+ iMeds.pl

Desloratadine peseri 0,5 mg/mlUlotka Desloratadine peseri

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Desloratadine Peseri, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

Desloratadyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Desloratadine Peseri i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Peseri

3.    Jak stosować lek Desloratadine Peseri

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Desloratadine Peseri

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Desloratadine Peseri i w jakim celu się go stosuje

Lek Desloratadine Peseri jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Lek Desloratadine Peseri łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek Desloratadine Peseri stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu należą świąd skóry i pokrzywka.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine Peseri

Kiedy nie stosować leku Desloratadine Peseri

-    jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6), lub na loratadynę.

Desloratadine Peseri roztwór doustny jest wskazany dla dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat, młodzieży (w wieku od 12 lat) i dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Desloratadine Peseri należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

• jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Inne leki i lek Desloratadine Peseri

Nie są znane interakcje leku Desloratadine Peseri z innymi lekami.

Lek Desloratadine Peseri z jedzeniem i piciem

Lek Desloratadine Peseri można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Desloratadine Peseri w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Desloratadine Peseri stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednak bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Desloratadine Peseri zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Desloratadine Peseri

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku, to:

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat): 10 ml (dwie łyżki miarowe po 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci

Zalecana dawka to:

Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: 2,5 ml (% łyżki miarowej po 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna łyżka miarowa po 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Jeżeli do butelki dołączona jest strzykawka doustna, można ją zamiennie stosować do odmierzania odpowiedniej ilości roztworu doustnego.

Należy połknąć dawkę roztworu doustnego, a następnie popić wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Czas trwania leczenia będzie określony przez lekarza po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący może zalecić długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów, dlatego pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Peseri

Lek Desloratadine Peseri należy przyjmować wyłącznie tak, jak został przepisany. Nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Peseri, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desloratadine Peseri

W razie nie przyjęcia leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U większości dzieci i dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu lub tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże u dzieci w wieku poniżej 2 lat często występującymi działaniami niepożądanymi były: biegunka, gorączka i bezsenność, natomiast u dorosłych: uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Desloratadine Peseri

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie roztworu doustnego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Desloratadine Peseri

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna w postaci roztworu doustnego o mocy 0,5 mg/ml.

-    Pozostałe składniki to: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy bezwodny, glikol propylenowy, hypromeloza, aromat Tutti Frutti płynny oraz woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Desloratadine Peseri i co zawiera opakowanie

Desloratadine Peseri roztwór doustny jest dostępny w butelkach z zakrętką z zabezpieczeniem przed dziećmi.

Do opakowań po 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml i 150 ml dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna. Do opakowań po 225 ml i 300 ml dołączona jest łyżką miarowa.

Strzykawka doustna ma podziałkę umożliwiającą odmierzenie 2,5 i 5 ml roztworu.

Łyżka miarowa umożliwia odmierzenie 2,5 i 5 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Peseri Trading Limited 20 Queen Frederica Street 1066 Nicosia, Cypr

Wytwórca

Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Desloratadina Peseri 0,5 mg/ml soluçao oral

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Desloratadine Peseri

Charakterystyka Desloratadine peseri

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Desloratadine Peseri, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 105 mg/ml sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór o owocowym smaku.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Desloratadine Peseri jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z:

-    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1),

-    pokrzywką (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) oraz z pokrzywką produkt Desloratadine Peseri można przyjmować niezależnie od posiłków (patrz punkt 5.1).

Należy pamiętać, że zapalenie błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat ma najczęściej podłoże infekcyjne (patrz punkt 4.4), a nie ma danych, które uzasadniałyby stosowanie produktu desloratadine Peseri w zakaźnym zapaleniu błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat): 10 ml (5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: 2,5 ml (1,25 mg) roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.

Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących skuteczności stosowania desloratadyny u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresach narażenia na alergen.

Sposób podawania

Dawkę można przyjmować niezależnie od posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1, lub na loratadynę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania produktu Desloratadine Peseri w postaci roztworu doustnego u dzieci w 1. roku życia.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat, szczególnie trudno odróżnić alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa od innych postaci zapalenia błony śluzowej nosa. Należy wziąć pod uwagę brak infekcji górnych dróg oddechowych lub zmian organicznych, jak również wywiad, badania fizyczne oraz wyniki odpowiednich badań laboratoryjnych i testów skórnych.

Około 6% dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny i występuje u nich większe narażenie (patrz punkt 5.2). Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które maja wolny metabolizm, jest takie samo jak u dzieci z prawidłowym metabolizmem.

Nie badano skuteczności desloratadyny u wolno metabolizujących osób w wieku poniżej 2 lat.

