kobiet w ciąży lub podejrzewających ciążę;

• u kobiet, u których wystąpiły niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych do chwili ostatecznego rozpoznania oraz wykluczenia nowotworu złośliwego narządów rodnych;

•    u kobiet z rozpoznaniem lub podejrzeniem hormonozależnego nowotworu złośliwego piersi lub układu rozrodczego;

• u kobiet z ciężką niewydolnością wątroby;

•    u kobiet z czynnym zakrzepowym zapaleniem żył, bądź, u których występowały lub występują zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub choroba naczyń mózgowych.

Stosowanie leku DEPO-PROVERA nie jest wskazane przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przepisaniem leku DEPO-PROVERA lekarz powinien zbadać pacjentkę. Należy poinformować lekarza czy u pacjentki występują lub występowały w przeszłości jakiekolwiek z wymienionych poniżej sytuacji. Lekarz powinien przedyskutować z pacjentką, czy lek DEPO-PROVERA jest dla niej odpowiedni.

Zaleca się, aby u wszystkich pacjentek otrzymujących lek DEPO-PROVERA zapewnić odpowiednie dobowe spożycie wapnia i witaminy D.

Należy poinformować lekarza o:

•    nadwrażliwości na steroidy, inne niż medroksyprogesteronu octan;

•    krwawieniach z dróg rodnych;

•    współistniejących chorobach, takich jak padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek, w których zwiększenie masy ciała lub zatrzymanie płynów może spowodować pogorszenie stanu zdrowia, (medroksyprogesteronu octan może powodować zatrzymanie płynów w organizmie);

•    przebytej depresji;

•    wystąpieniu objawów odpowiadających depresji przedmiesiączkowej w trakcie stosowania leku DEPO-PROVERA;

•    cukrzycy, ponieważ u osób przyjmujących lek DEPO-PROVERA może dojść do zmniejszenia tolerancji glukozy;

•    przekazywaniu wycinka błony śluzowej macicy lub kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego - lek DEPO-PROVERA może zmniejszać stężenie biomarkerów hormonalnych;

•    wystąpieniu nagłej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, wytrzeszczu, podwójnego widzenia, migreny (konieczne jest wykonanie badań okulistycznych, a w przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach siatkówki przerwanie stosowania leku);

•    zaburzeniach zakrzepowych występujących w przeszłości lub w czasie stosowania leku DEPO-PROVERA; lekarz rozważy wówczas zaprzestanie stosowania leku;

•    czynnikach ryzyka wystąpienia osteoporozy, takich jak: choroba metaboliczna kości, przewlekłe nadużywanie alkoholu i (lub) tytoniu, nasilona osteoporoza w wywiadzie rodzinnym lub przewlekłe stosowanie leków wywołujących zmniejszenie masy kostnej takich jak leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy; anoreksja, ponieważ stosowanie leku DEPO-PROVERA we wstrzyknięciach prowadzi do zmniej szenia wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD - ang. Bone Mineral Density); długotrwałą antykoncepcję z zastosowaniem leku DEPO-PROVERA można stosować wyłącznie wówczas, gdy nie można zastosować innych metod antykoncepcji lub leków działających na błonę śluzową macicy;

•    nieregularnych, skąpych, obfitych lub przedłużających się miesiączkach;

•    zwiększeniu masy ciała;

•    pojawieniu się żółtaczki; lekarz rozważy wówczas przerwanie stosowania leku.

Ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową

Lek DEPO-PROVERA nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Lek DEPO-PROVERA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed zastosowaniem nowego leku wraz z lekiem DEPO-PROVERA, należy poinformować o tym lekarza.

Jednoczesne podawanie aminoglutetymidu może zmniej szyć stężenie medroksyprogesteronu octanu w osoczu, a tym samym zmniejszyć skuteczność działania antykoncepcyjnego leku DEPO-PROVERA.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane.

U noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż rozpoczętych między pierwszym a drugim miesiącem od wstrzyknięcia leku antykoncepcyjnego DEPO-PROVERA może wystąpić niska urodzeniowa masa ciała, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie noworodkowym. Ryzyko to jest bardzo małe, gdyż takie ciąże zdarzają się bardzo rzadko.

Istnieją jednak dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy stosowaniem leków z grupy progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie układu płciowego u płodów obu płci.

Należy poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu, jeżeli lek DEPO-PROVERA będzie stosowany podczas ciąży lub jeśli kobieta zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku.

W przypadku zajścia w ciążę w okresie stosowania leku DEPO-PROVERA należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity są wydzielane do mleka matki. Brak wystarczających danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka, jednakże nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku DEPO-PROVERA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek DEPO-PROVERA zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216).

Mogą one powodować reakcje alergiczne (może mieć charakter reakcji opóźnionej).

3. Jak stosowawać lek DEPO-PROVERA

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga i sposób podania:

Zalecana dawka to 150 mg co 3 miesiące.

