+ iMeds.pl

Dessette mono 75 mcgUlotka Dessette mono

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Dessette mono, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

Desogestrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dessette mono i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dessette mono

3.    Jak stosować lek Dessette mono

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dessette mono

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dessette mono i w jakim celu się go stosuje

Lek Dessette mono stosuje się w zapobieganiu ciąży. Lek Dessette mono zawiera małą ilość jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu zwanego dezogestrelem. Z tego względu lek Dessette mono nazywany jest lekiem zawierającym tylko progestagen lub minitabletką. W przeciwieństwie do złożonych środków antykoncepcyjnych, minitabletki nie zawierają estrogenu, tylko progestagen.

Większość leków zawierających tylko progestagen lub większość minitabletek działa przede wszystkim przez zapobieganie wnikaniu plemników do macicy, ale nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu komórki jajowej, co stanowi główne działanie złożonych środków antykoncepcyjnych. Lek Dessette mono różni się od innych minitabletek tym, że jego dawka w większości przypadków wystarcza do tego, aby zapobiec dojrzewaniu komórki jajowej. Na skutek tego, lek Dessette mono wykazuje dużą skuteczność antykoncepcyjną.

W przeciwieństwie do złożonych tabletek antykoncepcjnych, lek Dessette mono może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów i przez kobiety karmiące piersią. Wadą stosowania leku Dessette mono jest możliwość wystąpienia nieregularnych krwawień. Krwawienia mogą także w ogóle nie wystąpić.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dessette mono

Lek Dessette mono, podobnie jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Dessette mono

- Jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica to tworzenie się zakrzepów w naczyniach krwionośnych (np. w nogach - zakrzepica żył głębokich), które mogą prowadzić do powstania zatoru (np. w naczyniach krwionośnych płuc - zatorowość płucna).

-    Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości żółtaczka (zażółcenie skóry) lub ciężka choroba wątroby, a parametry czynności wątroby nie wróciły jeszcze do normy.

-    Jeśli u pacjentki występuje nowotwór zależny od hormonów płciowych, taki jak pewne rodzaje raka piersi, lub istnieje jego podejrzenie.

-    Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Dessette mono. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania leku Dessette mono, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Dessette mono, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjentki kiedykolwiek występował rak piersi;

-    jeśli u pacjentki występuje rak wątroby, ponieważ nie można wykluczyć wpływu leku Dessette mono na ten typ nowotworu;

-    jeśli u pacjentki kiedykolwiek występowała zakrzepica;

-    jeśli u pacjentki występuje cukrzyca;

-    jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „ Lek Dessette mono a inne leki”);

-    jeśli u pacjentki występuje gruźlica (patrz punkt „ Lek Dessette mono a inne leki”);

-    jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi;

-    jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości ostuda (żółtawo-brązowe plamy barwnikowe na skórze, szczególnie na twarzy); w takim przypadku należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe.

Jeśli podczas stosowania leku Dessette mono wystąpi jedno z powyższych zaburzeń, może być konieczna ścisła obserwacja pacjentki. Lekarz wyjaśni, jak należy postępować.

Rak piersi

Należy regularnie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, w razie wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. W przypadku przerwania stosowania tabletek antykoncepcyjnych, ryzyko stopniowo zmniejsza się, tak że po dziesięciu latach jest ono takie samo jak ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed ukończeniem 40 lat, ale ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Dlatego liczba dodatkowych rozpoznanych przypadków raka piersi jest tym większa, im późniejszy wiek pacjentki, do którego przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Mniejsze znaczenie ma to, jak długo tabletki antykoncepcyjne były przyjmowane.

Na każde 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne przez okres do 5 lat, ale kończących ich stosowanie w wieku 20 lat, wystąpi mniej niż jeden dodatkowy przypadek raka piersi stwierdzony do 10 lat po zaprzestaniu stosowania tabletek, poza czterema przypadkami raka piersi zwykle rozpoznawanymi w tej grupie wiekowej. Podobnie na 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez okres do 5 lat, ale kończących ich stosowanie w wieku 30 lat, występuje 5 dodatkowych przypadków raka piersi poza zwykle rozpoznawanymi 44 przypadkami. Na 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez okres do 5 lat, ale kończących ich stosowanie w wieku 40 lat, występuje 20 dodatkowych przypadków raka piersi poza zwykle rozpoznawanymi 160 przypadkami.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, takie jak lek Dessette mono, jest podobne do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne, lecz dane nie są rozstrzygające.

Wydaje się, że w przypadku kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne, wykryty rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany niż u kobiet, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych. Nie wiadomo, czy ta różnica spowodowana jest stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Przyczyną może być wcześniejsze rozpoznanie raka piersi, ponieważ kobiety stosujące tabletki antykoncepcyjne są częściej badane.

