+ iMeds.pl

Dermovate 0,5 mg/gUlotka Dermovate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dermovate, 0,5 mg/g, krem

(Clobetasoli propionas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dermovate krem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermovate krem

3.    Jak stosować lek Dermovate krem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dermovate krem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Dermovate krem i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Dermovate krem jest klobetazolu propionian, kortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Dermovate krem jest wskazany do krótkotrwałego leczenia miejscowego chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

•    łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

•    liszaj płaski,

•    toczeń rumieniowaty (DLE),

•    nawracający wyprysk,

•    trudne w leczeniu choroby skóry, których dotychczasowe leczenie słabszymi kortykosteroidami okazało się nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermovate krem

Kiedy nie stosować leku Dermovate krem:

Jeśli pacjent ma:

•    uczulenie (nadwrażliwość) na klobetazolu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    nieleczone zakażenia skórne,

•    trądzik różowaty,

•    trądzik pospolity,

•    zapalenie skóry w okolicy ust,

•    świąd bez stanu zapalnego,

•    świąd okolicy odbytu i narządów płciowych,

•    u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Dermovate krem należy stosować ostrożnie u osób z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania leku, zwłaszcza u dzieci, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, zahamowanie czynności nadnerczy i objawy zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

•    siła działania i formulacja miej scowych steroidów,

•    długość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała,

•    stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach podatnych na wyprzenia lub pod opatrunkiem okluzyjnym - u małych dzieci pielucha może działać jak szczelne ubranie),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub w innych sytuacjach, gdy bariera skórna może być uszkodzona,

•    u dzieci, w porównaniu z dorosłymi może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

U osób starszych lub z niewydolnością nerek i wątroby należy stosować najmniejszą możliwą ilość kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż u nich lek może być wolniej eliminowany z ustroju.

Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić (częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała) do zaników skóry. Z tego względu należy ostrożnie stosować lek na skórę twarzy, zwłaszcza w leczeniu łuszczycy, tocznia i nasilonego wyprysku.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Unikać stosowania leku na powieki, gdyż wielokrotne dostanie się leku do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry lub zaćmy. W razie kontaktu leku z oczami należy je przemyć dużą ilością wody.

W razie pojawienia się objawów wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych leczonych lekiem Dermovate krem lekarz może zadecydować o natychmiastowym przerwaniu leczenia i podać pacjentowi leki przeciwdrobnoustrojowe o działaniu ogólnym.

Jeśli lek Dermovate krem jest stosowany do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych, mogą w trakcie leczenia wystąpić reakcje alergiczne lub może się pojawić miejscowe zakażenie skóry.

W razie konieczności stosowania leku pod opatrunkiem okluzyjnym należy dokładnie oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu ryzyka wystąpienia tolerancji na lek, zaostrzenia zmian chorobowych, rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem Dermovate krem.

Inne leki i Dermovate krem

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Lek Dermovate krem może wchodzić w reakcje z takimi lekami, jak:

•    rytonawir,

•    itrakonazol.

Należy poinformować lekarza, jeśli przyjmuje się któryś z powyższych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Dermovate krem. Stosowanie leku Dermovate krem podczas ciąży lub karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka. Produkt należy stosować z minimalną częstością przez maksymalnie krótki czas.

W okresie karmienia piersią lek Dermovate krem nie powinien być stosowany na pierś, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu przez noworodka.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Dermovate krem miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Dermovate krem zawiera

chlorokrezol, alkohol cetostearylowy i glikol propylenowy.

Ze względu na zawartość chlorokrezolu lek może powodować reakcje alergiczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego i glikolu propylenowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować lek Dermovate krem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Dermovate krem jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy pokrywać cienką warstwą leku raz lub dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Należy się upewnić, że zastosowano najmniejszą możliwą dawkę kremu.

Lek Dermovate krem należy odstawiać stopniowo - nie należy gwałtownie przerywać leczenia, gdyż może to doprowadzić do nawrotu choroby.

Zazwyczaj leczenie lekiem Dermovate krem trwa kilka dni. Jeśli nie ma poprawy po 2 - 4 tygodniach leczenia, należy się skontaktować z lekarzem w celu ustalenia dalszego leczenia.

Jeśli lekarz uzna, że niezbędne jest dalsze leczenie kortykosteroidami - zastosuje kortykosteroidy o słabszym działaniu.

W stanach opornych na leczenie (np. zmiany łuszczycowe na łokciach i kolanach) lekarz może zalecić stosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez stosowanie leku bez opatrunku okluzyjnego.

W razie stosowania leku na skórę twarzy należy ograniczyć leczenie do kilku dni i nie stosować opatrunku okluzyjnego.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów o silnym działaniu lekarz po uzyskaniu poprawy powinien zakończyć leczenie lekiem Dermovate krem.

