+ iMeds.pl

Desirett 75 mcgUlotka Desirett

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desirett, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Desirett i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desirett

3.    Jak stosować lek Desirett

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Desirett

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Desirett i w jakim celu się go stosuje

Lek Desirett przeznaczony jest do zapobiegania ciąży.

Lek Desirett zawiera niewielką ilość jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego progestagenu - dezogestrelu. Z tego powodu Desirett nazywany jest tabletką zawierającą tylko progestagen (ang. POP) lub minipigułką.

W przeciwieństwie do tabletki złożonej, tabletka zawierająca tylko progestagen, czyli minipigułka, nie zawiera estrogenu.

Większość tabletek zawierających tylko progestagen, czyli minitabletki, działa przede wszystkim przez zapobieganie wnikaniu plemników do macicy. Nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu jajeczek, co stanowi podstawowe działanie złożonych środków antykoncepcyjnych. Lek Desirett różni się od innych minipigułek tym, że jego dawka w większości przypadków wystarcza, aby zapobiec dojrzewaniu jajeczek. Na skutek tego lek Desirett posiada wysoką skuteczność antykoncepcyjną. W przeciwieństwie do złożonych środków antykoncepcyjnych lek Desirett może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów i przez kobiety karmiące piersią.

Ujemną stroną stosowania leku Desirett jest występowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas jego przyjmowania. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desirett

Lek Desirett, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Desirett

• Jeśli u pacjentki występuje uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

•    Jeśli u pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica oznacza powstawanie skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych (np. kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płuc (zatorowość płucna)).

•    Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości żółtaczka (zażółcenie skóry) lub ciężka choroba wątroby i nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby.

•    Jeśli u pacjentki występuje lub istnieje podejrzenie występowania nowotworu, zależnego od progestagenów, jak niektóre rodzaje raka piersi.

•    Jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.

•    Jeśli u pacjentki występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy pacjentki, należy o tym poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Desirett. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Jeśli którykolwiek z wymienionych stanów pojawi się po raz pierwszy podczas stosowania leku Desirett, należy niezwłocznie zgłosić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Desirett należy zwrócić się do lekarza:

•    jeśli u pacjentki występował kiedykolwiek rak piersi,

•    jeśli u pacjentki występuje rak wątroby, gdyż nie można wykluczyć potencjalnego oddziaływania leku Desirett na raka wątroby,

•    jeśli u pacjentki występowała kiedykolwiek zakrzepica,

•    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,

•    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Inne leki i Desirett”),

•    jeśli u pacjentki występuje gruźlica (patrz punkt „Inne leki i Desirett”),

•    jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie tętnicze,

•    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości ostuda (żółtawo-brunatne plamy, przebarwienia na skórze, zwłaszcza na twarzy); w takim przypadku należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

Jeśli stosuje się lek Desirett w którymkolwiek z tych przypadków, może zajść potrzeba ścisłej obserwacji pacjentki. Lekarz wyjaśni, jak należy postępować.

Desirett i rak piersi

Należy systematycznie badać piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach. Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. W przypadku zaprzestania stosowania pigułek antykoncepcyjnych, ryzyko stopniowo obniża się, tak że 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania leku ryzyko jest takie samo jak w przypadku kobiet, które nigdy nie stosowały pigułek antykoncepcyjnych. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40 rokiem życia, ale ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem pacjentki. Dlatego liczba rozpoznanych przypadków raka piersi jest tym wyższa, im późniejszy wiek pacjentki, do którego nadal przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Mniejsze znaczenie ma to, jak długo tabletki antykoncepcyjne były przyjmowane.

Na każde 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały ich stosowania do 20 roku życia, występuje, 10 lat po zaprzestaniu stosowania, mniej niż 1 dodatkowy przypadek raka piersi. Ponad 4 przypadki zdiagnozowane są u kobiet w tej samej grupie wiekowej, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Podobnie, na 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały stosowania leku do 30 roku życia, występuje 5 dodatkowych przypadków raka piersi. 44 przypadki zdiagnozowane są u kobiet w tej samej grupie wiekowej, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych.

Na 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały stosowania leku do 40 roku życia, występuje 20 dodatkowych przypadków oraz 160 przypadków zdiagnozowanych u kobiet w tej samej grupie wiekowej, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, takie jak lek Desirett, jest podobne do ryzyka występującego u kobiet stosujących tabletki zawierające również estrogeny (tabletki złożone), lecz dane nie są rozstrzygające. Wydaje się, że w przypadku kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne wykryty rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany niż u kobiet, które nie stosowały pigułek antykoncepcyjnych. Nie wiadomo czy ta różnica spowodowana jest stosowaniem pigułek antykoncepcyjnych. Przyczyną może być wcześniejsze rozpoznanie raka piersi, ponieważ kobiety stosujące środki antykoncepcyjne były częściej badane.

