Imeds.pl

Deslix 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Deslix, 5 mg, tabletki powlekane

Desloratadinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Deslix 5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

3.    Jak stosować Deslix 5 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Deslix 5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Deslix 5 mg tabletki powlekane zawiera substancję czynną desloratadynę - lek przeciwhistaminowy (przeciwalergiczny), który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Deslix 5 mg tabletki powlekane łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów takiego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Deslix 5 mg tabletki powlekane stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów trwa cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Deslix 5 mg tabletki powlekane przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat lub starszej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslix 5 mg tabletki powlekane Kiedy nie stosować leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę, loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek:

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Jeśli dotyczy to pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Deslix 5 mg tabletki powlekane.

Inne leki i Deslix 5 mg tabletki powlekane

Nie są znane interakcje leku Deslix 5 mg tabletki powlekane z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Deslix 5 mg tabletki powlekane stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Deslix 5 mg tabletki powlekane zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Deslix 5 mg tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza): jedna tabletka raz na dobę.

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, z posiłkiem lub bez posiłku.

Czas trwania leczenia lekiem Deslix 5 mg tabletki powlekane będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący może zalecić długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Stosowanie u dzieci

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane u dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

Deslix 5 mg tabletki powlekane należy przyjmować wyłącznie tak, jak jest przepisany. Nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Deslix, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Deslix 5 mg tabletki powlekane

W razie nie przyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Deslix 5 mg tabletki powlekane

- Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny.

- Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna (patrz punkt „Deslix 5 mg tabletki powlekane zawiera laktozę”), celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana częściowo żelowana (1500 LM), magnezu tlenek ciężki (granulat klasy DC), magnezu stearynian Otoczka tabletki: Opadry Blue o składzie: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda lek Deslix 5 mg tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Deslix 5 mg tabletki powlekane to niebieskie, okrągłe tabletki powlekane.

Deslix 5 mg tabletki powlekane pakowany jest w blistry PVC/Aclar/Aluminium.

Opakowania zawierają: 10, 20, 30, 50, 90 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

FARMAPROJECTS, SA.

Santa Eulalia, 240-242, 08902 LHospitalet de Llobregat. (Barcelona), Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4