Imeds.pl

Detimedac 100 Mg 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

(Dacarbazinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Detimedac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Detimedac

3.    Jak stosować lek Detimedac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Detimedac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Detimedac i w jakim celu się go stosuje

Dakarbazyna należy do grupy leków cytotoksycznych. Leki te wpływają na rozwój komórek nowotworowych.

Lek Detimedac jest stosowany w leczeniu nowotworów takich jak zaawansowany czerniak złośliwy (nowotwór złośliwy skóry), choroba Hodgkina (nowotwór złośliwy układu limfatycznego) lub mięsak tkanek miękkich (nowotwór złośliwy tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, tkanki włóknistej, naczyń krwionośnych lub innych tkanek podporowych).

Lek Detimedac może być stosowanym w skojarzeniu z innymi lekami cytotoksycznymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Detimedac Kiedy nie stosować leku Detimedac

-    jeśli pacjent ma uczulenie na dakarbazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli liczba białych krwinek lub płytek krwi jest za mała (leukopenia i(lub) trombocytopenia);

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie stosowania leku Detimedac, a także przez 6 miesięcy po zaprzestaniu leczenia, pacjentom płci męskiej zaleca się stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

Przed każdym podaniem leku Detimedac jest wykonywane badanie krwi w celu oceny, czy liczba komórek krwi jest wystarczająca do podania leku Detimedac. Oceniana jest również czynność wątroby i nerek.

Inne leki i Detimedac

Nie jest zalecane stosowanie jakiejkolwiek terapii leczniczej bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie lekarza, ze względu na możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy lekiem Detimedac i innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty.

Podczas chemioterapii należy unikać stosowania leków, które mogą uszkadzać wątrobę (np. diazepam, imipramina, ketokonazol czy karbamazepina).

Detimedac z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas chemioterapii nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Detimedac NIE wolno podawać, jeśli kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę. Podczas terapii należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

NIE wolno karmić piersią podczas terapii lekiem Detimedac.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Dakarbazyna może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (niepożądany wpływ na mózg i rdzeń kręgowy) lub możliwość wystąpienia nudności i wymiotów; nie ma jednak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn w przerwach pomiędzy kolejnymi cyklami terapii lekiem Detimedac, chyba że pacjent ma zawroty głowy i czuje się niepewnie.

3. Jak stosować lek Detimedac

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty doświadczonego w terapii przeciwnowotworowej, posiadającego sprzęt umożliwiający regularne monitorowanie wszystkich objawów klinicznych w trakcie terapii i po jej zakończeniu.

Dakarbazyna jest substancją wrażliwą na światło. Lekarz lub pielęgniarka odpowiedzialni za podanie leku muszą zapewnić odpowiedni sposób podawania dakarbazyny z ochroną przed światłem dziennym.

Lek Detimedac 100 mg w proszku tuż przed podaniem należy rozpuścić w 10 ml wody do wstrzykiwań.

Lek Detimedac 200 mg w proszku tuż przed podaniem należy rozpuścić w 20 ml wody do wstrzykiwań.

Lek Detimedac podaje się w postaci iniekcji dożylnej (wstrzyknięcie do żyły).

W razie potrzeby przygotowany roztwór może być rozcieńczony w 200 - 300 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy i podany w infuzji dożylnej (wlew do żyły) przez 1530 minut.

Dawka zależy od wyników morfologii krwi i jednocześnie stosowanej chemioterapii. Lekarz ustala dawkę na podstawie powierzchni ciała (m2), wyników morfologii i innych jednocześnie stosowanych leków przeciwnowotworowych lub innych terapii.

Lekarz może zmienić dawkę i częstość jej podawania w zależności od wyników badań krwi, ogólnego stanu pacjenta, innych terapii i reakcji pacjenta na lek Detimedac. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Do czasu uzyskania dodatkowych danych, brak jest zaleceń dotyczących stosowania dakarbazyny u dzieci.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Detimedac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz poinformuje pacjenta o możliwości wystąpienia działań niepożądanych i wyjaśni ryzyko i korzyści wynikające z leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu:

•    objawów zakażenia takich, jak ból gardła i wysoka temperatura;

•    nietypowych zasinień lub krwawień;

•    nasilonego zmęczenia;

•    uporczywej lub o dużym nasileniu biegunki lub wymiotów;

•    ciężkich reakcji alergicznych - nagła wysypka ze świądem (pokrzywka), obrzęk dłoni, stóp, okolic kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (co może prowadzić do trudności w przełykaniu i oddychaniu) lub uczucia, jak przed omdleniem;

•    zażółcenie skóry i oczu z powodu problemów wątrobowych;

•    dolegliwości ze strony mózgu lub układu nerwowego, jak bóle głowy, zaburzone widzenie, napady drgawkowe, splątanie, letarg (ospałość) lub drętwienie i mrowienie twarzy.

Wszystkie ww. objawy należą do ciężkich działań niepożądanych i mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Wszystkie poniższe działania niepożądane są znane i zostały opisane następująco:

Często występujące działania niepożądane (u więcej niż l na 100 pacjentów ale u mniej niż l na 10 pacjentów)

•    Niedokrwistość (zmniej szenie liczby krwinek czerwonych)

•    Leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)

•    Małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)

Zmiany w liczbie krwinek są zależne od dawki i występują z opóźnieniem, a wartości minimalne często obserwuje się dopiero po 3-4 tygodniach.