Zakrzepica

W przypadku wystąpienia objawów, które mogłyby wskazywać na zakrzepicę, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz także „Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem”).

Zakrzepicą nazywamy stan, w którym dochodzi do tworzenia się zakrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne. Zakrzepica czasami występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli taki zakrzep oderwie się z miejsca w żyle, gdzie powstał, może dotrzeć do płuc i zablokować tętnice, powodując tak zwaną „zatorowość płucną”. W rezultacie może dojść do zgonu. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko. Może pojawiać się bez względu na to, czy stosuje się tabletki antykoncepcyjne, czy nie. Może wystąpić także w czasie ciąży.

Ryzyko wystąpienia jest większe u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet, które ich nie stosują. Ryzyko wynikające ze stosowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen, jak lek Dessette mono, jest uważane za mniejsze niż w przypadku stosowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających również estrogen (złożone tabletki antykoncepcyjne).

Lek Dessette mono a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą uniemożliwić prawidłowe działanie leku Dessette mono. Należą do nich leki stosowane w leczeniu:

-    padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat i fenobarbital);

-    gruźlicy (np. ryfampicyna);

-    zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir) lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina);

-    dolegliwości żołądkowych (węgiel leczniczy);

-    nastroju depresyjnego (leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)).

Lekarz poinformuje pacjentkę, czy powinna stosować dodatkową metodę antykoncepcji, a jeśli tak, to jak długo.

Lek Dessette mono może również wywierać wpływ na działanie pewnych leków i wskutek tego nasilać (np. leki zawierające cyklosporynę) lub osłabiać ich działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie stosować leku Dessette mono, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Karmienie piersią

Lek Dessette mono może być stosowany podczas karmienia piersią. Lek Dessette mono nie wpływa na wytwarzanie ani na jakość mleka kobiecego. Niemniej jednak mała ilość substancji czynnej zawartej w leku Dessette mono przenika do mleka.

U dzieci karmionych piersią przez 7 miesięcy przez matki stosujące lek Dessette mono, badano

wpływ na zdrowie do 2,5 roku życia. Nie zaobserwowano wpływu na wzrost i rozwój tych dzieci. Jeśli kobieta karmi piersią i chciałaby przyjmować lek Dessette mono, powinna poradzić się lekarza. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie istnieją dowody na to, że stosowanie leku Dessette mono ma jakikolwiek wpływ na uwagę i koncentrację.

Lek Dessette mono zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie u młodzieży

Brak danych klinicznych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Regularne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Dessette mono lekarz poinformuje pacjentkę o potrzebie regularnego zgłaszania się na badania kontrolne. Częstość i rodzaj badań kontrolnych zależeć będzie od stanu zdrowia pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    jeśli wystąpi silny ból lub obrzęk którejkolwiek z kończyn dolnych, niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszność, nietypowy kaszel, szczególnie odkrztuszanie krwi (wskazujące na prawdopodobieństwo zakrzepicy);

-    jeśli wystąpi nagły, silny ból brzucha lub zażółcenie skóry (wskazujące na prawdopodobieństwo zaburzeń czynności wątroby);

-    jeśli pojawi się guzek w piersi (wskazujący na prawdopodobieństwo raka piersi);

-    jeśli wystąpi nagły lub silny ból w dolnej części brzucha lub w okolicy żołądka (wskazujący na prawdopodobieństwo ciąży pozamacicznej, tzn. ciąży, podczas której płód rozwija się poza macicą);

-    jeśli planowane jest unieruchomienie lub operacja (należy skonsultować się z lekarzem co najmniej cztery tygodnie wcześniej);

-    jeśli występują nietypowe ciężkie krwawienia z dróg rodnych;

-    jeśli istnieje podejrzenie ciąży._


3. Jak stosować lek Dessette mono Kiedy i jak stosować lek Dessette mono

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Każdy blister leku Dessette mono zawiera 28 tabletek. Na blistrze wydrukowane są dni tygodnia oraz strzałki pomiędzy tabletkami. Każdemu dniowi odpowiada jedna tabletka. Za każdym razem, kiedy rozpoczyna się nowy blister leku Dessette mono, należy wziąć tabletkę z górnego rzędu. Nie należy rozpoczynać blistra od dowolnej tabletki. Przykładowo, kiedy rozpoczyna się w środę, należy wziąć tabletkę z górnego rzędu oznaczoną „śr.”. Należy kontynuować przyjmowanie jednej tabletki na dobę, aż do opróżnienia blistra, zawsze w kierunku wskazanym przez strzałki. Patrząc na tył blistra, łatwo można sprawdzić, czy tabletka została przyjęta danego dnia. Tabletki należy przyjmować każdego dnia o tej samej porze. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. W czasie stosowania leku Dessette mono może wystąpić krwawienie, należy jednak kontynuować przyjmowanie tabletek jak dotychczas. Po opróżnieniu blistra, następny należy rozpocząć kolejnego dnia - tzn. bez przerwy i nie czekając na wystąpienie krwawienia.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Dessette mono

•    Jeśli w ostatnim miesiącu nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych Należy poczekać na rozpoczęcie krwawienia miesiączkowego. Pierwszą tabletkę leku Dessette mono należy przyjąć w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

Można również rozpocząć przyjmowanie tego leku między 2. a 5. dniem cyklu. W takim przypadku należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Zmiana ze stosowania złożonego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego

Stosowanie leku Dessette mono należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki dotychczas stosowanego środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego czy systemu transdermalnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego czy systemu transdermalnego).

