Imeds.pl

Deprim 60 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEPRIM, 60 mg, tabletki powlekane

Hyperici herbae extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 4 - 6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek DEPRIM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPRIM

3.    Jak stosować lek DEPRIM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DEPRIM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DEPRIM i w jakim celu się go stosuje

DEPRIM jest lekiem pochodzenia roślinnego. Zawiera suchy wyciąg z dziurawca - Hyperici herbae extractum siccum.

DEPRIM łagodzi stany obniżonego nastroju.

DEPRIM zalecany jest w łagodnych zaburzeniach nastroju z objawami takimi jak zmniejszenie zainteresowania podejmowaniem codziennych czynności, uczuciem obniżenia energii.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPRIM

Kiedy nie stosować leku DEPRIM

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ziele dziurawca lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta stwierdzono depresję o przebiegu cięższym niż opisany w punkcie 1. W tym wypadku pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza;

•    jeśli pacjent przyjmuje indynawir lub inne leki zwalczające zakażenia wywołane przez retrowirusy (leki stosowane w leczeniu raka i AIDS), digoksynę (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca), teofilinę (lek stosowany w leczeniu astmy i przewlekłego zapalenia oskrzeli), irynotekan (lek stosowany w leczeniu raka), cyklosporynę, takrolimus (leki stosowane w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionych narządów), symwastatynę (lek stosowany w celu obniżenia stężenia lipidów we krwi), feksofenadynę (lek stosowany w łagodzeniu objawów kataru siennego), warfarynę i inne pochodne kumaryny (doustne leki przeciwzakrzepowe), leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane w leczeniu migreny (tryptany) lub inne leki przeciwdepresyjne tj. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (cytalopram, fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina, paroksetyna) oraz tryptanami (leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan, naratryptan, zolmitryptan) (patrz również ”DEPRIM a inne leki”);

•    jeśli pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, zastrzyki antykoncepcyjne lub posiada wszczepiony implant hormonalny (ze względu na ryzyko zmniejszenia lub zahamowania działania antykoncepcyjnego, pojawienia się nieregularnych krwawień i zajścia w ciążę) - patrz punkt ,,DEPRIM a inne leki”;

• u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku DEPRIM należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy depresji mogą być wynikiem innych chorób, dlatego przed rozpoczęciem stosowania leku DEPRIM należy skonsultować się z lekarzem.

W trakcie leczenia lekiem DEPRIM należy unikać kąpieli słonecznych lub promieniowania ultrafioletowego (np. solarium). Po zażyciu dawek leku większych niż zalecane, skóra może stać się bardziej wrażliwa na promieniowanie UV (światłoczuła).

DEPRIM a inne leki

Leku DEPRIM nie należy stosować w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków, w tym doustnych środków antykoncepcyjnych, zastrzyków antykoncepcyjnych i wszczepów hormonalnych.

Leki zawierające wyciąg z dziurawca mogą hamować działanie takich leków, jak warfaryna, cyklosporyna, takrolimus, indynawir, irynotekan, teofilina, digoksyna, symwastatyna, feksofenadyna, doustne środki antykoncepcyjne oraz trójpierścieniowe leki antydepresyjne (amitryptylina, nortryptylina), jak również leków przeciwpadaczkowych (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina). Mogą one zwiększać metabolizm tych leków w organizmie, ponieważ zwiększają aktywność ważnych enzymów metabolicznych i białek transportowych. Zwiększony metabolizm wyżej wymienionych leków może występować do dwóch tygodni od zakończonej terapii lekiem DEPRIM.

Na ogół nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leków zawierających wyciąg z dziurawca z innymi lekami, ponieważ może to znacznie osłabić lub zahamować działanie innych leków.

W przypadku niektórych leków, można oznaczać ich stężenie w surowicy i na tej podstawie dostosować ich dawki. Istnieje zwiększone ryzyko powstania ciężkich działań niepożądanych ze względu na zwiększone wytwarzanie produktów rozpadu.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych wzrasta również podczas jednoczesnego przyjmowania preparatów dziurawca z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, szczególnie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (tj. cytalopram, fluwoksamina, fluoksetyna, sertralina, paroksetyna) oraz tryptanami (leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan, naratryptan, zolmitryptan).

