+ iMeds.pl

Deslodyna pro 5 mgUlotka Deslodyna pro

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DESLODYNA pro, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Deslodyna pro i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslodyna pro

3.    Jak stosować lek Deslodyna pro

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Deslodyna pro

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Deslodyna pro i w jakim celu się go stosuje

Deslodyna pro tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Lek Deslodyna pro w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej jest przeznaczony do łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapaleniem błony śluzowej nosa spowodowanym uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów takiego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek Deslodyna pro w postaci tabletek ulegaj ących rozpadowi w jamie ustnej jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (zmiany na skórze spowodowane uczuleniem). Takimi objawami są świąd skóry i pokrzywka.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do zwykłych codziennych czynności oraz umożliwia normalny sen.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Deslodyna pro

Kiedy nie stosować leku Deslodyna pro:

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę, którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Deslodyna pro w dawce 5 mg są przeznaczone do stosowania u dorosłych i dzieci (w wieku 12 lat lub więcej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Deslodyna pro, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Jeśli dotyczy to pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Deslodyna pro.

Lek Deslodyna pro a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane oddziaływania leku Deslodyna pro z innymi lekami.

Stosowanie leku Deslodyna pro z jedzeniem i piciem

Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej. Ponadto lek Deslodyna pro można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Deslodyna pro w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Deslodyna pro w zalecanych dawkach nie powinno wywołać uczucia senności lub zmniejszenia zdolności koncentracji uwagi. Jednakże bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Deslodyna pro

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Bezpośrednio przed zażyciem należy ostrożnie rozerwać blister (rys.1) i bez kruszenia wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej (rys. 2 i rys.3). Tabletkę umieścić w jamie ustnej, gdzie ulega ona natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę (rys.4).


Zalecana dawka

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat): jedna 5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę. Tabletkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu i wyjęciu z blistra.

Czas leczenia lekiem Deslodyna pro

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, leku Deslodyna pro nie należy stosować dłużej niż 10 dni.

Lekarz prowadzący określi czas trwania leczenia lekiem Deslodyna pro w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występuj ą przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący może zalecić długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów, dlatego należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Deslodyna pro

Lek Deslodyna pro w postaci tabletek ulegaj ących rozpadowi w jamie ustnej należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie powinny wystąpić poważne zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże, w przypadku przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku Deslodyna pro w postaci tabletek ulegaj ących rozpadowi w jamie ustnej, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Deslodyna pro

W razie nie przyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Deslodyna pro może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu leku Deslodyna pro w postaci tabletek były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletek niezawieraj ących żadnej substancji czynnej. Jednak uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy odnotowywano częściej niż po zastosowaniu tabletek niezawierających żadnej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym objawem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki.

Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (uczucie mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, adres:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Deslodyna pro

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Deslodyna pro po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy poinformować farmaceutę, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Deslodyna pro

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, Powidon (K 22,5 - 27), kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, sodu laurylosiarczan, dibutylu sebacynian, krzemionka koloidalna uwodniona, dekstraty, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana, żelaza tlenek czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, sukraloza, aromat Tutti frutti, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Deslodyna pro i co zawiera opakowanie

Deslodyna pro to różowe, okrągłe, płaskie tabletki ulegaj ące rozpadowi w jamie ustnej o średnicy około 8,0 mm.

Lek Deslodyna pro 5 mg tabletki ulegaj ące rozpadowi w jamie ustnej są pakowane w wielowarstwowe blistry, umieszczane w tekturowych pudełkach po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Wytwórca

Specifar S.A.

1,28 Octovriou str.

123 51 Ag. Varvara

Athens

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania - Deslodyna

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5/5

Deslodyna pro

Charakterystyka Deslodyna pro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DESLODYNA pro, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Deslodyna pro, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej to różowe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy około 8,0 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Deslodyna pro jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z:

-    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1),

-    pokrzywką (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat): jedną 5    mg tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej

produktu Deslodyna pro umieścić w jamie ustnej raz na dobę, w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy można przyjmować niezależnie od posiłku.

Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż przez 10 dni.

Nie ma wystarczaj ących danych z badania klinicznego dotyczącego skuteczności desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Bezpośrednio przed zażyciem należy ostrożnie rozerwać blister i bez kruszenia wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej. Tabletkę umieścić w jamie ustnej, gdzie ulega ona natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (desloratadynę) lub na loratadynę, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 5 mg u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Produkt leczniczy Deslodyna pro należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (patrz punkt 5.2).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, w których równocześnie z desloratadyną w postaci tabletek podawano erytromycynę lub ketokonazol, nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji (patrz punkt 5.1).

W farmakologicznym badaniu klinicznym desloratadyna w postaci tabletek przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała szkodliwego działania alkoholu (patrz punkt 5.1).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego desloratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży. Dlatego nie zaleca się stosowania produkt Deslodyna pro w okresie ciąży.