Jeśli opakowanie aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego zawiera również tabletki bez substancji czynnej, najlepiej rozpocząć stosowanie leku Dessette mono następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (w razie wątpliwości, o którą tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Jeśli będą przestrzegane wyżej wymienione wskazówki, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

Przyjmowanie leku Dessette mono można również rozpocząć później, najpóźniej od dnia następującego po przerwie w przyjmowaniu tabletek, w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego, systemu transdermalnego lub po okresie przyjmowania tabletek placebo (niezawierających substancji czynnych) aktualnie stosowanego środka antykoncepcyjnego.

W takim przypadku należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Zmiana ze stosowania innego leku zawierającego tylko progestagen (minitabletki)

Stosowanie leku Dessette mono można rozpocząć dowolnego dnia, bezpośrednio po zaprzestaniu stosowania poprzedniego leku zawierającego tylko progestagen. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

•    Zmiana ze stosowania wstrzyknięcia, implantu lub system terapeutycznego domacicznego (ang. intrauterine system, IUS) uwalniającego progestagen

Stosowanie leku Dessette mono należy rozpocząć w dniu, w którym ma być wykonane kolejne wstrzyknięcie albo w dniu usunięcia implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

•    Po porodzie

Przyjmowanie leku Dessette mono można rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie.

W przypadku późniejszego rozpoczęcia, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) przez pierwsze 7 dni w pierwszym cyklu przyjmowania tabletek. Jednakże, jeśli doszło do stosunku płciowego, przed rozpoczęciem stosowania leku Dessette mono należy wykluczyć ciążę. Dodatkowe informacje dla kobiet karmiących piersią zostały zawarte w punkcie 2 „Ciąża i karmienie piersią”. Należy także zwrócić się do lekarza o poradę.

•    Po poronieniu lub usunięciu ciąży Należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Dessette mono

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność leku Dessette mono jest wciąż zachowana. Należy niezwłocznie przyjąć pominiętą tabletkę, a kolejne tabletki stosować o zwykłej porze.

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność leku Dessette mono może być zmniej szona. Im więcej kolejnych tabletek zostanie pominiętych, tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej leku. Należy niezwłocznie przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, a kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze. Należy także stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metodę barierową) przez kolejne 7 dni przyjmowania tabletek. W przypadku pominięcia jednej lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania leku i odbycia stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Postępowanie w przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, ostra biegunka)

Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przypadku pominięcia tabletek, opisanymi powyżej. W przypadku wystąpienia wymiotów lub ostrej biegunki, lub zastosowania węgla leczniczego w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki leku Dessette mono, istnieje ryzyko, iż substancja czynna nie została całkowicie wchłonięta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dessette mono

Nie obserwowano ciężkich szkodliwych objawów po zastosowaniu zbyt wielu tabletek leku Dessette mono w tym samym czasie. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz, u młodych dziewcząt, nieznaczne krwawienie z dróg rodnych. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zgłosić się do lekarza po poradę.

Przerwanie stosowania leku Dessette mono

Stosowanie leku Dessette mono można przerwać w dowolnym czasie. Od dnia przerwania stosowania leku, pacjentka może zajść w ciążę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Dessette mono zostały opisane w częściach „Rak piersi” i „Zakrzepica” w punkcie 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dessette mono”.

W celu uzyskania dalszych informacji, należy uważnie przeczytać ten punkt i w razie potrzeby natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Dessette mono mogą występować nieregularne krwawienia z dróg rodnych. Może to być nieznaczne plamienie, niewymagające nawet stosowania środków higienicznych lub bardziej nasilone krwawienie, podobne do skąpej miesiączki, wymagające ich zastosowania. Krwawienie może również w ogóle nie wystąpić. Nieregularne krwawienia nie świadczą o osłabionym działaniu antykoncepcyjnym leku Dessette mono. Na ogół nie ma konieczności podejmowania żadnych działań, wystarczy kontynuować stosowanie leku Dessette mono. Jeśli jednak krwawienie jest obfite lub trwa dłużej, należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjentki stosujące tabletki antykoncepcyjne zawierające tylko dezogestrel, jak lek Dessette mono, zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentek)

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentek)

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentek)

zmienny nastrój, depresyjny nastrój, osłabiony popęd seksualny (libido)

zakażenie pochwy

wysypka, pokrzywka, bolesne sino-czerwone guzki skórne (rumień guzowaty) (są to zaburzenia skórne)

bóle głowy

nietolerancja soczewek kontaktowych

nudności

wymioty

trądzik

wypadanie włosów

ból piersi, nieregularne miesiączki lub ich brak

bolesne miesiączki, torbiele jajników

zwiększenie masy ciała

uczucie zmęczenia

Oprócz wymienionych działań niepożądanych, może wystąpić mlekotok.

