Imeds.pl

Dermovate 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dermovate, 0,5 mg/ml, roztwór na skórę

(Clobetasoli propionas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dermovate roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermovate roztwór na skórę

3.    Jak stosować lek Dermovate roztwór na skórę

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dermovate roztwór na skórę

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Dermovate, roztwór na skórę i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Dermovate roztwór na skórę jest klobetazolu propionian, kortykosteroid o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę owłosionej głowy.

Dermovate roztwór na skórę jest wskazany do leczenia miejscowego chorób zapalnych skóry owłosionej głowy, takich jak:

•    łuszczyca,

•    trudne w leczeniu postacie wyprysku, w których dotychczas stosowane leczenie słabszymi lekami steroidowymi okazało się nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dermovate roztwór na skórę

Kiedy nie stosować leku Dermovate roztwór na skórę

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na klobetazolu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).,

•    jeśli u pacjenta występują zakażenia owłosionej skóry głowy,

u dzieci poniżej 12 miesiąca życia, u których występują choroby skóry, w tym choroby zapalne skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Dermovate roztwór na skórę należy stosować ostrożnie u osób z nadwrażliwością na miejscowo stosowane kortykosteroidy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego Dermovate roztwór na skórę.

Należy poinformować pacjenta, aby unikał w trakcie leczenia:

•    palenia podczas aplikacji produktu leczniczego,

ognia, płomieni i urządzeń grzewczych, w tym suszarek do włosów, po aplikacji produktu leczniczego.

Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Nie stosować w pobliżu ognia.

Po zastosowaniu leku Dermovate roztwór na skórę pacjent powinien umyć ręce.

Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Należy unikać ciągłego, długotrwałego leczenia lekiem Dermovate roztwór na skórę, szczególnie u dzieci, u których w krótkim czasie może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego (uszczelniającego).

Czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia działań ogólnoustrojowych:

•    siła działania i formulacja miejscowych steroidów,

•    długość ekspozycji,

•    stosowanie na duże powierzchnie ciała,

•    stosowanie na szczelnie osłonięte obszary skóry (np. w okolicach wyprzeniowych lub pod opatrunkiem okluzyjnym - u małych dzieci pielucha może działać jak szczelne ubranie),

•    zwiększone uwodnienie warstwy rogowej naskórka,

•    stosowanie na obszary, gdzie skóra jest cienka - np. na skórę twarzy,

•    stosowanie na uszkodzoną skórę lub w przypadku innych sytuacji, gdy bariera skórna może być uszkodzona,

•    u dzieci, w porównaniu z dorosłymi, może dochodzić do wchłaniania proporcjonalnie większej ilości miejscowo stosowanych kortykosteroidów i w związku z tym mogą być bardziej podatne na ogólnoustrojowe działania niepożądane.

U osób starszych lub z niewydolnością nerek i wątroby należy stosować najmniejszą możliwą ilość roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby, gdyż u nich lek może być wolniej eliminowany z ustroju, gdyż może u nich wystąpić wolniejsza eliminacja leku z organizmu.

W razie pojawienia się cech wtórnego zakażenia lekarz może natychmiast przerwać leczenie i podać pacjentowi leki przeciwdrobnoustrojowe o działaniu ogólnym.

Jeśli lek Dermovate roztwór jest stosowany do leczenia zapalenia skóry wokół przewlekłych zmian owrzodzeniowych kończyn dolnych, mogą w trakcie leczenia wystąpić reakcje alergiczne lub może się pojawić miejscowe zakażenie skóry.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarską. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu ryzyka wystąpienia tolerancji na lek, zaostrzenia zmian chorobowych, rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej, działania toksycznego wynikającego z nadmiernego wchłaniania leku przez uszkodzoną skórę.

Lekarz powinien zalecić stosowanie kortykosteroidów o najmniejszej sile działania, zapewniających kontrolę objawów choroby.

Lepkość roztworu na skórę została tak dostosowana, aby lek Dermovate roztwór na skórę można było łatwo rozprowadzić na skórze głowy. Kształt butelki i jej wylot (końcówka) umożliwiają łatwe stosowanie roztworu bezpośrednio na skórę owłosionej głowy.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub reakcje nadwrażliwości, należy zaprzestać leczenia lekiem Dermovate roztwór na skórę.