Desirett i zakrzepica

W przypadku zaobserwowania potencjalnych objawów zakrzepicy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza (patrz też „Systematyczne badania kontrolne”). Zakrzepica oznacza tworzenie się skrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne. Zakrzepica czasem rozwija się w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli zakrzep oderwie się od żyły w miejscu jego utworzenia, wówczas może przemieścić się do tętnic płuc i zablokować je, powodując tak zwaną „zatorowość płucną”. W rezultacie może wystąpić stan zagrożenia życia. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko. Może wystąpić bez względu na to, czy kobieta stosuje tabletki antykoncepcyjne, czy też nie. Choroba ta może również rozwinąć się w czasie ciąży. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest wyższe u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet, które ich nie stosują. Uważa się, że w przypadku pigułek zawierających tylko progestagen, takich jak lek Desirett, ryzyko to jest mniejsze niż w przypadku stosowania tabletek zawierających również estrogeny (tabletek złożonych).

Inne leki i Desirett

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub produktach ziołowych stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjentka planuje stosować. Niektóre leki mogą zaburzać prawidłowe działanie leku Desirett.

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat i fenobarbital), gruźlicy (np. ryfampicyna), zakażeń HIV (np. rytonawir) lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina), rozstroju żołądka (węgiel aktywowany), stanów depresyjnych (produkt ziołowy z dziurawca zwyczajnego).

Lekarz udzieli pacjentce informacji, czy należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.

Lek Desirett może także wpływać na mechanizm działania niektórych leków w organizmie, powodując nasilenie ich działania (np. leków zawierających cyklosporynę) lub osłabienie ich skuteczności.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Kobiety w ciąży lub podejrzewające że są w ciąży nie mogą stosować leku Desirett.

Karmienie piersią

Lek Desirett może być stosowany w trakcie karmienia piersią. Lek Desirett nie wpływa na wytwarzanie mleka ani na jego jakość. Jednak niewielka ilość substancji czynnej leku Desirett przechodzi do mleka.

Zdrowie dzieci karmionych piersią przez 7 miesięcy, których matki stosowały lek Desirett obserwowano do ukończenia 2,5 roku życia. Nie zaobserwowano wpływu na wzrost i rozwój dzieci.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli kobieta karmi piersią i chce stosować lek Desirett. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Desirett nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Desirett zawiera laktozę

Lek Desirett zawiera laktozę (cukier mleczny) i olej sojowy.

Pacjentki, które lekarz poinformował o nietolerancji niektórych cukrów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem opisywanego leku.

Pacjentki, które sa uczulone na orzeszki ziemne lub soję nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

Stosowanie u młodzieży

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowanie u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Systematyczne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Desirett należy regularnie zgłaszać się do lekarza co najmniej dwa

razy w roku.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

•    jeśli u pacjentki występuje silny ból lub obrzęk którejkolwiek z kończyn dolnych, niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszność, nietypowy kaszel, zwłaszcza odkrztuszanie krwią (wskazujące na możliwość powikłań zakrzepowych);

•    jeśli u pacjentki występuje nagły, silny ból żołądka lub zażółcenie powłok skórnych (wskazujące na możliwość problemów dotyczących wątroby);

•    jeśli u pacjentki występuje guzek w piersi (wskazujący na możliwość raka piersi);

•    jeśli u pacjentki występuje nagły lub silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy żołądka (wskazujący na możliwość ciąży ektopowej, czyli pozamacicznej);

•    jeśli pacjentka ma zostać unieruchomiona lub poddana zabiegowi operacyjnemu (należy skonsultować się z lekarzem na co najmniej cztery tygodnie wcześniej);

•    jeśli u pacjentki występuje nietypowe, nasilone krwawienie z dróg rodnych;

•    jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży.