W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, języka lub gardła; trudności w połykaniu; pokrzywka i trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Dessette mono

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blister PVC/Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister PVC/Aluminium w saszetce: Bez specjalnych zaleceń.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dessette mono

- Substancją czynną leku jest dezogestrel (75 mikrogramów).

- Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, AAA-a-tokoferol.

Otoczka tabletki:

hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), kwas stearynowy, makrogol 4000, celuloza mikrokrystaliczna, sodu cytrynian.

Jak wygląda lek Dessette mono i co zawiera opakowanie

Jeden blister leku Dessette mono zawiera 28 białych, okrągłych tabletek powlekanych z wytłoczeniem.

Lek Dessette mono dostępny jest w opakowaniach:

1, 3 lub 6 blistrów w tekturowym pudełku.

1, 3 lub 6 blistrów, każdy osobno w saszetce, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Straße 15 06796 Brehna Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2015

9

Dessette Mono

Charakterystyka Dessette mono

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dessette mono, 75 mikrogramów, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu (Desogestrelum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 47,37 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki z wytłoczeniem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób stosowania produktu Dessette mono

Tabletki muszą być przyjmowane każdego dnia o tej samej porze, tak aby odstęp między przyjęciem dwóch tabletek wynosił zawsze 24 godziny. Pierwszą tabletkę należy przyjąć pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. Następnie codziennie należy przyjmować jedną tabletkę, nie zwracając uwagi na ewentualne krwawienie. Stosowanie tabletek z nowego blistra należy rozpoczynać od razu następnego dnia po zakończeniu poprzedniego.

Rozpoczęcie stosowania produktu Dessette mono

Jeśli nie stosowano wcześniej hormonalnego środka antykoncepcyjnego (w poprzednim miesiącu) Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek w 1. dniu naturalnego cyklu kobiety (dzień 1. to pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego). Można rozpocząć przyjmowanie tabletek między 2. a 5. dniem cyklu, ale przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek podczas pierwszego cyklu zaleca się stosowanie dodatkowej mechanicznej metody antykoncepcji.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży zaleca się natychmiastowe rozpoczęcie stosowania produktu. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania tabletek należy stosować dodatkowo barierową metodę antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło już do stosunku płciowego, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed rozpoczęciem przyjmowania produktu Dessette mono lub należy poczekać do wystąpienia pierwszej miesiączki.

Dodatkowe informacje dotyczące kobiet karmiących piersią, patrz punkt 4.6.

Rozpoczęcie przyjmowania produktu Dessette mono po uprzednim stosowaniu innych metod antykoncepcji

Zmiana ze stosowania złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego) Pacjentka powinna rozpocząć stosowanie produktu Dessette mono najlepiej następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) dotychczas stosowanego złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego czy systemu transdermalnego. W takich przypadkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji. Nie wszystkie metody antykoncepcji mogą być dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Stosowanie produktu można także rozpocząć później, najpóźniej w dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek, systemu terapeutycznego dopochwowego, systemu transdermalnego lub w dniu po zakończeniu przyjmowania tabletek placebo, dotychczas stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego. W takim przypadku podczas pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej barierowej metody antykoncepcji.

Zmiana ze stosowania środka antykoncepcyjnego zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcje, implant lub system terapeutyczny domaciczny [ang. intrauterine system,

IUS] uwalniający progestagen)

Pacjentka może dokonać zmiany z minitabletek w dowolnym dniu (w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego - w dniu jego usunięcia, natomiast w przypadku iniekcji -w dniu, w którym należałoby wykonać następne wstrzyknięcie).

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeśli pomiędzy przyjęciem dwóch kolejnych tabletek upłynęło więcej niż 36 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin, pominiętą tabletkę należy przyjąć natychmiast, a kolejną o zwykłej porze. Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 12 godzin, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez kolejne 7 dni. Jeśli tabletkę pominięto w pierwszym tygodniu cyklu i stosunek płciowy miał miejsce w tygodniu poprzedzającym pominięcie przyjęcia tabletki, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych

W przypadku wystąpienia poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, wchłanianie leku może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji.

