Imeds.pl

Dermacorn (70mg + 100mg + 25mg)/G

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DERMACORN, (70 mg + 100 mg + 25 mg)/g, maść dla bydła i owiec

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Substancja czynna; sulfanilamid - 70 mg/g, cynku tlenek - 100 mg/g, chlorheksydyny diglukonianu roztwór - 25 mg/g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, owce.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Schorzeniach racic oraz raciczek (typowe schorzenia ortopedyczne) np. kulawka owiec, zanokcica bydła i owiec, stany zapalne tworzywa itp.; jak też w zainfekowanych, przewlekłych, trudno gojących się dermatozach tych okolic jak np. zapalenie szpary międzyraciczncj, gruda.

4.3    Przeciwwskazania

Nie są znane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Nie występują.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Nie występują.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego Dermacorn stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone. Lek stosuje się zgodnie z oceną bilansu ryzyka/korzyści dokonana przez prowadzącego lekarza weterynarii.

Postać farmaceutyczna, dawkowania i droga podania leku ograniczająjego działanie do działania miejscowego.

Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Leki miejscowo znieczulające np. prokaina znoszą aktywność przeciwbakteryjną sulfonamidów. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe o działaniu przeciwzapalnym np. salicylany, fenylobutazon, ketoprofen, potęgują działanie toksyczne sulfonamidów w stosunku do układu krwiotwórczego, nerek i wątroby. Chlorheksydyna wykazuje synergizm w działaniu przeciwbakteryjnym z

mikonazolem i związkami powierzchniowo czynnymi. Tlenek cynku hamuje przeciwbakteryjne działanie8-chlorhydroksychinoliny. Sulfobituminian amonowy nasila wchłanianie przez skórę miejscowo podanych glukokortykosteroidów, chloramfenikolu oraz heparyny.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Po oczyszczeniu i osuszeniu racic smarować (powlekać) szparę międzyraciczną, racicę, okolicę piętek i koronek. Stosuje się leczniczo: u owiec- 1 raz na tydzień do pełnego wyleczenia, w ciężkich przypadkach przy kulawiźnie III i IV stopnia smarować 2-3 razy dziennic co 3 dzień, a następnie 1 raz w tygodniu do pełnego wyleczenia; u bydła smarować co 3-5 dni do pełnego wyleczenia. Przy schorzeniach skóry miejsca chore pokrywać 1 raz dziennie do pełnego wyleczenia. Profilaktycznie smarować jednorazowo przy korekcji racic.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Lek stosowany na racice i jego działanie ma charakter miejscowy. Nie stwierdzono na podstawie dostępnych danych możliwości przedawkowania maści poprzez powlekanie powierzchni szpary międzyracicznej, racicy, okolicy piętek i koronek.

4.11    Okres (-y) karencji Tkanki jadalne - 0 dni.

Mleko-0 dni.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki dermatologiczne ATCvet QD11AX

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Właściwości lecznicze maści wynikają ze skojarzonego działania wchodzących w skład preparatu substancji czynnych: sulfanilamidu, tlenku cynku i chlorheksydyny. Dzięki zawartości sulfonamidu oraz glukonianu chlorheksydyny preparat wykazuje silnie miejscowe (zarówno powierzchniowe jak i głębokie)działanie przeciwbakteryjne. Sulfanilamid jest słabo rozpuszczalny i praktycznie nie wchłania się ale posiada szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Chlorheksydyna cechuje się szerokim spektrum bakteriobójczym wobec drobnoustrojów Gram + , a zwłaszcza Gram -. Ponadto wykazuje wysoka skuteczność przeciw drożdżakom i grzybom chorobotwórczym wykazując działanie pomimo obecności ropy, wysięku czy martwiczych tkanek. Składniki te w sumie tworzą silny efekt antyseptyczny pojawiający się już po kilku minutach bezpośredniego oddziaływania preparatu. Zastosowany tlenek cynku ma właściwości hydrofilne, zwiększa przyczepność, korzystnie wpływa na zaburzony proces keratynizacji, działa bardzo delikatnie antyseptycznie, ściągająco, wysuszająco i przeciwświądowo. Miejscowe zastosowanie cynku stymuluje proces gojenia się ran poprzez zwiększenie epitelizacji, zmniejszenie objawów zapalenia i obniżenia liczby bakterii w ranie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Miejscowe podanie preparatu wywiera korzystny wpływ na proces gojenia powodując w okresie początkowym wyraźne zmniejszenie nasilenia zapalenia (bolesność oraz wysiekanie) by z czasem przyspieszać proces ziarninowania ubytków i epitelizacji naskórka. Stymuluje prawidłowy proces rogowacenia, doprowadzając do narastania w ubytkach podeszwy racic i raciczek prawidłowego rogu kopytowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Olej wątłuszowy (typ B)

Ichtamol Lanolina Wazelina żółta

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata .

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 30 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w lodówce (2-8 °C).

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik PP z zakrętką PP/PE zawierający 150 g produktu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produktu leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemyślu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

757/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

24.05.1999/17.06.2005 r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.03.1999 r.

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.