Imeds.pl

Desloratadyna Ibermedgen 0,5 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desloratadyna IBERMEDGEN, 0,5 mg/ml, roztwór doustny

Desloratadyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1    Co to jest lek Desloratadyna IBERMEDGEN i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadyna IBERMEDGEN

3    Jak stosować lek Desloratadyna IBERMEDGEN

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Desloratadyna IBERMEDGEN

6    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Desloratadyna IBERMEDGEN i w jakim celu się go stosuje

Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny, łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład, gorączką sienną lub uczuleniem na roztocza). Do objawów takiego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia, swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką, takich jak: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów trwa cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Lek Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 1 do 11 lat, młodzieży (w wieku 12 lat i starszej) oraz dorosłych, w tym u osób starszych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Desloratadyna IBERMEDGEN Kiedy nie stosować leku Desloratadyna IBERMEDGEN

-    jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę, loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Jeśli dotyczy to pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Desloratadyna IBERMEDGEN.

Inne leki i Desloratadyna IBERMEDGEN

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje leku Desloratadyna IBERMEDGEN z innymi lekami.

Desloratadyna IBERMEDGEN z jedzeniem i piciem

Desloratadyna IBERMEDGEN może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Desloratadyna nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływ ten jest nieistotny.

Nie przypuszcza się, by lek Desloratadyna IBERMEDGEN stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednak, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Desloratadyna IBERMEDGEN zawiera sorbitol

Lek Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Desloratadyna IBERMEDGEN

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml roztworu doustnego raz na dobę.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10 ml roztworu doustnego raz na dobę.

Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą. Lek może być przyjmowany na czczo lub z posiłkiem.

Czas trwania leczenia lekiem Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg choroby. Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występuj ą przez 4 dni w tygodniu lub więcej i przez dłużej niż 4 tygodnie) lekarz prowadzący zaleci długotrwałe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desloratadyna IBERMEDGEN

Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny należy przyjmować tylko tak, jak jest przepisany. Nie powinny wystąpić poważne zaburzenia po przypadkowym przedawkowaniu leku. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Desloratadyna IBERMEDGEN

W przypadku pominięcia przyjęcia dawki, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, a następnie wrócić do zaleconego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu lub tabletki, które nie zawierają substancji czynnej. Jednakże u dzieci młodszych niż 2 lata częstymi działaniami niepożądanymi były biegunka, gorączka i bezsenność, podczas gdy u dorosłych pacjentów uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawieraj ącej substancji czynnej.

Po wprowadzeniu na rynek leku Desloratadyna IBERMEDGEN bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka, obrzęk) oraz wysypki. Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (uczucie mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Desloratadyna IBERMEDGEN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Roztwór zachowuje stabilność przez 48 dni od pierwszego otwarcia. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Desloratadyna IBERMEDGEN

-    Substancją czynną leku jest desloratadyna 0,5 mg/ml

-    Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sacharyna sodowa, sorbitol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy bezwodny, hydroksyetyloceluloza, aromat soku pomarańczowego i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Desloratadyna IBERMEDGEN i co zawiera opakowanie

Roztwór doustny jest przezroczysty, praktycznie bezbarwny i ma smak pomarańczowy.

Lek Desloratadyna IBERMEDGEN roztwór doustny jest dostarczany w butelkach o pojemności 60 ml, 100 ml, 120 ml lub 150 ml, z polietylenu tereftalanu w kolorze oranżowym, zamykanych wieczkiem aluminiowym z zamknięciem typu „Pilfer proof’. Do opakowania jest dołączona Miarka do odmierzania dawek 2,5 ml, 5 ml i 10 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

IBERMEDGEN, SA Ronda de Valdecarrizo, 6 ES - 28760 Tres Cantos, Madrid Hiszpania

Wytwórca:

Laboratorios NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6

ES - 28760 Tres Cantos, Madrid

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia: Desloratadina NORMON 0,5 mg/ml soluęao oral

Bułgaria: Desloratadine IBERMEDGEN 0.5 mg/ml nepopaneH pa3TBop

Niemcy: Desloratadin IBERMEDGEN 0,5 mg/ml Losung zum Einnehmen

Polska:    Desloratadyna IBERMEDGEN

Rumunia: Desloratadina IBERMEDGEN 0,5 mg/ml solutie orala

Hiszpania: Desloratadina IBERMEDGEN 0.5 mg/ml solución oral EFG

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2013.04.03