+ iMeds.pl

Desloratadine ratiopharm 0,5 mg/mlUlotka Desloratadine ratiopharm

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Desloratadine ratiopharm, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

Desloratadyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Desloratadine ratiopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadine ratiopharm

3.    Jak stosować Desloratadine ratiopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Desloratadine ratiopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST DESLORATADINE RATIOPHARM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Desloratadine ratiopharm jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Desloratadine ratiopharm łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie w obrębie nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów takiego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Desloratadine ratiopharm stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DESLORATADINE RATIOPHARM

Kiedy nie stosować leku Desloratadine ratiopharm

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę, loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Desloratadine ratiopharm.

Lek Desloratadine Teva jest w wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 1 do 11 lat, młodzieży (w wieku 12 lat i starszych) oraz u dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Desloratadine ratiopharm

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Jeśli opisane sytuacje dotyczą pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Desloratadine ratiopharm.

Inne leki i Desloratadine ratiopharm

Nie są znane żadne interakcje Desloratadine ratiopharm z innymi lekami.

Desloratadine ratiopharm z jedzeniem i piciem

Lek Desloratadine ratiopharm można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Desloratadine ratiopharm w czasie ciąży lub karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Desloratadine ratiopharm stosowany w zalecanej dawce powodował senność lub obniżenie koncentracji. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Desloratadine ratiopharm

Desloratadine ratiopharm zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ DESLORATADINE RATIOPHARM

Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: zalecana dawka to 2,5 ml (pół łyżki miarowej) roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka to 5 ml (jedna łyżka miarowa) roztworu doustnego raz na dobę.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka to 10 ml (dwie łyżki miarowe) roztworu doustnego raz na dobę.

Do przyjęcia wymaganej dawki leku należy użyć łyżeczki dozującej dołączonej do butelki roztworu doustnego.

Należy połknąć dawkę roztworu doustnego, popijając wodą.

Można przyjmować lek z posiłkiem lub bez posiłku.

Czas trwania leczenia lekiem Desloratadine ratiopharm będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący zaleci długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Desloratadine ratiopharm

Desloratadine ratiopharm należy przyjmować tylko tak, jak jest przepisany. Nie powinny wystąpić poważne zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Desloratadine ratiopharm, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desloratadine ratiopharm

W razie pominięcia zastosowania dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Desloratadine ratiopharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, zarówno po zastosowaniu roztworu, jak i tabletki. Jednak częstymi działaniami niepożądanymi występującymi u dzieci poniżej 2 roku życia były biegunka, gorączka i bezsenność, podczas gdy u dorosłych, zmęczenie, suchość w jamie ustnej i bóle głowy były zgłaszane częściej niż po zastosowaniu tabletki.

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka, obrzęk) oraz wysypkę zgłaszano bardzo rzadko. Również bardzo rzadko zgłaszano kołatanie serca, szybkie bicie serca, ból brzucha, nudności (uczucie mdłości), wymioty, niestrawność, biegunkę, zawroty głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenie wątroby i nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DESLORATADINE RATIOPHARM

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Desloratadine ratiopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnej butelce w celu ochrony przed światłem.

Zużyć w ciągu dwóch miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Należy poinformować farmaceutę, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Desloratadine ratiopharm

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 0,5 mg/ml

- Inne składniki leku to: sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), glikol propylenowy,

sukraloza, hypromeloza, sodu cytrynian, aromat gumy balonowej, kwas cytrynowy bezwodny i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Desloratadine ratiopharm i co zawiera opakowanie

Desloratadine ratiopharm jest dostępny w szklanych butelkach ze szkła oranżowego typu III po 50, 60, 100, 120, 150 ml, z białym zamknięciem z PP zabezpieczającym przed otwarciem butelki przez dzieci i żółtym pierścieniem gwarancyjnym. Do wszystkich wielkości opakowań, dołączona jest łyżeczka miarowa z zaznaczonymi pojemnościami dla 2,5 ml i 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 89079 Ulm Niemcy

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company. H-2100 Gödöllö, Tâncsics Mihâly ut 82, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia TEVA Santé, Rue Bellocier, 89100 Sens, Francja

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov, Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Mogilska 80, 31-546, Kraków

TEVA PHARMA S.L.U.,C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Hiszpania

Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Niemcy

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

CT Arzneimittel GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079UIm, Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., tel. +48 22 345 93 00

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Desloratadine ratiopharm

Charakterystyka Desloratadine ratiopharm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Desloratadine ratiopharm, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze:

Każdy ml roztworu doustnego zawiera 150 mg sorbitolu płynnego (niekrystalizującego). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny o zapachu gumy do żucia.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Desloratadine ratiopharm wskazany jest w celu łagodzenia objawów związanych z:

-    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (patrz punkt 5.1)

-    pokrzywką (patrz punkt 5.1)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Desloratadine ratiopharm może być przyjmowany niezależnie od posiłków w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką (patrz punkt 5.1).