Jeśli w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, wchłanianie leku może nie być całkowite. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie „Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek”.

Kontrola stosowania produktu

Przed przepisaniem leku zaleca się zebranie szczegółowego wywiadu chorobowego i wykonanie dokładnego badania ginekologicznego, w celu wykluczenia ciąży. Przed przepisaniem leku należy ustalić, czy występują zaburzenia krwawienia, takie jak skąpe miesiączki czy brak miesiączki. Odstęp pomiędzy badaniami kontrolnymi ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie. Jeśli przepisany produkt leczniczy może wpływać na przebieg ujawnionej lub nieujawnionej choroby (patrz punkt 4.4), to należy odpowiednio zaplanować badania kontrolne.

Pomimo regularnego przyjmowania produktu Dessette mono mogą wystąpić krwawienia międzymiesiączkowe. Jeśli krwawienia występują bardzo często i nieregularnie, należy rozważyć zastosowanie innej metody antykoncepcji. Jeśli objawy te się utrzymują, należy wykluczyć przyczynę organiczną.

Postępowanie w przypadku braku miesiączki podczas leczenia zależy od tego, czy tabletki przyjmowane były zgodnie ze wskazówkami, i może obejmować wykonanie testu ciążowego.

W przypadku wystąpienia ciąży należy przerwać leczenie.

Należy poinformować pacjentkę, że produkt Dessette mono nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Szczególne populacje pacjentek

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Brak badań klinicznych przeprowadzonych u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Brak badań klinicznych przeprowadzonych u pacjentek z niewydolnością wątroby. Ze względu na możliwość zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentek z ciężkimi chorobami wątroby, nie należy stosować dezeogestrelu w tej grupie pacjentek, tak długo jak parametry czynności wątroby nie powrócą do normy (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały jeszcze potwierdzone. Brak dostępnych danych.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Czynna choroba zakrzepowo-zatorowa żył.

-    Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkiej choroby wątroby, tak długo jak parametry czynności wątroby nie powrócą do normy.

-    Obecność lub podejrzenie złośliwych nowotworów zależnych od hormonów płciowych.

-    Krwawienie z pochwy o niewyjaśnionej przyczynie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej stanów lub czynników ryzyka, należy w każdym indywidualnym przypadku rozważyć stosunek korzyści stosowania progestagenu do ryzyka i przedyskutować to z pacjentką, przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu stosowania produktu Dessette mono. W przypadku nasilenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z tych objawów czy stanów, pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem. Lekarz wówczas podejmie decyzję, czy należy zaprzestać stosowania produktu Dessette mono.

Ryzyko wystąpienia raka piersi wzrasta z wiekiem. Podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (ang. COCs) ryzyko wystąpienia raka piersi zwiększa się nieznacznie.

To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zakończeniu stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych i nie zależy od czasu ich stosowania, zależy natomiast od wieku pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Spodziewaną liczbę zdiagnozowanych przypadków na 10 000 pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne (do 10 lat po zakończeniu ich stosowania) w stosunku do pacjentek nigdy ich niestosujących w tym samym okresie, obliczono dla odpowiednich grup wiekowych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa

wiekowa

Spodziewane przypadki u pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne

Spodziewane przypadki u pacjentek niestosujących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

16-19 lat

4,5

4

20-24 lat(a)

17,5

16

25-29 lat

48,7

44

30-34 lat(a)

110

100

35-39 lat

180

160

40-44 lat(a)

260

230

Ryzyko u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, takie jak produkt Dessette mono, jest prawdopodobnie zbliżone do ryzyka występującego u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Jednakże w przypadku środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen, dane są mniej przekonujące. W porównaniu do ryzyka wystąpienia raka piersi kiedykolwiek w ciągu życia, zwiększone ryzyko związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest małe. Przypadki raka piersi zdiagnozowanego u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne zazwyczaj są mniej zaawansowane niż u kobiet niestosujących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Zwiększone ryzyko u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne może być związane z wcześniejszym rozpoznaniem, działaniem biologicznym tabletki lub obydwoma tymi czynnikami j ednocześnie.

U kobiet z nowotworem wątroby należy przeprowadzić indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka, ponieważ nie można wykluczyć biologicznego wpływu progestagenów na nowotwór wątroby.

W przypadku wystąpienia ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby, należy skierować pacjentkę do specjalisty w celu wykonania badania i udzielenia porady.

Badania epidemiologiczne wykazują związek stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych ze zwiększeniem częstości występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. VTE - venous thromboembolism, zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej). Chociaż nie jest znane kliniczne znaczenie tych badań dla dezogestrelu jako środka antykoncepcyjnego bez komponenty estrogenowej, należy przerwać stosowanie produktu Dessette mono w przypadku wystąpienia zakrzepicy. Przerwanie stosowania produktu Dessette mono należy rozważyć również w przypadku długotrwałego unieruchomienia, spowodowanego zabiegiem operacyjnym lub chorobą. Kobiety, u których w przeszłości występowała choroba zakrzepowo-zatorowa, powinny zostać poinformowane o możliwości nawrotu.

