+ iMeds.pl

Dernilan -Ulotka Dernilan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DERNILAN

maść

Produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Demilan maść ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść

3.    Jak stosować lek Dernilan maść

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dernilan maść

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje

Dernilan maść dzięki skojarzonemu działaniu składników: alantoiny, nikotynamidu (witaminy PP), kwasu salicylowego i kamfory, działa gojąco i przeciwzapalnie. Przyspiesza ziarninowanie, ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

Lek stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść Kiedy nie stosować leku Dernilan maść:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

-    na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zawiera alkohol cetylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Dernilan maść

Brak danych na temat możliwych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory stosowanych miejscowo na skórę.

Kwas salicylowy występujący w maści może nasilać działanie terapeutyczne innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na płodność, dlatego bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Dernilan maść.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dernilan maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Dernilan maść

Skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę.

Maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek.

Po wygojeniu zmian maść stosować l do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, maść Dernilan może powodować działania niepożądane. U osób uczulonych na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne i miejscowe podrażnienia.

Jeśli nasilą się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek Dernilan maść

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi w 100 g leku Dernilan maść są:


Substancje pomocnicze to: wazelina biała, glicerol, woda oczyszczona, alkohol cetylowy, cholesterol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Dernilan maść i co zawiera opakowanie

Dernilan maść jest białą, gęstą, tłustą masą o zapachu kamfory.

Opakowanie stanowi tuba aluminiowa zawierająca 35 g maści, umieszczona w pudełku tekturowym wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Spółka Akcyjna

ul. Św. Mikołaja 65/68, 50 - 951 Wrocław

tel.:    +48 71/ 335 72 25

fax:    +48 71/ 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dernilan

Charakterystyka Dernilan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

DERNILAN, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g maści zawiera: 300 mg alantoiny (Allantoinum), 250 mg nikotynamidu (Nicotinamidum), 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum), 1 g kamfory racemicznej (Camphora racemica).

Substancje pomocnicze wykazujące działanie: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę.

Maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek. Po wygojeniu zmian lek stosować 1 do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Dernilan nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Leku nie należy stosować na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zawiera alkohol cetylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych na temat ewentualnych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory stosowanych miejscowo na skórę.

Kwas salicylowy występujący w maści może nasilać działanie terapeutyczne innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych na temat wpływu produktu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

DERNILAN maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne, miejscowe

podrażnienia).

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono dotychczas żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne preparaty dermatologiczne, kod ATC: D11A. Alantoina pobudza wzrost komórek, stymuluje proces różnicowania i regeneracji. Działa przeciwzapalnie i ściągająco, ułatwia oczyszczanie ran. Przyspiesza ziarninowanie i odbudowę naskórka. Wywołuje długotrwały efekt keratoplastyczny w warstwie rogowej naskórka w postaci zmiękczenia i wygładzenia powierzchni skóry.

Nikotynamid odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry, poprawia ukrwienie skóry i jest niezbędny do prawidłowego rogowacenia się naskórka.

Kwas salicylowy stosowany w obrębie zrogowaciałego naskórka powoduje rozpulchnienie keratyny, zmiękczenie, macerację a następnie złuszczanie. Efekt keratoplastyczny, poprzedzony rozluźnieniem połączeń międzykomórkowych, normalizuje rogowacenie naskórka w miejscu stosowania tej substancji. W ten sposób usuwane są zbędne warstwy zrogowaciałych komórek naskórka.

Kamfora zastosowana zewnętrznie zwęża rozszerzone naczynia włosowate, natomiast rozkurcza zwężone naczynia skórne. Wywiera wpływ rozgrzewający, drażniący. Działa bakteriobójczo, wywołuje subiektywne odczucie zmniejszenia bólu, powoduje przekrwienie skóry.

W wyniku skojarzonego działania wymienionych składników preparat działa gojąco i przeciwzapalnie. Przyśpiesza ziarninowanie, ułatwia usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stosowana na skórę maść DERNILAN wykazuje działanie miejscowe. Efekt terapeutyczny spodziewany jest w miejscu nałożenia maści.

Nie prowadzono badań nad właściwościami farmakokinetycznymi substancji czynnych maści DERNILAN. Teoretycznie wszystkie substancje czynne wchłaniają się przez skórę w ograniczonej ilości, zapewniającej efekt kliniczny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa fachowego została wykluczona toksyczność po podaniu wielokrotnym alantoiny, nikotynamidu, kamfory oraz kwasu salicylowego. Alantoina i nikotynamid charakteryzują się dobrą tolerancją miejscową, nie wykazują działania pierwotnie drażniącego, alergizującego i fototoksycznego. Kamfora natomiast stosowana miejscowo na skórę może powodować działanie drażniące o umiarkowanym nasileniu. Objawy w postaci uczucia pieczenia i mrowienia są krótkotrwałe.

Roztwory etanolowe kwasu salicylowego o stężeniu 1- 20%, stosowane miejscowo na skórę wykazywały działanie pierwotnie drażniące.

Brak danych świadczących o rakotwórczych i mutagennych właściwościach alantoiny, nikotynamidu, kwasu salicylowego i kamfory.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Glicerol

Woda oczyszczona Alkohol cetylowy Cholesterol

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu, w tekturowym pudełku 35 g.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania leku

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław tel.:    +48 71/ 335 72 25

fax:    +48 71/ 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2564

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 07.02.1987 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 05.08.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Dernilan