Lek DEPO-PROVERA podaje się w głębokich, domięśniowych wstrzyknięciach do mięśnia pośladkowego wielkiego lub naramiennego. Wstrzyknięcia należy przyjmować tak długo jak zalecił lekarz. Lek podaje się po energicznym wstrząśnięciu fiolki do uzyskania jednolitej zawiesiny.

Podanie pierwszej dawki leku DEPO-PROVERA:

Aby mieć pewność, że pacjentka nie jest w ciąży w chwili przyjmowania pierwszej dawki leku DEPO-PROVERA, wstrzyknięcie może być podane WYŁĄCZNIE w ciągu pierwszych pięciu dni prawidłowego cyklu miesiączkowego. Jeśli lek DEPO-PROVERA ma być zastosowany po urodzeniu dziecka, pierwsza dawka MUSI być podana w ciągu pięciu dni od porodu, pod warunkiem, że pacjentka nie karmi piersią.

Lek DEPO-PROVERA podaje się w szóstym tygodniu od porodu, jeżeli matka karmi piersią.

Lek DEPO-PROVERA jest skuteczny tylko wtedy, gdy wstrzyknięcia wykonywane są regularnie, dokładnie w wyznaczonym czasie.

Kolejne dawki

Kolejne dawki leku DEPO-PROVERA podaje się, co 12 tygodni. Jeżeli czas między kolejnymi wstrzyknięciami jest dłuższy niż 89 dni, należy przed podaniem wykluczyć ciążę, a pacjentka powinna stosować dodatkowe (np. mechaniczne) środki antykoncepcyjne przez 14 dni po podaniu kolejnego wstrzyknięcia.

Zastąpienie innych metod antykoncepcyjnych lekiem DEPO-PROVERA

W przypadku zmiany innych metod antykoncepcyjnych na lek DEPO-PROVERA, lek DEPO-PROVERA powinien być podany w sposób zapewniający ciągłą ochronę antykoncepcyjną, biorąc pod uwagę mechanizm działania obu metod (np.u pacjentek, które dotychczas stosowały doustne leki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie leku DEPO-PROVERA powinno być podane w ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki antykoncepcyjnej).

Bardzo ważne jest, by kolejne wstrzyknięcia przyjmować dokładnie w wyznaczonym czasie.

Nie zaleca się stosowania leku przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Stosowanie leku DEPO-PROVERA w okresie młodzieńczym pomiędzy 12. a 18. rokiem życia wiąże się z istotnym statystycznie zmniejszeniem wskaźnika gęstości mineralnej kości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DEPO-PROVERA

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. W razie przyjęcia większej dawki leku DEPO-PROVERA niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowanie leku DEPO-PROVERA

W przypadku pominięcia dawki leku DEPO-PROVERA lub, gdy okres pomiędzy dwoma kolejnymi wstrzyknięciami wyniesie więcej niż 12 tygodni istnieje ryzyko zajścia w ciążę. Dlatego należy skonsultować się z lekarzem w celu podjęcia decyzji, czy można przyjąć kolejną dawkę leku DEPO-PROVERA.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane określono jako występujące:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

•    ból brzucha lub uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu

•    ból głowy

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    wzdęcia

•    nudności

•    zapalenie pochwy

•    zwiększony apetyt

•    zmniejszony apetyt

•    ból pleców

•    zawroty głowy

•    brak miesiączki

•    bolesność piersi

•    tkliwość piersi

•    krwawienia między cyklami miesiączkowymi

•    obfite nieregularne miesiączki

•    krwotok miesiączkowy

•    ból w okolicy miednicy

•    obfite białe upławy

•    uderzenia gorąca

•    trądzik

•    łysienie

•    wysypka

•    uczucie zmęczenia

•    ból w miejscu wstrzyknięcia

•    ropień w miej scu wstrzyknięcia

•    astenia (osłabienie)

•    parestezje

•    anorgazmia

•    depresja

•    nerwowość

•    zaburzenia emocjonalne

•    zmniejszenie popędu płciowego

•    zaburzenia nastroju

•    nadpobudliwość

•    bezsenność

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    zawroty głowy

•    wzdęcia

•    zaburzenia żołądkowo -j elitowe

•    zwiększenie masy ciała

•    zmniejszenie masy ciała

•    zatrzymanie płynów

•    bóle stawowe

•    kurcze mięśni

•    ból w kończynach dolnych

•    senność

•    migrena

•    drgawki

•    upławy

•    suchość sromu i pochwy

•    bolesne miesiączkowanie

•    zmiany wielkości gruczołów sutkowych

•    bolesność podczas stosunku

•    torbiele jajnikowe

•    zespół przedmiesiączkowy

•    zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego

•    przerost macicy

•    mlekotok

•    nadciśnienie

•    żylaki

•    zakrzepowe zapalenie żył

•    zatorowość płucna

•    reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy)

•    nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych

•    żółtaczka

•    ostudy

•    zapalenie skóry

•    wybroczyny

•    hirsutyzm (nadmierne owłosienie)