Desloratadyna przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Deslodyna pro u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych, w których oceniano zdolność prowadzenia pojazdów u pacjentów otrzymujących desloratadynę, nie występowało zaburzenie tej czynności. Jednakże należy poinformować pacjentów, że bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych desloratadyna w postaci syropu była podawana dzieciom.

Ogólna częstość występowania działań niepożądanych po podaniu desloratadyny w postaci syropu była podobna do obserwowanej w grupie otrzymuj ącej placebo, a profil bezpieczeństwa stosowania desloratadyny nie był znacząco różny niż u pacjentów dorosłych.

W badaniach klinicznych dotyczących zalecanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu desloratadyny w postaci tabletek w zalecanej dawce 5 mg na dobę odnotowano wystąpienie działań niepożądanych u 3% pacjentów więcej niż w grupie otrzymuj ącej placebo. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, występuj ącymi częściej niż w grupie placebo, były: uczucie zmęczenia (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i bóle głowy (0,6%). W badaniu klinicznym, w którym brało udział 587 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat,

najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy, który odnotowano u 5,9% pacjentów leczonych desloratadyną oraz u 6,9% pacjentów otrzymujących placebo. Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko po wprowadzeniu leku do obrotu, wymieniono w poniższej tabeli.

Zaburzenia psychiczne

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne

Reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, adres: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Na podstawie badania klinicznego z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 45 mg desloratadyny (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej), nie stwierdzono klinicznie istotnych objawów przedawkowania.

Desloratadyna nie jest usuwana na drodze hemodializy; nie wiadomo, czy jest ona usuwana podczas dializy otrzewnowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, kod ATC: R06A X27

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów Hi. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.

Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny. Obejmują one hamowanie uwalniania z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, jak również hamowanie ekspresji białka adhezyjnego selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze potwierdzone.

W dwóch badaniach z zastosowaniem pojedynczej dawki desloratadyna w postaci liofilizatu doustnego była dobrze tolerowana, co wykazały wyniki badań laboratoryjnych, ocena stanu ogólnego, pomiary parametrów życiowych oraz dane dotyczące odstępów w EKG. Dodatkowo desloratadyna w postaci tabletek ulegaj ących rozpadowi w jamie ustnej, była dobrze tolerowana w badaniu klinicznym z zastosowaniem dawki wielokrotnej.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano desloratadynę w dawce do 20 mg na dobę przez 14 dni, nie zaobserwowano statystycznie lub klinicznie istotnego wpływu na układ krążenia. W farmakologicznym badaniu klinicznym, w którym desloratadynę podawano w dawce 45 mg na dobę (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej) przez 10 dni, nie odnotowano wydłużenia odstępu QTc.

W badaniach interakcji po podaniu wielokrotnym ketokonazolu i erytromycyny nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian stężenia desloratadyny w osoczu krwi.

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. W kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie otrzymującej placebo. W badaniach klinicznych desloratadyna w postaci tabletek podawana w dawce 7,5 mg raz na dobę nie wpływała na aktywność psychoruchową. Badanie z zastosowaniem dawki pojedynczej, przeprowadzone u osób dorosłych wskazuje, że desloratadyna w dawce 5 mg nie wpływa na podstawowe umiejętności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnie odczuwanej senności lub wykonywanie zadań związanych z pilotowaniem.

W farmakologicznych badaniach klinicznych wykazano, że jednoczesne podawanie desloratadyny z alkoholem nie nasilało zaburzeń wywoływanych przez alkohol ani nie zwiększało senności.

Nie odnotowano istotnych różnic w wynikach testów aktywności psychoruchowej między grupami otrzymuj ącymi desloratadynę i placebo, niezależnie od tego, czy stosowane były z alkoholem, czy bez alkoholu.

U osób z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa zastosowanie desloratadyny w postaci tabletek skutecznie łagodziło przez 24 godziny od podania takie objawy, jak: kichanie, świąd i wypływ wydzieliny z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. W badaniach klinicznych u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat nie wykazano wyraźnie skuteczności desloratadyny w postaci tabletek.

Oprócz ustalonego podziału na sezonowe i całoroczne, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa można klasyfikować, w zależności od czasu trwania objawów, na okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa oraz przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. O okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występuj ą krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie. O przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie.

Desloratadyna była skuteczna w łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, co wykazano na podstawie danych z kwestionariusza oceniaj ącego jakość życia u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek. Największą poprawę obserwowano w zakresie realnych problemów i codziennej aktywności ograniczanych przez te objawy.

Ocenie poddano przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, którą potraktowano jako kliniczny model zaburzeń o charakterze pokrzywki, ze względu na podobną patofizjologię leżącą u podłoża tych stanów, niezależnie od ich etiologii, a także ze względu na możliwość łatwiejszej kwalifikacji prospektywnej przewlekle chorych pacjentów. Ponieważ uwalnianie histaminy jest czynnikiem, który powoduje wystąpienie wszystkich chorób pokrzywkowych, można oczekiwać, że desloratadyna będzie skuteczna w łagodzeniu objawów innych rodzajów pokrzywek, nie tylko przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, zgodnie z zaleceniami klinicznymi.

