+ iMeds.pl

Desloratadine dr. max 5 mgUlotka Desloratadine dr. max

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Desloratadine Dr. Max, 5 mg, tabletki powlekane

Desloratadinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Desloratadine Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Dr. Max

3.    Jak stosować Desloratadine Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Desloratadine Dr. Max

6.    Inne informacje

1. Co to jest Desloratadine Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Desloratadine Dr. Max jest desloratadyna, którą zalicza się do leków przeciwhistaminowych.

Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i łagodzi jej objawy.

Lek ten łagodzi objawy związane z uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenia błony śluzowej nosa wywoływanego uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza znajdujące się w kurzu). Objawy te obejmują kichanie, wydzielinę z nosa, swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

Desloratadyna stosowana jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (chorobą skóry powodowaną przez uczulenie). Objawy te obejmują swędzenie skóry i pokrzywkę (zmiany skórne jak po oparzeniu pokrzywą).

Objawy te ulegają złagodzeniu na całą dobę, dzięki czemu pacjent może normalnie funkcjonować w ciągu dnia i spać.

Desloratadyna jest wskazana do stosowania przez dorosłych i młodzież (w wieku 12 lat i więcej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Dr. Max Kiedy nie stosować leku Desloratadine Dr. Max

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) bądź też na loratadynę,

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat.

Ostrzeżenia - należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Leku tego nie powinno się przyjmować w ciąży i w okresie karmienia piersią. W okresie ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie powinien powodować senności ani zmniejszenia zdolności skupiania uwagi. Bardzo rzadko jednak u niektórych osób występuje senność. Może to wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dopóki pacjent nie zorientuje się, czy lek ten wywiera na niego wpływ, nie powinien on prowadzić pojazdów.

Ważne informacje o niektórych składnikach tego leku

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania omawianego leku.

3. Jak stosować Desloratadine Dr. Max

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): jedna tabletka na dobę.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Desloratadynę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia zostanie ustalony przez lekarza na podstawie rodzaju uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa występującego u pacjenta.

Jeśli pacjent ma okresowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (czyli uczuleniowe zapalenie błony śluzowej, w którym objawy utrzymują się mniej niż 4 dni w tygodniu lub przez mniej niż 4 tygodnie), lekarz zaleci schemat leczenia uzależniony od oceny dotychczasowego przebiegu choroby pacjenta.

Jeśli pacjent ma przewlekłe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (charakteryzujące się występowaniem objawów przez co najmniej 4 dni w tygodniu i przez ponad 4 tygodnie), lekarz może zalecić bardziej długotrwałe leczenie.

W pokrzywce czas trwania leczenia może u każdego pacjenta być inny, w związku z czym pacjent powinien stosować się do zaleceń swojego lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Dr. Max

Desloratadynę należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Po przypadkowym przedawkowaniu nie powinny występować żadne poważniejsze problemy. Jeśli jednak pacjent przyjmie większą niż zalecana dawkę desloratadyny, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desloratadine Dr. Max

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku w odpowiednim czasie, należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, desloratadyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak w przypadku stosowania placebo (czyli tabletek niezawierających żadnych substancji czynnych). Jednak uczucie zmęczenia, suchości w jamie ustnej i ból głowy odnotowywane były częściej niż w przypadku tabletek placebo.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (objawiających się dusznością, świszczącym oddechem, swędzeniem, pokrzywką i obrzękami) oraz wysypki. Bardzo rzadko zgłaszano też przypadki kołatania serca (palpitacji), przyspieszonego bicia serca, bólu brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, niemożności zaśnięcia, bólów mięśniowych, omamów (halucynacji), drgawek, uczucia niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać Desloratadine Dr. Max

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy powiadomić farmaceutę, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany zabarwienia tabletek lub uszkodzenie opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera Desloratadine Dr. Max

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna. Jedna tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

- Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna,

hypromeloza, olej roślinny uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400 oraz indygotyna (E 132).