3. Jak stosować lek Desirett Kiedy i jak stosować lek Desirett

Opakowanie leku Desirett zawiera 28 tabletek. Na blistrze wydrukowane są dni tygodnia, a także strzałki wskazujące kolejność przyjmowania pigułek. Każdy dzień odpowiada jednej tabletce. Za każdym razem podczas rozpoczynania nowego opakowania leku Desirett należy przyjąć tabletkę z górnego szeregu. Nie należy rozpoczynać od dowolnej tabletki. Na przykład rozpoczynając stosowanie leku w środę, należy przyjąć tabletkę z górnego szeregu oznaczoną jako „Śr” (środa). Należy kontynuować przyjmując jedną tabletkę na dobę aż do opróżnienia opakowania. Zawsze należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki. Patrząc na opakowanie tabletek można łatwo sprawdzić, czy przyjęta została już tabletka z określonego dnia. Tabletki trzeba stosować codziennie, mniej więcej o tej samej porze. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Podczas przyjmowania leku Desirett mogą wystąpić krwawienia, należy jednak kontynuować stosowanie tabletek tak jak wcześniej. Po opróżnieniu opakowania, przyjmowanie tabletek z nowego opakowania leku Desirett należy rozpocząć następnego dnia - a zatem bez przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Desirett

Jeśli w poprzednim miesiącu nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Należy poczekać do pojawienia się miesiączki. W pierwszym dniu miesiączki, należy przyjąć pierwszą tabletkę leku Desirett. Nie trzeba stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych.

Stosowanie tabletek można również rozpocząć pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu, ale w tym przypadku przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej (metody mechanicznej).

Zmiana z tabletki złożonej, systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra transdermalnego

Stosowanie leku Desirett można rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnie stosowanego opakowania środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra transdermalnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra). Jeśli opakowanie aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego zawiera również tabletki, które nie zawierają substancji czynnej, wówczas można rozpocząć stosowanie leku Desirett następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną (w razie wątpliwości, o którą tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Jeśli będą przestrzegane wymienione wyżej wskazówki, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej.

Najpóźniej stosowanie leku można rozpocząć w następnym dniu po przerwie w stosowaniu tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego, plastrów lub po przyjęciu ostatniej tabletki aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego, która nie zawiera substancji czynnej. W takim przypadku, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innej tabletki zawierającej tylko progestagen (minitabletki)

Stosowanie leku Desirett można rozpocząć dowolnego dnia, natychmiast po zaprzestaniu stosowania poprzedniej tabletki zawierającej tylko progestagen. Nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Zmiana z wstrzyknięcia, implantu lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang. IUD)

Stosowanie leku Desirett należy rozpocząć w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie trzeba stosować dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie

Stosowanie leku Desirett po porodzie można rozpocząć w okresie od 21 do 28 dni po urodzeniu dziecka. W przypadku późniejszego rozpoczynania stosowania środka antykoncepcyjnego należy podczas pierwszego cyklu przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metodę mechaniczną).

Jednakże, jeśli doszło już do stosunku płciowego, wówczas przed rozpoczęciem stosowania leku Desirett należy wykluczyć zajście w ciążę. Dodatkowe informacje dotyczące kobiet karmiących piersią - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”. Można również poradzić się lekarza.

Po porodzie przedwczesnym lub po poronieniu Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Desirett

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest mniejsze niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna leku Desirett jest zachowana. Pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, zaś kolejną o zwykłej porze.

Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki jest większe niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna leku Desirett może być zmniejszona. Im większa ilość tabletek została pominięta, tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej. Ostatnią pominiętą tabletkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej, zaś kolejne tabletki o zwykłej porze. Należy także stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną (metodę mechaniczną) przez kolejnych 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli pominięto jedną lub kilka tabletek w pierwszym tygodniu ich stosowania i doszło do stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymiotów, silnej biegunki)

Należy postępować zgodnie z instrukcjami w przypadku pominięcia tabletek, przedstawionymi w punkcie Pominięcie zastosowania leku Desirett.

W przypadku wystąpienia wymiotów lub silnej biegunki bądź zastosowania węgla aktywowanego w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki leku Desirett, istnieje ryzyko, że substancja czynna nie została całkowicie wchłonięta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desirett

Brak jest doniesień o ciężkich szkodliwych działaniach spowodowanych przyjęciem w tym samym czasie zbyt wielu tabletek leku Desirett. Objawy, jakie mogą wystąpić w tym przypadku, obejmują nudności, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. W przypadku stwierdzenia, że dziecko przyjęło wiele tabletek, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Desirett

Można przerwać stosowanie leku Desirett w dowolnym czasie. Począwszy od dnia zaprzestania stosowania, pacjentka nie jest dłużej chroniona przed zajściem w ciążę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Desirett zostały opisane w punktach „Rak piersi” i „Zakrzepica”, „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desirett”. Należy przeczytać te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Desirett mogą występować w nieregularnych odstępach krwawienia z dróg rodnych. Mogą one mieć charakter delikatnego plamienia, które nie będzie nawet wymagało stosowania podpasek, bądź intensywniejszego krwawienia, które będzie przypominać skąpe krwawienie miesiączkowe i wymagać będzie stosowania środków higienicznych. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować. Nieregularne krwawienia nie są objawem obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej leku Desirett. Na ogół nie ma konieczności podejmowania żadnych działań, należy dalej stosować lek Desirett. Jeśli jednak krwawienie jest nasilone lub długotrwałe, należy skonsultować się z lekarzem.

