Imeds.pl

Depo-Provera 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEPO-PROVERA

50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań Medroxyprogesteroni acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DEPO-PRO VERA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPO-PROVERA

3.    Jak stosować lek DEPO-PROVERA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DEPO-PROVERA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek DEPO-PROVERA i w jakim celu się go stosuje

Lek DEPO-PROVERA zawiera medroksyprogesteronu octan, który jest progestagenem wpływającym na układ hormonalny.

Lek DEPO-PROVERA stosuje się w:

• leczeniu wspomagającym i (lub) paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek;

•    leczeniu wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPO-PROVERA Kiedy nie stosować leku DEPO-PROVERA

•    w przypadku nadwrażliwości na medroksyprogesteronu octan lub którykolwiek składnik leku;

•    w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży;

•    w przypadku krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie;

•    w przypadku zmian w obrębie piersi o nieustalonym charakterze;

•    w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby;

•    w przypadku zakrzepowego zapalenia żył, bądź też aktualnie lub w przeszłości występujących zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub choroby naczyń mózgowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DEPO-PROVERA

•    w przypadku znanej nadwrażliwości na steroidy inne niż substancja czynna leku medroksyprogesteronu octan;

•    w razie wystąpienia krwawienia z dróg rodnych podczas stosowania leku DEPO-PROVERA;

•    u pacjentek ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek, w których zwiększenie masy ciała lub zatrzymanie płynów może spowodować pogorszenie stanu zdrowia;

•    u pacjentek z depresją w wywiadzie;

•    u niektórych pacjentek w czasie stosowania leku DEPO-PROVERA mogą wystąpić objawy odpowiadające depresji przedmiesiączkowej;

•    u niektórych pacjentek przyjmujących lek DEPO-PROVERA może dojść do zmniejszenia tolerancji glukozy;

•    w przypadku przekazywania wycinka błony śluzowej macicy lub wycinka z kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego należy poinformować histopatologa (lub laboratorium) o stosowaniu leku DEPO-PROVERA;

•    stosowanie leku DEPO-PROVERA może zmniejszać stężenia następujących biomarkerów hormonalnych:

a)    steroidy w osoczu i (lub) w moczu (np. kortyzol, estrogen, pregnandiol,

progesteron, testosteron)

b)    gonadotropiny w osoczu i (lub) w moczu (np. LH i FSH)

c)    globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)

•    lek DEPO-PROVERA może również powodować częściową niewydolność nadnerczy w trakcie prób z podawaniem metyraponu;

•    jeżeli u pacjentki wystąpi nagła, częściowa lub całkowita utrata wzroku lub wystąpi wytrzeszcz, podwójne widzenie lub migrena, należy przerwać podawanie leku i przeprowadzić dokładniejsze badania okulistyczne. W przypadku stwierdzenia przez lekarza obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub zmian w naczyniach siatkówki, nie należy kontynuować stosowania leku;

•    stosowanie leku DEPO-PROVERA może prowadzić do wystąpienia objawów przypominających zespół Cushinga, np. otyłość, rozstępy, trądzik, nadciśnienie tętnicze;

•    jeżeli u pacjentki wystąpi wydłużony okres braku jajeczkowania z zanikiem miesiączki i (lub) pojawią się nieregularne cykle miesiączkowe

•    u pacjentek z chorobami zakrzepowymi lub zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie;

•    ze względu na możliwość zmniejszenia gęstości mineralnej kości (BMD) u kobiet w okresie przed menopauzą, co może zwiększać ryzyko rozwoju osteoporozy w późniejszym okresie życia. Lekarz może zalecić przyjmowanie wapnia i witaminy D oraz wykonywanie okresowej oceny gęstości mineralnej kości.

Lek DEPO-PROVERA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne podawanie aminoglutetymidu z lekiem DEPO-PROVERA może w istotnym stopniu zmniejszyć stężenie medroksyprogesteronu octanu w osoczu i zmniejszyć skuteczność działania leku DEPO -PROVERA.