•    świąd

•    melanoderma

•    pokrzywka

•    obrzęki

•    ból w klatce piersiowej

•    gorączka

•    nieprawidłowy rozmaz z szyjki macicy

•    niepokój

•    duszność

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    krwawienie z odbytu

•    porażenia

•    guzki w obrębie gruczołów sutkowych lub krwawienia z gruczołów brodawek sutkowych

•    tachykardia

•    wzmożone pragnienie

•    chrypka

•    zmniejszona tolerancja glukozy

•    rak piersi

•    niedokrwistość

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    osteoporoza w tym złamania osteoporotyczne

•    obrzęk okolicy pachy

•    kurcze nóg

•    omdlenia

•    nieprawidłowe krwawienie z macicy (nieregularne, nadmiernie obfite, zbyt skąpe)

•    torbiele pochwy

•    brak laktacji

•    subiektywne objawy ciąży

•    brak powrotu płodności

•    zapalenie macicy

•    wydłużony okres braku owulacji

•    zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

•    zakrzepica żył głębokich

•    zaburzenia czynności wątroby

•    rozstępy skórne

•    twardzina skóry

•    brak przyrostu włosów

•    porażenie nerwu twarzowego

•    zmniejszenie wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD)

•    skazy krwotoczne

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano rzadkie przypadki osteoporozy, w tym złamania osteoporotyczne.

Możliwy wpływ na krwawienie miesiączkowe:

U większości kobiet stosujących lek DEPO-PROVERA w postaci zawiesiny do wstrzykiwań występują zmiany w rytmie i nasileniu miesiączek. (np. nieregularne lub nieprzewidywalne krwawienia i (lub) plamienia, nadmierne obfite lub wydłużone krwawienie). W miarę przyjmowania kolejnych dawek leku DEPO-PROVERA u coraz mniejszej liczby kobiet występują nieregularne krwawienia i u coraz większej liczby dochodzi do zaniku miesiączki.

Możliwy wpływ na gęstość mineralną kości:

Lek DEPO-PROVERA działa poprzez zmniejszenie stężenia estrogenów i wiąże się ze zmniejszeniem wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD). Zmniejszenie gęstości kośćca jest tym większe im dłużej stosowano lek, przy czym może nie być w pełni odwracalne. Nie wiadomo czy stosowanie leku DEPO-PROVERA w postaci zawiesiny do wstrzykiwań u młodszych kobiet zmniejsza masę kostną i zwiększa ryzyko złamań osteoporotycznych w późniejszym wieku. Zarówno u dorosłych kobiet jak i u kobiet w okresie młodzieńczym obniżenie wskaźnika BMD wydaje się być przynajmniej częściowo odwracalne po zaprzestaniu stosowania wstrzyknięć leku DEPO-PROVERA oraz po zwiększeniu wytwarzania estrogenów przez jajniki. Lek DEPO-PROVERA może być stosowany przez okres dłuższy niż 2 lata tylko wówczas, gdy nie można stosować innych metod antykoncepcji lub leków działających na błonę śluzową macicy.

Pacjentki w wieku do 18 lat: W normalnych warunkach kości nastolatków ulegają szybkiemu wzrostowi i stają się coraz bardziej wytrzymałe. Im mocniejsze staną się kości w okresie młodzieńczym, tym mniej będą podatne na osteoporozę w późniejszym życiu. Ponieważ lek DEPO-PROVERA może spowodować osłabienie kości nastolatek w okresie, gdy powinny rosnąć, wpływ tego działania leku w tej grupie wiekowej może być szczególnie istotny.

Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania leku DEPO-PROVERA u nastolatki należy porozmawiać z lekarzem i zastanowić się, czy inna forma antykoncepcji nie jest w takiej sytuacji bardziej odpowiednia.

W przypadku przyjmowania leku DEPO-PROVERA zaleca się, aby zapewnić odpowiednią dobową podaż wapnia i witaminy D.

Możliwe ryzyko wystąpienia nowotworu:

Badania przeprowadzone z udziałem kobiet stosujących medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań potwierdziły niewielkie zwiększenie lub brak zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi, nie zaobserwowano zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka jajnika, wątroby lub szyjki macicy. Stwierdzono natomiast długotrwały efekt ochronny, zmniejszający ryzyko wystąpienia raka błony śluzowej macicy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DEPO-PROVERA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Nie stosowaćtego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek DEPO-PROVERA

-    Substancj ą czynną leku jest medroksyprogesteronu octan.

Każda fiolka zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu w 1 ml roztworu do wstrzykiwań. Ampułko-strzykawka zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu w 1 ml roztworu do wstrzykiwań.

-    Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 80, makrogol 3350, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek DEPO-PROVERA i co zawiera opakowanie

Zawiesina koloru białego.

Opakowanie zawiera:

1 fiolka po 1 ml 10 fiolek po 1 ml 1 ampułko-strzykawka po 1 ml

Fiolka z bezbarwnego szkła zamknięta gumowym korkiem w tekturowym pudełku. Ampułko-strzykawka wraz ze sterylną igłą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Depo-Provera

Charakterystyka Depo-provera

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DEPO-PROVERA, 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Zalecana dawka 150 mg co 3 miesiące.