•    Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób na 100) to: zmiany nastroju, obniżenie popędu płciowego (libido), bóle głowy, nudności, trądzik, bóle piersi, nieregularne miesiączkowanie lub brak miesiączki, przyrost masy ciała.

•    Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób na 1000) to: zakażenie pochwy, trudności w noszeniu soczewek kontaktowych, wymioty, wypadanie włosów, bolesne miesiączkowanie, torbiel jajnika, uczucie zmęczenia.

•    Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób na 10 000) to: wysypka, pokrzywka, bolesne niebieskoczerwone guzki skóry (rumień guzowaty). Są to zaburzenia skórne.

Oprócz wymienionych działań niepożądanych może również wystąpić mlekotok.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Desirett

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności:” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Desirett

Substancją czynną leku jest: dezogestrel (75 mikrogramów)

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K30, d-a-Tokoferol, olej sojowy, krzemionka koloidalna bezwodna, krzemionka koloidalna uwodniona, kwas stearynowy, hypromeloza 2910, makrogol, dwutlenek tytanu (E 171) (patrz także punkt „Lek Desirett zawiera laktozę”).

Jak wygląda lek Desirett i co zawiera opakowanie

Jeden blister leku Desirett zawiera 28 białych, okrągłych tabletek powlekanych. Każde pudełko zawiera 1, 3 lub 6 blistrów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

Wytwórca

Laboratorios León Farma, S.A. C/ La Vallina s/n Pol. Ind. Navatejera 24008 - León Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Bułgaria Czechy Estonia:

Niemcy:

Węgry:

Litwa:

Łotwa:

Polska:

Rumunia:

Słowacja”

Słowenia:


Velavel 75 microgram film-coated tablets

Desirett 75 mcg

Velavel 0.075 mg

Desirett 75 mcg

Desirett 75 mcg

Desirett 75 mcg

Desirett 75 mikrogramai plévele dengtos tabletés Desirett 75 mikrogramí apvalkotás tabletes Desirett

Desirett 75 micrograme Desirett 75 microgramov

Desirett 75 mikrogramov filmsko oblozene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.08.2013

8/8

Desirett

Charakterystyka Desirett

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Desirett, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna 55 mg, olej sojowy (maksymalnie 0.026 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doustny środek antykoncepcyjny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Droga podania: podanie doustne.

Jak przyjmować tabletki Desirett

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, tak aby odstęp czasowy pomiędzy przyjęciem dwóch tabletek wynosił 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy przyjąć pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. Następnie należy przyjmować jedną tabletkę każdego dnia w sposób ciągły, bez względu na ewentualne krwawienie. Kolejny blister rozpoczyna się bezpośrednio następnego dnia po zakończeniu poprzedniego.

Jak rozpocząć stosowanie tabletek Desirett

Jeżeli nie stosowano żadnej antykoncepcji hormonalnej (w poprzednim miesiącu):

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu (tzn. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego).

Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć w okresie między 2. a 5. dniem cyklu, lecz w takim przypadku podczas pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży:

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się rozpoczęcie stosowania produktu bezpośrednio po poronieniu. W tym przypadku nie ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcyj nych.

Po porodzie lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży:

Stosowanie produktu Desirett po porodzie można rozpocząć przed ponownym wystąpieniem krwawienia miesiączkowego. Jeżeli upłynęło więcej niż 21 dni, należy wykluczyć ciążę i przez pierwszy tydzień stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.

Dodatkowe informacje na temat kobiet karmiących piersią przedstawiono w punkcie 4.6.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Desirett po uprzednim stosowaniu innych metod antykon cepcyj nych

Stosowanie po uprzednim stosowaniu złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego - ang. COC), systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego - plastra:

Najlepiej rozpocząć stosowanie produktu Desirett pierwszego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki stosowanego uprzednio złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego - plastra. W tych przypadkach nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Nie wszystkie metody antykoncepcji mogą być dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kobieta może również rozpocząć stosowanie produktu najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej przerwie w stosowaniu tabletek, systemu transdermalnego - plastrów, systemu terapeutycznego dopochwowego lub okresie przyjmowania tabletek placebo stosowanego uprzednio złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego; jednak w takim przypadku zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcji w okresie pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Stosowanie po uprzednim stosowaniu środka antykoncepcyjnego zawierającego wyłącznie progestagen (minipigułka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen (ang. IUS):

Kobieta może rozpocząć stosowanie produktu dowolnego dnia po zakończeniu przyjmowania minitabletki (w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego - w dniu jego usunięcia, w przypadku wstrzyknięć - w dniu, kiedy przypada termin kolejnego wstrzyknięcia).

