+ iMeds.pl

Dermopanten 50 mg/gUlotka Dermopanten

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DERMOPANTEN, 50 mg/g, maść

(Dexpanthenolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dermopanten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermopanten

3.    Jak stosować Dermopanten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dermopanten

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Dermopanten i w jakim celu się go stosuje

Dermopanten jest maścią zawierającą substancję czynną deksopantenol.

Deksopantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę jest metabolizowany do kwasu pantotenowego.

Kwas pantotenowy jest składnikiem koenzymu A, który jest niezbędny do prawidłowej czynności

nabłonka i skóry, oraz wpływa na regenerację skóry.

Wskazania

-    Leczenie powierzchownych ran, takich jak otarcia, skaleczenia, pęknięcia skóry, oparzenia, podrażnienia skóry (np. po nadmiernym nasłonecznieniu, radioterapii, naświetlaniu lampą kwarcową), niewielkie zapalenia skóry, owrzodzenia.

-    Lek jest wskazany szczególnie w leczeniu skóry suchej.

-    W pielęgnacji brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią - zapobieganie i leczenie otarć oraz podrażnień brodawek sutkowych.

-    W pielęgnacji niemowląt - zapobieganie i leczenie odparzeń oraz zapaleń skóry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermopanten

Kiedy nie stosować leku Dermopanten

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych odczynów uczuleniowych, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem;

-    na duże, głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami.

Dermopanten a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dermopanten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować Dermopanten

Lek przeznaczony jest do stosowania na skórę.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej:

- W leczeniu powierzchownych ran należy nakładać lek raz lub kilka razy na dobę, w zależności od stanu miejscowego.

- W pielęgnacji brodawek sutkowych kobiet karmiących piersią należy nakładać na brodawki kompres z maści. Przed każdym karmieniem piersią brodawki należy umyć.

- W pielęgnacji niemowląt należy nakładać lek przy każdej zmianie pieluchy, po wcześniejszym przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

Przerwanie stosowania leku Dermopanten

Należy przerwać stosowanie leku Dermopanten i zwrócić się o pomoc do lekarza w przypadkach wystąpienia miejscowych odczynów uczuleniowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku mogą wystąpić miejscowe odczyny uczuleniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Dermopanten

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dermopanten

-    Substancj ą czynną leku jest deksopantenol.

1 g maści zawiera 50 mg deksopantenolu.

-    Pozostałe składniki to: wazelina biała, wosk biały, parafina ciekła, polisorbat 80, substancja poprawiająca zapach Nagietki Y66, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dermopanten i co zawiera opakowanie

Dermopanten jest jednolitą, białą lub kremową maścią.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa, w tekturowym pudełku, zawierająca 30 g maści.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3

Dermopanten

Charakterystyka Dermopanten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DERMOPANTEN, 50 mg/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 50 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jednorodna, biała lub kremowa maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie powierzchownych ran, takich jak otarcia, skaleczenia, pęknięcia skóry, oparzenia, podrażnienia skóry (np. po nadmiernym nasłonecznieniu, radioterapii, naświetlaniu lampą kwarcową), niewielkie zapalenia skóry, owrzodzenia.

Produkt leczniczy jest wskazany szczególnie w leczeniu skóry suchej.

-    W pielęgnacji brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią - zapobieganie i leczenie otarć oraz podrażnień brodawek sutkowych.

-    W pielęgnacji niemowląt - zapobieganie i leczenie odparzeń oraz zapaleń skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę.

-    W leczeniu powierzchownych ran należy nakładać produkt leczniczy raz lub kilka razy na dobę, w zależności od stanu miejscowego.

-    W pielęgnacji brodawek sutkowych kobiet karmiących piersią należy nakładać na brodawki kompres z maści. Przed każdym karmieniem piersią brodawki należy umyć.

-    W pielęgnacji niemowląt należy nakładać produkt leczniczy przy każdej zmianie pieluchy, po wcześniejszym przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Dermopanten:

-    w razie uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych odczynów uczuleniowych, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem;

-    na duże, głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży tylko po zaleceniu przez lekarza.

W przypadku stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dermopanten maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe odczyny uczuleniowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dermatologii, w leczeniu ran i owrzodzeń, kod ATC: D03AX03

Deksopantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę jest metabolizowany do kwasu pantotenowego. Kwas pantotenowy jest składnikiem koenzymu A, który jest niezbędny do prawidłowej czynności nabłonka i skóry. Wpływa na regenerację skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Deksopantenol jest bardzo dobrze wchłaniany przez skórę i metabolizowany do kwasu pantotenowego. Wieloletnie obserwacje kliniczne dowodzą, że substancja czynna preparatu nie wywołuje działania układowego. Po nałożeniu na skórę ok. 80 do 90 % deksopantenolu przenika do wnętrza warstwy rogowej naskórka. W warstwie rogowej naskórka deksopantenol jest szybko przekształcany do postaci aktywnej jaką jest kwas pantotenowy.

Kwas pantotenowy po podaniu doustnym łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i przenika do wszystkich tkanek. Około 70 % kwasu pantotenowego wydalane jest z moczem, pozostała część z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przedklinicznych deksopantenolu po podaniu na skórę szczurów dawka NOEL (największa dawka o niewidocznym wpływie na czynności życiowe organizmu doświadczalnego) wynosiła 9 g/kg masy ciała.

Brak danych o ograniczonej tolerancji miejscowej deksopantenolu.

Brak doniesień o ewentualnych działaniach pierwotnie drażniących, alergizujących i fototoksycznych. Brak danych o wpływie deksopantenolu na rozrodczość, tj. na płodność, rozwój przed i pourodzenio-wy zwierząt doświadczalnych.

Brak doniesień literaturowych na temat rakotwórczych właściwości deksopantenolu.

W standardowych układach doświadczalnych in vitro, obejmujących komórki pro- i eukariotyczne, nie stwierdzono działania mutagennego deksopantenolu ani ewentualnych metabolitów powstaj ących pod wpływem enzymów mikrosomalnych z wątroby szczurów indukowanych Aroclorem 1254.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Wosk biały Parafina ciekła Polisorbat 80

Substancja poprawiająca zapach Nagietki Y66 Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu w tekturowym pudełku.

30 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8652

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 marca 2001 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 4 z 4

Dermopanten