Przed wstrzyknięciem należy energicznie wstrząsnąć fiolkę do uzyskania jednolitej zawiesiny.

Produkt podaje się w głębokich, domięśniowych wstrzyknięciach do mięśnia pośladkowego wielkiego lub naramiennego. Aby zwiększyć pewność, że pacjentka nie będzie w ciąży w czasie podania pierwszej dawki, należy podawać ją:

-    w ciągu pierwszych 5 dni prawidłowego cyklu miesiączkowego;

-    w ciągu 5 dni od porodu, jeżeli pacjentka nie karmi piersią;

-    w 6 tygodniu od porodu, jeżeli karmi piersią.

Kolejne dawki należy podawać co 12 tygodni. Jeżeli czas między kolejnymi wstrzyknięciami jest dłuższy niż 89 dni przed podaniem należy wykluczyć ciążę, a pacjentka powinna stosować dodatkowe (np. mechaniczne) środki antykoncepcyjne przez 14 dni po podaniu kolejnego wstrzyknięcia.

Zastąpienie innych metod antykoncepcyjnych produktem DEPO-PROVERA:

W przypadku zmiany innych metod antykoncepcyjnych na produkt DEPO-PROVERA, produkt DEPO-PROVERA powinien być podany w sposób zapewniający ciągłą ochronę antykoncepcyjną, biorąc pod uwagę mechanizm działania obu metod (np.: u pacjentek, które dotychczas stosowały doustne środki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie produktu DEPO-PROVERA powinno być podane w ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki antykoncepcyjnej zawierającej substancje czynne).

4.3    Przeciwwskazania

•    stwierdzona nadwrażliwość na medroksyprogesteronu octan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    ciąża lub podejrzenie ciąży;

•    niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych (do czasu ustalenia ostatecznego rozpoznania oraz wykluczenia nowotworu złośliwego narządów rodnych);

•    rozpoznanie lub podejrzenie hormonozależnego nowotworu złośliwego piersi lub układu rozrodczego;

•    ciężka niewydolność wątroby;

•    czynne zakrzepowe zapalenie żył, bądź też aktualnie występujące lub podawane w wywiadzie zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub choroba naczyń mózgowych.

Stosowanie medroksyprogesteronu octanu nie jest wskazane u kobiet przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Dostępne są dane dotyczące stosowania u kobiet w wieku od 12 do 18 lat (patrz punkt 5.1. Zmiany BMD (ang. Bone Minerał Density) u kobiet w okresie młodzieńczym (12 - 18 lat). Przewiduje się, że pozostałe dane, oprócz informacji na temat wpływu na gęstość mineralną kości, bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności są takie same dla kobiet w okresie młodzieńczym po pierwszej miesiączce i dorosłych kobiet.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Zachować szczególną ostrożność w przypadku znanej nadwrażliwości na steroidy inne niż medroksyprogesteronu octan;

•    Należy zdiagnozować każde nieoczekiwane krwawienie z dróg rodnych, jakie wystąpi w czasie leczenia medroksprogesteronu octanem;

•    Medroksyprogesteronu octan może powodować, w mniejszym lub większym stopniu, zatrzymanie płynów, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentek ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek, w których zwiększenie masy ciała lub retencja płynów może spowodować pogorszenie stanu pacjenta;

•    Podczas leczenia medroksyprogesteronu octanem konieczna jest staranna obserwacja pacjentek z depresją w wywiadzie;

•    U niektórych pacjentek w czasie leczenia medroksyprogesteronu octanem mogą wystąpić objawy odpowiadające depresji przedmiesiączkowej;

•    U niektórych osób przyjmujących medroksyprogesteronu octan może dojść do zmniejszenia tolerancji glukozy. Pacjentki z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji podczas stosowania produktu;

•    W przypadku przekazywania wycinka błony śluzowej macicy lub wycinka z kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego, należy poinformować histopatologa (lub laboratorium) o stosowaniu medroksyprogesteronu octanu;

•    Stosowanie medroksyprogesteronu octanu może zmniejszyć stężenia następujących biomarkerów hormonalnych:

a)    steroidy w osoczu i (lub) w moczu (np. kortyzol, estrogen, pregnandiol,

progesteron, testosteron)

b)    gonadotropiny w osoczu i (lub) w moczu (np. LH i FSH)

c)    globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)

•    Jeżeli u pacjentki wystąpi nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku lub wystąpi wytrzeszcz, podwójne widzenie lub migrena, należy przerwać podawanie produktu i przeprowadzić dokładne badania okulistyczne. W przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zmian w naczyniach siatkówki, nie należy kontynuować podawania produktu;

•    Nie stwierdzono wpływu medroksyprogesteronu octanu na występowanie zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych, jednak, nie zaleca się stosowania medroksyprogesteronu octanu u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowymi lub zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie. Zaleca się przerwanie leczenia medroksyprogesteronem octanu, w przypadku pacjentek, u których w trakcie leczenia rozwinęła się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ).