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Skuteczność antykoncepcyjna może ulec osłabieniu, jeśli odstęp czasowy pomiędzy przyjęciem dwóch kolejnych tabletek jest większy niż 36 godzin. Jeśli opóźnienie w przyjęciu którejkolwiek tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, wówczas pominiętą tabletkę należy natychmiast przyjąć, a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze. Jeśli opóźnienie wynosi ponad 12 godzin, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne przez kolejnych 7 dni. Jeśli tabletkę pominięto w pierwszym tygodniu, a stosunek płciowy odbył się w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Zalecenia w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku nasilonych zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie może być niecałkowite i należy wówczas stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wchłanianie może być niecałkowite. Należy wówczas postępować podobnie jak w przypadku pominięcia dawki, zgodnie z opisem w punkcie 4.2.

Nadzór nad leczeniem

Przed przepisaniem produktu wymagane jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu lekarskiego i dokładnego badania ginekologicznego w celu wykluczenia ciąży. Należy zebrać wywiad pod kątem występowania zaburzeń krwawienia, takich jak skąpe miesiączkowanie lub brak miesiączki. Odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi badaniami kontrolnymi należy ustalać indywidualnie zależnie od okoliczności. Jeśli przepisany produkt może wpływać na przebieg nieujawnionej lub ujawnionej choroby (patrz punkt 4.4), należy odpowiednio często przeprowadzać badania kontrolne.

Pomimo regularnego przyjmowania produktu Desirett mogą wystąpić zaburzenia krwawienia. Jeśli krwawienia występują często i nieregularnie, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcyjnej. Jeśli objawy te utrzymują się, należy wykluczyć przyczynę organiczną.

Postępowanie w przypadku braku krwawienia podczas stosowania produktu zależy od tego, czy tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniami; może ono obejmować wykonanie testu ciążowego.

W przypadku wystąpienia ciąży należy przerwać stosowanie produktu.

Należy poinformować pacjentkę, że produkt Desirett nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego dezogestrelu u młodzieży poniżej 18 lat. Nie ma dostępnych danych.

4.3    Przeciwwskazania

■    Istniejąca obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

■    Ciężka choroba wątroby istniejąca obecnie lub w wywiadzie, jeżeli parametry czynności wątroby nie powróciły do normy.

■    Rozpoznane lub podejrzewane nowotwory zależne od hormonów płciowych.

■    Krwawienie z pochwy o nieznanej etiologii.

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Uczulenie na orzeszki ziemne i soję

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

W razie występowania jakichkolwiek chorób/czynników ryzyka wymienionych poniżej, należy rozważyć stosunek korzyści związanych ze stosowaniem progestagenu do ewentualnych zagrożeń indywidualnie u każdej pacjentki oraz omówić tę kwestię z pacjentką, zanim zdecyduje się ona na rozpoczęcie stosowania produktu Desirett. W przypadku nasilenia, zaostrzenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów, pacjentka powinna skontaktować się ze swoim lekarzem. Lekarz powinien wówczas zdecydować, czy stosowanie produktu Desirett należy przerwać.

Ryzyko raka piersi ogólnie zwiększa się wraz z wiekiem. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC) ryzyko rozpoznania raka piersi jest nieznacznie podwyższone. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w okresie 10 lat po odstawieniu COC i nie jest ono związane z czasem stosowania COC, lecz z wiekiem kobiety stosującej te środki. Oczekiwaną liczbę przypadków zdiagnozowanych na 10 000 kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (do 10 lat po zakończeniu ich stosowania) w stosunku do kobiet, które nigdy nie stosowały takich środków w tym samym okresie, obliczono dla poszczególnych grup wiekowych i wartości te są przedstawione w poniższej tabeli.

Grupa

wiekowa

Przewidywane przypadki wśród kobiet stosujących COC

Przewidywane przypadki wśród kobiet niestosujących COC

16-19 lat

4,5

4

20-24 lata

17,5

16

25-29 lat

48,7

44

30-34 lata

110

100

35-39 lat

180

160

40-44 lata

260

230

Ryzyko wśród kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen (POC), takie jak produkt Desirett, jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka związanego ze stosowaniem COC. Jednak w przypadku POC dostępne dane są mniej jednoznaczne. W porównaniu z ryzykiem wystąpienia raka piersi kiedykolwiek w życiu, wzrost ryzyka związany ze stosowaniem COC jest niski. Przypadki raka piersi zdiagnozowane u pacjentek stosujących COC wykazują tendencję do mniejszego zaawansowania niż u pacjentek, które nie stosują COC. Zwiększenie ryzyka u pacjentek stosujących COC może być spowodowane wcześniejszym rozpoznaniem, efektami biologicznymi pigułki lub połączeniem obu tych czynników.