Jak wygląda Desloratadine Dr. Max i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Desloratadine Dr. Max mają postać jasnoniebieskich, okrągłych, dwustronnie wypukłych tabletek powlekanych, gładkich po obu stronach, o średnicy około 6 mm.

Produkt jest dostępny są w opakowaniach blistrowych po: 10, 30tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street, W1B 2HA London Wielka Brytania

Wytwórcy:

Lupin (Europe) Limited

Suite 1

Victoria Court Bexton Road Knutsford Cheshire WA16 0PF

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2014

Desloratadine Dr. Max

Charakterystyka Desloratadine dr. max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Desloratadine Dr. Max, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna w ilości 10 mg na tabletkę. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Jasnoniebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, gładkie po obu stronach.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Desloratadine Dr. Max, 5 mg tabletki powlekane jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów związanych z:

-    uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1),

-    pokrzywką (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): jedna tabletka na dobę, niezależnie od posiłku, w celu złagodzenia objawów związanych z uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa) oraz z pokrzywką (patrz punkt 5.1).

Okresowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (charakteryzujące się występowaniem objawów przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub przez mniej niż 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta, leczenie należy przerywać po ustąpieniu objawów i wznowić po ich nawrocie.

W przewlekłym uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa (charakteryzującym się występowaniem objawów przez co najmniej 4 dni w tygodniu i przez ponad 4 tygodnie) można zaproponować pacjentowi ciągłe stosowanie leku w okresach narażenia na alergen.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek tabletki te należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 5.2).

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych.

Doświadczenie dotyczące klinicznego badania skuteczności stosowania desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest ograniczone (patrz punkty 4.8 i 5.1). Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8 i 5.1.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie ustalono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z rzadko występującymi zaburzeniami dziedzicznymi w postaci nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp lub zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, w których desloratadynę w postaci tabletek podawano równocześnie z erytromycyną lub ketokonazolem, nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji (patrz punkt 5.1).

W farmakologicznym badaniu klinicznym desloratadyna przyjmowana łącznie z alkoholem nie nasilała szkodliwego działania alkoholu (patrz punkt 5.1).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach na zwierzętach desloratadyna nie wykazywała działania teratogennego. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży. Dlatego nie zaleca się stosowania desloratadyny w czasie ciąży.

Desloratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania tych tabletek u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych, w których oceniano zdolność prowadzenia pojazdów, nie stwierdzono upośledzenia tej zdolności u pacjentów otrzymujących desloratadynę. Pacjentów powinno się jednak informować, że w bardzo rzadkich przypadkach u niektórych osób może występować senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych prowadzonych w zakresie wskazań obejmujących uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, przy stosowaniu dawki zalecanej wynoszącej 5 mg na dobę, odnotowano wystąpienie działań niepożądanych u 3% pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placebo. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi występującymi częściej u pacjentów przyjmujących desloratadynę niż u pacjentów przyjmujących placebo były: zmęczenie (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i ból głowy (0,6%). W badaniu klinicznym z udziałem 578 nastoletnich pacjentów, w wieku od 12 do 17 lat, najczęstszym zdarzeniem niepożądanym był ból głowy, który występował u 5,9% pacjentów otrzymujących desloratadynę i 6,9% pacjentów otrzymujących placebo.

W tabeli poniżej wymieniono inne działania niepożądane zgłaszane bardzo rzadko w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Zaburzenia psychiczne

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, napady drgawek

Zaburzenia serca

Częstoskurcz, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności, wymioty, dyspepsja, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zwiększone stężenie bilirubiny, zapalenie wątroby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowe

Zaburzenia ogólne

Reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek wielokrotnych, w którym podawano desloratadynę w dawce sięgającej 45 mg (czyli w dawce wynoszącej dziewięciokrotność dawki leczniczej), nie stwierdzono klinicznie istotnych działań.

Leczenie

W przypadku przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania w celu usunięcia niewchłoniętej części substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące podstawowe czynności życiowe.