DEPO-PROVERA z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

[k1]

Stosowanie leku DEPO-PROVERA w ciąży jest przeciwwskazane.

U noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż rozpoczętych między pierwszym a drugim miesiącem od wstrzyknięcia leku DEPO-PROVERA może wystąpić niska urodzeniowa masa ciała, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w okresie noworodkowym. Istnieją jednak dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy stosowaniem leków z grupy progestagenów w pierwszym trymestrze ciąży, a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie układu płciowego u płodów obu płci.

Należy poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu dla płodu, jeżeli lek DEPO-PROVERA będzie stosowany podczas ciąży lub, jeśli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity są wydzielane do mleka matki. Brak wystarczających danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka, jednakże nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku DEPO-PROVERA na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek DEPO-PROVERA zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216).

Mogą one powodować reakcje alergiczne (o charakterze reakcji opóźnionej).

3.    Jak stosować lek DEPO-PROVERA

Rak endometrium i nerek: na początku terapii zaleca się dawki od 400 mg do 1000 mg medroksyprogesteronu octanu na tydzień, podawanego domięśniowo. Jeśli wystąpi poprawa w ciągu kilku tygodni lub miesięcy oraz, gdy stan pacjenta wydaje się stabilny, istnieje możliwość zastosowania dawki podtrzymującej 400 mg miesięcznie.

Rak piersi: zalecany schemat dawkowania to 500 mg do 1000 mg medroksyprogesteronu octanu na dobę domięśniowo przez 28 dni. Następnie należy stosować dawki podtrzymujące wynoszące 500 mg dwa razy w tygodniu tak długo, jak długo pacjentka reaguje na leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DEPO-PROVERA

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. W razie zażycia większej dawki leku DEPO-PROVERA niż zalecana, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku DEPO-PROVERA

W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć lek DEPO-PROVERA, powinien przyjąć go tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku DEPO-PROVERA

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne i

anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia endokrynologiczne

działania zbliżone do występujących po kortykosteroidach (np. takie jak w zespole Cushinga), wydłużony okres braku owulacji

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

obrzęki i (lub) zatrzymanie płynów, zmiany masy ciała, nasilenie cukrzycy

Zaburzenia psychiczne

stan splątania, depresja, euforia, zmiany libido, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia koncentracji uwagi, senność, udar mózgu, działania zbliżone do zależnych od aktywacji układu współczulnego (np. drżenie rąk, pocenie się, nocne kurcze łydek)

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, zaćma cukrzycowa, zakrzepica naczyń siatkówki

Zaburzenia serca

zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego, kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zator tętnicy płucnej

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik, łysienie, nadmierne owłosienie, świąd, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

cukromocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

nieprawidłowe krwawienie z macicy (nieregularne, nadmiernie obfite, zbyt skąpe), brak miesiączki, upławy, nadżerka szyjki macicy, mlekotok, bolesność piersi, tkliwość sutków

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

uczucie zmęczenia, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie, gorączka

Badania diagnostyczne

nieprawidłowa wydzielina z szyjki macicy, zmiany łaknienia, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie liczby białych krwinek i płytek krwi, hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia w osoczu), zmniejszona tolerancja glukozy, wzrost ciśnienia krwi

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku na rynek:

- rzadkie przypadki osteoporozy w tym złamania osteoporotyczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL) e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DEPO-PROVERA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Depo-Provera

DEPO-PROVERA, 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

1 ml zawiesiny zawiera 50 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas). Substancją czynną leku jest medroksyprogesteronu octan.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 80, makrogol 3350, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

DEPO-PROVERA, 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

1 ml zawiesiny zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas). Substancją czynną leku jest medroksyprogesteronu octan.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 80, makrogol 3350, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek DEPO-PROVERA i co zawiera opakowanie

Zawiesina koloru białego.

Opakowanie zawiera:

DEPO-PROVERA, 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

Fiolka z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku. Fiolka zawiera 3 ml zawiesiny

DEPO-PROVERA, 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań Fiolki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

Fiolki zawierają odpowiednio 3,3 ml lub 6,7 ml zawiesiny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6