+ iMeds.pl

Dermafusin 20 mg/gUlotka Dermafusin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dermafusin 20 mg/g maść Natrii fusidas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dermafusin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermafusin

3.    Jak stosować lek Dermafusin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dermafusin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DERMAFUSIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Grupa farmakoterapeutyczna

Ten lek zawiera antybiotyk, jest przeznaczony do stosowania w dermatologii (na skórę).

Wskazania do stosowania

Dermafusin maść jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry spowodowanych zarazkami (bakteriami), jak bakterie powodujące liszajca (wilgotne, strupiejące i obrzęknięte plamy na skórze), a także w leczeniu zapalenia skóry, na podstawie rozpoznania postawionego przez lekarza prowadzącego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DERMAFUSIN Kiedy nie stosować leku Dermafusin

-    w uczuleniu (nadwrażliwości) na sodu fusydynian;

-    w uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek z pozostałych składników leku. Wykaz substancji pomocniczych znajduje się w punkcie 6 tej ulotki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dermafusin

-    Nie stosować leku do oczu ani na wewnętrzną powierzchnię powiek (spojówkę). Jeśli lek przedostanie się do oczu, należy zmyć go dużą ilością wody,

-    Nie stosować leku w przypadku rozległych uszkodzeń naskórka (rozległych zmian na skórze) oraz owrzodzenia podudzi,

-    Maść ta nie jest przeznaczona do stosowania w przypadku cieknących, zmacerowanych zmian, oraz zmian w fałdach skóry.

-    Czas leczenia musi być ograniczony, ponieważ miejscowe stosowanie antybiotyku może spowodować selekcję opornych drobnoustrojów i prowadzić do rozwoju nadkażenia drobnoustrojami opornymi na antybiotyk.

-    Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego oraz tłuszczu wełnianego (lanoliny) ten lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Dermafusin z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku na piersi w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dermafusin

Lek ten zawiera alkohol cetylowy oraz tłuszcz wełniany (lanolinę), które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DERMAFUSIN

Lek Dermafusin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj lek stosuje się raz lub dwa razy na dobę. Czas leczenia, jeśli to możliwe, należy ograniczyć do jednego tygodnia.

Sposób stosowania i droga podawania

Podanie na skórę (stosowanie na skórę).

Za pomocą zakrętki otworzyć zabezpieczenie na tubie.

Stosować miejscowo pod opatrunkiem ochronnym lub bez niego, raz lub dwa razy na dobę, po oczyszczeniu zakażonej skóry. Należy unikać nakładania grubej warstwy.

Pominięcie zastosowania leku Dermafusin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Lek należy zastosować jak najszybciej po uświadomieniu sobie tego faktu, a następnie stosować według zwykłego schematu.

Przerwanie stosowania leku Dermafusin

Nie dotyczy.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dermafusin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia skóry, takie jak kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk (zapalenie skóry).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DERMAFUSIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dermafusin po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pudełku i na tubie.

Po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

EXP - termin ważności Lot - numer serii

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Dermafusin

Substancją czynną jest kwas fusydowy. Każdy gram zawiera 20 mg kwasu fusydowego.

Ponadto lek zawiera: wazelinę białą, alkohol cetylowy, lanolinę, parafinę ciekłą.

Jak wygląda lek Dermafusin i co zawiera opakowanie

Biała, jednorodna maść w aluminiowej tubie, zamkniętej białą zakrętką z polietylenu.

Wielkość opakowania: 10 g, 15 g i 30 g.

Podmiot odpowiedzialny

PERFFARMA Sp. z o.o, ul. Królowej Marysieńki 13/11, 02- 954 Warszawa, Polska.

Wytwórca

Laboratoires Chemineau, 93 route de Monnaie, 37210 Vouvray, Francja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Natriumfusidat Spirig 20 mg/g Salbe

Bułgaria:

Dermafusin ointment

Estonia:

Dermafusin

Francja:

Fusidate de sodium Spririg 2%, pommade

Grecja:

Sodium Fusidate GoaPharma 2%, ointment

Włochy:

Amigermol 2% ungento

Łotwa:

Dermafusin ointment

Litwa:

Dermafusin ointment

Polska:

Dermafusin

Portugalia:

Amigermol 2% pomada

Hiszpania:

Amigermol 2% pomada

Data zatwierdzenia ulotki:

Dermafusin

Charakterystyka Dermafusin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermafusin, 20 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy gram maści zawiera 20 mg sodu fusydynianu (Natrii fusidas).