•    Anoreksja (brak łaknienia), nudności, wymioty (wszystkie wymienione objawy mogą mieć ciężki przebieg).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż l na 100 lecz więcej niż l na 1000 pacjentów)

•    Wypadanie włosów

•    Przebarwienia (zwiększone zabarwienie skóry)

•    Nadwrażliwość skóry na światło

•    Objawy grypopodobne z uczuciem wyczerpania, dreszczami, gorączką i bólami mięśniowymi obserwowano sporadycznie podczas podawania dakarbazyny lub często w ciągu kilku dni po podaniu. Objawy te mogą powracać w trakcie kolejnej infuzji.

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż l na 1000 lecz więcej niż l na 10000 pacjentów)

•    Pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi)

•    Agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczny granulocytów, określonego rodzaju krwinek białych)

•    Reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne objawiające się: spadkiem ciśnienia krwi, obrzękiem dłoni, stóp, okolic kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, co może prowadzić do trudności w przełykaniu lub oddychaniu, przyspieszonym rytmem serca, pokrzywką i uogólnionym świądem lub zaczerwienieniem skóry)

•    Bóle głowy

•    Zaburzenia widzenia

•    Splątanie

•    Letarg (ospałość)

•    Drgawki (ataki drgawkowe)

•    Parestezje twarzy (nietypowe odczucia w obrębie twarzy), drętwienie i nagłe zaczerwienie skóry twarzy tuż po iniekcji.

•    Biegunka

•    Choroba wenookluzyjna (ciężka choroba wątroby spowodowana zablokowaniem wątrobowych naczyń krwionośnych) z martwicą wątroby (uszkodzenie komórek wątrobowych), co może zagrażać życiu. W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych, lekarz rozważy odpowiednie leczenie.

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    Rumień (zaczerwienienie skóry)

•    Wysypka plamisto-grudkowa

•    Pokrzywka

•    Podrażnienie w miej scu podania leku

W przypadku wystąpienia jednego lub więcej działań niepożądanych należy poinformować lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Detimedac

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Detimedac, po upływie terminu ważności, zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Udowodniono, że świeżo przygotowane (po rekonstytucji) roztwory leku Detimedac zachowują stabilność fizyczną i chemiczną przez 24 godziny w temperaturze 20°C chronione przed światłem. Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy wykorzystać bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli nie zostanie użyty natychmiast, osoba podająca lek odpowiada za czas i warunki przechowywania przed podaniem, a czas przechowywania zwykle nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2 do 8°C, pod warunkiem że przygotowano go w kontrolowanych, jałowych warunkach.

Roztwór należy wykorzystać bezpośrednio po rekonstytucji i dalszym rozcieńczeniu.

Lek Detimedac przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

Wszelkie niezużyte pozostałości produktu leczniczego należy usunąć, podobnie jak roztwory, które zmieniły wygląd. Rozcieńczony roztwór do infuzji należy obejrzeć; tylko klarowne roztwory, praktycznie bez wytrąconych cząstek, nadają się do użytku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Detimedac

-    Substancj ą czynną leku jest dakarbazyna.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas cytrynowy bezwodny i mannitol. Jak wygląda lek Detimedac i co zawiera opakowanie

Lek Detimedac jest białym lub bladożółtym proszkiem w fiolce z oranżowego szkła typu I.

Każda fiolka leku Detimedac 100 mg zawiera 100 mg dakarbazyny.

Każda fiolka leku Detimedac 200 mg zawiera 200 mg dakarbazyny.

Po rekonstytucji lek Detimedac zawiera 10 mg/ml dakarbazyny

10 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Tel: +49 (0)4103 8006-0 Faks: +49 (0)4103 8006-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dakarbazyna jest lekiem przeciwnowotworowym. Przed rozpoczęciem stosowania należy zapoznać się z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi metod postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Pojemniki zawierające dakarbazynę mogą być otwierane wyłącznie przez osoby przeszkolone; podobnie jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy unikać narażenia personelu na kontakt z lekiem. Należy unikać narażenia na leki cytotoksyczne w czasie ciąży. Roztwór do podawania należy przygotowywać w wyznaczonym do tego miejscu; odpowiednie czynności należy przeprowadzać nad zmywalną tacą lub jednorazowym, wchłaniającym papierem pokrytym folią zabezpieczającą przed przesiąkaniem.

Należy używać odpowiednich okularów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, masek ochronnych na twarz i fartuchów jednorazowych.

Strzykawki i zestawy infuzyjne należy montować ostrożnie w celu uniknięcia nieszczelności (zalecane jest stosowanie końcówek typu „luer lock”).

Po zakończeniu pracy należy starannie oczyścić każdą powierzchnię, która mogła ulec skażeniu, oraz umyć ręce i twarz.

W przypadku wydostania się leku na zewnątrz, personel powinien założyć rękawiczki jednorazowe, maski ochronne na twarz, okulary ochronne i fartuchy jednorazowe oraz usunąć wylaną substancję za pomocą wchłaniającego materiału dostępnego w tym celu na miejscu. Powierzchnię roboczą należy następnie oczyścić, a skażony materiał umieścić w specjalnym worku lub pojemniku na odpady cytotoksyczne lub szczelnie zabezpieczyć w celu spalenia.

Przygotowane roztwory należy odpowiednio chronić przed dostępem światła również podczas podawania (światłoodpornych zestaw do infuzji).

((SPC (PL) Detimedac 100 mg/200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

National version: 05/2014))

7