Mimo że progestageny mogą wpływać na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, nie ma dowodów na istnienie konieczności zmiany schematu leczenia u pacjentek z cukrzycą, stosujących jednocześnie tabletki zawierające tylko progestagen. Niemniej jednak pacjentki z cukrzycą należy starannie obserwować w pierwszych miesiącach stosowania produktu.

W razie rozwinięcia się przewlekłego nadciśnienia podczas stosowania produktu Dessette mono lub gdy znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze krwi nie odpowiada właściwie na leczenie przeciwnadciśnieniowe, należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Dessette mono.

Leczenie produktem Dessette mono prowadzi do zmniejszenia stężenia estradiolu w surowicy do stężenia odpowiadającego wczesnej fazie pęcherzykowej . Na razie nie wiadomo, czy zmniejszenie stężenia estradiolu ma istotny klinicznie wpływ na gęstość mineralną kości.

Zapobieganie ciąży pozamacicznej za pomocą tradycyjnych tabletek zawierających tylko progestagen, nie jest równie skuteczne co za pomocą złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, co ma związek z częstym występowaniem owulacji podczas stosowania tabletek zawierających tylko progestagen. Pomimo że produkt Dessette mono konsekwentnie hamuje owulację, jeśli u pacjentki wystąpi brak krwawienia miesiączkowego lub ból brzucha, należy wziąć pod uwagę ciążę pozamaciczną podczas diagnostyki różnicowej .

Sporadycznie może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet, u których wystąpiła w przeszłości ostuda ciążowa. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe podczas przyjmowania produktu Dessette mono.

Podczas ciąży i stosowania produktów leczniczych zawierających hormony płciowe zgłaszano następujące stany, lecz nie ustalono ich związku ze stosowaniem progestagenów: żółtaczka i (lub) świąd, związane z zastojem żółci; tworzenie kamieni żółciowych; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; utrata słuchu związana z otosklerozą; obrzęk naczynioruchowy (wrodzony).

Produkt Dessette mono zawiera laktozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje

Interakcje pomiędzy hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi mogą prowadzić do wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego i (lub) utraty skuteczności antykoncepcyjnej. W literaturze opisano następujące interakcje (głównie po stosowaniu złożonych środków antykoncepcyjnych, ale sporadycznie również ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi tylko progestagen).

Metabolizm wątrobowy:

Mogą występować interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne (takimi jak: pochodne hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany (np. fenobarbital), prymidon, karbamazepina, ryfampicyna oraz prawdopodobnie okskarbazepina, topiramat, ryfabutyna, felbamat, rytonawir, nelfinawir, gryzeofulwina i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), co może doprowadzić do zwiększenia klirensu hormonów płciowych.

Maksymalnej indukcji enzymów nie obserwuje się przez okres 2-3 tygodni, ale może ona utrzymywać się co najmniej 4 tygodnie po przerwaniu leczenia produktem leczniczym. Kobiety będące w trakcie terapii którymkolwiek z tych leków, powinny dodatkowo oprócz produktu Dessette mono, tymczasowo stosować barierową metodę antykoncepcji. W przypadku stosowania produktów leczniczych indukujących enzymy mikrosomalne podczas jednoczesnego przyjmowania środków antykoncepcyjnych, należy stosować metodę barierową w trakcie ich przyjmowania oraz przez 28 dni po zaprzestaniu ich stosowania. W przypadku długotrwałej terapii produktami leczniczymi indukującymi enzymy wątrobowe, należy rozważyć zastosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Podczas leczenia węglem leczniczym, może się zmniejszyć wchłanianie steroidu zawartego w tabletce, a tym samym i skuteczność antykoncepcyjna. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia tabletki, opisanymi w punkcie 4.2.

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zaburzać metabolizm innych produktów leczniczych. Stężenia w osoczu i tkankach mogą odpowiednio wzrastać (np. cyklosporyna) lub maleć.

Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi jednocześnie stosowanych produktów leczniczych, aby móc rozpoznać możliwe interakcje.

Badania laboratoryjne

Dane uzyskane podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wykazały, że steroidowe środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, na stężenia białek (nośnikowych) w surowicy krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz frakcje lipidowo/lipoproteinowe, na parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj pozostają w zakresie wartości prawidłowych. Nie wiadomo, w jakim stopniu informacje te dotyczą również środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu Dessette mono jest przeciwwskazane w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Dessette mono, jego przyjmowanie powinno zostać przerwane.

Badania na zwierzętach wykazały, że bardzo duże dawki substancji progestagenowych mogą powodować maskulinizację płodów płci żeńskiej.