Należy pamiętać, że większość przypadków zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat jest pochodzenia zakaźnego (patrz punkt 4.4) i brak jest danych dotyczących leczenia zakaźnego zapalenia błony śluzowej nosa produktem Desloratadine ratiopharm.

Dzieci w wieku od 1 do 5 lat: zalecana dawka to 2,5 ml (1,25 mg) Desloratadine ratiopharm roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka to 5 ml (2,5 mg) Desloratadine ratiopharm roztworu doustnego raz na dobę.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka to 10 ml (5 mg)

Desloratadine ratiopharm roztworu doustnego raz na dobę.

Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności stosowania desloratadyny u młodzieży w wieku 12 do 17 lat (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta.

Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w postaci roztworu doustnego u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat diagnoza alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jest szczególnie trudna do odróżnienia od innych form zapalenia błony śluzowej nosa. Podczas diagnozy należy wziąć pod uwagę brak infekcji górnych dróg oddechowych lub zaburzeń strukturalnych, jak również wywiad, badanie przedmiotowe oraz odpowiednie badania laboratoryjne i badania skóry.

Około 6% dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny przez co pacjenci ci narażeni są na większą ekspozycję (patrz punkt 5.2). Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 roku życia, które słabo metabolizują desloratadynę jest takie samo jak u dzieci, które mają normalny metabolizm desloratadyny.

Nie badano wpływu desloratadyny u dzieci <2. roku życia ze słabym metabolizmem desloratadyny.

Desloratadynę należy stosować ostrożnie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (patrz punkt 5.2).

Ten produkt leczniczy zawiera sorbitol, dlatego pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, w których równocześnie z desloratadyną w postaci roztworu doustnego podawano erytromycynę lub ketokonazol, nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji (patrz punkt 5.1).

W farmakologicznym badaniu klinicznym desloratadyna przyjmowana jednocześnie z alkoholem nie nasilała szkodliwego działania alkoholu (patrz punkt 5.1).

4.6    Ciąża i laktacja

W badaniach na zwierzętach desloratadyna nie miała działania teratogennego. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży. Z tego względu nie zaleca się stosowania desloratadyny w czasie ciąży.

Desloratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania desloratadyny u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych, w których oceniano zdolność prowadzenia pojazdów u pacjentów otrzymujących desloratadynę nie występowało zaburzenie tej czynności. Jednakże pacjentów należy poinformować, że bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych na populacji dziecięcej, desloratadynę w postaci roztworu doustnego podano 246 pacjentom w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Stwierdzono, że częstość występowania działań niepożądanych u dzieci w wieku od 2 do 11 lat w grupie przyjmującej desloratadynę była podobna do częstości w grupie przyjmującej placebo.

U niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy działaniem niepożądanym występującym częściej niż w grupie placebo była biegunka (3,7%), gorączka (2,3%) i bezsenność (2,3%). W dodatkowym badaniu nie obserwowano działań niepożądanych u pacjentów w wieku od 6 do 11 lat po podaniu pojedynczej dawki 2,5 mg desloratadyny w postaci roztworu doustnego.

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu desloratadyny w zalecanej dawce, działania niepożądane wystąpiły u 3 % pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placebo. Najczęściej wystepującymi działaniami niepożądanymi, zgłaszanymi częściej niż w grupie placebo, były: uczucie zmęczenia (1,2 %), suchość błony śluzowej jamy ustnej (0,8 %) i bóle głowy (0,6 %).

24 inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymieniono w poniższej tabeli.

Zaburzenia psychiczne

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje nadwrażliwości (takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Na podstawie badania klinicznego, z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 45 mg desloratadyny (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej), nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Desloratadyna nie jest usuwana za pomocą hemodializy. Nie wiadomo, czy jest ona usuwana za pomocą dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe - antagoniści receptora H1, kod ATC: R06A X27

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego.

Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny. Obejmują one hamowanie uwalniania z ludzkich komórek tucznych/ leukocytów zasadochłonnych cytokin indukujących proces zapalny, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze potwierdzone.