Substancje pomocnicze: każdy gram maści zawiera także 4 mg alkoholu cetylowego i 46 mg lanoliny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie następujących powierzchownych zakażeń skórnych:

- liszajec i dermatozy zakażone bakteriami powodującymi liszajca

•    leczenie miejscowe wyłącznie ograniczonej postaci z niewielką liczbą zmian,

•    leczenie uzupełniające w skojarzeniu z antybiotykoterapią ogólną, w przypadku bardziej rozsianych postaci.

- odkażanie skóry i błon śluzowych, będących siedliskiem drobnoustrojów, u zdrowych nosicieli gronkowców i po zakażeniu paciorkowcami, tzw. czyraczności.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne, dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Ważne informacje dotyczące klinicznego działania przeciwko różnym rodzajom drobnoustrojów wrażliwych na kwas fusydynowy, patrz punkt 5.1.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie miejscowe pod opatrunkiem ochronnym lub bez niego, raz lub dwa razy na dobę, po oczyszczeniu zakażonej powierzchni skóry, u dorosłych i dzieci. Należy unikać nakładania grubej warstwy. Czas leczenia, jeśli to możliwe, należy ograniczyć do jednego tygodnia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku cieknących, zmacerowanych zmian, w fałdach skóry oraz w przypadku owrzodzeń podudzi.

Stosowanie na skórę.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na kwas fusydynowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Należy unikać stosowania produktu leczniczego w leczeniu rozległych zmian na skórze oraz owrzodzenia nóg, ze względu na wchłanianie się kwasu fusydynowego i ekspozycję układową na lek.

Po zastosowaniu miejscowym może wystąpić uczulenie, które może uniemożliwiać późniejsze stosowanie takiego samego antybiotyku w postaci o działaniu ogólnym (patrz punkt „Działania niepożądane”).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować tego produktu leczniczego (w tej postaci farmaceutycznej) do oczu lub na wewnętrzną powierzchnię powiek.

Należy ograniczyć czas leczenia, ponieważ miejscowe stosowanie antybiotyku może powodować selekcję niewrażliwych drobnoustrojów i prowadzić do nadkażenia drobnoustrojami opornymi na ten antybiotyk.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego oraz lanoliny ten produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie dotyczy.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania kwasu fusydynowego u kobiet w ciąży. Nie wykazano działania teratogennego w badaniach u zwierząt.

Podanie ogólne kwasu fusydynowego w trzecim trymestrze ciąży powoduje ryzyko wystąpienia hiperbilirubinemi u noworodków.

Mając na uwadze ograniczone wchłanianie ogólnoustrojowe po zastosowaniu na skórę, kwas fusydynowy może być stosowany u kobiet w ciąży przez krótki okres czasu i na małe powierzchnie skóry. Ze względu na brak danych, nie należy stosować kwasu fusydynowego w okresie ciąży długotrwale i na duże powierzchnie skóry.

Laktacja:

Nie wiadomo, czy kwas fusydynowy przenika do mleka kobiecego po zastosowaniu na skórę. Kwas fusydynowy może być stosowany w okresie karmienia piersią przez krótki okres czasu i na małe powierzchnie skóry. W okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane długotrwałe stosowanie produktu, stosowanie go na duże powierzchnie skóry lub w zakażeniach gruczołu piersiowego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uporządkowano według grup układowo-narządowych oraz następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki poskórnej:

Częstość nieznana:    kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk.

Możliwa jest selekcja drobnoustrojów opornych na antybiotyk stosowany miejscowo, szkodliwa dla (dalszego) doustnego stosowania tego samego antybiotyku. Niemniej jednak, w większości przypadków, po krótkim okresie utajenia drobnoustroje oporne in vivo stają się ponownie wrażliwe.

Mając na uwadze przezskórne wchłanianie produktu, czas leczenia należy ograniczyć do jednego tygodnia i nie stosować produktu na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza u niemowląt (ze względu na niedojrzałą czynność nerek), ponieważ nie można wykluczyć działania niepożądanego na wątrobę.

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne antybiotyki do stosowania miejscowego;

Kod ATC: D06AX01

Antybiotykoterapia miejscowa.

Antybiotyk o strukturze steroidowej, z grupy fusydynianów.