W przypadkach ciężkiej niewydolności nerek Produkt Desloratidine Peseri roztwór doustny należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Ten produkt leczniczy zawiera sorbitol, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych z zastosowaniem desloratadyny w postaci tabletek, w których podawano także erytromycynę i ketokonazol, nie zaobserwowano klinicznie istotnych interakcji.

W farmakologicznych badaniach klinicznych, desloratadyna w postaci tabletek przyjmowana razem z alkoholem nie nasilała działania alkoholu zaburzającego sprawność psychoruchową (patrz punkt 5.1).

Enzym odpowiedzialny za metabolizm desloratadyny nie został do tej pory określony i nie można z tego powodu całkowicie wykluczyć niektórych interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje działania CYP3A4 in vivo, a badania in vitro wykazały, że produkt leczniczy nie hamuje działania CYP2D6 i nie jest ani substratem ani inhibitorem glikoproteiny P.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Desloratadyna nie była teratogenna w badaniach na zwierzętach. Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży. Z tego powodu nie jest zalecane stosowanie w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Desloratadyna jest wydzielana do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Nie są dostępne żadne dane dotyczące wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych oceniających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, nie stwierdzono osłabienia sprawności pacjentów otrzymujących desloratadynę. Jednak pacjentów należy poinformować, że bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, co może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych desloratadynę w postaci syropu podano 246 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Ogólna częstość występowania działań niepożądanych u dzieci w wieku od 2 do 11 lat była podobna w grupach, którym podawano desloratadynę i w grupach przyjmujących placebo. U niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, które występowały częściej niż w grupie placebo, były: biegunka (3,7%), gorączka (2,3%) i bezsenność (2,3%). W dodatkowym badaniu przeprowadzonym u pacjentów w wieku od 6 do 11 lat po podaniu jednej dawki

2,5 mg roztworu doustnego desloratadyny nie zgłaszano działań niepożądanych.

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży z zastosowaniem desloratadyny w zalecanej dawce ze wskazaniami obejmującymi alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekła pokrzywkę idiopatyczną, częstość występowania działań niepożądanych była o 3% większa w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, występującymi częściej niż w grupie placebo, były: zmęczenie (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) oraz ból głowy (0,6%).

Inne działania niepożądane zgłaszane bardzo rzadko w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu to: Zaburzenia psychiczne: omamy.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki.

Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca.

Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból mięśni.

Zaburzenia ogólne: reakcje nadwrażliwości (takiej jak anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, swędzenie, wysypka i pokrzywka).

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowych metod usuwania niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Na podstawie badania klinicznego u dorosłych i młodzieży z zastosowaniem wielokrotnej dawki, w którym podawano do 45 mg desloratadyny (dawka dziewięciokrotnie większa od dawki klinicznej), nie obserwowano klinicznie istotnych działań.

Desloratadyna nie jest wydalana w trakcie hemodializy, nie wiadomo, czy jest ona wydalana w trakcie dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe - antagoniści receptora Hi, kod ATC: R06A X27

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy z wybiórczym działaniem antagonistycznym na obwodowe receptory H1. Po podaniu doustnym desloratadyna wybiórczo blokuje obwodowe receptory histaminy H1, ponieważ substancja nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.

Desloratadyna wykazała właściwości przeciwalergiczne w badaniach in vitro. Obejmują one hamowanie uwalniania prozapalnych cytokin, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13 z ludzkich mastocytów/bazofilów, jak i hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze potwierdzone.

Nie przeprowadzono osobnych badań w celu oceny skuteczności desloratadyny w roztworze doustnym w populacji dzieci. Jednak bezpieczeństwo stosowania desloratadyny w postaci syropu, który zawiera takie same stężenie desloratadyny wykazano w trzech badaniach u dzieci. Dzieci w wieku od 1 do 11 lat ze wskazaniami do leczenia przeciwhistaminowego, otrzymywały desloratadynę w dobowej dawce wynoszącej 1,25 mg (dzieci w wieku od 1 do 5 lat) lub 2,5 mg (dzieci w wieku 6 do 11 lat). Leczenie było dobrze tolerowane, co potwierdziły kliniczne badania laboratoryjne, ocena parametrów życiowych i zapisy EKG, w tym ocena QTc. Stężenie desloratadyny w osoczu (patrz punkt 5.2) po podaniu zalecanych dawek było porównywalne u dzieci i dorosłych. Ponieważ przebieg alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej oraz profil desloratadyny są podobne u dorosłych i dzieci, dane dotyczące skuteczności desloratadyny u dorosłych można ekstrapolować na populację dzieci.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek wielokrotnych u dorosłych i młodzieży, w którym podawano do 20 mg desloratadyny na dobę przez 14 dni, nie zaobserwowano statystycznie lub klinicznie istotnych działań na układ sercowo-naczyniowy. W badaniu farmakologicznym u dorosłych i młodzieży, w którym desloratadynę podawano w dawce dobowej 45 mg (dawka 9 razy większa od dawki klinicznej) przez dziesięć dni, nie zaobserwowano wydłużenia odstępu QTc.