Skuteczność desloratadyny w postaci roztworu doustnego nie była badana w oddzielnych badaniach z udziałem dzieci. Jednakże, bezpieczeństwo roztworu desloratadyny, która zawiera to samo stężenie desloratadyny, wykazano w trzech badaniach pediatrycznych. Dzieci, w wieku 1-11 lat, które zakwalifikowano do leczenia przeciwhistaminowego otrzymały desloratadynę w dobowej dawce 1,25 mg (wiek dziecka od 1 do 5 lat) lub 2,5 mg (wiek dziecka od 6 do 11 roku życia). Produkt był dobrze tolerowany, co potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych, pomiary parametrów życiowych oraz dane EKG, w tym ocena odstępu QTc. Po podaniu desloratadyny w zalecanych dawkach, stężenie desloratadyny w osoczu (patrz punkt 5.2), były porównywalne w grupie dzieci i dorosłych. Tak więc, ponieważ przebieg alergicznego nieżytu nosa / przewlekłej pokrzywki idiopatycznej i profil desloratadyny jest podobny u dorosłych i u dzieci, dane dotyczące skuteczności desloratadyny u dorosłych można ekstrapolować dla populacji pediatrycznej.

W badaniu klinicznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki, w którym podawano do 20 mg desloratadyny na dobę przez 14 dni, nie zaobserwowano statystycznie lub klinicznie istotnego wpływu na układ krążenia. W farmakologicznym badaniu klinicznym, w którym desloratadynę podawano w dawce 45 mg na dobę (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej) przez 10 dni, nie odnotowano wydłużenia odstępu QTc.

W badaniach interakcji po podaniu wielokrotnym ketokonazolu i erytromycyny nie obserwowano klinicznie istotnych zmian w stężeniu desloratadyny w osoczu.

W badaniach klinicznych na grupie pediatrycznej nie badano skuteczności desloratadyny w postaci syropu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego. W kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, przypadki senności występowały w stopniu nie większym niż w grupie placebo. W badaniach klinicznych desloratadyna podawana w dawce 7,5 mg jeden raz na dobę nie wpływał na aktywność psychoruchową.

Przeprowadzone u dorosłych badanie z zastosowaniem pojedynczej dawki wskazuje, że desloratadyna w dawce 5 mg nie wpływa na podstawowe umiejętności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnie odczuwanej senności lub zadań związanych z pilotowaniem.

W farmakologicznych badaniach klinicznych jednoczesne podawanie desloratadyny z alkoholem nie nasilało zaburzeń czynności wywoływanych przez alkohol ani nie zwiększało senności. Nie odnotowano istotnych różnic w testach aktywności psychomotorycznej pomiędzy grupami otrzymującymi desloratadynę i placebo, niezależnie od tego, czy podawane były z alkoholem, czy bez alkoholu.

U pacjentów dorosłych i młodzieży z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna w postaci tabletek skutecznie łagodziła takie objawy, jak kichanie, świąd i wydzielina z nosa, a także świąd, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. Desloratadyna skutecznie łagodziła objawy przez 24 godziny. Skuteczność desloratadyny w postaci tabletek nie została wyraźnie wykazana w badaniach klinicznych wśród młodzieży w wieku 12 do 17 lat.

Oprócz ustalonego podziału na sezonowe i całoroczne, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa można podzielić, w zależności od czasu trwania objawów, na okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. O okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie. O przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa mówimy, gdy objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie.

Desloratadyna była skuteczna w łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, co wykazano na podstawie kwestionariusza oceniającego jakość życia w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek. Największą poprawę obserwowano w zakresie realnych problemów i codziennej aktywności ograniczanych przez objawy.

Badaniu poddano przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, którą potraktowano jako kliniczny model zaburzeń o charakterze pokrzywki, ze względu na podobną patofizjologię leżącą u podłoża tych stanów, niezależnie od ich etiologii, a także ze względu na możliwość łatwiejszej kwalifikacji prospektywnej przewlekle chorych pacjentów. Ze względu na to, że uwalnianie histaminy jest czynnikiem przyczynowym, który powoduje wystąpienie wszystkich chorób pokrzywkowych, można oczekiwać, że desloratadyna będzie wykazywała skuteczne działanie w łagodzeniu objawów innych podobnych zaburzeń, nie tylko przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, zgodnie z klinicznymi zaleceniami.

W dwóch, kontrolowanych placebo, trwających sześć tygodni badaniach z udziałem pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, desloratadyna skutecznie łagodziła świąd oraz zmniejszała rozmiar i liczbę zmian pokrzywkowych, zanim podano drugą dawkę. W każdym badaniu działanie utrzymywało się dłużej niż 24-godzinny odstęp między dawkami. Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminowe. Ponad 50 % poprawę w odniesieniu do występującego świądu, obserwowano u 55 % pacjentów leczonych desloratadyną w porównaniu z 19 % pacjentów, którym podawano placebo. Leczenie desloratadyną także znacznie zmiejszyło wpływ na sen i funkcjonowanie w ciągu dnia, mierzone w czteropunktowej skali stosowanej dla oceny tych zmiennych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Stężenie desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu zarówno u dorosłych, jak i młodzieży.