Inne leki i Dermovate roztwór na skórę

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Lek Dermovate roztwór na skórę może wchodzić w reakcje z takimi lekami, jak:

•    rytonawir,

•    itrakonazol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.. Lekarz oceni, czy pacjentka może stosować lek Dermovate roztwór na skórę. Stosowanie leku Dermovate roztwór na skórę podczas ciąży lub karmienia piersią powinno być rozważane tylko w przypadku, kiedy spodziewane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka. Produkt powinno się stosować z minimalną częstością przez maksymalnie krótki czas.

Jeśli Dermovate roztwór jest stosowany w trakcie karmienia piersią, należy uważać żeby nie dostał się w okolicę piersi aby zapobiec przypadkowemu spożyciu przez noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Dermovate, roztwór na skórę miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Dermovate roztwór na skórę

Lek Dermovate roztwór na skórę należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę owłosionej głowy.

Należy się upewnić, że zastosowano najmniejszą możliwą dawkę roztworu na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy pokrywać cienką warstwą leku dwa razy na dobę, rano i wieczorem, aż do uzyskania poprawy. Jeżeli pacjent zamierza myć włosy, powinien zastosować produkt leczniczy dopiero po umyciu włosów.

Sposób stosowania

1.    Zdjąć osłonę końcówki butelki.

2.    Końcówkę butelki skierować pomiędzy pasma włosów nad zmienioną chorobowo skórę głowy.

3.    Nacisnąć delikatnie butelkę i dokładnie pokryć skórę roztworem.

4.    Po zastosowaniu leku Dermovate roztwór na skórę należy umyć ręce.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych steroidów o silnym działaniu lekarz po uzyskaniu poprawy powinien zakończyć leczenie lekiem Dermovate roztwór na skórę. Lek Dermovate roztwór na skórę należy odstawiać stopniowo - nie należy gwałtownie przerywać leczenia, gdyż może to doprowadzić do nawrotu choroby.

Lekarz może ponownie zalecić stosowanie leku Dermovate roztwór na skórę w zaostrzeniach choroby.

U dzieci, osób starszych i z niewydolnością nerek lub wątroby powinna być stosowana najmniejsza wskazana dawka roztworu przez najkrótszy czas umożliwiający wyleczenie choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dermovate roztwór na skórę

Wystąpienie objawów ostrego przedawkowania jest mało prawdopodobne. W razie długotrwałego lub nieprawidłowego użycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dermovate roztwór na skórę

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dermovate roztwór na skórę

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dermovate roztwór na skórę może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Dermovate roztwór na skórę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Aby zapobiegać występowaniu objawów niepożądanych, lekarz powinien się upewnić, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę zapewniającą działanie lecznicze.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek Dermovate roztwór na skórę.

Działania niepożądane występujące często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

•    Świąd, miejscowe pieczenie/ból skóry.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów stosujących lek):

•    Miejscowe zmiany zanikowe skóry, rozstępy.

•    Rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazja).

Długotrwałe leczenie oraz stosowanie produktu leczniczego w dużych dawkach może prowadzić do rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych, szczególnie gdy stosowano produkt leczniczy w fałdach skórnych bądź pod opatrunkiem okluzyjnym.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

•    Nadwrażliwość.

•    Zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza,objawy zespołu Cushinga (np. twarz księżycowata, otyłość centralna), opóźnienie wzrostu kostnego u dzieci, osteoporoza, jaskra, hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi)/glikozuria (glukoza w moczu), zaćma, nadciśnienie tętnicze, wzrost masy ciała/otyłość, obniżenie stężenia endogennego kortyzolu, łysienie, łamliwość włosów.

•    Zakażenia oportunistyczne.

•    Ścieńczenie skóry, zmarszczki na skórze, przesuszenie skóry, przebarwienia, nadmierne owłosienie, zaostrzenie objawów choroby pierwotnej, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, łuszczyca krostkowa, rumień, wysypka, pokrzywka.

•    Podrażnienie skóry lub ból w miejscu podania.

Jeśli nasili się którykolwiek z tych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać Dermovate roztwór na skórę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dermovate roztwór na skórę po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dermovate, roztwór na skórę

-    Substancją czynną leku jest klobetazolu propionian, 1 ml roztworu na skórę zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu.

-    Inne składniki leku to karbomer, alkohol izopropylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dermovate, roztwór na skórę i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu na skórę.

Opakowanie leku to butelka z końcówką dozującą i zakrętką z polietylenu, zawierająca 25 ml, 50 ml lub 100 ml roztworu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36 23843 Bad Oldesloe Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2013