Zakres działaniaprzeciwbakteryjnego:

Produkt Dermafusin w postaci masci zawiera sodu fusydynian, lek o silnym działaniu przeciwbakteryjnym. Kwas fusydynowy i jego sole są rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie, wykazują silne działanie powierzchniowe oraz znaczną zdolność do przenikania przez nieuszkodzoną skórę. Kwas fusydynowy w stężeni 0,03-0,12 pg/ml hamuje wzrost prawie wszystkich szczepów Staphylococcus aureus. Kwas fusydynowy w postaci kremu działa również na Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Neisseria spp. i niektóre Clostridium spp.

Mechanizm działania:

Kwas fusydynowy i (lub) sodu fusydynian hamuje syntezę białek bakteryjnych poprzez zablokowanie wydłużania czynnika G. Przyłączanie wydłużonego czynnika G do rybosomów i GTP jest utrudnione, co w rezultacie prowadzi do zatrzymania procesu wytwarzania energii niezbędnej do syntezy białek.

Oporność:

Oporność obserwowana u drobnoustrojów zwykle wrażliwych na kwas fusydynowy jest tylko jednostopniową opornością typu chromosomowego. Wskaźnik mutacji dla tego typu oporności jest in vitro wysoki. Do chwili obecnej nie obserwowano oporności krzyżowej z innymi antybiotykami. Procentowo oporność w populacji gronkowców jest mała.

Uwaga:

Zamieszczony poniżej zakres działania odpowiada zakresowi działania kwasu fusydynowego w postaci o działaniu ogólnym. Po zastosowaniu kwau fusydynowego w postaci do stosowania miejscowego, jego stężenia in situ są znacznie większe niż stężenia w osoczu. Istnieją pewne wątpliwości dotyczące kinetyki stężeń in situ, miejscowych warunków fizycznych i chemicznych, mogących zmienić aktywność antybiotyku i stabilność produktu in situ.

Krytyczne punkty odcięcia rozróżniają zazwyczaj wrażliwe gatunki od gatunków, u których problemem może być nabyta oporność i od gatunków z wrodzoną opornością

Zalecenia EUCAST: bakterie z grupy Staphylococcus: S <1 mg/l, R >1 mg/l.

Częstość występowania nabytej oporności niektórych gatunków drobnoustrojów może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu wyizolowania danego drobnoustroju. Dlatego też, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń, należy brać pod uwagę lokalne dane dotyczące oporności. W razie konieczności należy zwrócić się do eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalną lekooporność przydatność tego produktu leczniczego w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.

Klasyfikacja drobnoustrojów_

Zazwyczaj wrażliwe gatunki Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus spp. metycylinowrażliwe Bakterie beztlenowe

Clostridium difficile Clostridium perfringens Peptostreptococcus

Propionibacterium acnes_

Gatunki, dla których problemem może być nabyta oporność (nabyta oporność >10%)

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus spp. metycylinooporne_

Naturalnie oporne drobnoustroje Bakterie tlenowe Gram-dodatnie Streptococcus spp. ($)

Bakterie tlenowe Gram-ujemne Acinetobacter Enterobacteria Pseudomonas spp.

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne_

$ Gatunki które wykazują pośrednią naturalną wrażliwość, w przypadku braku mechanizmów oporności.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Brak danych określających farmakokinetykę kwasu fusydynowego po podaniu miejscowym u ludzi. Jednakże, badania in vitro wskazują, że kwas fusydynowy może przenikać przez nieuszkodzoną skórę u ludzi w stężeniu większym niż najmniejsze stężenia hamujace wzrost wrażliweych drobnoustrojów. Stopień jego przenikania zależy od takich czynników, jak czas trwania narażenia na kwas fusydynowy oraz stan skóry.

Metabolizm i eliminacja

Kwas fusydynowy lub sodu fusydynian są silnie metabolizowane wątrobie i wydalane głównie z żółcią oraz w niewielkiej ilości z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania z kwasem fusydynowym nie ujawniły istotnego działania genotoksycznego.

Badania dotyczące działania embriotoksycznego nie ujawniły potencjalnego działania rakotwórczego. Nie ma innych, posiadających znaczenie, danych nieklinicznych, uzupełniających dane podane w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Alkohol cetylowy Lanolina Parafina ciekła

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa wewnątrz powlekana, z aluminiową membraną i zakrętką z PE, zawierająca 10 g, 15 g lub 30 gmaści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Spirig Pharma Europe GmbH, Teich Starsse 66, D-79539 Lorrach, Niemcy.

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17792

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 20.01.2011r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 20.01.2011r.

Dermafusin