•    Zmniejszenie gęstości mineralnej kości: Stosowanie medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach prowadzi do zmniejszenia stężenia estrogenów w osoczu i wiąże się z istotnym statystycznie zmniejszeniem wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD), w miarę jak metabolizm kostny dostosowuje się do mniejszych wartości tego stężenia. Zmniejszenie gęstości mineralnej kości ma szczególne znaczenie w okresie młodzieńczym oraz we wczesnym okresie młodzieńczym, które są krytyczne dla zwiększenia masy kostnej. Zmniejszenie gęstości kości jest tym większe, im dłużej stosowano produkt, przy czym może nie być w pełni odwracalne.

Nie wiadomo, czy stosowanie medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach u młodszych kobiet zmniejsza maksymalną masę kostną i zwiększa ryzyko złamań osteoporotycznych

w późniejszym wieku. Zarówno u dorosłych kobiet, jak i u kobiet w okresie młodzieńczym zmniejszenie wskaźnika BMD wydaje się przynajmniej częściowo odwracalne po zaprzestaniu stosowania wstrzyknięć medroksyprogesteronu octanu oraz po zwiększeniu wytwarzania estrogenów przez jajniki (patrz punkt 5.1, Badania gęstości mineralnej kości). Obecnie prowadzone jest badanie oceniające odwracalność zmniejszenia gęstości mineralnej kości u kobiet w okresie młodzieńczym.

Medroksyprogesteronu octan w postaci do wstrzykiwań może być stosowany jako długotrwała (np. stosowana przez okres dłuższy niż 2 lata) metoda antykoncepcyjna lub jako długotrwale stosowany produkt działający na błonę śluzową macicy wyłącznie wówczas, gdy nie można zastosować innych metod antykoncepcji lub produktów działających na błonę śluzową macicy. W przypadku konieczności kontynuacji podawania medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach przez dłuższy czas, należy wykonać badanie BMD. U kobiet w okresie dorastania w interpretacji wyników badania BMD należy uwzględnić wiek pacjentki i stopień dojrzałości jej układu kostnego.

U kobiet z czynnikami ryzyka osteoporozy w analizie stosunku ryzyka do korzyści ze stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań należy rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcyjnych lub produktów działających na błonę śluzową macicy. U kobiet z czynnikami ryzyka osteoporozy (np. choroba metaboliczna kości, przewlekłe nadużywanie alkoholu i (lub) tytoniu, jadłowstręt psychiczny, nasilona osteoporoza w wywiadzie rodzinnym lub przewlekłe stosowanie produktów, które mogą wywoływać zmniejszenie masy kostnej, takich jak produkty przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy, medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań może to ryzyko dodatkowo zwiększać.

Zaleca się, aby u wszystkich pacjentek otrzymujących medroksyprogesteronu octan zapewnić odpowiednią dobową podaż wapnia i witaminy D.

•    U większości kobiet otrzymujących medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań występują zaburzenia prawidłowego cyklu miesiączkowego (np. nieregularne lub nieprzewidywalne krwawienie i (lub) plamienie, nadmiernie obfite lub wydłużone krwawienie). W miarę kontynuowania stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań u coraz mniejszej liczby kobiet stwierdza się nieregularne krwawienia i u coraz większej liczby dochodzi do zaniku miesiączki;

•    W długotrwałych badaniach klinicznych o charakterze obserwacyjnym, obejmujących kobiety stosujące medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań stwierdzono niewielkie zwiększenie lub brak zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka piersi, nie zaobserwowano zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka jajnika, wątroby lub szyjki macicy i stwierdzono długotrwały efekt ochronny zmniejszający ryzyko wystąpienia raka błony śluzowej trzonu macicy;

•    Medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań (domięśniowych 150 mg) wywiera długotrwałe działanie antykoncepcyjne. Średnia długość okresu poprzedzającego zapłodnienie u kobiet, które zajdą w ciążę, wynosi 10 miesięcy po ostatnim wstrzyknięciu (długość tego okresu może wynosić od 4 do 31 miesięcy, przy czym wartość ta nie jest zależna od długości podawania produktu);

•    Podczas stosowania medroksyprogesteronu octanu zaobserwowano możliwość zwiększenia masy ciała;

•    Należy rozważyć przerwanie leczenia w przypadku pojawienia się żółtaczki;

• Pacjentki należy poinformować, że produkt DEPO-PROVERA, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Produkt DEPO-PROVERA zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216). Mogą one powodować reakcje alergiczne (może mieć charakter reakcji opóźnionej).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie aminoglutetymidu może w istotnym stopniu zmniejszyć stężenie medroksyprogesteronu octanu w osoczu i zmniejszyć skuteczność działania antykoncepcyjnego produktu DEPO-PROVERA.

Medroksyprogesteronu octan (MPA) jest metabolizowany w warunkach in vitro głównie dzięki hydroksylacji za pośrednictwem CYP3A4. Szczegółowe badania oceniające efekty kliniczne interakcji lekowych MPA z induktorami lub inhibitorami CYP3A4 nie zostały przeprowadzone, a zatem efekty kliniczne działania induktorów lub inhibitorów CY3AP4 nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu antykoncepcyjnego DEPO-PROVERA w ciąży jest przeciwwskazane.

U noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż rozpoczętych między pierwszym a drugim miesiącem od wstrzyknięcia produktu antykoncepcyjnego DEPO-PROVERA może wystąpić niska urodzeniowa masa ciała, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie noworodkowym. Ryzyko to jest bardzo małe, gdyż takie ciąże zdarzają się bardzo rzadko.

Istnieją jednak dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy stosowaniem produktów z grupy progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie układu płciowego u płodów obu płci.

Należy poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu, jeżeli medroksyprogesteronu octan będzie stosowany podczas ciąży lub jeśli kobieta zajdzie w ciążę w czasie stosowania produktu.

Karmienie piersią

Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Brak wystarczających danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu DEPO-PROVERA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które były obserwowane i zgłaszane podczas stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań we wskazaniu do stosowania: antykoncepcja, wg częstości ich występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA )

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia ucha i błędnika

niezbyt często

zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często

ból brzucha lub uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu

często

wzdęcia, nudności

niezbyt często

wzdęcia brzucha, zaburzenia żołądkowo -j elitowe

rzadko

krwawienie z odbytu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

często

zapalenia pochwy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

często

zwiększony apetyt, zmniej szony apetyt

niezbyt często

zwiększenie masy ciała, zmniej szenie masy ciała, zatrzymanie płynów

Zaburzenia mięśniowo-

często

bóle pleców

szkieletowe i tkanki łącznej

niezbyt często

bóle stawowe, kurcze mięśni, bóle w kończynach dolnych

nieznana

osteoporoza w tym złamania osteoporotyczne, obrzęk okolicy pachy, kurcze nóg

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo często

ból głowy

często

zawroty głowy

niezbyt często

senność, migrena, drgawki

rzadko

porażenia

nieznana

omdlenia

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

często

brak miesiączki, bolesność piersi, tkliwość piersi, krwawienia między cyklami miesiączkowymi, obfite nieregularne miesiączki, krwotok miesiączkowy, bóle w okolicy miednicy, obfite białe upławy

niezbyt często

upławy, suchość sromu i pochwy, bolesne miesiączkowanie, zmiany wielkości gruczołów sutkowych, bolesność podczas stosunku, torbiele jajnikowe, zespół przedmiesiączkowy, zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego, przerost macicy, mlekotok

rzadko

guzki w obrębie gruczołów sutkowych lub krwawienia z gruczołów brodawek sutkowych

nieznana

nieprawidłowe krwawienie z macicy (nieregularne, nadmiernie obfite, zbyt skąpe), torbiele pochwy, brak laktacji, subiektywne objawy ciąży, brak powrotu płodności, zapalenie macicy

Zaburzenia naczyniowe

często

uderzenia gorąca

niezbyt często

nadciśnienie, żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość płucna

nieznana

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zakrzepica żył głębokich

Zaburzenia endokrynologiczne

nieznana

wydłużony okres braku owulacji

Zaburzenia serca

rzadko

tachykardia

Zaburzenia układu immunologicznego

niezbyt często

reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często

nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka

nieznana

zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

trądzik, łysienie, wysypka

niezbyt często

ostudy, zapalenia skóry, wybroczyny, hirsutyzm (nadmierne owłosienie), świąd, melanoderma, pokrzywka, obrzęki

nieznana

rozstępy skórne, twardzina skóry, brak przyrostu włosów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

uczucie zmęczenia, ból w miej scu wstrzyknięcia, ropień w miejscu wstrzyknięcia, astenia (osłabienie), parestezje

niezbyt często

ból w klatce piersiowej, gorączka

rzadko

wzmożone pragnienie, chrypka, porażenia,

nieznana

porażenie nerwu twarzowego

Badania diagnostyczne

niezbyt często

nieprawidłowy rozmaz z szyjki macicy

rzadko

zmniejszona tolerancja glukozy, zmniej szenie wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD)

Zaburzenia psychiczne

często

anorgazmia, depresja, nerwowość, zaburzenia

emocjonalne, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia nastroju, nadpobudliwość, bezsenność

niezbyt często

niepokój

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

rzadko

rak piersi

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

niedokrwistość

nieznana

skazy krwotoczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Leczenie przedawkowania ma charakter objawowy i wspomagający.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego. Kod ATC: G03 AC06

Medroksyprogesteronu octan (17a-hydroksy-6a-metyloprogesteronu octan) jest progestagenem i pochodną progesteronu.