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. W kontrolowanych badaniach klinicznych nie stwierdzono, aby desloratadyna stosowana u dorosłych i młodzieży w zalecanej dawce 5 mg na dobę powodowała senność częściej niż placebo. W badaniach klinicznych desloratadyna w tabletkach podawana w pojedynczej dawce dobowej wynoszącej 7,5 mg dorosłym i młodzieży nie wpływała na sprawność psychoruchową. W badaniu z zastosowaniem pojedynczej dawki u dorosłych, desloratadyna w dawce 5 mg nie wpływała na standardowe wskaźniki zdolności pilotowania samolotów, w tym na nasilenie subiektywnie odczuwanej senności lub wykonywania zadań związanych z pilotowaniem.

W klinicznych badaniach farmakologicznych, podawanie razem z alkoholem nie nasilało zaburzeń sprawności psychoruchowej wywoływanych przez alkohol ani nie zwiększało senności. Nie odnotowano znaczących różnic w wynikach testów na sprawność psychoruchową pomiędzy grupą przyjmującą desloratadynę a grupą przyjmującą placebo, bez względu na to, czy lek podawano z alkoholem, czy bez alkoholu.

Nie zaobserwowano żadnych klinicznie istotnych zmian stężenia desloratadyny w osoczu w badaniach interakcji z zastosowaniem dawek wielokrotnych ketokonazolu i erytromycyny.

Nie badano skuteczności desloratadyny w postaci syropu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

U osób dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, desloratadyna w postaci tabletek była skuteczna w łagodzeniu objawów, takich jak kichanie, wydzielina z nosa i swędzenie, jak i swędzenie, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz swędzenie podniebienia. Desloratadyna skutecznie łagodziła objawy przez 24 godziny. Skuteczność desloratadyny w postaci tabletek nie została jednoznacznie wykazana w badaniach u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

Dodatkowo do ustalonej klasyfikacji alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, jako schorzenia sezonowego i całorocznego, może ono również być określone na podstawie czasu trwania objawów, jako okresowe i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (utrzymywanie się objawów przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie). Przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (utrzymywanie się objawów przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż przez 4 tygodnie.

Desloratadyna w postaci tabletek była skuteczna w łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, co wykazała suma wyników w kwestionariuszu oceniającym jakość życia pacjentów z zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek. Największą poprawę obserwowano w zakresie problemów natury praktycznej i codziennych czynności, ograniczanych przez objawy.

Przewlekła pokrzywka idiopatyczna stanowiła model kliniczny zaburzeń o charakterze pokrzywki ze względu na podobne podstawy patofizjologiczne tych stanów, niezależnie od ich etiologii, a także ze względu na możliwość łatwiejszej kwalifikacji prospektywnej przewlekle chorych pacjentów. Uwalnianie histaminy jest przyczynowym czynnikiem we wszystkich chorobach pokrzywkowych, dlatego można oczekiwać, że desloratadyna będzie skutecznie łagodziła objawy nie tylko przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, ale także innych rodzajów pokrzywek, zgodnie z wytycznymi klinicznymi.

W dwóch kontrolowanych placebo badaniach prowadzonych przez sześć tygodni, z udziałem pacjentów z przewlekła pokrzywką idiopatyczną, desloratadyna skutecznie łagodziła świąd oraz zmniejszała rozmiar i liczbę zmian pokrzywkowych, zanim podano drugą dawkę. W każdym badaniu działanie utrzymywało się dłużej niż trwający 24 godziny odstęp między dawkami. Podobnie jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych stosowanych w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, z badań wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe. Złagodzenie świądu o ponad 50% obserwowano u 55% pacjentów leczonych desloratadyną w porównaniu z 19% pacjentów otrzymujących placebo. Leczenie desloratadyną także znacznie zmniejszało zaburzenia snu i funkcjonowania w ciągu dnia, co oznaczono stosując czteropunktową skalę stosowaną do oceny tych zmiennych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut od podania desloratadyny dorosłym i młodzieży.

Desloratadyna jest dobrze wchłaniana, a maksymalne stężenie osiąga po około 3 godzinach.

W osobnych badaniach z zastosowaniem pojedynczej dawki, podczas stosowania w zalecanych dawkach, wykazano, że wartości AUC i Cmax desloratadyny u dzieci są porównywalne do obserwowanych u pacjentów dorosłych, którzy otrzymywali desloratadynę w dawce 5 mg w postaci syropu.

