Imeds.pl

Desloratadine Dr. Max 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Desloratadine Dr. Max, 5 mg, tabletki powlekane

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Desloratadine Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Dr. Max

3.    Jak stosować Desloratadine Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Desloratadine Dr. Max

6.    Inne informacje

1. Co to jest Desloratadine Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Desloratadine Dr. Max jest desloratadyna, którą zalicza się do leków przeciwhistaminowych.

Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i łagodzi jej objawy.

Lek ten łagodzi objawy związane z uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenia błony śluzowej nosa wywoływanego uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza znajdujące się w kurzu). Objawy te obejmują kichanie, wydzielinę z nosa, swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

Desloratadyna stosowana jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (chorobą skóry powodowaną przez uczulenie). Objawy te obejmują swędzenie skóry i pokrzywkę (zmiany skórne jak po oparzeniu pokrzywą).

Objawy te ulegają złagodzeniu na całą dobę, dzięki czemu pacjent może normalnie funkcjonować w ciągu dnia i spać.

Desloratadyna jest wskazana do stosowania przez dorosłych i młodzież (w wieku 12 lat i więcej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Dr. Max Kiedy nie stosować leku Desloratadine Dr. Max

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) bądź też na loratadynę,

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat.

Ostrzeżenia - należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Leku tego nie powinno się przyjmować w ciąży i w okresie karmienia piersią. W okresie ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien powodować senności ani zmniejszenia zdolności skupiania uwagi. Bardzo rzadko jednak u niektórych osób występuje senność. Może to wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dopóki pacjent nie zorientuje się, czy lek ten wywiera na niego wpływ, nie powinien on prowadzić pojazdów.

Ważne informacje o niektórych składnikach tego leku

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania omawianego leku.

3. Jak stosować Desloratadine Dr. Max

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): jedna tabletka na dobę.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Desloratadynę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia zostanie ustalony przez lekarza na podstawie rodzaju uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa występującego u pacjenta.

Jeśli pacjent ma okresowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (czyli uczuleniowe zapalenie błony śluzowej, w którym objawy utrzymują się mniej niż 4 dni w tygodniu lub przez mniej niż 4 tygodnie), lekarz zaleci schemat leczenia uzależniony od oceny dotychczasowego przebiegu choroby pacjenta.

Jeśli pacjent ma przewlekłe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (charakteryzujące się występowaniem objawów przez co najmniej 4 dni w tygodniu i przez ponad 4 tygodnie), lekarz może zalecić bardziej długotrwałe leczenie.

W pokrzywce czas trwania leczenia może u każdego pacjenta być inny, w związku z czym pacjent powinien stosować się do zaleceń swojego lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Dr. Max

Desloratadynę należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Po przypadkowym przedawkowaniu nie powinny występować żadne poważniejsze problemy. Jeśli jednak pacjent przyjmie większą niż zalecana dawkę desloratadyny, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desloratadine Dr. Max

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku w odpowiednim czasie, należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, desloratadyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak w przypadku stosowania placebo (czyli tabletek niezawierających żadnych substancji czynnych). Jednak uczucie zmęczenia, suchości w jamie ustnej i ból głowy odnotowywane były częściej niż w przypadku tabletek placebo.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (objawiających się dusznością, świszczącym oddechem, swędzeniem, pokrzywką i obrzękami) oraz wysypki. Bardzo rzadko zgłaszano też przypadki kołatania serca (palpitacji), przyspieszonego bicia serca, bólu brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, niemożności zaśnięcia, bólów mięśniowych, omamów (halucynacji), drgawek, uczucia niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać Desloratadine Dr. Max

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy powiadomić farmaceutę, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany zabarwienia tabletek lub uszkodzenie opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera Desloratadine Dr. Max

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna. Jedna tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

- Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna,

hypromeloza, olej roślinny uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400 oraz indygotyna (E 132).

Jak wygląda Desloratadine Dr. Max i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Desloratadine Dr. Max mają postać jasnoniebieskich, okrągłych, dwustronnie wypukłych tabletek powlekanych, gładkich po obu stronach, o średnicy około 6 mm.

Produkt jest dostępny są w opakowaniach blistrowych po: 10, 30tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street, W1B 2HA London Wielka Brytania

Wytwórcy:

Lupin (Europe) Limited

Suite 1

Victoria Court Bexton Road Knutsford Cheshire WA16 0PF

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014