Lekarz może ponownie zalecić stosowanie leku Dermovate krem w zaostrzeniach choroby.

U dzieci, osób starszych i z niewydolnością nerek lub wątroby powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dermovate krem

Wystąpienie objawów ostrego przedawkowania jest mało prawdopodobne. W przypadku długotrwałego lub nieprawidłowego użycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dermovate krem

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek najszybciej jak jest to możliwe, zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dermovate krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien się upewnić, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawiono objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek Dermovate krem.

Działania niepożądane występujące często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

•    Świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów stosujących lek):

•    Miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy.

•    Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazja).

Długotrwałe leczenie oraz stosowanie produktu leczniczego w dużych dawkach może prowadzić do rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych, szczególnie gdy go stosowano w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

•    Nadwrażliwość.

•    Zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia (zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi)/glikozuria (glukoza w moczu), zaćma, nadciśnienie tętnicze, wzrost masy ciała/otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów.

•    Zakażenia oportunistyczne.

•    Ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka.

•    Podrażnienie skóry lub ból w miej scu podania.

Jeśli nasili się którykolwiek z tych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Dermovate krem

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Dermovate krem

Substancją czynną leku jest klobetazolu propionian (0,5 mg/g).

Ponadto lek zawiera:glicerolu monostearynian, arlacel 165, wosku pszczelego substytut, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy, chlorokrezol, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Dermovate krem i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 25 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

1)    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań Polska

lub

2)    Glaxo Wellcome Operations Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham, DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Luty 2013

6

2011.08.31 Dermovate krem PIL - GDS10 06/2011

Dermovate

Charakterystyka Dermovate

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermovate 0,5 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Ze względu na zawartość chlorokrezolu produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego i glikolu propylenowego produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Klobetazolu propionian do stosowania miejscowego jest silnym kortykosteroidem wskazanym dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 12. roku życia w leczeniu objawów reagujących na leczenie kortykosteroidami chorób skóry, takich jak:

•    łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych),

•    liszaj płaski,

•    toczeń rumieniowaty (DLE),

•    nawracający wyprysk,

•    trudne w leczeniu choroby skóry, w których dotychczasowe leczenie słabszymi kortykosteroidami okazało się nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Krem należy stosować raz lub dwa razy na dobę, delikatnie wcierając niewielką jego ilość w miejsca chorobowo zmienione. Klobetazolu propionian należy stosować w najmniejszej możliwej ilości zapewniającej korzyści lecznicze.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów o silnym działaniu należy po uzyskaniu poprawy stopniowo wycofać stosowanie kremu Dermovate, a jako terapię podtrzymującą zastosować emolienty.

Produkt leczniczy może być zastosowany ponownie w zaostrzeniach choroby.

Zazwyczaj leczenie kremem Dermovate trwa kilka dni.

Terapii bez kontroli lekarskiej nie należy prowadzić dłużej niż 2-4 tygodnie.

Jeżeli nie uzyskuje się poprawy, należy ponownie przeanalizować wskazania do stosowania produktu leczniczego.

Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie kortykosteroidami, należy stosować produkty lecznicze zawierające kortykosteroidy o mniejszej sile działania, zapewniające kontrolę objawów choroby.

W chorobach opornych na leczenie, zwłaszcza przebiegających z hiperkeratozą, skuteczność produktu leczniczego może być zwiększona przez zastosowanie opatrunku okluzyjnego (np. z folii polietylenowej) tylko na noc. Przynosi to zazwyczaj wyraźną poprawę, która może być podtrzymywana przez stosowanie produktu leczniczego bez opatrunku okluzyjnego.

Podczas leczenia atopowego zapalenia skóry, po uzyskaniu poprawy należy stopniowo wycofać stosowanie kremu i zastosować emolient jako terapię podtrzymującą. Gwałtowne przerwanie stosowanie klobetazolu propionianu może doprowadzić do nawrotu choroby.

U dzieci, osób starszych i z niewydolnością nerek lub wątroby powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować kremu Dermovate w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na klobetazolu propionian lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    nieleczone infekcje skórne,

•    trądzik różowaty,

•    trądzik pospolity,

•    zapalenie skóry w okolicy ust,

•    świąd bez stanu zapalnego,

•    świąd okolicy odbytu i narządów płciowych,

•    u dzieci poniżej 12. roku życia

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Klobetazolu propionian należy stosować ostrożnie u chorych z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub jakiekolwiek substancje pomocnicze produktu leczniczego w wywiadzie. Miejscowe reakcje nadwrażliwości (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) mogą przypominać objawy leczonych chorób.