Dystrybucja

Desloratadyna wiąże się z białkami osocza w umiarkowanym stopniu (83% - 87%). Nie ma dowodów na klinicznie istotną kumulację substancji czynnej, w wyniku przyjmowania przez dorosłych i młodzież dawki desloratadyny (5 mg do 20 mg) raz na dobę przez 14 dni.

Metabolizm

Nie zidentyfikowano jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, dlatego nie można całkowicie wykluczyć niektórych interakcji z innymi produktami leczniczymi. Desloratadyna nie hamuje aktywności CYP3A4 in vivo, a badania in vitro wykazały, że produkt leczniczy nie hamuje aktywności CYP2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem glikoproteiny P.

W badaniu z zastosowaniem pojedynczej dawki 7,5 mg desloratadyny nie stwierdzono wpływu pokarmu (wysokotłuszczowe śniadanie z dużą zawartością tłuszczu) na dystrybucję desloratadyny. W innym badaniu nie stwierdzono wpływu soku z grejpfruta na dystrybucję desloratadyny.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 27 godzin. Stopień kumulacji desloratadyny jest odpowiedni do jej okresu półtrwania (około 27 godzin) i częstości podawania - raz na dobę.

W serii badań farmakokinetycznych i klinicznych, u 6% pacjentów stwierdzono występowanie większych stężeń desloratadyny. Częstość występowania fenotypu o spowolnionym była porównywalna u dorosłych (6%) i dzieci w wieku od 2 do 11 lat (6%), i w obu populacjach większa wśród pacjentów rasy czarnej (18% dorosłych, 16% dzieci) niż rasy kaukaskiej (2% dorosłych, 3% dzieci).

W badaniu farmakokinetycznym z zastosowaniem po wielokrotnym podaniu tabletek zdrowym, dorosłym pacjentom, u czterech z nich stwierdzono spowolnienie metabolizmu desloratadyny. U tych pacjentów stężenie Cmax było około 3 razy większe po około 7 godzinach, a okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił około 89 godzin.

Podobne parametry farmakokinetyczne zaobserwowano w badaniu farmakokinetycznym z zastosowaniem wielokrotnych dawek leku w postaci syropu z udziałem dzieci w wieku od 2 do 11 lat ze spowolnionym metabolizmem i z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Narażenie (AUC) na desloratadynę było około sześciokrotnie większe, a Cmax występowało po 3-6 godzinach i było około 3 do 4 razy większe, a końcowa faza okresu półtrwania wynosiła około 120 godzin.

Narażenie było takie samo u pacjentów dorosłych i dzieci ze spowolnionym metabolizmem podczas leczenia dawkami dostosowanymi do wieku. Ogólny profil bezpieczeństwa u tych pacjentów nie różnił się od profilu w populacji ogólnej. Nie badano działania desloratadyny u osób ze spowolnionym metabolizmem w wieku < 2 lat.

Liniowość lub nieliniowość

Biodostępność desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie od 5 mg do 20 mg.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Desloratadyna jest głównym czynnym metabolitem loratadyny. Badania niekliniczne przeprowadzane z zastosowaniem desloratadyny i loratadyny wykazały, że nie ma różnic jakościowych ani ilościowych w profilu toksyczności desloratadyny i loratadyny, przy porównywalnych poziomach narażenia na desloratadynę.

Dane niekliniczne na temat desloratadyny wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach z desloratadyną i loratadyną nie wykazano działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu cytrynian Sukraloza

Kwas cytrynowy bezwodny Sorbitol ciekły Glikol propylenowy Hypromeloza

Aromat Tutti Frutti, płynny Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania, przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednim.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Desloratadine Peseri w postaci roztworu doustnego jest dostępny w butelkach ze szkła oranżowego typu III zamykanych plastykową (z masy polipropylenowej lub polietylenowej) zakrętką z zabezpieczeniem przed dziećmi (C/R), o trzywarstwowym wypełnieniu polietylenowym. Do opakowań po 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml i 150 ml dołączona jest łyżka miarowa lub strzykawka doustna z podziałką. Do opakowań po 225 ml i 300 ml dołączona jest łyżka miarowa.

Strzykawka doustna z podziałką umożliwia odmierzenie 2,5 i 5 ml roztworu.

Łyżka miarowa umożliwia odmierzenie 2,5 i 5 ml roztworu.

Wielkość opakowań: 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 225 ml, 300 ml roztworu doustnego. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Peseri Trading Limited 20 Queen Frederica Street 1066 Nicosia, Cypr

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Desloratadine Peseri