Obszerne badania epidemiologiczne nie ujawniły zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi przez kobiety przyjmujące złożone doustne środki antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę ani teratogennego wpływu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na płód, w przypadku nieumyślnego ich stosowania we wczesnej ciąży. Dane pochodzące z monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, dotyczące różnych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel, również nie wskazują na zwiększone ryzyko.

Karmienie piersią

Produkt Dessette mono nie wywiera wpływu na wytwarzanie lub jakość (stężenia białka, laktozy lub tłuszczu) mleka kobiecego. Jednak małe ilości etonogestrelu wydzielane są z mlekiem kobiecym. W wyniku tego dziecko może otrzymać 0,01 - 0,05 mikrograma etonogestrelu na kilogram masy ciała na dobę (na podstawie szacunkowego spożycia mleka w ilości 150 ml/kg mc./dobę).

Dostępne są ograniczone dane dotyczące długoterminowych badań kontrolnych dzieci, których matki rozpoczęły stosowanie dezogestrelu od 4. do 8. tygodnia po porodzie. Dzieci te były karmione piersią przez 7 miesięcy i obserwowane kontrolnie przez okres do ukończenia 1,5 roku życia (n=32) lub do 2,5 roku życia (n=14). Ocena wzrostu i rozwoju fizycznego i psychomotorycznego nie wykazała żadnych różnic w porównaniu z niemowlętami karmionymi piersią, których matki stosowały system terapeutyczny domaciczny zawierający miedź. Na podstawie dostępnych danych produkt Dessette mono może być stosowany podczas karmienia piersią. Należy jednak dokładnie obserwować rozwój i wzrost niemowląt karmionych piersią, których matki stosują produkt Dessette mono.

Płodność

Produkt Dessette mono jest wskazany w celu zapobiegania ciąży. W celu uzyskania informacji dotyczących powrotu płodności (owulacji) patrz punkt 5.1.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Dessette mono nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas badań klinicznych były nieregularne krwawienia. Różnego rodzaju nieregularne krwawienia zgłaszano u prawie 50% kobiet stosujących dezogestrel. Ponieważ dezogestrel powoduje zahamowanie owulacji bliskie 100%, w przeciwieństwie do innych środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen, nieregularne krwawienia występują częściej, niż podczas stosowania innych środków antykoncepcyjnych zawierających tylko progestagen. U 20-30% kobiet krwawienie może występować częściej, podczas gdy u innych 20% kobiet krwawienie może występować rzadziej lub wcale nie występować. Krwawienie z pochwy może również trwać dłużej. Po kilku miesiącach leczenia krwawienia występują z mniejszą częstością. Informowanie, poradnictwo i prowadzenie dzienniczka krwawień mogą ułatwić kobiecie zaakceptowanie rytmu krwawień.

Najczęściej zgłaszanymi innymi działaniami niepożądanymi podczas badań klinicznych z dezogestrelem (> 2,5%) były: trądzik, zmiany nastroju, ból piersi, nudności i zwiększenie masy ciała. Działania niepożądane zostały wymienione w tabeli poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)*

Częstość działań niepożądanych

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenie pochwy

Zaburzenia psychiczne

zmiany nastroju, depresyjny nastrój, zmniejszenie popędu płciowego

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

Zaburzenia oka

nietolerancja soczewek kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

łysienie

wysypka,

pokrzywka,

rumień

guzowaty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, nieregularne krwawienia miesiączkowe, brak miesiączki

bolesne miesiączki, torbiele jajników

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

* MedDRA wersja 12.0

Podczas stosowania produktu Dessette mono może wystąpić mlekotok. W rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie ciąży pozamacicznej (patrz punkt 4.4). Ponadto może wystąpić (lub nasilić się) obrzęk naczynioruchowy i (lub) nasilić się wrodzony obrzęk naczynioruchowy (patrz punkt 4.4).

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obserwowano pewne (ciężkie) działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia zakrzepowo-zatorowe żył, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic, nowotwory hormonozależne (np. nowotwory wątroby, rak piersi) i ostudę. Niektóre z nich zostały szczegółowo omówione w punkcie 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących ciężkich działań niepożądanych po przedawkowaniu. Objawy mogące wystąpić w tym przypadku to: nudności, wymioty oraz nieznaczne krwawienie z dróg rodnych u młodych dziewcząt. Nie istnieje odtrutka, a dalsze postępowanie obejmuje leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego kod ATC: G03AC09

Produkt Dessette mono to środek antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen, którym jest dezogestrel. Podobnie jak inne tabletki zawierające tylko progestagen, produkt Dessette mono jest najbardziej odpowiedni do stosowania podczas karmienia piersią oraz dla kobiet, które nie mogą lub nie chcą przyjmować estrogenów. W przeciwieństwie do tradycyjnych tabletek zawierających tylko progestagen, działanie antykoncepcyjne produktu Dessette mono osiąga się głównie poprzez hamowanie owulacji. Do innych działań należy zwiększenie lepkości śluzu szyjkowego.