Jeśli DEPRIM i inne leki stosowane były jednocześnie przez dłuższy czas (dłużej niż tydzień), przerwanie leczenia preparatem dziurawca może spowodować zwiększenie stężenia w surowicy innych leków i związane z tym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych tych leków.

Należy zawsze informować lekarza o przyjmowaniu leku DEPRIM.

DEPRIM z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek DEPRIM należy przyjmować podczas posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu (jedna szklanka wody).W trakcie leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku DEPRIM w okresie ciąży i karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych świadczących o wpływie leku DEPRIM na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

DEPRIM zawiera laktozę.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono w przeszłości nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku

należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek DEPRIM

Objawy depresji mogą być wynikiem innych chorób, dlatego przed rozpoczęciem stosowania leku DEPRIM należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie u dorosłych

Dwie tabletki powlekane 3 do 4 razy na dobę.

Dawkowanie u młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Dwie tabletki powlekane 3 razy na dobę.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Tylko pod kontrolą lekarza, 3 do (maksymalnie) 4 tabletek powlekanych dziennie, podawanych rano lub w południe.

Tabletki powlekane należy przyjmować razem z posiłkami, z wystarczającą ilością wody (szklanka wody).Najlepszy efekt uzyskuje się w przypadku przyjmowania leku DEPRIM regularnie przez kilka tygodni. Pacjent powinien odczuć korzystny efekt leczenia po 10 do 14 dniach leczenia. Jeśli pacjent nie odczuwa poprawy samopoczucia po 4 do 6 tygodniach leczenia, stosowanie leku należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leczenia u dzieci w wieku poniżej 6 lat, nie zaleca się stosowania leku DEPRIM w tej grupie wiekowej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DEPRIM

Działania niepożądane wymienione niżej (punkt 4) mogą przebiegać w bardziej nasilonej postaci. Dotychczas brak danych dotyczących ostrego zatrucia preparatami dziurawca u ludzi.

W wypadku zażycia dawki leku większej niż zalecana, pacjent powinien unikać ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe przez 1-2 tygodnie.

Pominięcie przyjęcia leku DEPRIM

Jeżeli pacj ent zapomni o przyj ęciu dawki, powinien j ą przyj ąć, jak tylko będzie to możliwe.

Jeżeli zbliża się czas wzięcia następnej dawki, nie należy przyjmować zapomnianej dawki, tylko kontynuować leczenie według dotychczasowego schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DEPRIM

Jeśli DEPRIM i inne leki stosowane były jednocześnie przez dłuższy czas (dłużej niż tydzień), przerwanie leczenia preparatem dziurawca może spowodować zwiększenie stężenia w surowicy innych leków i związane z tym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych tych leków..

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niżej wymieniono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku DEPRIM. Występują one rzadko i są przemijające.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej,

uczucie zmęczenia, skórne reakcje alergiczne (zaczerwienienie, pieczenie skóry), niepokój, dezorientacja.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcja podobna do oparzenia słonecznego u pacjentów z nadwrażliwością (uczuleniem) na światło słoneczne po ekspozycji na słońce, ryzyko epizodu maniakalnego u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DEPRIM

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

•    Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Okres ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera DEPRIM

Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg suchego wyciągu z dziurawca, co odpowiada od 0,05 do 0,25 mg hyperycyny. Rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym jest etanol 60% (v/v).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

W skład otoczki wchodzą: hypromeloza, barwnik zielony (E104), barwnik niebieski (E142), macrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), wosk Carnauba, talk.

Jak wygląda DEPRIM i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane DEPRIM są zielone, okrągłe i wypukłe.

Opakowania zawierają 30 tabletek powlekanych lub 90 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 UR.DZL.ZLN.4020.03917.2014