Mechanizm działania

Medroksyprogesteronu octan jest syntetyczną cząsteczką progestynową (o budowie podobnej do budowy endogennego progesteronu) wywierającą szereg udowodnionych działań farmakologicznych na układ wewnątrzwydzielniczy:

•    hamowanie wydzielania gonadotropin przysadkowych (FSH i LH);

•    zmniejszanie stężenia ACTH i hydrokortyzonu we krwi;

•    zmniej szanie stężenia testosteronu we krwi obwodowej;

•    zmniej szanie stężenia estrogenów (w wyniku zarówno hamowania FSH, jak i indukcji enzymatycznej reduktazy wątrobowej, co prowadzi do zwiększenia klirensu testosteronu i związanego z nim zmniejszenia konwersji androgenów do estrogenów) we krwi obwodowej.

Medroksyprogesteronu octan w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych podawany kobietom, co 3 miesiące w zalecanej dawce hamuje wydzielanie gonadotropin, co uniemożliwia dojrzewanie pęcherzyków Graafa i owulację, a także prowadzi do zmniejszenia grubości błony śluzowej macicy.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania Badania gęstości mineralnej kości

Zmiany wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD) u dorosłych kobiet

W kontrolowanym badaniu klinicznym u dorosłych kobiet stosujących medroksyprogesteronu octan we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo) przez okres do 5 lat w celach antykoncepcyjnych, stwierdzono zmniejszenie średniego wskaźnika BMD obszaru kręgosłupa i biodra

0    5 - 6%, wobec braku istotnej statystycznie zmiany wskaźnika BMD w grupie kontrolnej. Zmniejszenie wskaźnika BMD było bardziej zaznaczone w pierwszych dwóch latach stosowania produktu, zaś w kolejnych latach był mniejszy. Średnie obserwowane zmiany wskaźnika BMD kręgosłupa lędźwiowego wynosiły odpowiednio -2,86%, -4,11%, -4,89%, -4,93% i -5,38% po 1, 2, 3,

4 i 5 latach. Podobne były średnie redukcje wskaźnika BMD całego biodra i szyjki kości udowej.

W okresie 2 lat po zaprzestaniu stosowania medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo) obserwowano częściowy powrót wskaźnika BMD do wartości wyjściowych. Dłuższy okres stosowania produktu zmniejszał prędkość powrotu wartości wskaźnika BMD do wartości wyjściowych (patrz punkt 4.4).

Zmiany BMD u kobiet w okresie młodzieńczym (12 - 18 lat)

Wstępne wyniki otwartego badania klinicznego nad podawaniem medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo co 12 tygodni przez okres do 240 tygodni [4,6 lat]) u kobiet w okresie młodzieńczym (12 - 18 lat) w celach antykoncepcyjnych wykazały, że stosowanie produktu wiąże się z istotnym zmniejszeniem wskaźnika BMD w porównaniu do wartości wyjściowych. Średnie zmniejszenie wskaźnika BMD kręgosłupa lędźwiowego wynosiło 2,1% po 240 tygodniach, a w przypadku całego biodra i szyjki kości udowej - odpowiednio -6,4% i -5,4%. u pacjentek, które otrzymywały >4 iniekcje przez okres 60 tygodni. Średnie zmiany BMD obserwowane po zakończeniu leczenia wskazują, że wskaźnik BMD kręgosłupa lędźwiowego wrócił do wartości wyjściowych po około 1 roku, a wskaźnik BMD bioder po około 3 latach od przerwania leczenia. Natomiast w przypadku pacjentek, które nie były leczone, w 240 tygodniu średnie zwiększenie wskaźnika BMD wyniosło 6%, 1,7% i 1,9 % odpowiednio dla kręgosłupa lędźwiowego, całego biodra

1    szyjki kości udowej.

Badanie Women's Health Initiative Study (WHI)

Do części badania WHI obejmującej podawanie skojarzonej terapii CEE (ang. Conjugated Equine Estrogens; skoniugowane estrogeny końskie) (0,625 mg)/ MPA (ang. Medroxyprogesterone Acetate; medroksyprogesteronu octan) (2,5 mg) zakwalifikowano 16 608 kobiet po menopauzie w wieku 50 - 79 lat z zachowaną macicą, aby ocenić ryzyko i korzyści ze stosowania leczenia skojarzonego w porównaniu do placebo w zapobieganiu wybranym chorobom przewlekłym. Podstawowym punktem końcowym była częstość występowania choroby niedokrwiennej serca (zawału serca nieprowadzącego do zgonu albo zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca), przy czym wystąpienie inwazyjnego raka piersi stanowiło główny niepożądany wynik leczenia. Badanie zostało zakończone przed terminem, po przeciętnym okresie obserwacji wynoszącym 5,2 roku (planowany czas trwania: 8,5 roku), ze względu na to, że zgodnie z określoną wcześniej zasadą jego zakończenia, zwiększenie ryzyka wystąpienia raka piersi i incydentów sercowo-naczyniowych przewyższyło określone korzyści wpływające na wartości uwzględnione we „wskaźniku ogólnym” (patrz punkt 4.4).

Po stosowaniu leczenia skojarzonego CEE/MPA stwierdzono istotne zmniejszenie częstości złamań osteoporotycznych (23%) i wszystkich złamań (24%).