Ponieważ nie można wykluczyć działania biologicznego progestagenów w odniesieniu do raka wątroby, należy dokonać indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentek z rakiem wątroby.

Jeśli wystąpią ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, kobietę należy skierować do specjalisty celem wykonania badań i uzyskania porady.

Badania epidemiologiczne wykazują związek stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększeniem częstości wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna). Pomimo iż nie wiadomo czy ta zależność kliniczna jest związana ze stosowaniem dezogestrelu jako środka antykoncepcyjnego bez komponenty estrogenowej, w przypadku zakrzepicy należy zaprzestać stosowania produktu Desirett. Przerwanie stosowania produktu Desirett należy rozważyć również w przypadku długotrwałego unieruchomienia pacjentki spowodowanego zabiegiem chirurgicznym lub chorobą. Kobiety, u których wystąpiły zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, powinny zostać poinformowane o możliwości ich nawrotów.

Mimo że progestageny mogą mieć wpływ na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, to nie ma danych świadczących o konieczności zmiany schematu dawkowania u pacjentek z cukrzycą, stosujących tabletki zawierające tylko progestagen. Niemniej jednak pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.

Jeśli w czasie stosowania produktu Desirett rozwinie się przewlekłe nadciśnienie lub nie nastąpi właściwa reakcja na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi w przypadku znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, należy rozważyć zaprzestanie stosowania produktu Desirett.

Leczenie produktem Desirett prowadzi do obniżenia stężeń estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Jak dotąd nie wiadomo, czy takie obniżenie stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości.

Zapobieganie ciążom pozamacicznym za pomocą tradycyjnych pigułek antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen nie jest tak skuteczne jak stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas stosowania pigułek zawierających tylko progestagen. Pomimo tego, że produkt Desirett konsekwentnie hamuje owulację, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas rozpoznania różnicowego, jeśli u pacjentki wystąpi brak miesiączki lub ból w jamie brzusznej.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u pacjentek z ostudą w czasie ciąży w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania produktu Desirett.

Podczas ciąży i podczas stosowania produktów zawierających steroidowe hormony płciowe obserwowano następujące objawy, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd związany z zastojem żółci; tworzenie się kamieni żółciowych; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; ubytek słuchu związany z otosklerozą; obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

Każda tabletka tego produktu leczniczego zawiera 55 mg laktozy.

Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje

Interakcje pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami mogą prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) nieskuteczności działania antykoncepcyjnego. W piśmiennictwie opisano niżej wymienione interakcje (głównie ze złożonymi środkami antykoncepcyjnymi, ale sporadycznie również ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).

Metabolizm wątroby: Mogą wystąpić interakcje z lekami, które indukują enzymy mikrosomalne, co może prowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych (dotyczy to leków takich jak pochodne hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany (np. fenobarbital), prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, a być może również okskarbamazepina, topiramat, ryfabutyna, felbamat, rytonawir, nelfinawir, gryzeofulwina oraz produktów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Maksymalna indukcja występuje po 2-3 tygodniach i może utrzymywać się co najmniej przez 4 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.

Pacjentki leczone którymkolwiek z tych produktów leczniczych powinny tymczasowo stosować oprócz produktu Desirett również metodę mechaniczną. W przypadku jednoczesnego stosowania leków indukujących enzymy mikrosomalne, należy stosować metodę mechaniczną w trakcie ich przyjmowania oraz przez 28 dni po zaprzestaniu ich przyjmowania. W przypadku kobiet będących w trakcie długotrwałej terapii lekami indukującymi enzymy wątrobowe należy rozważyć zastosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Podczas leczenia węglem aktywowanym, wchłanianie steroidu z tabletki, a tym samym i skuteczność antykoncepcyjna może się zmniejszyć. Należy wówczas postępować podobnie jak w przypadku pominięcia dawki, zgodnie z opisem w punkcie 4.2.

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych leków. Może to spowodować zarówno zwiększenie (np. w przypadku cyklosporyny), jak i obniżenie stężenia tych substancji w osoczu i tkankach.

Uwaga: Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie leków, aby rozpoznać możliwe interakcje.