Desloratadyna nie jest usuwana przez hemodializę; nie wiadomo, czy może być usuwana przez dializę otrzewnową.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, kod ATC: R06A X27

Desloratadyna jest pozbawionym działania sedacyjnego, długo działającym antagonistą receptorów histaminowych, wykazującym wybiórczą antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów histaminowych Hi. Po podaniu doustnym desloratadyna wybiórczo blokuje obwodowe receptory histaminowe Hi, gdyż substancja ta nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.

W badaniach in vitro wykazano właściwości przeciwuczuleniowe desloratadyny. Właściwości te obejmują hamowanie uwalniania cytokin prozapalnych, np. IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13 z ludzkich komórek tucznych / bazofilów, a także hamowanie ekspresji zaliczanej do cząsteczek adhezyjnych selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Wymaga potwierdzenia, czy wymienione obserwacje mają jakiekolwiek znaczenie kliniczne.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek wielokrotnych, w którym przez 14 dni podawano desloratadynę w dawce sięgającej 20 mg, nie stwierdzono żadnego statystycznie ani klinicznie istotnego wpływu na układ krążenia. W farmakologicznym badaniu klinicznym, w którym przez 10 dni desloratadynę podawano w dawce 45 mg na dobę (czyli w dawce wynoszącej dziewięciokrotność dawki leczniczej), nie stwierdzono wydłużenia odstępu QTc.

W badaniach interakcji po podaniu wielokrotnym ketokonazolu i erytromycyny nie obserwowano klinicznie istotnych zmian w stężeniu desloratadyny.

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. W kontrolowanych badaniach klinicznych, przy stosowaniu dawki zalecanej wynoszącej 5 mg na dobę, nie odnotowano większej częstości występowania senności w grupie otrzymującej desloratadynę niż w grupie placebo. Desloratadyna przyjęta w pojedynczej dobowej dawce 7,5 mg nie wpływała na sprawność psychoruchową w badaniach klinicznych. W badaniu z zastosowaniem dawki pojedynczej przeprowadzonym z udziałem osób dorosłych podanie desloratadyny w dawce 5 mg nie wpływało na standardowe parametry oceny sprawności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnego uczucia senności ani zadania związane z pilotowaniem.

W farmakologicznym badaniu klinicznym jednoczesne stosowanie desloratadyny i alkoholu nie nasilało wywoływanych przez alkohol zaburzeń czynności ani też nie nasilało senności. Nie stwierdzono znamiennych różnic w wynikach testów oceniających sprawność psychoruchową pomiędzy osobami otrzymującymi desloratadynę a osobami otrzymującymi placebo, niezależnie od tego, czy podawane były z alkoholem, czy bez alkoholu.

U pacjentów z uczuleniowym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodziła takie objawy, jak kichanie, wydzielina z nosa i świąd nosa, a także świąd oczu, łzawienie i zaczerwienienie oczu, a także świąd podniebienia. Desloratadyna zapewniała skuteczną kontrolę objawów przez 24 godziny. Skuteczności tabletek zawierających desloratadynę nie wykazano w sposób wyraźny w badaniach z udziałem nastoletnich pacjentów w wieku od 12 do 17 lat.

Oprócz ustalonego podziału na sezonowe i całoroczne, uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa można - w zależności od czasu utrzymywania się objawów - podzielić na okresowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa. W okresowym uczuleniowym zapalenieubłony śluzowej nosa objawy utrzymują się mniej niż 4 dni w tygodniu lub przez mniej niż 4 tygodnie. W przewlekłym uczuleniowym zapaleniu błony śluzowej nosa objawy utrzymują się co najmniej 4 dni w tygodniu lub ponad 4 tygodnie.

Desloratadyna skutecznie łagodziła objawy sezonowego uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa, o czym świadczyła łączna liczba punktów w kwestionariuszu oceny jakości życia w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa i zapalenia spojówek. Największą poprawę obserwowano w domenach dotyczących praktycznych problemów i codziennych czynności ograniczanych przez występujące objawy.