Badanie Million Women Study (MWS)

Badanie MWS było prospektywnym badaniem kohortowym, do którego zakwalifikowano w Wielkiej Brytanii 1 084 110 kobiet w wieku 50 - 64 lat, z których, w głównych analizach ryzyka wystąpienia raka piersi w związku z HT (z ang. terapia hormonalna) uwzględniono 828 923 kobiety z określonym czasem, jaki upłynął od menopauzy. Ogółem 50% kobiet z badanej populacji stosowało w pewnym momencie HT większość kobiet stosujących HT w chwili włączenia do badania podało, że stosowały produkty zawierające wyłącznie estrogeny (41%) lub skojarzenia estrogenów z progestagenami (50%). Przeciętny okres obserwacji wynosił 2,6 roku w przypadku analiz częstości występowania nowotworów i 4,1 roku w przypadku analiz umieralności (patrz punkt 4.4).

Badania Heart and Estrogcn/progcstin Replacement Studies (HERS)

Badania HERS i HERS II były dwoma randomizowanymi, prospektywnymi badaniami nad wtórną prewencją, oceniającymi długotrwałe skutki stosowania doustnej terapii, ciągłego złożonego leczenia CEE/MPA (0,625 mg CEE i 2,5 mg MPA) u kobiet po menopauzie z CHD (Coronary Heart Disease, choroba wieńcowa serca) (patrz punkt 4.4, Zaburzenia układu krążenia). Do badania zakwalifikowano 2763 kobiety po menopauzie, w średnim wieku 66,7 lat, z zachowaną macicą. Przeciętny okres obserwacji wynosił 4,1 roku w przypadku badania HERS i dodatkowo 2,7 roku w przypadku badania HERS II (co ogółem dało okres obserwacji wynoszący 6,8 roku) (patrz punkt 4.4).

Badanie Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS)

Do badania WHIMS, stanowiącego część badania WHI, zakwalifikowano 4532 dotychczas zdrowe kobiety po menopauzie w wieku od 65 do 79 lat, aby ocenić wpływ CEE/MPA (0,625 mg CEE i 2,5 mg MPA) lub wyłącznie CEE (0,625 mg) na częstość występowania prawdopodobnego otępienia w porównaniu do placebo. W odniesieniu do stosowania CEE/MPA przeciętny okres obserwacji wynosił 4,05 roku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po podaniu domięśniowym, medroksyprogesteronu octan uwalnia się powoli, co zapewnia niewielkie, lecz długo utrzymujące się stężenie produktu w osoczu. Natychmiast po wstrzyknięciu domięśniowym medroksyprogesteronu octan w dawce 150 mg/ml stężenia w osoczu wynosiły 1,7 ± 0,3 nmol/l. Dwa tygodnie później jego stężenia wynosiły 6,8 ± 0,8 nmol/l. Średni czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia po podaniu dawki domięśniowej wynosi około 4 do 20 dni. Stężenie medroksyprogesteronu octanu w osoczu stopniowo zmniejsza się i utrzymuje na względnie stałym poziomie około 1 ng/ml przez 2-3 miesiące. Oznaczalne stężenia można wykryć nawet przez 7 do 9 miesięcy po wstrzyknięciu domięśniowym.

Dystrybucja: Medroksyprogesteronu octan wiąże się z białkami osocza w około 90-95%. Objętość względna dystrybucji wynosi 20 ± 3 litry. Medroksyprogesteronu octan przechodzi przez barierę krew-mózg i barierę łożyskową (zob. punkt 4.6). Małe stężenia medroksyprogesteronu octanu wykrywano w mleku kobiet w okresie laktacji (zob. punkt 4.6), które otrzymywały ten produkt w dawce 150 mg domięśniowo.

Metabolizm: Medroksyprogesteronu octan jest metabolizowany w wątrobie.

Eliminacja: Okres półtrwania w fazie eliminacji produktu po pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym wynosi około 6 tygodni. Medroksyprogesteronu octan jest wydalany przede wszystkim z kałem, do którego przedostaje się z żółcią. Około 30% dawki domięśniowej jest wydalane z moczem po 4 dobach od podania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość, mutagenność, zaburzenia płodności

Wykazano, że długotrwałe domięśniowe podawanie medroksyprogesteronu octanu prowadzi do rozwoju nowotworów sutka u psów rasy beagle. Nie stwierdzono, aby podanie doustne medroksyprogesteronu octanu w postaci doustnej szczurom i myszom wywierało działanie rakotwórcze. Medroksyprogesteronu octan nie wykazał działania mutagennego w badaniach genotoksyczności in vitro i in vivo. Medroksyprogesteronu octan w dużych dawkach jest produktem hamującym płodność - w takich dawkach powinien obniżać płodność do chwili zaprzestania leczenia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Polisorbat 80 Makrogol 3350

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka po 1 ml 10 fiolek po 1 ml 1 ampułko-strzykawka po 1 ml

Fiolka z bezbarwnego szkła zamknięta gumowym korkiem w tekturowym pudełku. Ampułko-strzykawka wraz ze sterylną igłą w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed wstrzyknięciem należy energicznie wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7686

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.05.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Depo-Provera