Imeds.pl

Desloratadine Arrow 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Desloratadine Arrow, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

desloratadyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Desloratadine Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Arrow

3.    Jak stosować lek Desloratadine Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Desloratadine Arrow

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Desloratadine Arrow i w jakim celu się go stosuje

Desloratadine Arrow, roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Desloratadine Arrow łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład gorączką sienną lub uczuleniem na roztocza). Do objawów takiego stanu zalicza się: kichanie świąd lub wyciek z nosa, świąd podniebienia, swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Desloratadine Arrow, roztwór doustny stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów trwa cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Arrow Kiedy nie stosować leku Desloratadine Arrow:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Desloratadine Arrow (wymienione w punkcie 6) lub na loratadynę.

Desloratadine Arrow, roztwór doustny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 11 lat, młodzieży (12 lat lub więcej) i dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Jeśli dotyczy to pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skontaktować się z lekarzem

przed zastosowaniem leku Desloratadine Arrow.

Inne leki i Desloratadine Arrow

Nie są znane interakcje leku Desloratadine Arrow z innymi lekami.

Desloratadine Arrow z jedzeniem i piciem

Desloratadine Arrow może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Desloratadine Arrow w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Desloratadine Arrow stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na ich zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Desloratadine Arrow

Desloratadine Arrow roztwór doustny zawiera sorbitol. Jeśli pacjent został kiedykolwiek poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję na jakikolwiek cukier, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Desloratadine Arrow

•    dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (‘A miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

•    dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna miarka o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

•    dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10 ml (dwie miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Jeśli do butelki roztworu doustnego dołączona jest strzykawka, można ją zamiennie używać do odmierzania odpowiedniej ilości roztworu doustnego.

Dawkę roztworu doustnego należy połknąć a następnie popić wodą. Lek może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.

Czas trwania leczenia będzie określony przez lekarza, po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) lekarz zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni w tygodniu lub więcej i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz zaleci długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Arrow

Desloratadine Arrow należy przyjmować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić poważne zaburzenia. Jednakże, w przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desloratadine Arrow

W razie nie przyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, desloratadyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu lub tabletki, które nie zawierają substancji czynnej. Jednakże u dzieci młodszych niż 2 lata częstymi działaniami niepożądanymi były biegunka, gorączka i bezsenność, natomiast u dorosłych pacjentów uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

Po wprowadzeniu desloratadyny na rynek bardzo rzadko donoszono o występowaniu ciężkich reakcji

alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk) oraz wysypki.

Bardzo rzadko donoszono również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia

serca, bólów brzucha, nudności, wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów

głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością

ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowych badań czynności wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Desloratadine Arrow

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym i butelce po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt nie wymaga specjalnych temperaturowych warunków przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Należy powiedzieć farmaceucie jeżeli pojawią się zmiany w wyglądzie roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Desloratadine Arrow:

•    Substancją czynną leku jest desloratadyna 0,5 mg w 1 ml

•    Pozostałe składniki to: cytrynian sodu, sukraloza, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, glikol propylenowy, hypromeloza, owocowa substancja smakowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Desloratadine Arrow i co zawiera opakowanie

Desloratadine Arrow roztwór doustny, dostępny jest w butelkach zamykanych dokręconym wieczkiem z blokadą uniemożliwiającą otwarcie przez dzieci i z 3 warstwowym pokryciem polietylenem. Opakowania 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml i 150 ml zaopatrzone są w miarkę-łyżeczkę lub miarkę-strzykawkę. Opakowania 225 ml i 300 ml zaopatrzone są w miarkę-łyżeczkę.

30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 i 300 ml roztworu doustnego

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A.

Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa <logo>

Wytwórca:

Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4