Badania laboratoryjne

Dane uzyskane w odniesieniu do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wskazują na to, że stosowanie steroidów antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki pewnych badań laboratoryjnych, w tym parametrów biologicznych określających czynność wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, poziom białek (transportowych) w surowicy, np. globuliny wiążącej glikokortykosteroidy i frakcje lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Wartości tych parametrów zazwyczaj pozostają w zakresie prawidłowym. Nie wiadomo, w jakim stopniu dotyczy to również środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Stosowanie produktu Desirett jest przeciwwskazane w ciąży. Jeżeli w trakcie stosowania produktu Desirett pacjentka zajdzie w ciążę, wówczas należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

Badania na zwierzętach wykazały, że bardzo wysokie dawki substancji progestagenowych mogą powodować maskulinizację płodów płci żeńskiej.

W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne środki antykoncepcyjne, ani działania teratogennego na skutek nieumyślnego stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych we wczesnej fazie ciąży. Dane pochodzące z monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii dotyczące różnych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel również nie wskazują na podwyższone ryzyko.

Karmienie piersią

Produkt Desirett nie wywiera wpływu na wytwarzanie ani na jakość (zawartość białka, laktozy lub tłuszczu) mleka matki. Jednakże, niewielkie ilości etonogestrelu wydzielane są z mlekiem matki. W rezultacie dziecko może spożyć od 0,01 do 0,05 pg etonogestrelu na kg masy ciała na dobę (na podstawie szacunkowego spożycia mleka w ilości 150 ml na kg masy ciała na dobę).

Dostępne są ograniczone dane z długoterminowej obserwacji wśród dzieci, których matki rozpoczęły stosowanie dezogestrelu w okresie od 4. do 8. tygodnia po porodzie. Dzieci były karmione piersią przez 7 miesięcy i obserwowane kontrolnie przez okres do ukończenia 1,5 roku życia (n=32) lub 2,5 roku życia (n=14). Ocena wzrostu i rozwoju fizycznego i psychomotorycznego nie wykazała żadnych różnic w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią, których matki używały systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego miedź (ang. IUD). Na podstawie dostępnych danych produkt Desirett można stosować w trakcie laktacji. Jakkolwiek, należy dokładnie obserwować rozwój i wzrost niemowląt karmionych piersią, których matki stosują produkt Desirett.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Desirett nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas badań klinicznych jest nieregularne krwawienie. Nieregularne krwawienia obserwowano u prawie 50% pacjentek stosujących produkt Desirett. Ponieważ produkt Desirett, w przeciwieństwie do innych tabletek zawierających tylko progestagen, powoduje zahamowanie owulacji niemal w 100%, nieregularne krwawienia występują częściej niż podczas stosowania innych tabletek zawierających tylko progestagen. U 20-30% kobiet krwawienia mogą występować częściej, podczas gdy u innych 20% krwawienia mogą występować rzadziej lub mogą wcale nie występować. Krwawienie z dróg rodnych może również trwać dłużej. Po kilku miesiącach stosowania, krwawienia występują z mniejszą częstością. Informacja, poradnictwo i prowadzenie dzienniczka krwawień może ułatwić kobiecie zaakceptowanie tego typu krwawień.

Najczęściej zgłaszanymi innymi działaniami niepożądanymi podczas badań klinicznych z zastosowaniem produktu Desirett (> 2,5%) były: trądzik, zmiany nastroju, bóle piersi, nudności i przyrost masy ciała. Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uznane przez badaczy za działania mające wyraźny, prawdopodobny lub możliwy związek z leczeniem.

Działania niepożądane wymienione poniżej sklasyfikowano według częstotliwości występowania, stosując następujące kryteria:

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100 Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000 Bardzo rzadko: < 1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Niezbyt często: zakażenia pochwy

Zaburzenia psychiczne

Często: wahania nastroju, spadek libido

Zaburzenia układu nerwowego Często: bóle głowy Zaburzenia oka

Niezbyt często: nietolerancja soczewek kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności Niezbyt często: wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: trądzik Niezbyt często: łysienie

Rzadko: wysypka, pokrzywka, rumień guzowaty Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: bóle piersi, nieregularne miesiączkowanie, brak miesiączki Niezbyt często: bolesne miesiączkowanie, torbiel jajnika

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne Często: przyrost masy ciała

Podczas stosowania produktu Desirett może wystąpić mlekotok. W rzadkich przypadkach obserwowano ciążę pozamaciczną (patrz punkt 4.4).