W badaniu z zastosowaniem innych tabletek zawierających tylko dezogestrel trwającym 2 cykle, w którym owulację zdefiniowano jako stężenie progesteronu większe niż 16 nmol/l przez 5 kolejnych dni, częstość występowania owulacji określono na 1% (1/103) przy 95% przedziale ufności wynoszącym 0,02% - 5,29% w grupie zgodnej z zaplanowanym leczeniem (niepowodzenie użytkownika i metody). Zahamowanie owulacji uzyskano od pierwszego cyklu stosowania.

Podczas tego badania, owulacja występowała średnio po 17 dniach (zakres 7-30 dni) od momentu zaprzestania stosowania produktu zawierającego tylko dezogestrel po 2 cyklach (56 kolejnych dniach).

W porównawczym badaniu skuteczności (zezwalającym na maksymalnie 3-godzinne opóźnienie w przyjęciu tabletki) całkowity zgodny z zaplanowanym leczeniem wskaźnik Pearla dla innego środka zawierającego tylko dezogestrel wynosił 0,4 (95% przedział ufności 0,09-1,20), w porównaniu z wartością 1,6 (95% przedział ufności 0,42-3,96) dla 30 mikrogramów lewonorgestrelu.

Wskaźnik Pearla dla produktu Dessette mono jest porównywalny ze wskaźnikiem dawniej stwierdzonym dla złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych w ogólnej populacji stosującej złożone doustne środki antykoncepcyjne.

Stosowanie produktu Dessette mono prowadzi do zmniejszenia stężenia estradiolu do wartości odpowiadającej wczesnej fazie pęcherzykowej. Nie obserwowano żadnego klinicznie istotnego wpływu na metabolizm węglowodanów, lipidów i hemostazę.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym dezogestrel (DSG) wchłania się szybko i metabolizowany jest do etonogestrelu

(ENG). W stanie stacjonarnym maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1,8 godziny po przyjęciu tabletki. Bezwzględna biodostępność ENG wynosi około 70%.

Dystrybucja

ENG w 95,5-99% wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, a w mniejszym stopniu z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG).

Metabolizm

DSG jest metabolizowany na drodze hydroksylacji i dehydrogenacji do czynnego metabolitu ENG. ENG jest metabolizowany na drodze sprzęgania z siarczanami i glukuronianami.

Eliminacja

Okres półtrwania ENG wynosi około 30 godzin, bez różnicy pomiędzy dawką pojedynczą a wielokrotnie podawanymi dawkami. Osoczowe stężenie w stanie stacjonarnym osiągane jest po 4-5 dobach. Klirens po podaniu dożylnym ENG wynosi średnio 10 litrów na godzinę. ENG i jego metabolity, zarówno jako wolne steroidy, jak i w postaci sprzężonej, wydalane są z moczem i kałem (w stosunku 1,5:1). U kobiet karmiących piersią ENG wydzielany jest do mleka w takiej ilości, że stosunek mleko/osocze wynosi 0,37-0,55. Na podstawie tych danych oraz zakładając, że średnie spożycie mleka wynosi 150 ml/kg mc./dobę, niemowlę może przyjąć 0,01-0,05 mikrograma ENG.

Szczególne populacje pacjentek

Zaburzenia czynności nerek

Brak badań dotyczących wpływu chorób nerek na farmakokinetykę dezogestrelu.

Zaburzenia czynności wątroby

Brak badań dotyczących wpływu chorób wątroby na farmakokinetykę dezogetrelu. Jednakże u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm hormonów steroidowych może być zmniejszony.

Grupy etniczne

Brak badań dotyczących farmakokinetyki w poszczególnych grupach etnicznych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne nie wykazały żadnych innych działań oprócz tych, które można wyjaśnić na podstawie właściwości hormonalnych dezogestrelu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Maltodekstryna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

.K^-a-Tokoferol

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy

Otoczka tabletki:

Laktoza j ednowodna Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000 Sodu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister PVC/Aluminium (bez saszetki): 3 lata

Blister PVC/Aluminium w saszetce PET/Aluminium/PE: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blister PVC/Aluminium (bez saszetki):

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister PVC/Aluminium w saszetce PET/Aluminium/PE:

Bez specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Rodzaje opakowań:

Blister PVC/Aluminium (bez saszetki), zawierający 28 tabletek powlekanych. Blister PVC/Aluminium w saszetce PET/Aluminium/PE, zawierający 28 tabletek powlekanych.

Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 blistrów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o. ul. Dolna 21 05-092 Łomianki

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20918

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.01.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.2015

11

Dessette Mono