Desloratadyna wchłania się dobrze, a maksymalne stężenie osiągane jest po około 3 godzinach. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 27 godzin. Stopień kumulacji desloratadyny był odpowiedni do jej okresu półtrwania (około 27 godzin) i częstości podawania - raz na dobę. Biodostępność desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie od 5 mg do 20 mg.

W serii badań farmakokinetycznych i klinicznych, u 6% badanych wykryto zwiększone stężenie desloratadyny. Częstość występowania fenotypu o spowolnionym metabolizmie była porównywalna u dorosłych (6%) i u dzieci w wieku od 2 do 11 lat (6%), a większa wśród przedstawicieli rasy czarnej (18% dorośli, 16% dzieci) niż u rasy kaukaskiej (2% dorośli, 3% dzieci).

W badaniu farmakokinetycznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki desloratadyny w postaci tabletek u zdrowych dorosłych pacjentów, u czterech stwierdzono spowolniony metabolizm desloratadyny. U osób tych stężenie Cmax było około 3-krotnie wyższe po upływie około 7 godzin, gdy okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 89 godzin.

Podobne parametry farmakokinetyczne obserwowano w badaniu farmakokinetycznym z zastosowaniem zwielokrotnionej dawki desloratadyny w postaci syropu w grupie dzieci w wieku od 2 do 11 lat, o spowolnionym metabolizmie desloratadyny, u których rozpoznano alergiczny nieżyt nosa. Ekspozycja (AUC) na desloratadynę była 6-krotnie wyższa i Cmax było około 3 do 4 razy większe po upływie 3-6 godzin, podczas gdy okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił około 120 godzin.

Podczas leczenia dawkami odpowiednimi do wieku ekspozycja na desloratadynę była taka sama u dorosłych i u dzieci ze słabym metabolizmem. Całkowity profil bezpieczeństwa u tych pacjentów nie różnił się od profilu populacji ogólnej.

Nie badano wpływu desloratadyny na dzieci <2. roku życia ze słabym metabolizmem desloratadyny.

Desloratadyna w umiarkowanym stopniu (83 % - 87 %) wiąże się z białkami osocza. Brak dowodów na klinicznie istotną kumulację desloratadyny podawanej raz na dobę (dawki 5 mg do 20 mg) przez 14 dni.

W badaniu krzyżowym po jednorazowym podaniu desloratadyny, tabletka i roztwór doustny okazały się równoważne biologicznie. Ponieważ desloratadyna w postaci roztworu doustnego zawiera to samo stężenie desloratadyny co tabletka, nie było wymagane przeprowadzenie badania biorównoważności i oczekuje się równoważności roztworu doustnego i tabletek.

W oddzielnych badaniach po jednorazowym podaniu zalecanej dawki desloratadyny u dzieci wartości AUC i Cmax dla desloratadyny było porównywalne do tych obserwowanych u pacjentów dorosłych, którzy otrzymali 5 mg dawkę desloratadyny w postaci roztwóru doustnego.

Nie zidentyfikowano jeszcze enzymu odpowiedzialnego za metabolizm desloratadyny, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć interakcji z innymi lekami. Desloratadyna nie hamuje CYP3A4 in vivo, a przeprowadzone badania in vitro wskazują, że produkt leczniczy nie hamuje CYP2D6 i nie jest ani substratem, ani inhibitorem P-glikoprotein.

W badaniu po jednorazowym podaniu dawki 7,5 mg desloratadyny nie stwierdzono wpływu pokarmu na dystrybucję desloratadyny (wysokotłuszczowe, wysokokaloryczne śniadanie). W innym badaniu nie stwierdzono wpływu soku grejpfrutowego na dystrybucję desloratadyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Desloratadyna jest głównym czynnym metabolitem loratadyny. Badania niekliniczne z zastosowaniem desloratadyny i loratadyny wykazały brak ilościowych i jakościowych różnic w profilu toksyczności desloratadyny i loratadyny przy porównywalnych poziomach narażenia na desloratadynę.

Dane niekliniczne na temat desloratadyny, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie wykazano działania rakotwórczego w badaniach z desloratadyną i loratadyną.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420),

glikol propylenowy,

sukraloza,

hypromeloza,

sodu cytrynian,

aromat gumy balonowej,

kwas cytrynowy bezwodny,

woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

Desloratadine ratiopharm roztwór doustny powinien zostać zużyty w ciągu 2 mięsięcy od pierwszego otwarcia butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnej butelce w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szklane butelki ze szkła oranżowego typu III z białym zamknięciem z PP zabezpieczającym przed otwarciem butelki przez dzieci i żółtym pierścieniem gwarancyjnym.

Opakowania po 50, 60, 100, 120 i 150 ml.

Do wszystkich wielkości opakowań, dołączona jest łyżeczka miarowa HDPE z zaznaczonymi pojemnościami dla 2,5 ml i 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 89079 Ulm Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Desloratadine ratiopharm