U kobiet stosujących (złożone) doustne środki antykoncepcyjne obserwowano szereg (poważnych) działań niepożądanych. Obejmują one żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, raka piersi) i ostudę; niektóre z nich omówiono dokładniej w punkcie 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie ma żadnych doniesień na temat ciężkich szkodliwych działań po przedawkowaniu produktu. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy takie jak nudności, wymioty, a u młodych dziewcząt niewielkie krwawienia z pochwy. Nie są dostępne odtrutki, a leczenie powinno być objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego kod ATC: G03AC09.

Desirett to pigułka antykoncepcyjna zawierająca tylko progestagen - dezogestrel. Podobnie jak inne pigułki zawierające tylko progestagen, produkt Desirett może być stosowany podczas karmienia piersią, a także przez pacjentki, które nie mogą lub nie chcą stosować estrogenów. W przeciwieństwie do tradycyjnych pigułek zawierających tylko progestagen, działanie antykoncepcyjne produktu Desirett osiąga się głównie poprzez hamowanie owulacji. Inne działania obejmują zwiększenie lepkości śluzu szyjkowego.

Podczas badania w okresie 2 cykli, stosując definicję owulacji, zgodnie z którą stężenie progesteronu musi być większe niż 16 nmol/l przez 5 kolejnych dni, częstość owulacji wyniosła 1% (1/103) przy 95% przedziale ufności wynoszącym 0,02% - 5,29% w grupie zgodnej z zaplanowanym leczeniem (ang. ITT) (niepowodzenie pacjentki i metody). Zahamowanie owulacji osiągnięto już w pierwszym cyklu stosowania. Podczas tego badania, gdy zaprzestano podawania produktu Desirett po 2 cyklach (56 kolejnych dni), to owulacja wystąpiła średnio po 17 dniach (zakres 7-30 dni).

Podczas porównawczego badania skuteczności (które dopuszczało pominięcie zażycia pigułki do maksymalnie 3 godzin), ogólny wskaźnik Pearla w grupie zgodnej z zaplanowanym leczeniem stwierdzony dla produktu Desirett wyniósł 0,4 (95% przedział ufności 0,09% - 1,20%) w porównaniu z 1,6 (95% przedział ufności 0,42% - 3,96%) dla 30 ąg lewonorgestrelu.

Wskaźnik Pearla dla produktu Desirett jest porównywalny ze wskaźnikiem określonym dla złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ogólnej populacji kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Leczenie produktem Desirett prowadzi do obniżenia stężeń estradiolu w surowicy do poziomu odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej. Nie zaobserwowano klinicznie istotnego wpływu na metabolizm węglowodanów, przemianę lipidową i hemostazę.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym produktu Desirett, dezogestrel (DSG) wchłania się szybko i metabolizowany jest do etonogestrelu (ENG). W stanie stacjonarnym maksymalne stężenie w surowicy występuje 1,8 godziny po przyjęciu tabletki, a biodostępność bezwzględna ENG wynosi około 70%.

Dystrybucja

ENG wiąże się z białkami osocza w 95,5-99%, głównie z albuminami i w mniejszym stopniu z białkiem wiążącym hormony płciowe (ang. SHBG).

Metabolizm

DSG metabolizowany jest na drodze hydroksylacji i dehydrogenacji do czynnego metabolitu ENG. ENG metabolizowany przez sprzęganie siarczanowe i glukuronidowe.

Wydalanie

Okres półtrwania ENG wynosi około 30 godzin, bez różnicy pomiędzy dawką pojedynczą a podwójną. Stan stacjonarny w osoczu osiągany jest po 4-5 dniach. Klirens w surowicy po podaniu dożylnym ENG wynosi około 10 l na godzinę. ENG i jego metabolity wydalane są w postaci wolnych steroidów lub w postaci sprzężonej, z moczem i kałem (stosunek 1,5:1). U pacjentek w fazie laktacji, ENG wydzielany jest z mlekiem matki w stosunku mleko/osocze 0,37-0,55.

Na podstawie tych danych, niemowlę może przyjąć od 0,01 do 0,05 ąg etonogestrelu przy średnim spożyciu mleka w ilości 150 ml/kg na dobę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności nie wykazały żadnych innych działań niż wynikające z właściwości hormonalnych dezogestrelu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon K30 d-a-Tokoferol Olej sojowy

Krzemionka koloidalna bezwodna Krzemionka koloidalna uwodniona Kwas stearynowy

Powłoka:

Hypromeloza 2910 Makrogol

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z wypychanej folii aluminiowej i folii PVC/PVDC.

Wielkości opakowań:

1 x 28 tabletek powlekanych

3    x 28 tabletek powlekanych 6 x 28 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20904

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.01.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.08.2013

11/11

Desirett