Przeprowadzono badania z udziałem pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, traktując ją jako model dla chorób pokrzywkowych, bowiem patofizjologia tych schorzeń jest podobna bez względu na etiologię, a chorzy przewlekle są łatwiejsi do prospektywnego zrekrutowania. Ponieważ we wszystkich schorzeniach pokrzywkowych czynnikiem przyczynowym jest uwalnianie histaminy, należy się spodziewać, że desloratadyna będzie skutecznie łagodziła objawy nie tylko w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, ale też w innych schorzeniach pokrzywkowych, zgodnie z wytycznymi klinicznymi.

W dwóch sześciotygodniowych badaniach kontrolowanych placebo u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną desloratadyna skutecznie łagodziła świąd i zmniejszała rozległość i liczbę zmian pokrzywkowych pod koniec pierwszego odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. W każdym badaniu działanie utrzymywało się dłużej niż 24 godzinny odstęp między dawkami. Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe. Zmniejszenie nasilenia świądu o ponad 50% stwierdzono u 55% pacjentów otrzymujących desloratadynę i u 19% pacjentów otrzymujących placebo. Desloratadyna znamiennie zmniejszała też negatywny wpływ na sen i funkcjonowanie w ciągu dnia, mierzone w czteropunktowej skali stosowanej dla oceny tych zmiennych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Desloratadyna jest wykrywalna w osoczu w ciągu 30 minut po podaniu. Desloratadyna dobrze się wchłania, osiągając stężenie maksymalne po około 3 godzinach, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 27 godzin. Stopień kumulacji desloratadyny był odpowiedni do jej okresu półtrwania (wynoszącego około 27 godzin) i częstotliwości dawkowania wynoszącej raz na dobę. Dostępność biologiczna desloratadyny była proporcjonalna do podanej dawki w zakresie dawek od 5 mg do 20 mg.

W badaniu farmakokinetyki, w którym dane demograficzne pacjentów były porównywalne z danymi demograficznymi ogólnej populacji pacjentów cierpiących na sezonowy uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa, u 4% pacjentów stwierdzano większe stężenia desloratadyny. Odsetek ten może być różny w zależności od pochodzenia etnicznego pacjentów. Maksymalne stężenie desloratadyny było około 3 razy większe po około 7 godzinach, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosił około 89 godzin. Profil bezpieczeństwa stwierdzany u tych pacjentów nie różnił się od profilu bezpieczeństwa w populacji ogólnej.

Desloratadyna w stopniu umiarkowanym wiąże się z białkami osocza (83-87%). Brak dowodów na istotną klinicznie kumulację leku przy stosowaniu desloratadyny (w zakresie dawek od 5 mg do 20 mg) przez 14 dni z częstotliwością raz na dobę.

Nie zidentyfikowano dotychczas enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie można całkowicie wykluczyć pewnych interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 w warunkach in vivo, a badania in vitro wykazały, że produkt leczniczy nie hamuje też CYP2D6 oraz że nie jest on ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny P.

W badaniu po pojedynczym podaniu dawki 7,5 mg desloratadyny, nie stwierdzono wpływu pokarmu (wysokotłuszczowe, wysokokaloryczne śniadanie) na farmakokinetykę desloratadyny. W innym badaniu stwierdzono, że sok grejpfrutowy nie wpływa na farmakokinetykę desloratadyny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Desloratadyna jest głównym czynnym metabolitem loratadyny. W badaniach nieklinicznych z zastosowaniem desloratadyny i loratadyny wykazano brak różnic jakościowych i ilościowych w profilu toksyczności obu leków przy porównywalnych poziomach ekspozycji na desloratadynę.

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach z desloratadyną i loratadyną wykazano brak działania rakotwórczego.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Skrobia żelowana

Celuloza mikrokrystaliczna

Laktoza bezwodna

Hypromeloza

Olej roślinny uwodorniony

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400 Indygotyna (E 132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry PVC/Adar/PVDC/Aluminium. Blistry pakowane są w pudełka tekturowe.

Tabletki dostępne są w opakowaniach po: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 30, 50, 60, 90, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street, W1B 2HA London Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20897

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2013.01.15

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013.01.15

2014.04.24

2014.06.20

2014.07.02

Desloratadine Dr. Max