Należy unikać długotrwałego stosowania kremu Dermovate.

U niektórych chorych, na skutek zwiększonego wchłaniania układowego miejscowo stosowanych kortykosteroidów, mogą się pojawić objawy hiperkortyzolizmu (zespołu Cushinga) oraz odwracalne zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza prowadzące do niedoborów glikokortykosteroidów. Jeżeli obserwuje się powyższe objawy, należy stopniowo odstawiać lek poprzez zmniejszanie częstotliwości stosowania lub zastosowanie kortykosteroidu o mniejszej sile działania. Gwałtowne przerwanie leczenia może prowadzić do niedoborów glikokortykosteroidów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

•    siła działania i formulacja miejscowych steroidów,

•    długość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała, stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach podatnych na wyprzenia lub pod opatrunkiem okluzyjnym - u małych dzieci pielucha może działać jak szczelne ubranie),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub innych sytuacjach, gdy bariera skórna może być uszkodzona,

•    u dzieci, w porównaniu z dorosłymi, może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Dzieci

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego u dzieci, ze względu na możliwość zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia objawów zespołu Cushinga, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę maści przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Osoby w wieku podeszłym

W badaniach klinicznych nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedzi na leczenie u osób w podeszłym wieku w porównaniu z osobami młodszymi. Większa częstość występowania upośledzonej czynności wątroby lub nerek u osób w podeszłym wieku może powodować wolniejszą eliminację leku w przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Niewydolność nerek lub wątroby

W przypadku wchłaniania się i wystąpienia działań ogólnych (gdy produkt jest stosowany długotrwale na dużą powierzchnię) metabolizm i eliminacja mogą być spowolnione i w związku z tym wzrasta ryzyko toksyczności ogólnoustrojowej. Dlatego też należy stosować najmniejszą wskazaną dawkę kremu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Ryzyko zakażeń bakteryjnych pod opatrunkiem okluzyjnym

W razie konieczności zastosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym należy oczyścić skórę przed nałożeniem opatrunku, gdyż ciepło i wilgoć związane ze stosowaniem opatrunków okluzyjnych sprzyjają rozwojowi zakażeń bakteryjnych.

Łuszczyca

Kortykosteroidy w łuszczycy należy stosować miejscowo ostrożnie, z uwagi na stwierdzone ryzyko wystąpienia tolerancji na produkt leczniczy, ryzyko zaostrzenia zmian w wyniku tzw. efektu z odbicia po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego, ryzyko rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, ryzyko miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów wynikających z nadmiernego wchłaniania produktu leczniczego przez uszkodzoną skórę. Jeśli produkt jest stosowany w łuszczycy, konieczny jest nadzór lekarza.

Współistniejące infekcje

W razie wtórnego zakażenia w obrębie zmian zapalnych należy zastosować miejscowo leczenie przeciwdrobnoustrojowe. W przypadku rozszerzania się zakażenia należy przerwać miejscowe leczenie kortykosteroidami i zastosować produkt leczniczy przeciwdrobnoustrojowy o działaniu ogólnym.

Owrzodzenia kończyn dolnych

Miejscowo stosowane kortykosteroidy używa się czasami do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych. Stosowanie w takim przypadku może być związane z większą częstością występowania reakcji miejscowej nadwrażliwości i wzrostem ryzyka miejscowych zakażeń.

Stosowanie na skórę twarzy

Stosowanie kortykosteroidów na skórę twarzy może prowadzić, częściej niż w przypadku stosowania na skórę innych okolic ciała, do zaników skóry. Należy wziąć to pod uwagę, szczególnie w leczeniu łuszczycy, tocznia i nasilonego wyprysku.

Stosowanie na skórę twarzy należy ograniczyć do kilku dni.

Stosowanie na powieki

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym. Unikać stosowania na powieki, gdyż wielokrotne dostawanie się produktu leczniczego do worka spojówkowego może doprowadzić do wystąpienia jaskry lub zaćmy. W razie kontaktu produktu leczniczego z oczami należy je przemyć dużą ilością wody.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia kremem Dermovate..

Ze względu na zawartość chlorokrezolu produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego i glikolu propylenowego produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie leków, które hamują aktywność CYP3A4 (np. rytonawir, itrakonazol), powoduje spowolnienie metabolizmu kortykosteroidów, prowadząc do nasilenia ich działania ogólnoustrojowego. Stopień, w jakim ta interakcja ma znaczenie kliniczne, zależy od dawki i drogi podania kortykosteroidów oraz od nasilenia działania inhibitora CYP3A4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dane dotyczące stosowania klobetazolu propionianu u ciężarnych kobiet są ograniczone. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt powodowało wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Związek tych danych ze stosowaniem u ludzi nie został potwierdzony. Stosowanie klobetazolu propionianu podczas ciąży powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Produkt należy stosować z minimalną częstością przez maksymalnie krótki czas.

Karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania miejscowego kortykosteroidów podczas karmienia piersią nie zostało określone. Nie wiadomo, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą się wchłaniać wystarczająco, aby w mleku matki osiągnęły oznaczalne stężenia. Stosowanie klobetazolu propionianu podczas karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka. W okresie karmienia piersią nie należy stosować klobetazolu propionianu na pierś, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu przez noworodka.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu miejscowo stosowanych kortykosteroidów na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak doniesień.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uporządkowane według klasyfikacji układów narządowych i częstości występowania. Częstość jest określona następująco: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często zostały określone głównie na podstawie badań klinicznych. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko zostały określone na podstawie spontanicznych zgłoszeń.

Zakażenia i infestacje

Bardzo rzadko: zakażenia oportunistyczne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:nadwrażliwość.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,

objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia/glikozuria, zaćma, nadciśnienie tętnicze, wzrost masy ciała/otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry.

Niezbyt często: miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy, teleangiektazja.

Bardzo rzadko: ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: podrażnienie skóry lub ból w miejscu podania.

4.9    Przedawkowanie

Wystąpienie ostrego przedawkowania leku jest mało prawdopodobne. W przypadku długotrwałego, nadmiernego dawkowania bądź nieprawidłowego użycia produktu leczniczego mogą się pojawiać objawy hiperkortyzolizmu (zespół Cushinga).

W razie przedawkowania należy stopniowo odstawiać klobetazolu propionian poprzez zmniejszanie częstości stosowania lub zastosowanie kortykosteroidu o mniejszej sile działania z uwagi na ryzyko wystąpienia niedoborów glikokortykosteroidów.

Może wystąpić konieczność leczenia szpitalnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kortykosteroidy o bardzo silnym działaniu.

Kod ATC: D 07AD 01.

Mechanizm działania:

Miejscowo stosowane kortykosteroidy działają przeciwzapalnie przez wielokierunkowy wpływ hamujący na późne fazy reakcji alergicznych, w tym: zmniejszają gęstość komórek tucznych, hamują chemotaksję i aktywację eozynofili, zmniejszają wytwarzanie cytokin przez limfocyty, monocyty, komórki tuczne oraz hamują proces metabolizmu kwasu arachidonowego.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy działają przeciwzapalnie, przeciwświądowo oraz kurcząco na naczynia krwionośne..

Klobetazolu propionian jest kortykosteroidem o bardzo silnym działaniu przeznaczonym do stosowania miejscowego. Wywiera bardzo silny wpływ przeciwzapalny.. Najważniejszym efektem działania klobetazolu propionianu na skórę jest niespecyficzna reakcja przeciwzapalna, będąca skutkiem zwężenia naczyń i zmniejszenia wytwarzania kolagenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Przezskórne przenikanie klobetazolu propionianu wykazuje zmienność osobniczą i może się zwiększyć po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego lub gdy skóra jest zmieniona chorobowo, w tym przez proces zapalny.

Przezskórne wchłanianie produktu leczniczego najprawdopodobniej uaktywnia ogólnoustrojowe procesy metabolizmu steroidów. Jednakże metabolizm klobetazolu nigdy nie został w pełni poznany.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Karcynogenność/Mutagenność:

Nie przeprowadzono długoterminowych badań na zwierzętach w celu oceny potencjalnej karcynogenności klobetazolu propionianu.

Genotoksyczność:

Klobetazolu propionian nie wykazywał działań genotoksycznych w badaniach in vitro na komórkach bakteryjnych.

Płodność:

Podawanie podskórne klobetazolu propionianu ciężarnym samicom szczurów w dawkach od 6,25 do 50 pg/kg/dobę nie miało wpływu na gody, a płodność była obniżona tylko przy dawce 50 pg/kg/dobę.

Ciąża:

Podawanie podskórne klobetazolu propionianu ciężarnym myszom (>100 ąg/kg/dobę) oraz ciężarnym szczurom (400 mi gr.g/kg/dobę) oraz ciężarnym królikom (1 do 10 ąg/kg/dobę) powodowało uszkodzenie płodu, w tym rozszczep wargi i podniebienia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glicerolu monostearynian Arlacel 165

Wosku pszczelego substytut

Alkohol cetostearylowy

Glikol propylenowy

Chlorokrezol

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zawierająca 25 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0047

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.09.1992 / 2008-09-16

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermovate krem SmPC — GDS10 2011.08

Dermovate