W dwóch kontrolowanych placebo, trwaj ących sześć tygodni badaniach, w których brali udział pacjenci z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, desloratadyna skutecznie łagodziła świąd oraz zmniejszała rozmiar i liczbę zmian pokrzywkowych jeszcze zanim podano drugą dawkę. W każdym badaniu działanie desloratadyny utrzymywało się dłużej niż 24-godzinny odstęp między podaniem kolejnych dawek. Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reaguj ą na leczenie przeciwhistaminowe. Zmniejszenie świądu o ponad 50% stwierdzono u 55% pacjentów leczonych desloratadyną w porównaniu do 19% pacjentów otrzymujących placebo. Leczenie desloratadyną także znacząco zmniejszało zaburzenia snu i aktywności w ciągu dnia, mierzone w czteropunktowej skali stosowanej dla oceny tych zmiennych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stężenia desloratadyny w osoczu krwi można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu. Desloratadyna wchłania się dobrze, a maksymalne stężenie osiągane jest po około 3 godzinach. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 27 godzin. Stopień kumulacji desloratadyny odpowiadał jej okresowi półtrwania (około 27 godzin) i częstości podawania - raz na dobę. Biodostępność desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie od 5 mg do 20 mg.

W serii badań farmakokinetycznych i klinicznych stwierdzono występowanie zwiększonych stężeń desloratadyny u 6% badanych pacjentów. Częstość występowania fenotypu o spowolnionym metabolizmie była porównywalna u dorosłych (6%) i dzieci w wieku od 2 do 11 lat (6%), i w obu populacjach większa wśród rasy czarnej (18% dorośli, 16% dzieci) niż u rasy kaukaskiej (2% dorośli, 3% dzieci), przy czym profil bezpieczeństwa nie różnił się u tych pacjentów od profilu w populacji ogólnej.

W badaniu farmakokinetycznym po wielokrotnym podaniu desloratadyny w postaci tabletek zdrowym, dorosłym ochotnikom stwierdzono cztery przypadki spowolnienia metabolizmu desloratadyny. U tych osób stężenie Cmax występujące po około 7 godzinach od podania było około 3 razy większe, a okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił około 89 godzin.

Desloratadyna umiarkowanie wiąże się z białkami osocza krwi (83% - 87%). Brak dowodów na klinicznie istotną kumulacj ę desloratadyny podawanej raz na dobę (dawki 5 mg do 20 mg) przez 14 dni.

Nie zidentyfikowano jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie można całkowicie wykluczyć interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje aktywności CYP3A4 in vivo, a badania wykonane in vitro wskazują, że produkt leczniczy nie hamuje aktywności CYP2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem P-glikoproteiny.

W skrzyżowanych badaniach (ang. crossover studies) po jednorazowym podaniu desloratadyny w dawce 5 mg w postaci tabletek ulegaj ących rozpadowi w jamie ustnej, desloratadyny w dawce 5 mg w postaci tabletek standardowych oraz desloratadyny w dawce 5 mg w postaci liofilizatu doustnego, wykazano, że postacie te są biorównoważne. Nie oceniano stosowania desloratadyny w dawce 2,5 mg, w postaci tabletek, u dzieci, jednakże w połączeniu z danymi z badań dotyczących ustalenia dawki u dzieci, dane farmakokinetyczne dla desloratadyny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej potwierdziły stosowanie dawki 2,5 mg u dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Przyjmowanie pokarmu nie ma istotnego wpływu na wartości AUC i Cmax desloratadyny podawanej w postaci liofilizatu doustnego, jednak Tmax dla desloratadyny wydłużył się z 2,5 do 4 godzin, a Tmax dla 3-OH-desloratadyny wydłużył się z 4 do 6 godzin. W innym badaniu nie stwierdzono wpływu soku grejpfrutowego na dystrybucję desloratadyny. Picie wody nie ma wpływu na biodostępność desloratadyny podawanej w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Desloratadyna jest głównym czynnym metabolitem loratadyny. W badaniach nieklinicznych z zastosowaniem desloratadyny i loratadyny wykazano brak ilościowych i jakościowych różnic w profilu toksyczności desloratadyny i loratadyny przy porównywalnych poziomach narażenia na desloratadynę.

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Zbiorcza analiza badań przedklinicznych i klinicznych dotyczących działania drażniącego spowodowanego stosowaniem tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej wykazała mało prawdopodobne ryzyko miejscowego podrażnienia wywołanego tą postacią leku podczas stosowania klinicznego. Nie wykazano działania rakotwórczego w badaniach z desloratadyną i loratadyną.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon (K 22,5 - 27)

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy

Sodu laurylosiarczan

Dibutylu sebacynian

Krzemionka koloidalna uwodniona

Dekstraty

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Kroskarmeloza sodowa Sukraloza Aromat Tutti Frutti Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Deslodyna pro 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, jest pakowany w blistry OPA/(OPA/Aluminium/PVC)/Papier/PET/Aluminium po 10, 18, 20, 30, 50, 60, 90 lub 100 tabletek, umieszczane w tekturowych pudełkach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19963

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.04.2012 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7/7

Deslodyna pro